Sanat

Nadir eserler bu müzayedede

Tarih: 10 Kasım 2008 Kaynak: Türkiye
Sul­tan II. Ab­dül­ha­mid dö­ne­mi Os­man­lı Sa­ray res­sa­mı Fa­us­to Zo­na­ro’nun “Es­ki Sa­la­cak ve Sa­la­cak İs­ke­le­si” ko­nu­lu ese­ri ile bir dö­nem İs­tan­bul’da ya­şa­yan ve Bo­ğa­zi­çi man­za­ra­la­rı ile ta­nı­nan Fran­ço­is Pri­eur Bar­din ile Al­man or­yan­ta­list Al­fred Fe­lix Bach­mann ve The­odo­re A. We­ber im­za­lı eser­ler ile ün­lü Or­yan­ta­list Je­an le­on Ge­ro­me’un “Cae­sar Cros­sing the Ru­bi­con” ve “La Jo­ue­su­se de Bou­les” ad­lı bronz hey­kel­le­ri de gö­rü­cü­ye çı­ka­cak.

An­tik A.Ş., ya­rın Swis­so­tel’de ger­çek­leş­ti­re­ce­ği 254. mü­za­ye­de­sin­de ko­lek­si­yon­cu ve sa­nat­se­ver­le­ri he­ye­can­lan­dı­ra­cak bir­bi­rin­den de­ğer­li tab­lo­lar ve an­ti­ka­la­rı sa­tı­şa su­na­cak. Şe­ker Ah­med Pa­şa’nın “Or­man Yo­lu” ko­nu­lu ese­ri, İb­ra­him Çal­lı’nın “Gi­zem­li Ka­dın” ko­nu­lu ça­lış­ma­sı, Sü­ley­man Sey­yid’in “Bel­grad Or­ma­nı” ko­nu­lu ese­ri, Bo­ğa­zi­çi man­za­ra­la­rı ile ün­lü Hik­met Onat’ın Sa­rı­yer’de Ba­lık­çı Tek­ne­le­ri” ko­nu­lu tab­lo­su gö­rü­cü­ye çı­ka­cak. Mü­za­ye­de­de­ki na­dir bu­lu­nur form­lar­da­ki tom­bak le­ğen, lo­kum­luk ve sa­han­lar, ko­lek­si­yon­cu­la­rı he­ye­can­lan­dı­ra­cak ni­te­lik­te. II­I. Se­lim dö­ne­min­de imal edil­miş çok na­dir Çeşm-i Bül­bül cam­lar ve bey­koz opa­lin­ler ile bir­bi­rin­den de­ğer­li mü­cev­her­ler ile tuğ­ra­lı gü­müş ko­lek­si­yo­n mü­za­ye­dede gö­rü­cü­ye çı­ka­cak. Mü­za­ye­de ile il­gi­li ay­rın­tı­lı bil­gi, www.an­ti­kas.com in­ter­net si­te­sin­den ve­ya (0212) 236 24 60 nu­ma­ra­lı te­le­fon­dan alı­na­bi­lir.
Sanat
Takvim
<<Eylül 2019>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Sanat Haberleri Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.