Etkinlikler

Yerin Korunması: Tarihî Kentlerde Kitle Turizminin Yönetimi, Kentsel Koruma ve Yaşam Kalitesi

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 05 - 06 Aralık 2009
Yer: ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara
İletişim
E-posta: [email protected]


Tarihî kentlerde turizm etkinliği, turizm endüstrisinin eğilimlerine bağlı olarak dünyada ve Avrupa''da olduğu gibi Türkiye''de de giderek artıyor. Turizm, tarihî çevrelerin korunarak geleceğe taşınmasında gerekli kaynağı sağlamanın yanı sıra, koruma bilincinin oluşmasında da etkili oldu. Buna karşılık, kitle turizminin kültürel mirasın korunmasında olumsuz sonuçlarının da olduğu, tarihî yerleşmelerde geleneksel değerlerin turizmin etkisi altında yitirilmekte olduğu da açıkça gözlemleniyor. Birçok tarihî kentte uygulanan parçacı ve kısa erimli planlama ve koruma politikaları turizmin getireceği ekonomik faydaya odaklanarak çevre değerlerini ve konunun toplumsal boyutlarını göz ardı ediyor. Bu çalıştayda tarihî merkezlerin kitle turizmi ile birlikte karşı karşıya olduğu risklerin araştırılması, kentsel korumaya ve turizmin gelişmesine yönelik politikaların kuramsal boyutlarıyla ve somut örnekler üzerinde uluslararası bir platformda tartışılması hedefleniyor.

Avrupa Birliği Kültür Programı çerçevesinde gerçekleştirilecek olan bu etkinlik, sekiz ülkeden ve farklı disiplinlerden çok sayıda uzmanın katılımıyla yürütülen uluslararası bir projenin ilk aşamasını oluşturuyor. Tarihî kentlerde koruma politikaları, kitle turizmi yönetimi ve bu merkezlerde yaşayanların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi konularının bir arada ele alındığı bu proje ile bu üç hedefi bir arada gerçekleştiren iyi örneklere kamuoyunda dikkat çekilmesi amaçlanıyor. Tarihi yerleşmelerde mimari mirasın korunmasında, ekonomik açıdan yapılabilirliği olan, yaşayanların yaşam kalitesini iyileştirirken kültürel değerleri sürdüren uygulamaların olabilirliği konusunun, uzmanlar, yerel yöneticiler, turizmciler, öğrenciler ve yurttaşların katılımıyla tartışılması hedefleniyor.

Konferansta, Türkçe ve İngilizce yapılacak oln sunumların her iki dilde simültane tercümesi yapılacak.

Çalıştay Yürütücüleri:
Doç. Dr. Cânâ Bilsel, ODTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Güliz Bilgin Altınöz, ODTÜ Mimarlık Bölümü Restorasyon Lisansüstü Program Başkanı

Proje Koordinatörü: Heleni Porfyriou, Ulusal Araştırmalar Konseyi-CNR, Kültürel Varlıkları Koruma Enstitüsü-ICVBC, Roma

Çalıştay Düzenleme Komitesi: Cânâ Bilsel, Güliz Bilgin Altınöz, Tuba Akar, Pınar Aykaç, Sermin Çakıcı, Özlem Karakul, Nida Naycı, Mert Rifaioğlu, B. Nilgün Öz

