Etkinlikler

I. Kültür ve Turizm Uzmanları Paylaşım Sempozyumu

Etkinlik Başlangıç - Bitiş Tarihi: 12 - 13 Mart 2010
Yer: Ankara
İletişim
Web Sitesi: www.ktud.org/
Yaygın kanıya göre "küreselleşme" olarak adlandırılan sürecin etkisi altındaki dünyada; gelişen teknoloji, değişen ve dönüşen toplumsal yapı ile sermaye-emek-kaynak-bilgi dörtlüsünün önündeki neredeyse tüm engellerin kalkması gündelik yaşamın düzenlenmesinde ve anlaşılmasında; küresel-ulus aşırı-ulusal-yerel ölçeklerin, kamu-özel sektör-sivil toplum kuruluşları ve diğer aktörlerin katılımı ile acil-kısa-orta-uzun dönemlerin dikkate alınmasını gerektirmektedir. Bu farklı boyutların tümünün bir yansıması olan karmaşık ilişkiler ağının anlaşılabilmesi alışılageldik anlayış ve kavrayışların ötesinde yaklaşımları ve uygulama biçimlerini gerekli kılmaktadır.

Yeni yaklaşımlara olan ihtiyaç kendisini özellikle kültürlerin var olma, kendisini yeniden üretme ve sürdürme biçimi ve kültürler arasındaki en önemli paylaşım türlerinden olan turizm sektöründe belirgin bir şekilde göstermektedir. Bir yandan kültürel alandaki her türlü üretim yaratıcı endüstriler ve turizm yoluyla bugüne kadar görülmemiş ölçüde bir sanayileşme ve katma değere dönüşme sürecine konu olurken diğer yandan turizm farklı biçimleriyle çevre kirliliğinden kalkınmaya, uluslar arası ilişkilerden kültürel mirasın korunmasına kadar birçok alanda anahtar rol üstlenmeye başlamıştır. Bu dönüşüm ülkemiz adına sayısız olanak yaratırken beraberinde birçok sorunun ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu olanakların ülkemiz yararına en iyi biçime kullanılması ve doğacak sorunların çözümlenebilmesi için kuramsal bilgi ile uygulamayı bir arada değerlendiren, kamu-özel sektör-sivil toplum paydaşları ile bir kolaylaştırıcılık anlayışı içinde çalışmayı içeren, karmaşık sorunlara stratejik müdahaleleri ortaya koyan, teknolojik ve yöntemsel yenilikleri dikkate alan yeni bir deneyim ve birikim oluşturma sürecine ihtiyaç duyulmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilatını tanımlayan 4848 Sayılı Yasa ile birlikte bu anlamda önemli bir başlangıç yapılarak Kültür ve Turizm Uzmanlığı kadroları ihdas edilmiş, Bakanlıkta bir ihtisas ve kariyer kadrolaşması oluşmasının temelleri atılmıştır. Yaklaşık beş yıldır kültür ve turizm uzman yardımcıları ve uzmanları Bakanlığın farklı birimlerinde gerçekleştirdikleri araştırma, proje geliştirme ve uygulama çalışmaları, Bakanlık içinde yazdıkları uzmanlık tezleri ve Bakanlık dışında da sürdürdükleri çeşitli düzeydeki akademik çalışmaları ve sivil toplum faaliyetleri ile yukarıda bahsedilen türde bir birikimin oluşumu açısından önemli adımların atılmasını sağlamışlardır. Ancak, bugüne kadar bu önemli birikimin kamu, özel sektör, sivil toplum, akademi ve kamuoyu ile paylaşılması mümkün olamamıştır.

Bu sebeple, Kültür ve Turizm Bakanlığında beş yıldır görev yapmakta olan Kültür ve Turizm Uzmanları/Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılarının birikimlerinin kamuoyu ile paylaşılması, zengin ve verimli sonuçlar üretecek bir tartışma ve ortak akıl platformunun oluşturulması için ilgili paydaşlarla bir araya gelinerek Kültür ve Turizm Uzmanları Paylaşım Sempozyumu''nun Düzenlenmesine karar verilmiştir. Sempozyumun salt akademik nitelikli değil uygulamayı da içeren, sadece tez çalışmaları ile kısıtlı kalmadan Kültür ve Turizm Uzmanları/Kültür ve Turizm Uzman Yardımcıları tarafından üretilen diğer proje, yapıt, yöntem, deneyim ve değerlendirmeleri de içermesi düşünülmektedir.

