Haberler

Çeşme, villa turizmi için biçilmiş kaftan

Tarih: 14 Mayıs 2008 Kaynak: Milliyet Yazan: Cesur Sert
İzmir’in tatil cennetinin, başta Avrupa olmak üzere dünyanın yeni gözdesi bu turizmle daha çok yabancı ağırlayabileceği belirtildi. Sezonluk 6 bin 500 Euro’ya kiralık villalar arandığı ifade edildi.

“Yaz­lık­la­rı tu­ris­te açın”
DÜNYACA ün­lü tu­rizm şir­ke­ti Kuo­ni Tra­vel Gro­up Com­pany’nin Tür­ki­ye kon­trat mü­dü­rü Ad­nan Gü­neş, Çeş­me’ye ro­ta çiz­di. Da­ha çok ya­ban­cı ağır­la­ma he­de­fi­ne vil­la tu­riz­miy­le ula­şı­la­bi­le­ce­ği­ni ifa­de et­ti. Da­ni­mar­ka, İs­veç ve Nor­veç’ten üst dü­zey tu­rizm yö­ne­ti­ci­le­ri­ne Çeş­me’yi gez­di­ren, 2009 ya­zı için şim­di­den bağ­lan­tı­lar ya­pan Gü­neş, “Vil­la­rı­nı­zı ya­ban­cı­la­ra açın” de­di. “Ne­den Çeş­me, ne­den vil­la tu­riz­mi?” so­ru­su­na şöy­le ce­vap ver­di:

İz­mir­li­le­re çağ­rı ya­pıl­dı
“ÇEŞME; İs­pan­ya, İtal­ya ve Hır­va­tis­tan’da mo­da ha­li­ne ge­len, dün­ya­nın her ye­rin­de re­vaç­ta olan bu tu­rizm için çok uy­gun. Çün­kü, ya­ban­cı ai­le­le­re hi­tap edi­yor. Genç tu­rist­le­re pa­ha­lı ge­li­yor, on­lar eğ­len­ce ve ucuz ya­şam ne­de­niy­le Alan­ya ve Mar­ma­ris’e gidi­yor. Ai­le­le­re ilk etap­ta şe­hi­re, pla­ja ve alış­ve­riş me­kan­la­rı­na ya­kın 150 vil­la açı­la­bi­lir. Se­zon­luk 6 bin 500 Eu­ro’ya ki­ra­la­mak için yaz­lık­lar arı­yo­ruz.”
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.