Etkinlikler

Kentsel Yeniden Yapılanma: Kazananlar, Kaybedenler

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 06 - 08 Kasım 2008
Yer: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fındıklı - İstanbul
İletişim
Adres: Emirhan Cad. Bayındır Çıkmazı Sok. Uygar Apt. No:1/1 Dikilitaş, Beşiktaş - İstanbul
Telefon: 0212 275 43 67
Faks: 0212 272 91 19
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.spoist.org
İkinci Dünya Savaşı’ndan 1980’li yıllara kadar uzanan dönemin devlet merkezli gelişme modelinin öngördüğü kentsel yapılar ve ilişkiler adım adım tasfiye edilirken, yerini 1980 sonrasının piyasa yönelimli ve küresel süreçlerle eklemlenmiş yeni yapı ve ilişkileri alıyor. Bu çerçevede, emek gücü ile sermayeyi bir araya getiren istihdam odaklarından örülmüş üretim mekanları olan kentler, çok yönlü dayatmalarla, yapısal ve işlevsel değişiklikler geçirerek tüketim mekanlarına dönüşüyor. Tüketim ve rant odaklı yeni düzeneğin temel unsurları olarak kent merkezleri hızla dönüşürken, eski üretim merkezlerinin yeni alt mer-kezler olarak yapılanması teşvik ediliyor. Üretime son verilen bu mekanları çevreleyen gecekondu alanları da dönüşüm projelerinden en radikal biçimde etkilenen alanlar haline geliyor. Yasal çerçevesi yeni geliştirilen dönüşüm projelerinde mülk sahipliliği üzerine kurgulanan uygulamalar yeni mağdurlar üretirken, kent içinde sürgün süreçleri yaşanıyor. Rant transferi, piyasa süreçlerini dengelemesi beklenen demokratik oluşumlar üzerinde baskı yaratırken, planlama yetkilerinin parçalandığı, projelerin birbirleri ile bütünleşme kaygısı taşınmadan yayıldığı, rant maksimizasyonunun hedeflendiği kentsel yapı içinde, kamu kurumları, sosyal devletin gereği olan reflekslerini kaybetmiş görünüyor. Kent merkezlerinde kamu mülkiyetini koruyan ve kentsel sistemin rehabilitasyonu bakımından kritik önem taşıyan kamu arazileri, satış gelirine odaklanan bir yaklaşım ile hızla elden çıkarılırken, kentsel gelişmelerin mağdur ettiği kesimlerin alım gücünü dikkate almayan toplu konut projeleri, çoğu kez sözde sosyal projeler olarak adlandırılmak suretiyle üretiliyor. Gelir dağılımı adaletsizliğini hafifletmesi beklenen kamusal hizmetler ise piyasa mantığı ile geliştirilerek veya özelleştirilerek, kentleri saran kutuplaşmayı daha da belirginleştiriyor.

Yerel seçimlerin de yaklaştığı bir dönemde gerçekleştirilecek Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, kentlerin yeniden yapılandırılmasını gündemine alarak, söz konusu süreçlerin kentsel mekanda yarattığı yeni yapılanma, bu yapılanmanın sosyo-ekonomik yapı üzerindeki yansımaları, sorun alanları ve kazanan ve kaybedenlere ilişkin bir muhasebe yapmayı hedeflerken, alternatifleri de tartışmaya açmayı amaçlıyor.

