Haberler

Kemeraltı Çarşısı göz kamaştıracak

Tarih: 24 Mayıs 2008 Kaynak: Milliyet
Anafartalar Caddesi Cephe Düzenleme Projesi’nde ikinci etap başladı. Çok sayıda bina orijinal görünümüne kavuşturulacak.

İz­mir’in ta­ri­hi çar­şı­sı Ke­me­ral­tı’nın “kur­tu­luş pro­je­si”nde 2’nci etap baş­la­dı. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin yü­rüt­tü­ğü ‘Ana­far­ta­lar Cad­de­si Cep­he Dü­zen­le­me Pro­je­si’, ben­zer­le­ri ara­sın­da Tür­ki­ye’nin en ge­niş kap­sam­lı ça­lış­ma­la­rın­dan bi­ri... Bu etap­ta, 250 met­re­lik me­sa­fe­de­ki 93 par­sel­de, çok sa­yı­da bi­na­nın ön cep­he­le­ri res­to­re edi­le­cek, ta­ri­hi ve mi­ma­ri özel­lik­le­ri or­ta­ya çı­ka­rı­la­cak. Ça­lış­ma­lar yak­la­şık 2 mil­yon YTL’ye mal ola­cak.

İkin­ci etap; ku­zey­de Ke­me­ral­tı Ca­mi­i’nin ya­nın­da­ki se­bi­lin bu­lun­du­ğu 853 So­kak’tan baş­la­ya­cak. Baş­du­rak Ca­mi­i’nden bir son­ra­ki ada­yı da içi­ne alan böl­ge­ye ka­dar uza­na­cak.

72 işletmenin cephesi yenilendi
Gü­ney­de ise Sa­lep­çi­oğ­lu Ha­nı ve Ke­mer Pla­za’nın bu­lun­du­ğu böl­ge­de­ki ya­pı­lar­dan baş­la­ya­cak, Kes­tel­li Cad­de­si Kav­şa­ğı’na uza­na­cak. Ay­rı­ca ilk etap­ta ya­pı­lan dü­zen­le­me­le­ri bes­le­yip, pro­je­nin, ta­ri­hi çar­şı­nın di­ğer yön­le­ri­ne de da­ğıl­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak ek­ler de ya­pıl­dı. Bu kap­sam­da Mil­li Kü­tüp­ha­ne Cad­de­si’nde­ki Gü­zel İz­mir Ha­nı’yla Hü­se­yin Efen­di Ku­ru Kah­ve­ci­si’nin ya­nın­da­ki 853 So­kak’ta yer alan dört ya­pı­nın cep­he­le­ri de dü­zen­le­ne­cek. İlk etap­ta; çar­şı­nın Ko­nak gi­ri­şin­den iti­ba­ren 215 met­re­lik me­sa­fe­de Hü­se­yin Efen­di Ku­ru Kah­ve­ci­si’yle 852 So­kak kö­şe­sin­de­ki si­mit­çi­ye ka­dar olan bö­lü­mün­de, top­lam 49 par­sel­de 72 iş­let­me­nin Ana­far­ta­lar Cad­de­si’ne ba­kan cep­he­le­riy­le kö­şe par­sel­le­ri ye­ni­len­miş­ti.

Ça­lış­ma­lar ne­de­niy­le cad­de­nin ade­ta şan­ti­ye­ye dön­me­si ise es­naf ara­sın­da tep­ki­ye ne­den ol­du. En azın­dan mal­ze­me­le­rin boş alan­la­ra ta­şın­ma­sı, kum­la­rın da kal­dı­rıl­ma­sı is­ten­di.
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.