Haberler

Bornova Metrosu’nda yarım kalma ihtimali

Tarih: 5 Mayıs 2008 Kaynak: Milliyet Yazan: Utku Bolulu
Evka-3 İstasyonu’yla Bornova Merkez arası 800 metrelik tünel kazısı, zeminin zayıflığı nedeniyle durdurulmuştu. Uzmanlar, “100 bina için yıkılma riski var” dedi. Kararı, Başkan Kocaoğlu verecek.

İn­şa­atı de­vam eden Ege Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Has­ta­ne­si­ Bor­no­va Mer­kez met­ro hat­tı­nın ya­rım kal­ma­sı gün­dem­de...
Or­ta­do­ğu Tek­nik ve Do­kuz Ey­lül üni­ver­si­te­le­rin­den uz­man­lar, Ev­ka3 İs­tas­yo­nu’yla Bor­no­va Mer­kez ara­sı 800 met­re­lik tü­nel ka­zı­sı­nın, ze­min ya­pı­sı ne­de­niy­le bu böl­ge­de­ki 100’e ya­kın bi­na için risk­li ol­du­ğu gö­rü­şü bil­dir­di.

Bü­yük­şe­hir yö­ne­ti­ci­le­ri, tek­nik kri­zin, hu­ku­ki ve sos­yal yön­le­ri de ol­du­ğu ka­ra­rı­na var­dı. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Aziz Ko­ca­oğ­lu, ra­por, gö­rüş ve al­ter­na­tif­le­ri de­ğer­len­dir­dik­ten son­ra hat­la il­gi­li ka­ra­rı ve­re­cek. Hat­tın bu bö­lü­mü­nün ip­tal edil­me­me­si, ge­rek­li mad­di, tek­nik ve sos­yal im­kan­lar bu­lu­na­na ka­dar öte­len­me­si dü­şü­nü­lü­yor. Mart 2009’da­ki ye­rel se­çim ön­ce­si, ‘Kam­pus’ ve ‘Ev­ka3’ is­tas­yon­la­rı­nın açı­lıp, so­run­lu bö­lü­mün se­çim­ler­den son­ra­ya er­te­le­me­si ter­ci­hi de öne çık­tı.

600 dai­re bo­şal­tı­la­cak
Uz­man­lar, Baş­kan Ko­ca­oğ­lu’yla yap­tık­la­rı top­lan­tı­da, ya pro­je­nin bu bö­lü­mün­den vaz­ge­çil­me­si­ni ya da 600’den faz­la da­ire­nin bu­lun­du­ğu bi­na­la­rın bo­şal­tıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni bil­dir­di.

Tü­nel ka­zı­sı sı­ra­sın­da in­şa­at ma­li­ye­ti­ni de ar­tı­ra­cak ek ön­lem­ler alın­ma­sı­nın şart ol­du­ğu­na dik­kat çe­kil­di. İn­şa­ata de­vam ka­ra­rı çık­ma­sı ve bi­na­la­rın bo­şal­tıl­ma­sı söz­ko­nu­su olur­sa, yak­la­şık 600 da­ire­de otu­ran­la­ra ge­çi­ci ev bu­lun­ma­sı, ki­ra­la­rı­nın öden­me­si gi­bi hu­ku­ki zo­run­lu­luk­lar, ay­rı­ca bu du­ru­ma tep­ki gös­te­re­bi­le­cek va­tan­daş­la­rın iti­raz­la­rı da he­sap­lan­mak zo­run­da. Ay­rı­ca in­şa­at sı­ra­sın­da her­han­gi bir za­rar mey­da­na gel­me­se da­hi, bu ko­nut­la­ra ge­ri dön­mek is­te­me­yen­le­re yö­ne­lik al­ter­na­tif­ler de üre­til­me­si ge­re­ke­cek.

Kriz 4 ay ön­ce pat­la­mış­tı. Ev­ka-3 is­tas­yo­nun­dan son­ra­ki bö­lüm­de, Ma­ni­sa Ka­ra­yo­lu bi­ti­şi­ğin­de­ki apart­man­lar­da çat­lak­lar oluş­tu. Üç apart­man yö­ne­ti­mi, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne ih­tar­na­me çek­ti. Met­ro in­şa­atın­da olu­şa­cak çat­lak­lar ve çök­me­ler­den be­le­di­ye­nin so­rum­lu ola­ca­ğı­nı bil­dir­di. Ba­rış Apart­ma­nı yö­ne­ti­mi ise İz­mir 5. As­li­ye Ce­za Mah­ke­me­si’nde tes­pit da­va­sı aç­tı.

Apart­man­la­rın Ev­ka-3 İs­tas­yo­nu ya­pı­mı sı­ra­sın­da ha­sar gör­dü­ğü öne sü­rü­le­rek, can ve mal gü­ven­li­ği­ni teh­dit eden bir du­rum olup ol­ma­dı­ğı­nın be­lir­len­me­si, var­sa Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan bi­na­ya güç­len­dir­me ya­pıl­ma­sı is­ten­di.

Bakanlığa bildirildi
Ko­nu İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’na da bil­di­ri­lin­ce, Va­li­lik, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne so­ru­nun ne ol­du­ğu­nu sor­du. Tes­pit da­va­sın­da ise bi­lir­ki­şi, ze­min ko­lo­nun­da çat­lak ve yi­ne ze­min kat oda­la­rın­da ba­zı ha­sar­lar tes­pit et­ti, met­ro­nun apart­man­la­rın al­tın­dan ge­çi­şi sı­ra­sın­da yı­kım ris­ki ola­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti, güç­len­dir­me ya­pıl­ma­sı­nı öner­di.

9 ayda tamamlanacak
Bü­yük­şe­hir, kriz ne­de­niy­le in­şa­atın yer al­tın­dan Bor­no­va Mer­kez’e ula­şa­cak hat­tın­da in­şa­at du­run­ca, EÜ Has­ta­ne­si Ev­ka 3 İs­tas­yo­nu ara­sın­da­ki ça­lış­ma­la­rı hız­lan­dır­dı. Kam­pus ve Ev­ka3 is­tas­yon­la­rı­nın ta­mam­lan­ma­sı he­def­len­di.

Ye­ral­tı tü­ne­liy­le il­gi­li so­ru­nun aşıl­ma­ma­sı du­ru­mun­da bi­le, 9 ay için­de iki is­tas­yo­nun ta­mam­la­na­ca­ğı bil­di­ril­di. İn­şa­at iha­le­si­ni, Bo­zoğ­lu fir­ma­sı, 67 mil­yon 402 bin YTL tek­lif­le ka­zan­mış­tı. Şart­na­me­ye gö­re hat 20 ay­da ta­mam­la­na­cak­tı.
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.