Yarışma Projeleri

Aksaray Kılıçarslan Rekreasyon Alanı Peyzaj Tasarımı Öğrenci Proje Yarışması

Tarih: Nisan 2007
Jüri Özel ÖdülüAksaray Kent Parkı
Dünyadaki hızlı değişim ve dönüşüm günümüz kent insanı için rekreasyon ihtiyacını zorunlu kılmaktadır. Aksaray Kılıçarslan Rekreasyon Alanı Peyzaj Tasarımı Öğrenci Proje Yarışması ile alanda yapılacak tasarım çalışmaları sayesinde rekreasyon ihtiyacını karşılayacak, çevre halkına ve turizme yönelik açılımlar sergileyecek ve doğal peyzaj karakterini vurgulayacak “Kent Parkı” kimliğinde öneriler beklenmektedir.

Çalışma alanının detaylı olarak incelenmesi, Aksaray kenti hakkında yapılan araştırmalar ve yarışmacılardan beklenen tasarım önerileri göz önüne alındığında kentsel ölçekte bu ihtiyaca en uygun uygulama biçiminin kent parkı olduğu belirlenmiştir. Kent parkları; yakın çevre ile ilişkisi kurulmuş, yaşayanların sosyo-ekonomik yapı ve ihtiyaçlarını göz önünde tutan, kullanıcıları birleştirici özellikte, bünyesinde farklı yaş ve kültürlere hitap edecek imkanları içeren, spor alanları, su öğeleri, dekoratif ve eğitici kullanışlar, hayvanat bahçeleri, dinlenmeye yönelik (oturma grupları, seyir terasları, restoran, büfe, çay bahçesi vb.) rekreasyonel aktivitelerine sahip; bunun yanı sıra da güvenlik riski taşımayan, uygulanabilir niteliklerde, herkesin faydalanabileceği, sağlıklı, verimli bir tasarım ürünü, ortak bir kültürel kamusal odak olmalıdır.

Bu bağlamda hazırlanan tasarım programının genel çerçevesi şu şekildedir:

• Kendi içinde kararlı, işlevsel, ekonomik ve uygulanabilir olmak,
• Tüm kenti kucaklayan bir buluşma noktası, gerçek anlamda bir kamusal mekan yaratmak,
• Her yaşa, cinsiyete, sağlık koşullarına, sosyal yapıya uygunluk,
• Araçlı erişim ve yaya sirkülasyonunu net bir biçimde ayıran güçlü bir ulaşım bağlantısı kurmak,
• Yakın ve uzak çevre ilişkilendirilmesini oluşturmak,
• Arazinin doğal eğim yapısını iyi yorumlamak,
• İşlevlerin mekansal dağılımında uyumluluk,
• Fonksiyonların kendi aralarında kurulan işlevsel bir aradalık,
• Doğaya aşırı müdahaleden kaçınmak, esnek, temelsiz, mobil yapı önerileri getirmek,
• İşlevsel çeşitlilik yelpazesi sunmak,
• Kendi içinde ortak bir anlatım diliyle yorumlamak,
• Fonksiyonel öğelerle donatılmış temel bir tasarım aksı oluşturmak,
• Odaklaşma biçimlerini sirkülasyon ağı ile bütünleştirmek,
• Durağan ya da dinamik su öğesini dengeli ve uygulanabilir boyutlarda kullanmak,
• Mimari ayrıntıları ve bitkilendirme önerilerini net bir biçimde çözümlemek,
• Simgesel değer yaratmak,
• Tanımlı mekanlar yaratmak,

Hazırlanan ve detaylandırılan bu tasarım programı daha sonra mekansallaştırılmış ve tasarımın alt öğeleri oluşturulmuştur.

Bitkilendirme Konsepti
“tanımlama, vurgulama, sınırlama, gizleme, iyileştirme”

Proje bütünündeki temel ilke doğal bir yapının vurgulanması ve algılanmasıdır. Bu doğrultuda alanda yapılması gereken bitkilendirme, kentli sağlığının korunmasını, yakın çevreden gelebilecek olumsuz etkilerin perdelenmesini, flora/fauna yaşam ortamı oluşturulmasını, bitkiden yoksun kalmış alanlarda stabilizasyonun sağlanmasını, doğrudan rekreatif amaçlı yararlanma olanağı yaratmayı, yaya akslarını belirleme ve yönlendirme, bunların yanında estetik algının güçlendirilmesini hedeflemektedir.

Önerilen bitkisel peyzaj öğeleri ekolojik sürekliliğin sağlanması için alanın doğal özelliklerini güçlendirmeyi, doğal, yaşanabilir, sürdürülebilir bir çevre yaratmayı gerektirmektedir.

Tasarım Öğeleri
Aksaray Kılıçarslan Rekreasyon Alanı Peyzaj Tasarımı Projesini ayakta tutan tasarım öğelerinden en önemlilerinin mekansal ifadeleri ve yaratacağı olası etkiler şu şekilde değerlendirilebilir.

