Haberler

Cazibe merkezi önerisi

Tarih: 5 Mayıs 2008 Kaynak: Milliyet
Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Aziz Ko­ca­oğ­lu, “İz­mir’i sağ­lı­ğın baş­ken­ti yap­mak is­ti­yor­sak, bu he­de­fe uy­gun te­sis­ler­le İn­ci­ral­tı’ nda ca­zi­be­yi ya­rat­mak zo­run­da­yız” de­di.

İn­ci­ral­tı’nın ih­ti­sas fu­ar ala­nı ola­ma­ya­cak ka­dar zen­gin ve fark­lı bir yer ol­du­ğu­nu söy­le­yen Ko­ca­oğ­lu, “Böy­le bir alan ih­ti­sas fu­ar­la­rı­na har­ca­na­maz.İn­ci­ral­tı fark­lı bo­yut­ta de­ğer­len­di­ril­me­li­dir. 31 Ma­yıs’a ka­dar İn­ci­ral­tı’ nda­ki öne­ri pla­nı­mı­zı Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı’ na su­na­ca­ğız” de­di. Baş­kan Ko­ca­oğ­lu şöy­le de­vam et­ti:

“Ba­şın­dan be­ri söy­le­di­ği­miz gi­bi, 150 hek­tar ci­va­rın­da bir ala­nı EX­PO için re­zerv alan ola­rak ayır­mak du­ru­mun­da­yız. Ge­ri ka­lan kıs­mın­da ana hat­la­rıy­la; ter­mal tu­riz­mi, otel­ler, ge­ri­at­ri mer­kez­le­ri, has­ta­ne­ler ve gü­nü­bir­lik te­sis­ler gi­bi çe­şit­len­di­re­bi­le­ce­ği­miz şe­kil­de plan­la­ma­lı­yız. Bu ken­ti sağ­lı­ğın baş­ken­ti yap­mak is­ti­yor­sak, mut­la­ka ve mut­la­ka İn­ci­ral­tı’nda bu ca­zi­be­yi ya­rat­mak zo­run­da­yız. İn­ci­ral­tı’nı sağ­lık­lı bir şe­kil­de plan­lar­ken ora­da­ki mül­ki­yet sa­hip­le­ri­ni de ko­ru­mak zo­run­da­yız. Ama İn­ci­ral­tı’nda ya­pı­la­cak ya­tı­rım­lar, İn­ci­ral­tı plan­la­ma­sı, hiç­bir za­man Ma­vi­şe­hir ve gök­de­len­ler böl­ge­si em­sal alı­na­rak ya­pıl­ma­ya­cak­tır. Ni­ce­lik­ten zi­ya­de ni­te­li­ğin ege­men ol­du­ğu bir ça­lış­ma ile İn­ci­ral­tı’nın plan­lan­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.”

Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.