Arkitera E-Bültenleri

Email adresiniz yeterli
Üyelikten Çıkış
E-Bülten Arşivi

Yarışma Projeleri

Denizli Hükümet Konağı Mimari Projesi ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması

Tarih: Eylül 2009
Satın Alma - 1


Tasarım Ekibi:

Mustafa Burak Sağlıkova (Ekip Başı - Mimar)
Korkut Yıldırım (Mimar)
Nüket İpek Çetin (Şehir Plancısı)
Nadin Demircioğlu (Şehir Plancısı)
Süveyda Bayraktar (Peyzaj Mimarı)

Danışman
:
Hüseyin Yalçın Sağlıkova (Y. Mimar)


Mimari Açıklama Raporu


Tasarıma İlişkin Kriterler
1.Yapı adasının kent yaşamı için öneminin tespit edilmesi ve bu doğrultuda çekim merkezi oluşturacak bir yapı adasının oluşturulması
2.Yapı adasına nasıl bir kimlik kazandırılacağının tespiti
3.Dönüşüm ve görevlendirme
4.Girişi yönünün tayin edilmesi
5.Meydan oluşturulması
6.Çevreye saygılı bir konumlandırma
7.İşlev, yön ve gün ışığı doğrultusunda kitlenin tasarlanması

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile Kayalık Caddesi'nin kesişme noktasında yeralan proje alanı, kuzeyinde Denizli Ticaret Borsası ve Ulu Camii, kuzeybatısında Atatürk Müzesi ve tarihi hamamlar, batısında Atatürk Parkı ve yeraltı çarşısı, güneybatısında ise Gazi İlköğretim Okulu gibi şehir hayatı için önem taşıyan yapılar ile çevrilidir. Bu yapıların taşımış olduğu işlevlerin yanısıra, halihazırda yapı adası üzerinde bulunan idari ve eğitim yapıları proje alanının önemini arttırmakta ve proje alanı üzerinde alınacak isabetli kararlar ve düzenlemeler doğrultusunda bölgenin şehir için bir etkileşim yaratacağı ve çekim merkezi olacağı düşüncesini pekiştirmektedir.Kız Meslek Lisesi tarihçesi ve üstlenmiş olduğu görev sebebiyle şehir için önem arzetmekte olup korunmasına karar verilmiştir. Bunun yanısıra mevcut vilayet binasının gerekli güçlendirme çalışmaları yapıldıktan sonra Halk Eğitim Merkezine dönüştürülerek Kız Meslek Lisesi ve Gazi İlköğretim Okulu ile birlikte projenin eğitim ayağını oluşturması düşünülmektedir.Endüstri Meslek Lisesine ait taş binalar ise gerek sütrüktürü gerekse plan şeması itibarıyla birbirleri ile bağlantılı istendiğinde birlikte kullanılabilen üç adet sergi salonuna imkan tanımaktadır. Yapının kuzeyinde konferans salonu, doğusunda ise amfitiyatro tasarlanmış olup her iki yapı da yarı açık bir geçiş ile sergi salonlarına bağlanmaktadır. Bu üç unsurun oluşturmuş olduğu kompozisyon ise oluşturulması düşünülen cazibe merkezinin kültürel yönünü temsil etmektedir.

Ada üzerindeki yapılara ilişkin yeni görevlendirme ve dönüşümleri takiben ana girişin şehir trafiği için büyük önem taşıyan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan verilmesi kararlaştırılmıştır. Turan Güneş Caddesi, Kültür Merkezi(eski Endüstri Meslek Lisesi) ve Halk Eğitim Merkezi'nin sınırladığı ve çekim noktası olabilecek bir meydan oluşturulması amacıyla yeni vilayet binası geriye çekilerek konumlandırılmıştır. Bu konumlandırma esnasında mevcut yeşil alanların korunmasına veya asgaride etkilenmesine özen gösterilmiştir.