Program
06 Kasım 2008
09:30 - 10:00:
Kayıt
10:00 - 10:30: Açılış Konuşmaları
Prof. Rahmi Aksungur, MSGSÜ Rektörü
Prof.Dr. İlgi Yüce Aşkun, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Güzin Konuk, MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı
Doç.Dr. Tarık Şengül, TMMOB Şehir Plancıları Odası Başkanı
Erhan Demirdizen, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Başkanı
10:30 - 10:45: "Dünden Bugüne Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu", Prof.Dr. Mehmet Çubuk
10:45 - 11:00: Dünya Şehircilik Günü Bildirgesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası
11:00 - 13:00: Tematik Konuşmalar
Moderatör: Doç.Dr. Fatma Ünsal
Prof.Dr. İlhan Tekeli
Prof. John Lovering
Doç.Dr. Tarık Şengül
13:00 - 14:00: Öğle Arası
14:00 - 16:00: Oditoryum "Belediyelerin ve Planlama Kurumunun Yeniden Yapılanması"
Moderatör: Doç.Dr. İclal Dinçer
Konuşmacılar
Araş.Gör. Neslihan Sağ (Selçuk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Böl.)
"Bir Süreç Analizi: Konya’da Yeniden Yapılanma Yaklaşımlar", Prof. Dr. Aykut Karaman (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Plan. Böl.)
"Kent Planlamadan Kentsel Projeciliğe: Değişimin Kamusal Alanda Yarattığı Erozyonlar", Yrd.Doç.Dr. Tolga Levent (Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
"Kentsel Planlamanın Değişimi Ve Kentsel Projeler: Kentsel Mekânın Ve Planlamanın Kazanımları - Kayıpları", Aslı Kotan (Şehir Plancısı)
16:00 - 16:20: Ara
16:20 - 18:20: Oditoryum "Belediyelerin ve Planlama Kurumunun Yeniden Yapılanması"
Moderatör: Yrd. Doç.Dr. Pelin Pınar Özden
Konuşmacılar
"Devlet Yapısı, Yönetim Mekanizmaları “Kentsel Dönüşüm” İlişkisi"
İlkin Güneş Eraslan (Yüksek Şehir Plancısı)
Doç.Dr. İclal Dinçer – Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
"Yerel Yönetimler ve Planlamada Yeniden Yapılanma 2003"
Ali Zekai Akay (Şehir Plancısı)
"Planlama Alanında Yetki-Otorite-Sınır Çatışmaları Ve Öneri Planlama Süreci"
Nuray Çolak (Şehir Plancısı)
Onur Çelik (Şehir Plancısı)
Güneş Uyanıker (Şehir Plancısı)
Eftal Güven (Şehir Plancısı)
Ayla Doğanç (Şehir Plancısı)
"Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Sınırları Ve Yetkileri İle İlgili Son Yasal Düzenlemelerin Kamu Yönetimi ve Planlama Açısından Etkileri"
Yrd.Doç.Dr. Gökçen Kılınç (Erciyes Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
18:20 - 18:50: 32. Dünya Şehircilik Günü Basın Ödülleri Töreni
18:50: Kokteyl

07 Kasım 2008
09:00 - 11:00:
Oditoryum "Yeni Sınıflaşmalar ve Yeni Yoksulluk"
Moderatör: Yrd.Doç.Dr. Hürriyet Öğdül
Konuşmacılar
Kadınların Gözünden Kentteki Yoksunluk Biçimleri
Aysun Sarı (Şehir Plancısı)
"Gecekondudan ''Katkondu''ya Kadınların Kentlileşme Serüveni: Samandıra Eyüp Sultan Mahallesi Aile Apartmanları Örneği"
Fadime Ergün (Şakir Demir İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmeni) 
"Suçla Gelişen Kentlerin “Güvenlik” Temeli ile Yeniden Yapılandırılması; Bursa Osmangazi İlçesi Örneği"
Arş.Gör. Ela Ataç (Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
"Kentsel Mekânın Yeniden Yapılanması Bağlamında: Göç, Savunmasızlık ve Planlama"
Yrd. Doç. Dr. Hayat Zengin Ünverdi (Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Plan. Böl.)
Özgür Bal (Şehir Plancısı)