1. Giriş Meydanı ve Ana Hareket Aksı
Alan içindeki sirkülasyonun ve ana sirkülasyon arterlerinin kesişim noktalarına odaklanan bu buluşma alanı fonksiyonel öğelerle donatılmış temel bir tasarım aksı ve meydanı oluşturulmuştur. Aynı zamanda alanın girişini tanımlayan bu meydan, giriş meydanı olup otoparklardan rahatça yürünüp erişilebilecek mesafededir.

2. Kültür Kompleksi
Kültür merkezi alan bütününe hakim ve topoğrafyanın en uygun olduğu noktada konumlandırılmıştır. Yakın çevreden ulaşım imkanı yüksek olan kompleks çok amaçlı 300 kişilik salon, sergi salonu, okuma odaları ve çalışma atölyelerinden oluşmaktadır. Merkez hem yakın çevrede yaşamakta olan okul çağındaki çocuk gruplarının yararlanabileceği bir gelişim odağı olarak hem de yetişkin ve yaşlı grupları için bir halk eğitim merkezi, okuma ve dinlenme alanı olarak hizmet verecektir.

3. Açık Anfi
Yoğunlukla yerel festivaller, özel günler ve açık hava etkinliklerinde kullanılmak üzere önerilen birim alanın sosyo-kültürel yapısından hareketle yaşayan çevreyi kullanıma sokan, birliktelik, eğiticilik, kültürleşme ve paylaşımı teşvik eden, aynı zamanda işlevsel, ekonomik ve doğal eğime uyumlu bir kullanım türüdür.

4. Sanat Atölyeleri
Aksaray kentine özgü Taşpınar Halıcılığı, Sultanhanı Halıcılığı, Tel Kırma, Folklorik Bez Bebek, Sim Sırma ve Koşumculuk zanaatlerinin üzerinde durulması ve yapılan üretimin turizm yoluyla kente katkı sağlamasını teşvik etmek, çalışma alanı yakın çevresinde istihdam oluşturmak gibi işlevler bu alana yüklenmiştir.

5. Zooloji Parkı
Kentte tek olacak bir fonksiyonun bu alanda yer seçmesi cazibeyi arttıracak, aynı zamanda doğa ile uyumlu kent konseptini güçlendirecektir.

6. Spor Alanları
Yakın çevre sakinlerinin gündelik gereksinmelerine yanıt verecek asal bir rekreatif gereksinim olan aktif spor alanlarının yanı sıra (basketbol, futbol, tenis) uluslararası ölçülerde tasarlanan buz pateni pisti kentte ulusal ve uluslararası organizasyonlar yapılmasına olanak vererek hem çalışma alanında hem de tüm kentte dinamizm sağlayacaktır.

7. Ticari Birimler
Çalışma alanı içerisinde ticari birimlerin dağılımı şu şekildedir; doğaya uyumlu malzemeden yapılan kafe ve çay bahçeleri alanda ulaşılabilirliği yüksek noktalara, taşınabilir özellikte olan büfe ve wc birimleri piknik alanları yakın çevrelerine, pergolalı satış birimleri ana hareket aksı üzerine ve araç ile ulaşım imkanı bulunan restoran alanın tümüne hakim manzaraya sahip tepe üzerine konumlandırılmıştır.

8. Sağlık Birimi
Yakın çevrede ihtiyaç duyulan bir sosyal servis aracı olarak ele alınmış, bu sebeple acil durumlarda hızlı ve en rahat erişimi sağlayacak biçimde konumlandırılmıştır.

9. Yarı Pasif Rekreatif Alanlar
Arazinin doğal eğimine en uyumlu biçimde, hafif eğimli yürüyüş yolları, topoğrafyaya dayanan seyir terasları, piknik alanları, gezinti gibi yarı pasif aktivitelere olanak veren ağaçlandırılmış çok amaçlı yeşil alan kullanımlarını içerir. Hem yakın hem de uzak çevrenin bir arada rekreasyon ihtiyaçlarına cevap verebilecek, mekanın diğer kullanımlarla sirkülasyon ağı ile etkin bir şekilde ilişkilendirildiği görülecektir. Alan içerisindeki yoğun yeşil doku özellikle alanın yarı pasif rekreatif alan kullanım bölgesinde yoğunlaştırılacaktır. Bu sayede vadinin kuru dokusuna yeşil bir hacim kazandırılmış olunacaktır. Aktivite odakları dışında kalan alanın hemen hemen tümü yarı pasif rekreatif olanaklar sunmaktadır.

10.Su Çevresi Aktif Rekreatif Kullanımlar
Peyzaj tasarımında kullanılan doğal su öğesi serinletici, çeşitlilik yaratıcı, doğal çevreye uyum sağlayan ve diğer kullanımlara göre maliyetinin karşılanabilir olması nedeni ile alanda kullanımı uygun bulunmuştur.

Aksaray Kılıçarslan Rekreasyon Alanı Peyzaj Tasarımı Öğrenci Proje Yarışması
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Aksaray Kılıçarslan Rekreasyon Alanı Peyzaj Tasarımı Öğrenci Proje Yarışması
Yarışma Projeleri Arşivi
Dönem içinde yayınlanan projelerin listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz proje başlığını listeden seçiniz.