Haberler

14 bin İz­mir­li oy ver­di

Tarih: 25 Mayıs 2008 Kaynak: Milliyet
İz­mir Ti­ca­ret Oda­sı (İTO) ta­ra­fın­dan ken­tin ku­rum­sal kim­li­ği­nin be­lir­len­me­si ama­cıy­la iki yıl­dır sür­dü­rü­len ça­lış­ma­lar so­nun­da ha­zır­la­tı­lan lo­go ve slo­gan­la­rın se­çi­mi için baş­la­tı­lan oy­la­ma tüm hı­zıy­la de­vam edi­yor.

İTO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ek­rem De­mir­taş, İz­mir için be­lir­le­dik­le­ri viz­yo­nun “Mar­ka kent: Gü­zel İz­mir” ol­du­ğu­nu ha­tır­la­ta­rak, ku­rum­sal kim­lik için ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rın da ken­tin hak et­ti­ği nok­ta­ya gel­me­si için önem­li ki­lo­met­re ta­şı ol­du­ğu­nu söy­le­di.

De­mir­taş, “İz­mir Dün­ya Şe­hir­ler Li­gi’ne çı­kı­yor­sa ku­rum­sal kim­li­ği, lo­gosu ve slo­ga­nı be­lir­len­me­li. Lo­go ve ye­ni kent kim­li­ği ça­lış­ma­la­rı, İz­mir’i dün­ya ça­pın­da bir mar­ka kent ha­li­ne ge­tir­mek ama­cı­nı ta­şı­yor. Şu ana ka­dar 14 bi­ni aş­kın İz­mir­li oy kul­lan­dı. Tüm İz­mir­li­ler’i 15 Ha­zi­ran’a ka­dar sü­re­cek oy­la­ma­ya ka­tıl­ma­ya da­vet edi­yo­ruz” de­di.

İz­mir­li­ler oy­la­rı­nı İTO’da ku­ru­lan san­dık­ta, www.iz­to.org.tr ad­res­li in­ter­net si­te­sin­de, 444 92 92 nu­ma­ra­lı çağ­rı mer­ke­zi­ni ara­ya­rak, (0532) 752 31 11’e ön­ce LO­GO, ar­dın­dan be­ğen­dik­le­ri lo­go­nun nu­ma­ra­sı­nı, slo­ga­nı sim­ge­le­yen har­fi, adı­nı, so­ya­dı­nı ve ya­şı­nı ara­la­rın­da bi­rer boş­luk bı­ra­ka­rak ya­za­cak­la­rı kı­sa me­sa­jı gön­de­re­rek ka­tı­la­bi­li­yor.
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.