Kütle yapısı oluşturulurken yapı adası üzerindeki binaların aynı temele oturan ve birbirinin türevi olan plan şemaları ve birbiriyle olan uyumları dikkate alınmış ve bu plan şemalarının idari bir yapı için ideal formlar olduğu düşüncesinden yola çıkılarak bina kütlesi oluşturulmuştur. Böylece yapı adası içerisindeki doku bozulmamaya çalışılmıştır.

Binanın batı cephesi meydan ve sert zemin ile ilişkilendirilirken, doğu cephesi yeşil alan ile çevrelenmiştir. Hem bina içindeki devinimin, canlılığın meydandan algılanması hem de batı yönüne çalışma mekanlarının getirilmemesi açısından ana sirkülasyon holünün meydana baktırılması düşünülmüş, ofisler kuzey ve güney ışığından faydalanacak şekilde daha sakin olan yeşil alan tarafında çözülmüştür. Aynı zamanda bir geçit olarak da adlandırılabilecek bu holün birbirine bağladığı üç katlı üç adet blok güneş kontrolünü sağlamak amacıyla ortak bir saçakla birleştirilmiştir. Mevcut aks sistemi üzerinde yeralan ve her üç bloktan da en az bir aks taşan kolonlar vasıtası ile saçak taşıtılmış; güneş ışınlarını bloklar arasındaki avlular vasıtası ile ofislere kontrollü olarak iletebilmek amacıyla sütrüktürü oluşturan ana ve tali kirişler açıkta bırakılmıştır.

Toplantı ve yemek salonu gibi yüksek yoğunluklu mekanların trafiğini hafifletmek amacıyla, bu mekanlar güney yönünde kat hollerine "takılmış" ve kullanıcı sirkülasyonunun kat hollerini derinlemesine kullanması temin edilmiştir.Kütlenin kuzeyinde yeralan blok başkanlığa tahsis edilmiş olup farklılaşarak algılanması amacıyla batı yönünde saçağın dışına çıkarılmıştır. Her üç katta da bağlayıcı fonksiyon gören holleri batı güneşinden koruyabilmek amacıyla saçak bir aks kadar dışarı çıkarılmış ve ihtiyaç duyulan yüksekliğe kadar güneş kırıcılar kullanılmıştır.

Şehircilik Raporu

Projeye Genel Yaklaşım

Denizli, Ege Bölgesi'nin İzmir'den sonra en gelişmiş ilidir ve sahip olduğu jeopolitik konumu, arkeolojik değerleri, doğal zenginlikleri ve sanayi sektöründeki ilerlemeleri ile üretim ve istihdam merkezi olmaya aday konumdadır. Bu bağlamda, kent merkezi konumundaki proje alanının önemi artmaktadır. Denizli'nin temel ekonomik sektörü olan sanayinin daha çok kentsel alanların dışında konumlanması, kentsel alanlardaki fonksiyonların yeniden değerlendirilmesini ve çeşitlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Kentin sahip olduğu diğer değerler göz önüne alındığında Denizli'nin gelecekte sanayinin yanında hizmet, kültür ve turizm sektörlerinin de etkin olduğu bir kent olması söz konusudur.

Proje alanının planlanması ve tasarımı, alanın Denizli içindeki konumu, potansiyelleri ve değerleri dikkate alınarak kent bütünü ile bağlantılı bir yaklaşım izlenerek kullanım kararlarının verilmesine dayanmaktadır. Bu nedenle alansal kullanımların ve ilişkilerin kurgulanmasında kent ölçeğinden proje alanı ölçeğine inen bir sistematik izlenmiştir.

Denizli kent bütününde verilen mekansal gelişim önerileri temel olarak dört başlık altında toplanmaktadır.