Konferans Salonu "Kent Merkezleri ve Tarihi Dokunun Yeniden Yapılanması"
Moderatör: Prof. Dr. Güzin Konuk
"Kentte Dönüşümün Bir Süreç Olarak Tasarlanması Tarsus Tarihi Ticaret Merkezi Örneği"
Yrd. Doç. Dr. Tolga Ünlü (Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
"Orta-Ölçekli Kentlerde Yeniden Yapılanma: Isparta Kent Merkezi Örneği"
Prof.Dr. Ziya Gençel (Süleyman Demirel Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
Yrd.Doç.Dr. Gülin Beyhan (Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Bölümü)
Yrd.Doç.Dr. Pervin Şenol (Süleyman Demirel Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
"Tarihi Kent Merkezlerinde Kentsel Dönüşüm Uygulamaları: Antalya Örneği"
Melike Gül (TMMOB Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi Sekreteri)
"Denizli Tarihi Bayramyeri-Kaleiçi Ticaret-Zanaat Semtinin Dönüşümü: Paydaşlar ve Projeler, Rakipler ve Rehavet, Söylemler ve Sonuçlar"
Doç.Dr. Hüseyin Özgür, Araş.Gör. Pınar Savaş Yavuzçehre (Pamukkale Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü)
11:00 - 11:20: Ara
11:20 - 13:40: Oditoryum "Yeni Sınıflaşmalar ve Yeni Yoksulluk"
Moderatör: Prof.Dr. Sema ERDER
Konuşmacılar
"Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden ''Kentsel Eşitsizlik”
Yrd.Doç.Dr. Nihal Ekin Erkan (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO)
"Kentsel Dönüşüm ve Yoksulluk"
Melis Oğuz (Yüksek Şehir Plancısı)
"Yasadışı Yapılaşmış Alanlarda Kazananlar Ve Kaybedenler: ''Bir Sona Kalan Dona Kalır” Öyküsü" 
Doç.Dr. Zeynep M. Enlil, Araş.Gör. Emrah Altınok (Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
"Yoksulluk Deplasmanda"
Prof. Dr. Ayşe Nur Ökten, Arş. Gör. Emrah Altınok (Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
Araş.Gör. Ömer Bilen (Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü) 
"Göreli Yoksulluk İçerisindeki Bir Kentte Toplumsal Sınıflaşmanın Mekâna Yansıması Diyarbakir Örneği"
Doç.Dr. Rüstem Erkan, Arş.Gör. Deniz Aydın (Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü) 

Konferans Salonu "Ulaşım ve İletişim Alanının Yeniden Yapılanması"
Moderatör: Prof.Dr. Haluk Gerçek
Konuşmacılar
"Alışveriş Merkezlerinin Kent Ulaşım Sistemine Etkileri: Kazananlar ve Kaybedenler"
Erhan Öncü (Ulaşım Plancısı) 
" Yeni Bir Tünel, Yeni Trafik Sorunları - İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesi"
Orhan Demir (Şehir Plancısı)
"İstanbul Boğaz Köprüleri ve Kentsel Biçimlenme Üzerindeki Etkiler: Kazananlar - Kaybedenler"
Doç.Dr. Azime Tezer (İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
13:40 - 14:40: Öğle Arası
14:40 - 16:40: Oditoryum "Kamusal Kullanım Alanları ve Kamu Mülklerinin Yeniden Yapılanması"
Moderatör: Doç.Dr. Zeynep M. Enlil
Konuşmacılar
"Kamu Arsa Ve Arazilerinin Dönüşümü: Ankara’dan Bir Özelleştirme Örneği"
Dr. Şirin Gülcen Eren (Şehir Plancısı)
"Türkiye’de Kentsel Yenileme Projelerine Bir Örnek: Malatya Sümerbank Fabrikası’ndan ”Malatya Yaşam Merkezi”ne Bir Kentsel Yenileme Öyküsü"
Doç.Dr. Hüseyin Erkul, Araş.Gör.Dr. Ayşe Özcan (İnönü Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü)
"Sanayi Mirasının Eğitim Kurumuna Dönüşümü: Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası Örneği"
Yrd.Doç.Dr. F. Neval Genç (Adnan Menderes Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü)

