Haberler

Müteahhite, ‘inşaatta demirden çal’ diyorlar

Tarih: 20 Mayıs 2008 Kaynak: Milliyet
Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, inşaat demirine son bir yılda yüzde 100 zam yapılmasına tepki göstedi. Aslan, “Bu zam gerçekten soygundur. Demire zam cinayettir” dedi.

Ege Ko­nut Ya­pı Ko­ope­ra­ti­fi (Ege-­Ko­op) Ye­ni Kar­şı­ya­ka Kör­fez Ev­le­ri ve Kar­şı­yaka Kör­fez Ev­le­ri’nin ge­nel ku­rul­la­rı ya­pıl­dı. Fu­ar Ada Ga­zi­no­su’nda­ki top­lan­tı­ya Ege­-Ko­op Ge­nel Baş­ka­nı Hü­se­yin As­lan, hü­kü­met tem­sil­ci­le­ri ve ko­ope­ra­tif or­tak­la­rı ka­tıl­dı. As­lan, de­mi­re son bir yıl­da yüz­de 100 zam ya­pıl­ma­sı­na sert tep­ki gös­ter­di. Hü­se­yin As­lan, “Bu ül­ke­de ne de­ğiş­ti de bu zam ol­du? İn­şa­at de­mi­ri­ne ya­pı­lan zam ger­çek­ten bir soy­gun, ci­na­yet. Eğer ön­lem al­ma­say­dık in­şa­at­la­rı­mı­zı za­ma­nın­da bi­ti­re­mez­dik. Bu zam­lar mü­te­ah­hi­te, Ek­sik de­mir kul­lan’, ‘De­mir­den çal’ de­mek an­la­mı­na ge­lir” de­di.

5 yıl ön­ce tes­lim
Ül­ke­nin için­den geç­ti­ği be­lir­siz ve olum­suz ko­şul­la­ra rağ­men Kör­fez Kar­şı­ya­ka Ev­le­ri’ni 3 yıl içe­ri­sin­de ta­mam­la­ma aşa­ma­sı­na ge­tir­dik­le­ri­ni söy­le­yen As­lan, şöy­le ko­nuş­tu: “Ege-­Ko­op ola­rak ver­di­ği­miz söz­le­ri ye­ri­ne ge­tir­me­nin gu­ru­ru­nu ya­şı­yo­ruz. Geç­ti­ği­miz yıl Kör­fez Ev­le­ri’nin in­şa­at­la­rı yüz­de 15 ci­va­rın­da iken bu­gün bi­tiş nok­ta­sı­na ulaş­tık. Ge­çen yıl kul­lan­dı­ğı­mız kre­di­nin bu se­ne avan­taj­la­rı­nı ya­şı­yo­ruz. Ege­Ko­op ola­rak kre­di alı­nır­ken hem or­tak­la­rı­mı­za ke­fil ol­duk hem de on­la­ra bu kriz sü­re­cin­de 1.38’den ko­nut kre­di­si kul­lan­dır­dık. Bu ko­şul­lar­da kre­di kul­lan­mak bü­yük avan­taj ol­du. İn­şa­at­la­rın bu se­vi­ye­ye gel­me­si için Ege­Ko­op’un tüm ola­nak­la­rı­nı da or­ta­ya koy­duk. Böy­le­lik­le or­tak­la­rı­mız ko­nut­la­rı­nı nor­mal sü­re­sin­den 5 yıl ön­ce, ge­le­cek ay tes­lim ala­bi­le­cek­ler.”

İn­şa­at ma­li­yet he­sap­la­rın­da yüz­de 2025 ya­nıl­ma pa­yı­nın çok nor­mal sa­yıl­dı­ğı­nı da be­lir­ten Hü­se­yin As­lan, şöy­le de­vam et­ti: “Biz, ‘0’ ya­nıl­ma pa­yıy­la ma­li­yet he­sap­la­ma­la­rı yap­tık. Ge­çen yıl ma­li­yet­le­re da­hil et­me­di­ği­miz ba­zı ima­lat­la­rı or­tak­la­rı­mız­dan hiç­bir ek öde­me ta­lep et­me­den ya­pa­bi­li­yo­ruz. Bir an­lam­da her or­ta­ğa 2 bin YTL ge­ri öde­me yap­mış olu­yo­ruz. Söz­leş­me­de yer al­ma­ma­sı­na rağ­men her da­ire­ye par­ke ve kar­ton­pi­yer yap­tı­rı­yo­ruz. Bal­kon kor­ku­luk­la­rı­nı de­mir­den alü­min­yu­ma çe­vir­dik, da­ha şık ol­du. Hiç­bir ek­si­ği­miz ol­ma­dan bu ay üye­le­re anah­tar­la­rı­nı tes­lim ede­ce­ğiz. Ay­rı­ca şan­ti­ye bi­na­sı­nın bu­lun­du­ğu ye­re yüz­me ha­vu­zu ya­pa­ca­ğız.”
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.