1.Ekolojik Değere Sahip Bölgeler
2.Kentsel Gelişme Alanları
3.Merkez Bölgesi
4.Yaşam Aksı

Ekolojik Değere Sahip Bölgeler: Bu bölgeler kentin çevresinde yer alan su havzaları, orman alanları, jeotermal kaynaklar ve tarım alanlarını kapsamaktadır. Sürdürülebilir gelişmenin sağlanmasında temel öğe olan ekolojik değerlerin korunması ve geliştirilmesi yaklaşımı doğrultusunda, bu alanların üzerindeki kentsel gelişme baskısının kontrol edilmesi ve azaltılması gerekmektedir. Ayrıca kentin gelecekteki vizyonuna bağlı olarak bu alanların doğal zenginlikleri kullanılarak turizm sektöründe kullanılması önerilmiştir.

Kentsel Gelişme Alanları: Kentsel gelişme alanları, gelecekte öngörülen nüfus için gerekli olan gelişme alanlarını ifade eder. Bu bağlamda, kentsel yayılmanın kontrolünü sağlamak üzere, öncelikle mevcut kentsel dokunun doyma noktasına gelmesini sağlamak, daha sonra ekolojik değerler dikkate alınarak yeni gelişme alanlarının belirlenmesi sağlamak öncelikli hedeflerdendir.

Merkez Bölgesi: Denizli'nin gelecek vizyonu doğrultusunda sanayinin yanında hizmet, turizm ve kültür sektörlerinin etkinliği merkezdeki kullanımların değişmesine neden olacaktır. Bu noktada, merkez alanının hem ekonomik hem de tarihsel verilerinin değerlendirilerek uygun fonksiyonlar kararlarının getirilmesi, kentsel ihtiyaçlardan doğan ulaşım taleblerinin ve sorunların çözümlenmesi önemli noktaları oluşturmaktadır. Bu nedenle, merkez alanda kültür, turizm, ticaret ve hizmet fonksiyonlarının yoğun olarak kullanılması projede önerilmiştir. Bu fonksiyonlar arasındaki bağlantı ve ilişkiler ile oluşacak kentsel hareketler (yaya ve taşıt hareketleri) toplu taşıma sistemine raylı sistemin entegre edilmesi ve mevcut yol akslarının daha kullanılabilir ve büyüyen kentsel koşullara uygun koşullar ve boyutlara getirilmesi ile çözülmeye çalışılmıştır.

Yaşam Aksı:
"Yaşam Aksı" Denizli ili bütününde gelecekte ön plana çıkarılması istenen kültür, turizm ve hizmetler sektörleri arasındaki ilişkileri ortaya koyan ve sektörlerin kent içindeki mekansal dağılımlarını düzenlemektedir. Bu aks, gece ve gündüz kullanımların yoğun olarak yaşandığı, kentin en canlı olacak güzergahlarını tariflemektedir. Bu aks boyunca yerleştirilmiş işlevler ile kentin kuzeyinde arkeolojik öneme sahip olan Leodikya Kenti ile, güneydeki Çamlık Mesireliği birbirleri ile entegre edilmeye çalışılmıştır. Bu entegrasyonun sağlanmasında Leodikya, Kirişhane, Sümerbank Koruluğu, İlbadi Mezarlığı, Kaleiçi, Bayramyeri Meydanı, Atatürk Parkı, Gazi İlkokulu, projede önerilen Hükümet Konağı, Müze ve Kültür Merkezi, Candoğan Parkı, Belediye, Çamlık Meydanı, Denizli Lisesi, Stadyum, Recep Yazıcıoğlu Parkı, Liseler Bölgesi, Pamukkale Üniversitesi Kampüsü ve Çamlık Mesireliği odak noktaları olarak kullanılmış, bu noktalar arasında yaya ağırlıklı olmak üzere, yoğun ulaşım bağlantıları önerilmiş ve herbir odak için temel belirleyici fonksiyonlar belirlenmiş.

Mekansal Kullanım Önerileri
Projede mekansal kullanım önerileri, ulaşım kararlarının ve arazi kullanım fonksiyonlarının birlikte değerlendirilmesi ile verilmiştir. Bu bağlamda mekansal kullanım önerileri iki ana başlıkta toplanabilir.