Konferans Salonu "Çalışma Alanlarının Yeniden Yapılanması"
Moderatör: Prof.Dr. Mehmet Ocakçı
Konuşmacılar
"Kentsel Endüstriyel Yeniden Yapılanma ve Denizli: Kazananlar ve Kaybedenler Üzerinden Bir Yerel Kalkınma Öyküsünü Yorumlamak"
Mehmet Penpecioğlu (Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, TAU Genel Müdürlüğü)
Elçin Barın (Şehir Plancısı) 
" İstanbul’da Kadınların İşgücüne Katılımında Sektörel Ve Mekansal Dönüşüm"
Ayşe Orbay Kaya (MSGSÜ Doktora Öğrencisi)
"Uluslararası Bir Lojistik Merkez Olarak İstanbul: Fırsatlar Ve Tehditler"
Yrd.Doç.Dr. Dilek Özdemir (Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü)
"Yeni liberal küreselleşme döneminde üretim organizasyonundaki değişimin kentleşme ve sınıfsal ayrışmada rolü"
F. Serkan Öngel (MSGSÜ Doktora Öğrencisi)
Şişli''nin finans ve emlak piyasası dinamikleri açısından İstanbul’un küresel ağlara eklemlenmesindeki rolü
Dr. Tuna Taşankök (Delft University of Technology, OTB Research Institute(
Yrd.Doç.Dr. Şevkiye Şence Türk (İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Böl.)
16:40 - 17:00: Ara
17:00 - 19:00: Oditoryum "Kamusal Kullanım Alanları ve Kamu Mülklerinin Yeniden Yapılanması"
Moderatör: Doç.Dr. Adalet Alada
Konuşmacılar
Denizli’de Bir Alışveriş Merkezi Arazisinin Dönüşüm Öyküsü
Arş.Gör. Pınar Savaş Yavuzçehre, Doç. Dr. Hüseyin Özgür (Pamukkale Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü) 
"Alışveriş Mekânlarındaki Değişimin Sosyal Sürdürülebilirliğe Etkisi: Ankara-Yenimahalle Ve Eryaman Örnekleri"
Araş.Gör.Dr. Burcu Çıngı Özuduru, Araş.Gör.Dr. Özge Yalçıner Ercoşkun, Araş.Gör. Aysu Uğurlar (Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Böl.)
"Değişen Mekân Anlayışına Direnemeyenler; Konya Kentinden Sokak Örnekleri"
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Çağlar Meşhur (Selçuk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Böl.)
Ferda Özparlak (Şehir Plancısı)
"Kültür Endüstrisi Çerçevesinde santralistanbul Örneği"
Nazlı Budan "Şehir Plancısı"

Konferans Salonu "Doğal Alanların Yeniden Yapılanması"
Moderatör: Yrd.Doç.Dr. Teoman Tekkökoğlu
Konuşmacılar
"Planlama Sürecinde Çevre Boyutunu Etkileyen Faktörler: Dört Metropoliten Alan Planından Çıkan Sonuçlar"
Yrd. Doç. Dr. Aslı Öğüt Erbil (İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü)
"Sulak alanların Yeniden Yapılan(Dırıl)Ması: Kazan(ıl)anlar – Kaybed(il)enler"
Araş.Gör. Melih Gürçay (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü) 
"Su Havzası Planlaması: Alibey İçme Suyu Havzası Örneği"
Gökçe Torun (Yüksek Şehir Plancısı)
"Kıyı Alanları İçin Ekolojik Dönüşüm Modeli:Mordoğan-İzmir Örneği"
Araş.Gör.Dr. Özge Y. Ercoşkun, Mehmet Nazım Özer (Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
"Dicle Vadisi Projesi Uygulama Süreci: Doğal Alanların Yeniden Yapılandırılması ve Koruma-Kullanma Sorunsalı"
Dr. Sertaç Erten (Şehir Plancısı, Kentsel Tasarımcı)
Devrim Çimen (Mimar, Kentsel Tasarımcı)
"Doğal Alanların Arsaya Dönüşümü: Herkesin Olanı Sahiplendirmek" 
Ayşe Işık Ezer (Çevre ve Orman Bakanlığı, ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü, Planlama Daire Bşk.)
19:00: Şehircilik Yemeği

