Haberler

Büyükşehir’in kredi notu yüksek çıktı!

Tarih: 23 Mayıs 2008 Kaynak: Milliyet Yazan: Utku Bolulu
Uluslararası Kredi Değerlendirme Kurululuşu, Büyükşehir Belediyesi’nin mali durumunu inceledi. Ulusal kredi notu yüksek çıktı. Yatırım için uygun bulundu.

Ulus­la­ra­ra­sı Kre­di De­re­ce­len­dir­me Ku­ru­lu­şu “Fitch Ra­tings” İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin son 5 yı­la ait tüm ma­li tab­lo­la­rı­nı ve bi­lan­ço­la­rı­nı in­ce­le­di, not verdi.

Ha­zi­ne’ye son 4 yıl­da 650 mil­yon YTL borç öde­yen, met­ro, ray­lı sis­tem gi­bi bü­yük proj­le­re öz­kay­nak­la­rıy­la baş­la­yan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ma­li tab­lo­la­rı­nı ilk kez in­ce­le­yen ulus­la­ra­ra­sı kre­di de­re­ce­len­dir­me ku­ru­lu­şu “Fitch Ra­tings’ uzun va­de­li dö­viz ve ye­rel pa­ra cin­sin­den kre­di no­tu­nu du­ra­ğan gö­rü­nüm­lü “BB” ve ulu­sal uzun va­de­li kre­di no­tu­nu da du­ra­ğan gö­rü­nüm­lü “AA” ola­rak be­lir­le­di.

Fitch Ra­tings’ten ya­pı­lan açık­la­ma­da not­la­rın İz­mir’in re­fah gös­ter­ge­le­ri­ni, ılım­lı borç­lan­ma ge­rek­si­ni­min ve ma­li es­ken­li­ği­ni yan­sıt­tı­ğı, ay­nı za­man­da yük­sek ya­tı­rım har­ca­ma­sı ih­ti­ya­cı­nı ve be­lir­gin ge­nel ma­li yü­küm­lü­lük top­la­mı­nı da dik­ka­te al­dı­ğı bil­di­ril­di. İz­mir’in mil­li ge­li­rin yüz­de 8’ine kat­kı­da bu­lu­nan çe­şit­len­di­ril­miş bir eko­no­mik fa­ali­yet ta­me­li bu­lun­du­ğu, re­fah gös­ter­ge­le­ri­nin ulu­sal or­ta­la­ma­nın üze­rin­de sey­ret­ti­ği­ne dik­kat çe­kil­di.

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Ha­zi­ne’ye öde­di­ği ve ye­ni­den ya­pı­lan­dır­dı­ğı borç­la­rı dik­ka­te alan Fitch Ra­tings, İz­mir’in top­lam ris­ki­nin 2007 yı­lı ca­ri den­ge­siy­le 1.5 yıl­da öde­ne­bi­le­ce­ği­ni ve oran­sal ola­rak mü­te­va­zi bir se­vi­ye­de ol­du­ğu­nu açık­la­dı.
Ray­lı ula­şım sis­te­mi­nin ge­niş­le­til­me­si­ne bağ­lı ola­rak ser­ma­ye har­ca­ma­la­rı­nın önü­müz­de­ki yıl­lar­da ar­tış tren­di­ne gi­re­cek ol­mak­la bir­lik­te, önem­li öl­çü­de be­le­di­ye­nin ken­di ola­nak­la­rı­ya fi­nan­se edil­me­si­nin bek­len­di­ği be­lir­til­di.

Tür­ki­ye de aynı notu aldı
Fitch Ra­tings, Tür­ki­ye’ye de İz­mir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ile bir­lik­te BB no­tu ver­di. İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si de ay­nı no­tu al­dı. Bur­sa Be­le­di­ye­si ise da­ha dü­şük bir not olan “B+”‘da kal­dı. Kre­di de­re­ce­len­dir­me not­la­rı de­ğer­len­dir­me­si­ne gö­re İz­mir ve İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ile Tür­ki­ye’ni ye­ral­dı­ğı BB ka­te­go­ri­si, ku­rum ve men­kul kıy­met­ler, pi­ya­sa ta­ra­fın­dan as­ga­ri dü­zey­de spe­kü­la­tif özel­lik­le­re sa­hip sa­yıl­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor. Kı­sa va­de­de teh­li­ke­de de­ğil ama olum­suz fi­nan­sal ve eko­no­mik ko­şul­la­rın ya­rat­tı­ğı be­lir­siz­lik­ler­le yüz yü­zü ka­lı­na­bi­le­ce­ği­ni ön­gö­rü­yor. Men­kul kıy­met­le­rin ise, ya­tı­rım ya­pı­la­bi­lir se­vi­ye­nin al­tın­da ama za­ma­nın­da öde­me mev­cut ve­ya di­ğer spe­kü­la­tif kıy­met­ler­den da­ha az teh­li­ke­de ola­rak de­ğer­len­di­ri­li­yor.

İz­mir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin al­dı­ğı AA ulu­sal kre­di no­tu ise ya­tı­rım­lar için kre­di ka­li­te­si­ni çok yük­sek ol­du­ğu­nun bir gös­ter­ge­si ka­bul edi­li­yor.

Fi­nan­sal yü­küm­lü­lük­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me ka­bi­li­ye­ti­nin çok yük­sek ol­du­ğu gös­te­ri­yor.

İz­mir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si yet­ki­li­le­ri, AA olan ulu­sal kre­di no­tu­nun yük­sek­li­ği­ne dik­kat çe­ke­rek, Tür­ki­ye’nin kre­di no­tu­nun BB ol­ma­sı ne­de­niy­le ken­di­le­ri­nin de bu ka­te­go­ri­de ye­ral­dı­ğı­nı ifade etti.
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.