1.Arazi Kullanım Kararları;
Proje alanı için öngörülen arazi kullanım kararları, Denizli'nin gelecekteki vizyonları doğrultusunda ticaret, hizmet, turizm, kültür ve yönetim fonksiyonlarının temelinde belirlenmiştir. Bu bağlamda;

a.Yaşam Aksı'nın oluşturan odak noktalarına değişik fonksiyonlar yüklenmiştir. Bunlar;
Leodikya: Turizm Odağı (barındırdığı arkeolojik değerler nedeniyle)
Kirişhane: Turizm Odağı (bu bölgede bulunan eski endüstri yapılarının yenilenmesi ile kültürel ve turizm faaliyetleri için kullanılması)
Kaleiçi: Turizm ve Kültür Odağı (Tarihi kent merkezi özelliğini taşıması)
Sümerbank Koruluğu: Rekreasyon Odağı
İlbadi Mezarlığı: Turizm ve Kültür Odağı (Tarihi türbelerin varlığı)
Bayramyeri Meydanı: Kültür Odağı
Atatürk Parkı: Rekreasyon Odağı
Hükümet Konağı-Müze-Kültür Merkezi: Yönetim, Kültür ve Turizm Odağı
Gazi İlköğretim Okulu: Kültür Odağı (Korunacak yapı özelliği taşıması)
Belediye-Çamlık Meydanı: Yönetim, Rekreasyon ve Turizm Odağı
Denizli Lisesi: Kültür Odağı (Korunacak yapı özelliği taşıması)
Stadyum: Rekreasyon Odağı
Çamlık Mesireliği: Rekreasyon Odağı
Recep Yazıcıoğlu Parkı: Rekreasyon Odağı
Liseler Bölgesi: Eğitim Odağı
Pamukkale Üniversitesi: Eğitim Odağı

b.Tarihi kent merkezi niteliğindeki Kaleiçi Bölgesi turizm ve kültürel merkez olarak belirlenmiştir. Bu alanda temel olarak konaklama (butik otel vb.) birimleri olmak üzere, el sanatları atölyeleri ve dükkanları, yeme içme mekanları, sanat galerileri vb. gibi ticaret, kültür ve turizm sektörlerini desteklicek fonksiyonlar yer alacaktır.

c.Proje alanı olan Hükümet Konağı ve çevresi, yönetim fonksiyonunun yanında kültür merkezi ve müze kullanımlarını barındıracaktır.

d.Geleneksel niteliğe sahip olan Bayramyeri Meydanı ve Çınar Meydanı, kültürel faaliyetlerin ya da festivallerin açık alan odakları haline getirilebilir.

e. Otogar alanının arkasındaki bölgeden Kaleiçi bölgesi yönünde ve Belediye ve Çınar Meydanı yakın çevresindekonaklama (otel, motel, pansiyon vb.) birimlerinin ağırlıkta olduğu ticaret fonksiyonu önerilmiştir.

f.Kentin en önemli caddesi olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde kademeli bir arazi kullanım dağılımı gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle, Cadde üzerinde ağırlıklı ticaretin olduğu konut ve ticaret fonksiyonu, iç bölgelerde ise kademeli olarak konutun ağırlık kazandığı bir kullanım şeması önerilmiştir.

g.Kent merkezinde mevcutta bulunan eğitim tesislerinin ve diğer donatı alanlarının korunması önerilmiş ve kentsel ihtiyaç doğrultusunda yeni donatı alanları belirlenmiştir.

