Haberler

180 günlük suyumuz kaldı

Tarih: 2 Mayıs 2008 Kaynak: Milliyet Yazan: Efsun Yılmaz
Kuraklık, barajları boşalttı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, sadece 6 aylık ihtiyacı karşılayacak rezerv bulunduğunu söyledi, “Halkımız suyu daha dikkatli kullanmalı” dedi.

Tahtalı Barajı’nın yüzde 18.79’u dolu ve toplam 53 milyon 534 metreküp suyu var. Balçova Barajı ise hali hazırda 3 milyon 484 bin metreküp suya sahip, dolluk oranı da yüzde 45.70... Bu iki barajın yanı sıra İzmir’e Sarıkız-Göksu, Menemen-Çavuşköy, Halkapınar-Çamdibi ve Pınarbaşı kuyularından da su veriliyor.

Başkan açıkladı, uyardı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kentin ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı’nda 180, Balçova Barajı’nda 170 günlük su kaldığını açıkladı. Yağmurların, küresel ısınma nedeniyle beklenenin altında olduğunu söyleyen Kocaoğlu, “Bu seneki durum geçen yıldan daha kötü, zor durumdayız” dedi.

Şimdilik kesinti yok
Kocaoğlu, halkın bilinçli tüketim kampanyasına duyarlılık gösterdiğini ve su kesintisi yapılmadığını hatırlattı. Kocaoğlu, “İzmirliler’in suyu çok daha dikkatli kullanmaları gerekiyor. Sıkıntıyı; yeni yatırımlar, su kaynakları konusundaki çalışmalar ve tasarrufla aşacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Barajlar alarm veriyor
İz­mir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Aziz Ko­ca­oğ­lu, ken­tin iç­me su­yu­nu kar­şı­la­yan Tah­ta­lı Ba­ra­jı’nda 180, Bal­ço­va Ba­ra­jı’nda ise 170 gün­lük su kal­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, va­tan­daş­lar­dan su kul­la­nı­mın­da dik­kat­li ol­ma­la­rı­nı is­te­di.

Ko­ca­oğ­lu, ge­çen yaz be­le­di­ye­nin baş­lat­tı­ğı su kam­pan­ya­sı­na hal­kın du­yar­lı­lık gös­ter­di­ği­ni ve ke­sin­ti­ ya­pıl­ma­dı­ğı­nı ha­tır­lat­tı.
Yağ­mu­run, bek­le­ne­nin al­tın­da ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ko­ca­oğ­lu, “Bu yıl­ki du­rum ge­çen se­ne­den kö­tü. Su ka­pa­si­te­si ba­kı­mın­dan da­ha zor du­rum­da­yız. Bu ne­den­le hem­şe­ri­le­ri­mi­zin su­yu çok da­ha dik­kat­li kul­lan­ma­la­rı ge­re­ki­yor” de­di.

Başkan Ko­ca­oğ­lu, ye­ni ya­tı­rım­lar, su kay­nak­la­rı ko­nu­sun­da­ki ça­lış­ma­lar ve va­tan­da­şın ta­sar­ru­fuy­la sı­kın­tı­yı aşa­cak­la­rı­na inan­dı­ğı­nı da di­le ge­tir­di.

İZ­SU yet­ki­li­le­ri de ba­raj­la­rın son du­ru­mu hak­kın­da şu bil­gi­le­ri ver­di: Ken­tin iç­me su­yu re­zer­vi­ni önem­li öl­çü­de kar­şı­la­yan Tah­ta­lı’da ak­tif do­lu­luk ora­nı şu an­da yüz­de 18.79 se­vi­ye­sin­de. Ba­raj, İz­mir’e gün­lük 250 bin met­re­küp su ve­ri­yor. Ye­ral­tı su­yu kay­nak­la­rı kap­sa­mın­da da Sa­rı­kız-­Gök­su, Me­ne­men-­Ça­vuş­köy, Hal­ka­pı­nar-Çam­di­bi, Pı­nar­ba­şı ku­yu­la­rın­dan ya­rar­la­nı­lı­yor. Bu­ra­lar­da, yıl­lık 180 mil­yon met­re­küp kul­la­nı­la­bi­lir re­zerv yer alı­yor.

Bü­yük­şe­hir’in Ni­san 2007’de baş­lat­tı­ğı Su Ta­sar­ru­fu Kam­pan­ya­sı’nda, bir yıl­da yak­la­şık 21 mil­yon met­re­küp su ta­sar­ru­fu sağ­lan­dı­ğı açık­lan­mış­tı. Su kul­la­nı­mı­nın yüz­de 9.83 ora­nın­da dü­şü­rül­me­si sağ­lan­mış­tı. Be­le­di­ye­nin, ikin­ci bir kam­pan­yaı için de ha­zır­lan­dı­ğı bil­di­ril­di.
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.