Program
05 Aralık 2008
09:00 - 10:00:
Açılış Konuşmaları
Prof.Dr. Ahmet Acar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü
Heleni Porfyriou, Ulusal Araştırmalar Konseyi - CNR, Kültürel Varlıkları Koruma Enstitüsü, ICVBC, Proje Koordinatörü
Cânâ Bilsel, ODTÜ Mimarlık Bölümü Proje Yürütücüsü
10:20 - 12:20: Birinci Oturum
Oturum Başkanı: Sevgi Aktüre, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Alfredo Cocci, Roma Üniversitesi "La Sapienza", Avrupa ve Kültürlerarası Araştırmalar Bölümü
"Tourism and Citizens'' Rights" - "Turizm ve kentli hakları"
Armando Montanari, Roma Üniversitesi "La Sapienza", Avrupa ve Kültürlerarası Araştırmalar Bölümü
"Preserving Places. The Case of Rome: Analysis and Perspectives" - "Yerin korunması. Roma örneği: Analiz ve öngörüler"
Heleni Porfyriou, Ulusal Araştırmalar Konseyi - CNR, Kültürel Varlıkları Koruma Enstitüsü, ICVBC, Roma
"Urban Policies in the Historic Centre of Rome and their Impact in Increasing Mass Tourism:
Monitoring the Trevi and Pantheon Case-Study Area" - "Roma''nın tarihî merkezine yönelik kentsel politikalar: Trevi ve Panteon çalışma alanlarının izlenmesi"
Emre Madran, ODTÜ Mimarlık Bölümü, Restorasyon Lisansüstü Programı
"Koruma''da kentlinin önemi: Antalya Kaleiçi örneği"
Ayşıl Yavuz, ODTÜ Mimarlık Bölümü, Restorasyon Lisansüstü Programı
"Turizm ve Özgünlük"
14:00 - 16:00: İkinci Oturum
Oturum Başkanı: Emre Madran, ODTÜ Mimarlık Bölümü
Sevin Osmay, Anlı Ataöv, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
"Hamam: Ankara''nın tarihî merkezinde kentsel koruma, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve toplumsal katılım"
Antonis Zivas, Ionion Üniversitesi, Görsel Sanatlar Bölümü, Korfu
"Monitoring Children''s Vision of Mass Tourism in Historic Centres through the Use ofPhotography. Presentation of a Case Study''s Working method" - "Tarihî merkezlerde çocukların kitle turizmini algılayışlarının fotoğrafçılık aracılığıyla izlenmesi. Bir alan araştırmasının çalışma yönteminin sunumu"
Nida Naycı, ODTÜ Mimarlık Bölümü, Restorasyon Lisansüstü Programı
"Kıyı alanlarında kitle turizmi: Türkiye''de kalkınma planları bağlamında kıyıların dönüşümü ve tarihi çevreler"
Muhittin Dalgıç, Alaçatı Belediye Başkanı
"Yerel yönetim perspektifinden Alaçatı''da kentsel koruma ve turizm"
Nimet Özgönül, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı, ODTÜ Mimarlık Bölümü Restorasyon Lisansüstü Programı
"Alaçatı''da kentsel mirasın korunması ve turizm"
16:20 - 18:20: Üçüncü Oturum
Oturum Başkanı: Jale Erzen, ODTÜ Mimarlık Bölümü, ODTÜ Mimarlık Bölümü Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı
Mansur Yavaş, Beypazarı Belediye Başkanı
"Beypazarı yeniden: Tarihi kentin canlandırmasında turizm"
Giuliana Barilà, Messina Üniversitesi, Mühedislik ve Mimarlık Bölümü; Ulusal Araştırmalar Konseyi-CNR, Kültürel Varlıkları Koruma Enstitüsü-ICVBC, Roma
"From colour planning to comprehensive requalification proposals: a Sicilian experience"
"Renk planlamasından bütünsel yeniden düzenleme önerilerine: Bir Sicilya deneyimi"
Marichela Sepe, Ulusal Araştırmalar Konseyi-CNR, Napoli
"Place-identity and Enhancement of Cultural Heritage: the Place Maker Method" - "Yerin kimliği ve kültürel mirasın canlandırılması: Yer oluşturma yöntemi"
Can Hersek, Gazi Üniversitesi, Mimarlık Bölüm Başkanı, Restorasyon Anabilim Dalı
"Koruma planlaması ve turizm: Antakya örneği"
Murat Tiryaki, Ankara Turizm Rehberleri Derneği Başkanı
"Bir turizm profesyonelinin bakış açısı: Türkiye''de kitle turizmi ve kentsel çevre ile kent yaşamı içinde varoluşu"