2.Ulaşım Kararları:

Önerilen projede ulaşım kararları noktasal sorunları çözüm üretmek yerine daha bütüncül ve Denizli'nin gelecekteki vizyonları da uygun olarak üretilmeye çalışılmıştır. Ulaşımla ilgili getirilen öneriler;

a.Kentin ortasından geçen E-87 İzmir-Ankara-Antalya şehirler arası karayolu kenti üç büyük alana bölmektedir. Bu durum proje ile önerilen "Yaşam Aksı" için önemli bir kesinti noktasını oluşturmaktadır. Bu durumu çözme amacıyla Otogar ve TCDD Garı'nın olduğu bölgede kapsamlı ve modern bir yaklaşımla tasarlanmış büyük bir yaya geçidi düzenlemesi önerilmiştir. Böylece Kirişhane-Kaleiçi ve Hükümet Konağı Aksının yayalar için ulaşılabilirliği arttırılmış olacaktır.

b.Kent merkezini besleyen Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve kuzeyinden geçen Merkez Efendi Caddesi Aksı 1. Derecede şehiriçi ulaşım aksı olarak belirlenmiştir.

c.1. Derecedeki kentiçi yollar olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve Merkez Efendi Caddesi aksının enkesitlerinin 35 m'ye çıkarılması ve raylı sistemin entegre edilmesi öngörülmüştür. Bu bağlamda proje alanı yakınında Hükümet Konağı güneyi, Çınar Meydanı, Otogar ve Kaleiçi bölgelerinde raylı sistem durakları önerilmiştir.

d.Proje alanının içinden geçen Turan Güneş Caddesi'nin alan içinden geçen kısmı trafiğe kapatılarak, proje alanı bir bütün olarak ele alınmış ve bu doğrultuda mimari öneri getirilmiştir. Bu nedenle kapatılan Turan Güneş Caddesi'nin yerine 556. Sokak ve 552. Sokağın ulaşım kademelenmesinde dereceleri yükseltilmiş ve Turan Güneş Caddesi ile birleştirilmelerine ve oluşan yol aksının enkesitinin 35 m'ye çıkartılarak, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinden gelen raylı sistem hattının bu doğrultu üzerinden devam ettirilmesine karar verilmiştir.

e.Proje alanının güney noktasından itibaren Gazi Musfata Kemal Bulvarı'nın batı ve kuzey kısımlarında ise, bu aksın kent merkezinin giriş noktasını nitelemesi ve prestij noktası olması düşüncesi ile mevcut durumdaki kentsel peyzaj öğeleri ile oluşturulmuş dokunun korunmasına karar verilmiştir.

f.Kaleiçi Bölgesi'nin turizm ve kültürel faaliyetler açısından önemli bir merkez olacağı düşüncesi ile bu alanda yayalaştırma uygulaması öngörülmüştür. Bunu destekleyici otopark alanları belirlenmiştir.

g.Kentsel yaya sistemi ana ulaşım bağlantıları ile entegre edilmiş ve özellikle raylı sistem aksı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde yoğunlaşmıştır. Ayrıca, konut ve yerleşim alanlarında bulunan aktif ve pasif yeşillere ulaşılabilirliği sağlayacak ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarına paralel iki farklı ana yaya aksı önerilmiştir.

Peyzaj Mimarlığı Raporu
Bu projenin amacı Denizli Hükümet Konağı Mimari Projesi ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Projesinin yapılmasıdır. Bu nedenle mimari ve kentsel tasarım etkileşimi projenin temel noktasını oluşturmaktadır. Kentsel tasarım ve peyzaj etkileşimi ise doğa-mimari dinamiklerini kullanarak tasarımın sürdürülebilir kılınmasını sağlamaktadır.

Projenin öncelikli hedefi olan Hükümet Konağı'nın yalnızca bir bina olarak kalmaması fikri bu noktadan hareketle peyzaj ile ilişkilendirilmiş ve kenti etkileyen bir olgu olarak ele alınmıştır. Açık yeşil alanların kamu kullanımına yönelik olması yapılan mimari tasarımın kente hizmet edecek bir yapıya dönüşmesinde etkendir. Bu nedenle proje kapsamında valilik binasını kamusal düzeye taşıyacak meydan tasarlanmış ve bu meydanın çevre binalar ile ilişkilendirilmesi ön görülmüştür.

