Arkitera Diyalog

İhsan Bilgin

Konut Üretimi + Toplu Konut Üretimi (YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü)Modern dünyanın yerleşme normları ve formatları nelerdir? Hangi ilişkiler içinde oluşmuş ve hangi tarihsel eşiklerden geçmişlerdir? Bu normların oluşması ve değişmesi ile çeşitli dönemlerde ortaya çıkan farklı mimarlık ideolojilerinin nasıl bir alışverişi olmuştur? Modernleşmenin farklı kuşakları, inşaat sektörünün ve konut piyasalarının yapılanmasını nasıl etkilemişlerdir? Mimarın formasyonunun ve mesleki pratiğinin konut sektörü içinde gördüğü işlev nasıl bir değişim geçirmiştir? Derste, modern yerleşme ve barınma kültürünün oluşumuna ve neliğine ilişkin bu temel sorular, 19. ve 20. yüzyılda ortaya çıkmış ve mimarlık mesleğine malolmuş çeşitli örneklerin karşılaştırmalı bir biçimde irdelenmesi yoluyla işlenmektedir.

Güz Yarıyılı (Konut Üretimi)
- Konut üretiminin yapı üretimi içindeki yeri; modernleşme sonrası toplumlarda konut üretim, tüketim ve mübadele koşullarının değişmesi.

- Sektörel analizde "aktör" ve "rol" kavramları; konut üretimine katılan aktörlere ve rollerine genel bir bakış; değişen toplumsal parametrelerin rol ve işlev dağılımı / dönüşümü üzerindeki etkileri.

- Konut üretiminde "Süreç Teknolojisi" kavramı ve bileşenleri: Arsa Üretimi/ Finansman / Hukuki Statü / Üretimin Örgütlenmesi / Tüketimin Örgütlenmesi.

- Konut üretiminde "Ürün Teknolojisi" kavramı ve bileşenleri: Yapı Malzemesi ve Bileşeni / Yapım Teknikleri / Mekansal Standartlaşma.

- Erken sanayileşmiş ülkelerde kitleselleşen konut talebinin nedenleri ve boyutları.

- Modernleşmenin birinci evresinde konut arz modelleri: kitlesel talebin bireysel ağırlıklı arz ile karşılandığı modellerde aktörler ve rol dağılım yapıları.

- Anglo-Sakson modeli ile üretilen konut ve yerleşme örnekleri.

- Kıta Avrupası modeli ile üretilen konut ve yerleşme örnekleri.

- Modernleşmenin birinci evresinde ideal modeller ve ütopyalar.

Toplu Konut Üretimi (Bahar Yarıyılı)
- Toplu konut üretiminin kurumlaşmasında sosyal devletin ve kamu kuruluşlarının rolü; "toplu konut", "sosyal konut" kavramları.

- "Bahçe-Şehir" kuramı ve "alt-kent"in kurumsallaşması.

- Konut teknolojilerinin gelişimi ve prefabrikasyon.

- Teknolojinin ve şantiye örgütlenmesinin modernleşmesinde otomotiv sektörü modelinin rolü: Fordizm ve kitlesel üretim modelleri.

- Modernleşmenin ikinci evresinde konut arz modelleri: kitlesel üretim modellerinde aktörler ve rol dağılım yapıları.

- Kitlesel üretimin, farklı şehirlerde somutlaşan modellerinin örneklenmesi: Frankfurt, Amsterdam, Viyana, Londra, Hamburg, New York vb.

- 1960''larda konut tüketimi krizi; üretim teknolojisinde ve örgütlenmesinde "tüketici dostu" model arayışları.

- "Globalleşme" eğilimi ve post-modern arayışlar; toplu konut üretiminde "developer"ların rolü.

- "Esnek üretim" modelinin konut sektörü içindeki yorumu ve konut piyasasının yeniden-yapılanması.

- Geç sanayileşmiş ülkelerde kitlesel konut talebinin ortaya çıkışı ve konut arz modelleri.

- Türkiye''de konut arz modellerinin "Süreç Teknolojisi" ve "Ürün Teknolojisi" açısından değerlendirilmesi; Türkiye''nin dünya deneyimi içindeki özgün konumu.
İhsan Bilgin
Verdiği Dersler
Diyalog Arşivi
Dönem içindeki Diyalog'ların listesi aşağıdadır. Ayrıtılara ulaşmak için ilgilendiğiniz Diyalog'u listeden seçiniz: