Haberler

Kadifekale tartışması

Tarih: 2 Mayıs 2008 Kaynak: Milliyet
İz­mir Ti­ca­ret Oda­sı’nın (İTO) mec­lis top­lan­tı­sın­da Ka­di­fe­ka­le’de­ki pis­lik gö­rün­tü­le­ri tar­tış­ma ya­rat­tı. İTO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ek­rem De­mir­taş, ko­nuş­ma­sı­nın so­nun­da, kru­va­zi­yer ge­mileriyle ken­te ge­len İtal­yan tu­rist­le­rin, Ka­di­fe­ka­le’de ta­ri­hi ka­lın­tı­la­rın tu­va­let ve çöp­lük ola­rak kul­la­nı­mı­nı bel­ge­le­yen gö­rün­tü­le­ri­ni iz­let­tir­di. De­mir­taş, tu­rist­le­rin CD’nin bir kop­ya­sı­nı ‘yet­ki­li bir ki­şi­ye ulaş­tır­sın’ di­ye ver­di­ği tak­si şo­fö­rü­nün ken­di­si­ne tes­lim et­ti­ği­ni an­lat­tı.

Pro­fes­yo­nel çe­kim mi?
Mec­lis Üye­si Yal­çın Er­do­ğan, CD’nin pro­fes­yo­nel çe­kim ol­du­ğu­nu id­di­a ede­rek, tu­rist­ler ta­ra­fın­dan çe­kil­me­di­ği ima­sın­da bu­lun­du. Er­do­ğan, “Çe­kir­dek ka­buk­la­rı­na va­rın­ca­ya ka­dar çe­kil­miş. Te­şek­kür edi­yo­ruz. O alan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin so­rum­lu­lu­ğun­da. Bu­na iti­ra­zı­mız yok. Ha­ta­la­rı ola­bi­lir. Bu­nu gös­ter­mek ne ka­dar doğ­ru? Yö­ne­tim ku­ru­lu baş­ka­nı­nı bu­nu baş­ka şe­kil­de hal­let­me­si­nin yo­lu yok muy­du? Ka­di­fe­ka­le’yi Gü­zel­leş­tir­me ve Ya­şat­ma Der­ne­ği’ne pa­ra ödü­yo­ruz. Pa­ra­yı ne­den ve­ri­yo­ruz? Suç­la­ya­cak bi­ri­si var­sa ön­ce ken­di­mi­zi suç­la­ya­lım” diye konuştu.
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.