Haberler

Arıtma tesislerine demir zammı engeli

Tarih: 21 Mayıs 2008 Kaynak: Milliyet Yazan: Utku Bolulu
Demir fiyatları yüzde 100’den fazla arttı. Bu nedenle belediyede ihale alan müteahhitler zora düştü. Başta arıtma tesisleri olmak üzere pek çok yatırımın sözleşmesi imzalanmıyor.

De­mir fi­yat­la­rın­da ya­şa­nan as­tro­no­mik fi­yat ar­tı­şı, İz­mir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ya­tı­rım­la­rı­nı vur­du. İZ­SU’nun iti­raz­lar ne­de­niy­le so­nuç­lan­ma­sı 7 ay sü­ren Se­fe­ri­hi­sar, Ke­mal­pa­şa ve Ba­yın­dır Arıt­ma Te­si­si iha­le­le­ri­ni ka­za­nan mü­te­ah­hit fir­ma­lar, de­mir fi­yat­la­rın­da­ki ar­tı­şı ge­rek­çe gös­te­rip söz­leş­me im­za­la­ma­dı.

Ara­lık 2007 ta­ri­hin­de ton fi­ya­tı KDV ha­riç 779 YTL olan de­mir fi­yat­la­rı Ma­yıs ayı ba­şın­da bin 800 YTL’ye yük­sel­di. Ka­mu­dan iş alan mü­te­ah­hit­ler, de­mir fi­yat­la­rın­da­ki ar­tış ne­de­niy­le mağ­dur du­ru­ma düş­tü. Bu ne­den­le de olu­şan fi­yat far­kı­nın yük­le­ni­ci­le­re “Doğ­ru yan­sı­tı­la­bil­me­si” için il­gi­li fi­yat far­kı ka­rar­na­me­si­nin de­ğiş­me­si­ni is­te­di­ler. Bu sü­reç­ten mağ­dur olan­lar ara­sın­da İZ­SU’nun arıt­ma­la­rı­nı üst­le­nen mü­te­ah­hit­ler de ilk sı­ra­da ye­ral­dı.

Üç te­si­sin inşaatına baş­la­na­ma­dı
Ke­mal­pa­şa, Ba­yın­dır ve Se­fe­ri­hi­sar bi­yo­lo­jik atık­su arıt­ma te­sis­le­ri­nin Ekim 2007’de ya­pı­lan iha­le­le­ri iti­raz ne­de­niy­le so­nuç­lan­dı­rı­la­ma­dı. Üç iha­le­nin so­nu­cu­na da iti­raz eden bir fir­ma, İZ­SU’dan olum­lu ya­nıt ala­ma­yın­ca Ka­mu İha­le Ku­ru­mu’na (KİK) baş­vur­du. KİK de baş­vu­ru­yu dik­ka­te ala­rak, iha­le­le­ri in­ce­le­me­ye al­dı. KİK iti­raz­la­rı Ni­san ayı ba­şın­da ka­ra­ra bağ­la­dı. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’de uzun za­man­dır bek­le­di­ği bu ka­ra­rı ka­mu­oyu­na du­yu­rup, te­mel at­ma tö­ren­le­ri­nin Ma­yıs ayın­da ya­pı­la­ca­ğı­nı açık­la­dı. An­cak, de­mir fi­yat­la­rın­da iha­le­nin ya­pıl­dı­ğı Ekim 2007 ile Ni­san 2008 ara­sın­da yüz­de 100’ü aşan ar­tış ol­ma­sı ne­de­niy­le, mü­te­ah­hit fir­ma­lar zor du­rum­da kal­dı. Bu­nun üze­ri­ne söz­leş­me im­za­la­na­ma­dı. Fi­yat far­kı­nın öde­me­le­re yan­sı­tıl­ma­sı için Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne baş­vur­du.

Ko­ca­oğ­lu: Mü­te­ah­hit­ler hak­lı
Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan Aziz Ko­ca­oğ­lu, arıt­ma söz­leş­me­le­ri­nin im­za­lan­ma­ma­sı­nın de­mir fi­yat­la­rın­da­ki ar­tış­tan kay­nak­lan­dı­ğı­nı, mü­te­ah­hit fir­ma­la­ra bu ne­den­le hak ver­di­ği­ni söy­le­di. Ko­ca­oğ­lu, “De­mir­de­ki ar­tış ina­nıl­maz oran­lar­da ger­çek­leş­ti. Bi­zim ya­tı­rım­lar da tı­kan­dı. Aşı­rı fi­yat ar­tış­la­rı­nın üs­te­sin­den ge­le­me­ye­cek du­rum­da­yız. Acil ola­rak, Baş­ba­kan­lık’ın, TBMM’nin so­ru­na ça­re bul­ma­sı şart ol­du. Hem ka­mu ku­rum­la­rı­nın hem ye­rel yö­ne­tim ya­tı­rım­la­rı­nın önü­nü aça­cak bir for­mül bu­lun­ma­lı­dır. Be­le­di­ye­ler ya­tı­rım ya­pa­maz, du­ru­ma ge­le­cek” diye konuştu.
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.