08 Kasım 2008
09:00 - 11:00:
Oditoryum "Kentsel Toplumsal Muhalefete Nasıl Bakmalı?"
Moderatör: Doç.Dr. Meral Özbek
Konuşmacılar
"Kentsel Dönüşüm Süreçlerine Bağlı Yeni Sınıf Dengelerinin İnşasında Toplumsal Muhalefet: Taraflar ve Stratejiler"
Doç.Dr. Murat Cemal Yalçıntan, Yrd. Doç. Dr. Erbatur Çavuşoğlu (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. Şehir ve Bölge Plan. Böl.)
"1970’lerde Politik Nitelikli Kentsel Hareketler: Mustafa Kemal, Gültepe - Gülsuyu Mahalleleri" 
Dr. Şükrü Aslan (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuarı)
"Dar Alandan Yaşamın Kendisine: Emek Ekseninde Kentsel Toplumsal Hareketler"
Gürkan Akgün (Şehir Plancısı)
Hade Türkmen (MSGSÜ Doktora Öğrencisi) 
" Direniş ve Müzakareden Hegemonya Mücadelesine: Kentsel Çelişkiyi Yeniden Düşünmek"
Doç.Dr. Tarık Şengül (TMMOB Şehir Plancıları Odası Başkanı)
"Kentsel Toplumsal Muhalefet Pratikleri Ve Demokratikleşme Mücadelesi"
Av. Erbay Yucak (Hukukçu)

Konferans Salonu "Konut Alanlarının Yeniden Yapılanması"
Moderatör: Doç.Dr. Semahat Özdemir
Konuşmacılar
Konut Alanlarında Sosyal Ayrışma, Mekânsal Etkileri ve Toplumsal Bütünleşme Sorunu
Araş.Gör.Dr. Ebru Firidin Özgür (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. Şehir ve Bölge Plan. Böl.)
"Ticari Komplekslerin Çevresindeki Konut Değerlerine Etki Eden Faktörler: Konya Örneği"
• Araş. Gör. Mehmet TOPÇU - Selçuk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Araş. Gör. Kadriye (DENİZ) TOPÇU - Selçuk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Prof. Dr. Vedia DÖKMECİ – İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
"Kamunun Uygulamaya Koyduğu Bir Toplu Konut Projesinin Fiziksel Ve Sosyo-Ekonomik Özelliklerinin Kritik Edilmesi: Eryaman Toplu Konut Alanı"
Yrd.Doç.Dr. İsmail Taner (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Böl. Bşk.)
"Kentsel Dönüşümün Üç Hali: 1980 Sonrasında Kent Planlaması Ve Kentsel Dönüşüm Etkileşiminin Ankara Eski Altındağ’daki Tarihsel Seyri"
Dr. Savaş Zafer Şahin (Yüksek Şehir Plancısı, Kültür Ve Turizm Bakanlığı)
11:00 - 11:20: Ara
11:20 - 13:20: Oditoryum "Kentsel Toplumsal Muhalefet Ve Deneyimler"
Moderatör: Doç.Dr. Murat Cemal Yalçıntan
Konuşmacılar
"Barınma Hakkı Mücadelesi ve Dikmen Vadisi Projesi"
Av. Denizer Şanlı (Hukukçu)
"Başıbüyük Mahallesinde Yerinde Dönüşüm Direniş Ve Müzakere"
Başıbüyük Mahallesi Derneği
"Mahalle içi bir araya gelme ve karar alma denemeleri"
Gülsuyu Gülensu Güzelleştirme Derneği 
" Evsiz Depremzedelerin Barınma Hakkı Mücadelesi"
Evsiz Depremzedeler Kooperatifi ve İmece Evleri
"Kentsel Dönüşüm Baskısı ve Beykoz Yerelinde Hareketlenme"
Beykoz Mahalle Dernekleri Platformu
"K.Çekmece Platformunun Ayazma Mağdurlarını Sahiplenmesi"
Küçükmece Platformu
"Sulukulede Kamouoyu Oluşturma Ve Kiracıların Hak Sahipliği Meselesi"
Sulukule Platformu