Bu amaca yönelik olarak bu yıl ilki düzenlenecek Kültür ve Turizm Uzmanları Paylaşımı Sempozyumunun ana teması "Kültür ve Turizmde Yeni Yaklaşımlar" olarak belirlenmiş olup Sempozyum''a katkıda bulunacak Kültür ve Turizm Uzmanları/Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılarının sunmayı hedefledikleri çalışmaları bu genel tema çerçevesinde şekillendirmeleri beklenmektedir. Bu çerçevede Sempozyum''da sunulacak bildirilerin bu alanlarda mevcut sorunların tespiti yanında alternatif bakış açılarını da sağlayacak içerikte olması en önemli beklentidir. Örnek olay ve alan çalışmasına dayanan çalışmalar ile her alana ilişkin çeşitli çözüm önerilerinin Sempozyum''un tartışma zeminini zenginleştirmesi beklentiler arasındadır.

Sempozyuma katkıda bulunmak isteyen Kültür ve Turizm Uzmanları/Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılarının katılımlarını bildiri ve poster sunumlarl gerçekleştirmeleri öngörülmüştür. Sempozyuma bildiri sunarak katkıda bulunmak isteyenlerin Bildiri özetleri ile birlikte bildiriyi sunacak kişiye ait iletişim bilgileri ile kısa bir özgeçmişin de gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri özetlerinin bildiri konusu, amacı, yöntemi ve sunulacak bulgulara ilişkin bilgileri içermesi beklenmektedir. Bildiriler; fotoğraf, harita, çizim vb. görsel malzeme içeriyorsa, metnin içine yerleştirilmiş şekliyle oluşturulan dosyanın yanı sıra, görsel malzemeler ayrı bir klasörde sunulacak şekilde iki ayrı dosya halinde gönderilmelidir. Bildiri özetlerinin Bilim Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilmesi sürecinde bildiri sahiplerinin kimlikleri gizli tutulacaktır. Sempozyuma katkıda bulunmak isteyen kültür ve turizm uzman yardımcısı ve uzmanlarının hazırlayacakları 70x100 cm. boyutundaki posterlerini veya 400 kelimeyi aşmayacak bildiri özetlerini aşağıda belirtilen takvim doğrultusunda Sempozyum Sekretaryasına tercihan elektronik posta yoluyla iletmeleri beklenmektedir.

I. Kültür ve Turizm Uzmanları Paylaşım Sempozyumu Yürütme Kurulu:
İsim Kurum

Yavuz YAĞAN KTUD Yönetim Kurulu
Taner BEYOĞLU KTUD Yönetim Kurulu
Pınar BİLGEN KTUD Yönetim Kurulu
Nurdan ATALAN ÇAYIREZMEZ KTUD Yönetim Kurulu
Güngör ÖĞÜT KTUD Yönetim Kurulu
Şehzat ALTUNAKAR KTUD Yönetim Kurulu
Mustafa TUĞRUL FIRAT KTUD Yönetim Kurulu

II. Kültür ve Turizm Uzmanları Paylaşım Sempozyumu Bilimsel Danışma Kurulu:
İsim Kurum

Doç. Dr. Nafia Gül ASATEKİN ODTÜ Mimarlık Fakültesi
Oğuz ELBAŞ Müzik Tarihçisi
Mahmut EVKURAN Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü.
Doç. Dr. Mehmet KALPAKLI Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü
Günay KİRACI Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema ve Telif Hakları Genel Müdür Yardımcısı.
Prof. Dr. Fikri KULAKOĞLU Ankara Üniversitesi Prehistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı
Doç. Dr. Emre MADRAN ODTÜ Mimarlık Bölümü
Prof. Dr. M.Öcal OĞUZ Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü
Doç.Dr.Ayşen SAVAŞ ODTÜ Mimarlık Bölümü
Mustafa SİYAHHAN Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü
Dr.Savaş Zafer ŞAHİN Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
Prof. Dr. Azize TUNÇ Gazi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Eğitimi Bölümü
Yrd. Doç.Güçlü TÜLÜVELİ ODTÜ Tarih Bölümü
Prof. Dr. Mithat ÜNER Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü
Doç. Dr. Zeynep YASA YAMAN Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü
Doç. Dr. Aytekin YILMAZ Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü
Prof.Dr.Bülent YILMAZ Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Etkinlik Arşivi
Yayınlanan etkinliklerin kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz etkinliği listeden seçiniz.