Binanın batı cephesi meydan ve sert zemin ile ilişkilendirilirken, dogu cephesi yeşil alan ile çevrelenmiştir. Binanın iç çözümünde sirkülasyon alanları batı meydana bakarken, çalışma ofisleri daha sakin olan yeşil alana bakmaktadır. Sert zeminlerin kamusal hizmete açık alanlarda işlevi önem taşıdığından iklimsel koşullara uygun malzemeler kullanılmıştır. Doğal taş ve ahşap kullanılan sert zemin malzemelerinin başında yer almaktadır.

Özellikle peyzaj karakteri açısından incelediğimizde alanın yakınındaki odak noktalarının da ele alınması peyzaj bütünlüğü açısından önem taşımaktadır. Kız Meslek Lisesi ve mevcut hükümet konağı arasındaki aks üzerine satış birimleri yerleştirilmiştir. Satış birimlerinin cepheleri yol tarafında bakarken birimler arasından geçilerek yeşil alanda pergolalar altında oturma imkanı verilmiştir. Bu yönde rekreasyon alanları da işleve dahil edilmiştir ve peyzaj karakteri ile mimari proje bütünleştirilmiştir. Kamusal alanların gündelik kullanımında gölgelik alanların büyük önem arz etmesi pergolaların konumlandırılmasında önemli rol oynamıştır. Bu yapısal elemanlar ile sağlanan gölgelik alanlar, bitkilendirme ile peyzaj tasarımına entegre edilmiştir.

Bitkilendirme tasarımında alandaki mevcut ağaçlardan yaşça büyük olanların korunmasına önem gösterilmiştir. Kullanılan bitki türlerinin mevcut bitki örtüsüne uyumlu olması peyzaj tasarım kriterleri arasında büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle pasif yeşil alanlarda özellikle endemik bitki türleri kullanılmıştır. Öngörülen bitkilendirmede Pinus spp., Acer spp. ve Quercus spp. gibi tepe tacı geniş ağaçların gölgelik alan arz edilmesi amaçlı düşünülürken, sınır elemanı olarak Thuja orientalis gibi duvar formlu bitkilerin kullanılması düşünülmüştür. Bitkiler dört mevsim istenilen görsel etkiyi sağlaması amaçlı yaprak döken ve herdem yeşil bitkilerin birlikte kullanılması projenin peyzaj kriterlerinden birisidir. Bu nedenle tepe tacı geniş bitkilendirmede Pinus spp. gibi herdem yeşil bitkilerin yanı sıra endemik bitki türleri tercih edilmiştir. Görsel estetiğin renk ile bütünleştirilmesi bakımından Lagerstroemia indica ve Nerium oleander kullanımı düşünülmüştür.

Yapısal ve bitkisel peyzaj arakesitinde su elemanı da meydanda konumlandırılmıştır. Durağan su elemanının kamusal alan ile ilişkilendirilmesi ile meydanda odak oluşturulması amaçlanmıştır. Öngörülen meydanın günün her saatinde kullanılmasında bir diğer önemli faktör ise aydınlatmadır. Tasarımın sürekliliğinin sağlanması tasarım dahilindeki işlevler ile sağlanırken projenin peyzaj karakteri ile de desteklenmektedir. Bunu elverişli kılan ise aydınlatma tasarımıdır. Bu nedenle mekanların ve meydanın aydınlatma tasarımında görsel çekiciliğin oluşturulması önem taşımaktadır. Meydan ve valilik binasının kamusal sanat ile ilişkilendirilmesi konusu mevcut anıtın korunması yönünde karar ile desteklenmiş, alana land art ve odak oluşturulmuştur. Mevcut Atatürk Anıtı yerinde olduğu gibi muhafaza edilmiş sadece alt platformu öneri peyzaj düzenlemesiyle yeniden ele alınmıştır. Meydandan müze olarak kullanılacak Endüstri Meslek Lisesi'nin taş binalarına ek olarak yapılan cam yapı giriş holüne bağlantı verilmiştir. Meydanın güney tarafına doğru mevcut ağaçların bir kısmı korunacak şekilde yeşil düzenleme yapılmıştır. Bu ağaçlar meydanı kısmi olarak gölgelendirecektir. Su elemanı ile de ilişkilendirilecek cam yapı hem yapısal hem bitkisel peyzaja bu şekilde entegre olacaktır.