Konferans Salonu "TOKİ: Politikalar ve Uygulamalar"
Moderatör: Doç.Dr. Çağatay Keskinok
Konuşmacılar
"Toplu Kurumsal İflasımız: TOKİ Barınma Hakkından Sermaye Birikim Sürecine Doğru Konut Sorunu: Söylemler, Gerçekler ve Çözümler"
Ramazan Gülten (Şehir Plancısı - İMECE Toplumun Şehircilik Hareketi)
Toplu Konut İdaresi’nin İstanbul’un Kentsel Gelişimine ve Değişimine Etkileri
Miray Özkan (Yüksek Şehir Plancısı)
“Kadifekale Çevresi Heyelan Bölgesi” Kentsel Dönüşüm Projesi Örneğinin Süreç Ve Olası Sonuçları Bağlamında Değerlendirilmesi”
Araş.Gör. Neriman Yörür, Araş.Gör. Neslihan Karataş, Araş.Gör.Dr. Ayşegül Altınörs Çırak (Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü) 
"Türk Kentlerinde Yeniden-Yapılanmada Kazanan Kurum(lar): Toki (Ya Da Global-Ciler); Kaybeden(ler): Bayındırlık ve İskân Bakanlığı (Ya Da Türk Ulusal Planlama Sistemi)"
Dr. Özer Bostanoğlu (Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı)
13:20 -14:20: Öğle Arası
14:20 -15:00: 2007 – 2008 ŞBP Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması ve 32. Dünya Şehircilik Günü Kısa Film Yarışması Ödül Töreni
15:00 - 17:00: Oditoryum " Öğrenci Oturumu"
Moderatör: Yrd.Doç.Dr. Erbatur Çavuşoğlu
17:00 - 17:20: Ara
17:20 - 19:20: Oditoryum - Forum 
Moderatör: Erhan Demirdizen

Bilim Kurulu
Prof.Dr. Saliha Erkonak Aydemir
Belma Babacan
Prof.Dr. Hüseyin Cengiz
Yrd.Doç.Dr. Semih Halil Emür
Prof.Dr. Yaşar Bahri Ergen
Prof.Dr.Melih Ersoy
Prof.Dr. Emel Göksu
Prof.Dr. Nuran Zeren Gülersoy
Yrd.Doç.Dr. Özlem Güzey
Prof.Dr. Aykut Karaman
Doç.Dr. Güzin Kaya
Doç.Dr. H.Çağatay Keskinok
Prof.Dr. Güzin Konuk
Yrd.Doç.Dr. M.Çağlar Meşhur
Özdemir Sönmez
Doç.Dr. H. Tarık Şengül
Prof.Dr. Nihal Şenlier
Yrd.Doç.Dr. Fatma Şenol
Yrd.Doç.Dr. İsmail Taner
Ahmet Turgut
Yrd Doç.Dr. Ali Türk
Yrd.Doç.Dr. Tolga Ünlü
Doç.Dr. Fatma Ünsal
Doç.Dr. Murat Cemal Yalçıntan 

Yürütme Kurulu 
Duygu Ağar
Ediz Öznur Akalın
Nazım Akkoyun
Yrd. Doç. Dr. Erbatur Çavuşoğlu
Erhan Demirdizen
Dr. Tansel Erbil
Derya Kesik
Prof.Dr. Güzin Konuk
Yrd.Doç. Dr. Hürriyet Öğdül
Nazan Özbaydar
Pınar Özcan
Doç.Dr. H. Tarık Şengül
Kübra Şen
Yrd.Doç.Dr.Teoman Tekkökoğlu
Doç.Dr. Fatma Ünsal
Doç.Dr. Murat Cemal Yalçıntan
Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.