06 Aralık 2008
09:00 - 11:00:
Dördüncü Oturum
Oturum Başkanı: Suna Güven, ODTÜ Mimarlık Bölümü Mimarlık Tarihi Lisanüstü Programı
Güliz Bilgin Altınöz, ODTÜ Mimarlık Bölümü, Restorasyon Lisansüstü Programı
"Pergamon Antik Sit Alanı''na yönelik kitle turizmi ve Bergama tarihî merkezi üzerine etkileri"
Pınar Aykaç, ODTÜ Mimarlık Bölümü, Restorasyon Lisansüstü Programı,
"Çok katmanlı kentlerin korunmasının bir yolu olarak katmanlaşmanın sunulması: Tarsus örneği"
Vilma Hastaoglou, Thessaloniki Aristotle Üniversitesi, Mimarlık Bölümü
"Urban Conservation and Tourism in Thessaloniki" - "Thessaloniki (Selânik)''te kentsel mirasın korunması ve turizm"
Zeynep Aktüre, İYTE, Mimarlık Bölümü
"Anamalcı dünyada Efes: Kitle turizminin gelişmesi arkeolojik korumada bir meşruiyet krizinin önleyicisi mi yoksa habercisi midir?"
Cânâ Bilsel, ODTÜ Mimarlık Bölümü
"Turizm endüstrisi için bir kentin kimliğini yeniden oluşturmak: İzmir''de arkeolojik sitlerin yeniden keşfedilmesi ve kentsel yenileme"
11:20 - 13: 00: Beşinci Oturum
Oturum Başkanı: Sevin Osmay, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Cengiz Kabaoğlu, KA.BA Eski Eserler Koruma ve Değerlendirme - Mimarlık Ltd.
"Kayakapı Kültürel ve Doğal Çevre Koruma ve Canlandırma Projesi"
Aslı Özbay, TH&İDİL Mimarlık Şehircilik
"Kapadokya''nın Uyuyan Güzeli Mustafapaşa - Sinasos"
Göksin Ilıcalı, Argos Turizm Yatırım,
"Kapadokya yeniden"
Laurence Gillot, Université Libre de Bruxelles, Brüksel
"Heritage Conservation, Adaptive Reuse and Tourism Development: The Medina of Damascus and Aleppo" - "Tarihî mirasın korunması, yeni kullanımlara uyarlanması ve turizm gelişmesi: Şam ve Halep''in tarihî merkezleri"
14:00 - 16:00: Altıncı Oturum
Oturum Başkanı: Ömür Bakırer, ODTÜ Mimarlık Bölümü, Restorasyon Lisansüstü Programı
Allan M. Williams, Londra Metropolitan Üniversitesi, Avrupa Dönüşüm Araştırmaları Enstitüsü
"Mass Tourism and Culture in Historic Centres: Theoretical Issues" - "Tarihî merkezlerde kitle turizmi ve kültür: Kuramsal boyutlar"
Öcal Oğuz, Gazi Üniversitesi, Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı
"Koruma, turizm ve somut olmayan miras: Bir açmazın öyküsü"
Özlem Karakul, ODTÜ Mimarlık Bölümü, Restorasyon Lisansüstü Programı
"Tarihi Çevrelerin Dönüşüm Süreçleri İçinde Somut Olmayan Değerlerin Aktarım Süreci, Koruma ve Turizm"
Neriman Şahin Güçhan, Güliz Bilgin Altınöz, ODTÜ Mimarlık Bölümü, Restorasyon Lisansüstü Programı
"Kommagene-Nemrut Koruma Geliştirme Programı: UNESCO Dünya Miras Alanı''nda koruma ve turizm"
Sevin Osmay, Anlı Ataöv, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
"Kommagene-Nemrut Koruma Geliştirme Programı kapsamında turizm destekli yaşam kalitesinin yükseltilmesinde katılımcı planlama"
16:20 - 18:00: Yedinci Oturum
Oturum Başkanı: Baykan Günay, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kentsel Tasarım Lisansüstü Programı
Maria Gravari Barbas, IREST, Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi, Angers Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu
"Developing tourism in a reconstructed city: The case of Le Havre, France, World Heritage by UNESCO" - "Yeniden inşa edilmiş bir kentte turizmi geliştirmek, Fransa''da bir Unesco Dünya Mirası: Le Havre örneği"
Anya Diekmann, Université Libre de Bruxelles, Brüksel
"Diversification of the Tourism Product: Urban tourism in Brussels" - "Turizm ürünü çeşitlenmesi: Brüksel''de kentsel turizm"
Manuel Valenzuela, Universidad Autonoma de Madrid, Coğrafya Bölümü
"The intraurban deconcentration process of museums and exhibition facilities in Madrid city centre" - "Madrid kent merkezinde yoğunlaşmış müze ve sergi mekânlarının kent içerisine dağıtılması süreci"
Nuran Zeren Gülersoy, İTÜ Sehir ve Bölge Planlama Bölümü Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi Başkanı
"İstanbul Tarihi Yarımada Kentsel Koruma Çalışması"
18:00 - 18:30: Sekizinci Oturum
Oturum Başkanı: Heleni Porfyriou, Ulusal Araştırmalar Konseyi-CNR, Kültürel Varlıkları Koruma Enstitüsü-ICVBC, Roma
Genel Değerlendirme ve Tartışma

Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.