Mimari ile peyzajın yalnızca zemin kotu ile sınırlı tutulmaması çatı bahçelerinin projeye dahil edilmesi ile şekillendirilmiştir. Ofis bloklarının üstünde valilik binasında yer alan çatı bahçeleri meydana hakimiyet sağlayan şekilde konumlandırılmıştır. Meydana bakış açısını üst kottan sağlayan çatı bahçelerinde çimlik alanlar oluşturulmuş ve mobil bitkilendirme yapılmıştır. Mevsimlik bitkiler ile sürekli canlılık sağlanırken, bina yapısal elemanlarında pergolaların çimlik alanlar üstünü kapatmaması ile gökyüzü seyir imkanı sağlanmıştır. Valilik binasının özellikle meydana bakan kesimindeki çatı bahçesi ise diğerlerinin aksine sert zemin olarak tasarlanmış ve davet, toplanma mekanı oluşturması hedeflenmiştir. Bu kısımda mobil bitkilendirmenin yanı sıra pergolalar ile gölgelik alan oluşturulması düşünülmüştür.

Proje bütününde peyzaj karakteri ele alındığında kentsel tasarım ve mimari tasarım ara kesitinde yer aldığı ve tasarımın kentsel ekoloji ve yeşil alan sistematiği dahilinde şekillendirildiği görülmektedir. Aktif yeşil alanlar ile pasif yeşil alanların bir arada kullanımı projenin kamusal kullanıma yönelik ele alınması ile şekillenmiştir. Kültür ve sanat etkinliklerinin yalnızca binalar ile sınırlı kalmaması amaçlı oluşturulan ek işlevler ve meydan ile, öngörülen bina yalnızca bir yapı olmaktan çıkarılmış ve doğa ile bütünleştirilmiştir. Peyzaj tasarım kriterlerinde yapısal ve bitkisel yönden ele alınan tasarımda doğal malzemelerin ve endemik bitki türlerinin kullanılmasına önem verilmiş, alanın 24 saat canlı kalabilmesi amaçlı peyzajda aydınlatmanın önemi belirtilmiştir.İmaj Galerisi
Warning: getSimpleDisplay() [function.getsimpledisplay]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Moscow' for '+03/3,0/no DST' instead in /home/galeri2/public_html/mediaBlock.php on line 534

Warning: Division by zero in /home/galeri2/public_html/mediaBlock.php on line 534
Denizli Hükümet Konağı Mimari Projesi ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!

21 Kasım 2009, 02:15Yazan: Süleyman BozRAYLI SİSTEM İÇİN KAVŞAĞIN DÜZELTİLMESİ GEREK Söz Konusu Plan Tadilatı ile alanın güney doğusundan geçen yol 24.50 m.ye çıkarılıyor. Yarışma Şartnamesinde de belirtildiği üzere Belediye bu yoldan Raylı Sistem Ulaşım aracı geçirmeyi planlıyor. Yukarıdaki tadilat paftasında görüleceği gibi sağdaki köşe dar açı... (devamı)

18 Kasım 2009, 15:25Yazan: Süleyman BozLeonardjag'a ve ex Cathedra'ya Teşekkürler; Mesajımdaki fontların büyük olması bir kaygı ya da amaç taşıdığından değildir. Bu konularda fazla ehil sayılmam. Önce word'da yazıp sonra buraya yapıştırmıştım. Yavuz Sepin beyden yaptığım alıntı farklı fontta, benim yazdığım mesaj farklı fontta idi... (devamı)

