Haberler

Basmane’deki çukur için yeni bir formül

Tarih: 17 Haziran 2008 Kaynak: Milliyet
10 yıldır yargıya takılan Dünya Ticaret Merkezi için yeni proje hazırlandı. Belediyenin yüzde 12 olan hissesi yüzde 30’a çıkarıldı.

EGS Holding ve Güçbirliği Holding, Büyükşehir Belediyesi’nden satın aldıkları 35 bin metrekarelik eski otobüs garajı arazisine 1998 yılında bu temeli attı.

Bas­ma­ne’de te­mel çu­ku­ru ka­zıl­dık­tan son­ra mah­ke­me ka­ra­rıy­la ya­pı­mı dur­du­ru­lan Dün­ya Ti­ca­ret Mer­ke­zi’nin (DTM) in­şa edil­me­si­ne ola­nak sağ­la­yacak ye­ni for­mü­le gö­re pro­je ha­zır­lan­dı.

Bu­na gö­re Büyükşehir’in ara­zi üze­rin­de­ki yüz­de 12’lik his­se­si yüz­de 30’e çı­ka­cak. Es­ki plan­da­ki ‘ Mer­ke­zi İş Ala­nı’ no­tu kal­ka­cak. ‘Be­le­di­ye Hiz­met Ala­nı’ no­tu ek­le­nip, pla­na ka­mu ya­ra­rı iş­le­vi ka­zan­dı­rı­la­cak.

Pro­je­yi hayata geçirecek olan Güç­bir­li­ği Hol­ding, baş­kan­lık ka­pı­sı 9 Ey­lül Mey­da­nı’na ba­ka­cak şe­kil­de be­le­di­ye bi­na­sı ya­pa­cak.

“Kente negatif enerji veriyor”
Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Aziz Ko­ca­oğ­lu, “Bas­ma­ne’de­ki çu­kur ken­te ne­ga­tif ener­ji ve­ri­yor. Bir an ön­ce çö­zül­me­li” de­di. Güç­bir­li­ği Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ke­mal Zor­lu ise tas­lak pro­je­yi Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne ver­dik­le­ri­ni açık­la­dı.

Zor­lu, es­ki pro­je­ye gö­re be­le­di­ye­nin 20 bin met­re­ka­re da­ha faz­la alan ala­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, “Pro­je için­de 30 bin met­re­ka­re­lik be­le­di­ye hiz­met bi­na­sı ola­cak. Oto­park, alış­ve­riş mer­ke­zi de ye­r a­la­cak. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, 5 em­sa­la gö­re de­ğer­len­dir­me ya­pa­cak” de­di.

Bu ara­da Dünya Ticaret Merkezi’yle il­gi­li da­va­yı açan es­ki Büyükşehir Belediye Baş­ka­nı Yük­sel Çak­mur, çö­zü­mün ye­ni for­mül­de de­ğil, kat kar­şı­lı­ğı in­şa­at söz­leş­me­si­nin fes­hiyle müm­kün ola­ca­ğı­nı sa­vun­du.

Çak­mur, bu­nun dı­şın­da ara­nan tüm çö­züm­le­rin ka­mu ya­ra­rı­na ve hu­ku­ka uy­gun ola­ma­ya­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, bu tür ge­liş­me­ler ve olu­şum­lar­la il­gi­li da­va aça­ca­ğı­nı açık­la­dı.
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.