Haberler

Hazine arazileri de açık artırmayla satılacak

Tarih: 11 Haziran 2007 Kaynak: Hürriyet
Maliye Bakanlığı rantı yüksek Hazine arazilerini, açık arttırma usulü ile satmaya hazırlanıyor.

Maliye Bakanlığının Başbakanlığa gönderdiği Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik Taslağıyla, kamu taşınmazlarının satışı, kiralanması ve trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması ile ön izin verilmesi ve ecrimisil işlemlerine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenleniyor.

Uygulamada sadelik sağlanmasını öngören Yönetmelik Taslağı ile konuya ilişkin farklı yönetmelik ve tebliğlerde yer alan düzenlemeler de tek başlık altında toplanıyor. Ayrıca sözleşmeler ve şartnameler standart hale getiriliyor.

Resmi Gazetede yayınlanmasını takip eden ayın başında yürürlüğe girecek Yönetmelik Taslağıyla, Hazine arazilerinin İhale Kanununda yapılan değişikliğe paralel açık arttırma yolu ile satılmasına da olanak sağlanıyor.

Halen Özelleştirme İdaresi Başkanlığının kullandığı yöntemin Maliye Bakanlığınca uygulanmaya başlanmasıyla, belli tutarı aşan ihalelerde pazarlık usulü ile açık arttırmaya gidilecek.

2007 bütçesinde 750 bin YTL olarak öngörülen sınırın üzerindeki ihalelerde, kapalı zarf usulü ile tekliflerini ileten en yüksek 3 teklif sahibi, açık artırmaya alınacak ve Hazine taşınmazı pazarlık sonunda en yüksek teklifte bulunan kişi ya da kuruluşa satılacak. Bu şekilde Hazineye ait taşınmazların satışından, daha yüksek bir gelir elde edilebilecek.

Kat karşılığı inşaat
Yönetmelik taslağında yer alan diğer bazı düzenlemeler de şöyle sıralanıyor:

- Hazine taşınmazı üzerinde inşa ettirilecek yapı veya yapıların Hazineye bırakılacak kısmının ya da bağımsız bölümlerinin bedeline karşılık, Hazine taşınmazından belirli bir arsa payı verilerek kat karşılığı inşaat yaptırılabilecek.

- Farklı ilçe sınırları içinde bulunan taşınmazlarla ilgili işlemler, taşınmazların yüzölçümünün miktar olarak daha fazla bulunduğu yer defterdarlık veya mal müdürlüğünce gerçekleştirilecek.

- Toplu satış yapılabilecek. İmar planı veya fiili durum nedeniyle birlikte ihale edilmesinde Hazine yararı bulunan taşınmazlar için tek ihale yapılabilecek. Bu şekilde, imar durumu için birleştirme şartı gereken taşınmazların tek elde toplanmasına da imkan sağlanacak.

Deniz yüzeyleri
- Yat limanı ve turizm amaçlı deniz yüzeyi kullanımlarında kira bedeli tespitinde yöntem değişecek. Buna göre, deniz turizmi araçlarına güvenli bağlama, karaya çekme, bakım, onarım ve sosyal hizmetler sunan deniz turizm tesisleri yapılmak  amacıyla ön izin, kullanma izni ve irtifak hakkı talep edilen alanda projelendirilmiş veya mendireklerle çevrilmiş deniz  yüzeyinin de bulunması halinde, deniz yüzeyinin ön izin veya kullanma izni metrekare birim bedeli; proje sahasındaki kara parçası için yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen ön izin, kullanma izni ve irtifak hakkı beher metrekare bedelinin yüzde 10''undan az olmayacak. Kirada ise söz konusu bedel ilk yıl için taşınmazın emlak vergisine esas metrekare birim değerinin yüzde 5''inden düşük tespit edilemeyecek.

Maliye bakanlığı yetkilileri, öngörülen bu düzenleme ile deniz yüzeyi kiralarında bir miktar düşüş beklediklerini söylediler.

Kira artışına ÜFE standardı
- Bir yıldan uzun süreli kira, irtifak hakkı, kullanma izni sözleşmelerinde, bedelin nasıl artırılacağına da standart getirildi. Sözleşmeler itibariyle farklılık gösteren yıllık artış oranı, yeni düzenlemeye göre, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi''ne göre belirlenecek.

- Notere tasdik ve tescil işlemlerinde bazı istisnalar getiriliyor. Buna göre, her yıl bütçe kanunuyla belirlenen parasal sınırın yüzde 10''nunu aşmayan sözleşmeler, kamu idareleriyle yapılacak sözleşmeler ile tarıma elverişli arazilerin muhtaç çiftçilere kiraya verilmesi ve büfe, kantin, çay ocağı gibi yerlerin geçici iş ve hizmetler için kullanılacak taşınmazların kiraya verilmesi sırasında düzenlenecek sözleşmeler ile taksitli satış sözleşmelerinin notere tasdik ve tescili zorunlu olmayacak.

Kiralarda sözleşme süresi
- Taşınmazlar için kira süresi 10 yıldan çok olamayacak. Ancak turistik tesis kurulacak yerlerin ve turistik tesislerin, enerji üretimi tesisleri ile iletim ve dağıtım, doğal gaz iletim, dağıtım ve depolama tesis ve şebekelerin ihtiyacı olan araziler 10 yıldan fazla süreyle kiraya verilebilecek. 3 yılı aşan kiraya verme işlemlerinde Maliye Bakanlığından izin alınacak.

Tarıma elverişli arazilerin topraksız ve az topraklı çiftçilere kiraya verilmesiyle ilgili esaslar Maliye Bakanlığınca düzenlenecek.

Ön izin süresine sınırlama
- Hazine arazilerini ön izin yoluyla kullanıma sınırlama getirilerek, “keyfiliğin önüne geçmek” amaçlanıyor. Hazine arazileri üzerinde irtifak hakkı veya kullanım izni verilmeden önce tescil, ifraz ve terk gibi işlemlerin yapılabilmesi, imar planlarının yaptırılması ve değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlatıp onaylatılması için bedelikarşılığında 1 yıla kadar ön izin verilebilecek. Gerekli hallerde bu süre, bedeli karşılığında uzatılabilecek ancak ön izin süresinin toplamı 4 yılı geçemeyecek.

Taslağa konulan geçici madde uyarınca da yürürlük tarihinden önce azami süresi dolan ön izinler, en fazla 1 yıl daha uzatılabilecek. Azami uzatma süresi dolmamış ön izinler için verilebilecek toplam süre 5 yılı geçmeyecek.

Ecrimisil düzenlemeleri
- Vatandaş ile kamu arasında binlerce davaya konu olan ecrimisil itilaflarına da ara çözüm öngörülüyor. Hazine taşınmazlarını işgal eden kişilerden istenen ve “ecrimisil” olarak adlandırılan tazminat tutarına itiraz sürecinde, yargıya intikalden önce durum komisyon tarafından değerlendirilecek. Düzeltme taleplerini inceleyip karara bağlayacak komisyonun kuruluşu ve çalışma esasları, Maliye Bakanlığınca belirlenecek.
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.