17 Kasım 2009, 16:43Yazan: Süleyman BozMerhaba Dilek Hanım, Bu konuya olan duyarlılığınızdan dolayı size teşekkür ederim. Ayrıca burada haberinizde Denizli Mimarlar odası başkanı Sayın İbrahim Şenel in konu ile ilgili görüşlerini okuyuncada çok mutlu oldum. Size bahsettiğim diğer alternetif önerileride burada sunuyorum... (devamı)

8 Kasım 2009, 12:38Yazan: omeryilmazTüm bu yeni gelişmeler ışığında Arkitera.com takımı Denizli Valiliği, Mimarlar Odası Denizli Şubesi, Denizli Belediyesi, Yavuz Selim Sepin ve Süleyman Boz'a sorular yönelterek olayı daha iyi kavramamıza yardımcı olmalı.

8 Kasım 2009, 12:36Yazan: omeryilmazSon olarak bir Denizli gazetesinde konunun ele alınışı:

8 Kasım 2009, 12:34Yazan: omeryilmazBoz'un bahsettiği Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu mesajı: 2 Kasım 2009 Denizli’de son bir yıl içerisinde ulusal ölçekte gerçekleşen iki yarışma ile ilgili bir sonuç değerlendirmesi yapmak ve bunu kamuoyu ile paylaşma gereği duymuştur. Denizli Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresi Mimari Proje Yarışması, Denizli’nin en önemli kamu yapılarından birisinin yarışma ile elde edilmesinin yanı sıra, yapının Denizli kent meydanında (Çınar Meydanı) olması ve tasarımın bu açıdan da Denizli için büyük önem taşıması sebebi ile tüm mimarlık camiası tarafından ilgi ile izlenmiştir... (devamı)

8 Kasım 2009, 12:31Yazan: omeryilmazMimarlar Odası Denizli Şubesi'nin bir önceki dönem başkanlığını da yapmış olan Süleyman Boz'dan yarışma süreci ile ilgili bir açıklama geldi: MERHABALAR, DENİZLİ'DE ÇOK TARTIŞILAN HÜKÜMET KONAĞI VE ÇEVRESİ PROJESİ, YARIŞMANIN SONUÇLANMASI İLE TARTIŞMALAR NOKTALANDI DİYE DÜŞÜNÜLÜRKEN YENİ GİRİŞİMLERLE TEKRAR TARTIŞMALARIN ALEVLENMESİNE YOL AÇILIYOR... (devamı)

8 Ekim 2009, 17:30Yazan: Emine MerdimSevgi ve saygılarımla..

7 Ekim 2009, 18:19Yazan: omeryilmazElbette kolokyumu sadece, son 8-10 mesajda biraz da benim neden olduğum katılım sorunu üzerinden değerlendirmek doğru olmaz. Yeterince konuştuk zaten bunu. Ancak aynı şekilde sadece Denizli Valisi'nin bazı söylemlerine de takılmamalıyız kanımca. Sonunda Denizli ortaya iki tane pırıl pırıl yarışmayı koydu... (devamı)

7 Ekim 2009, 17:42Yazan: Süleyman BozAtletizm açısından kanımca durum şöyledir: Bir atletizm yarışmasında jüri, bilimsel verilerden hareket ederek kazananı belirler. Başka bir deyişle, kazanan atletin koşusu, diğerlerinkinden matematiksel olarak kesinlikle daha iyidir. Bu durumda; ellerinde gösterişli madalyalar ve kıpkırmızı kutularla yarısı boş duran bir onur kürsüsüne bakakalan olimpiyat komitesinin ne hissedeceğini hayal etmekte zorlanıyorum... (devamı)

Bütün yorumları forumda okuyun!
Denizli Hükümet Konağı Mimari Projesi ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması
Yarışma Projeleri Arşivi
Dönem içinde yayınlanan projelerin listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz proje başlığını listeden seçiniz.