Haberler

Soma’nın akciğerini kızıl canavar yedi

Tarih: 17 Temmuz 2008 Kaynak: Milliyet
Manisa Soma’ya bağlı Devlethan Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda 4 ayrı yerde yangın çıktı. Ekipler, alevleri ancak 11 saatte kontrol altına alabildi. Yaklaşık 40 hektar kül oldu. Çobanlık yapan babayla oğlu gözaltına alındı.

Ma­ni­sa’nın So­ma İl­çe­si’ne bağ­lı Dev­let­han Kö­yü ya­kın­la­rın­da 4 fark­lı nok­ta­da baş­la­yan or­man yan­gı­nı yak­la­şık 11 sa­at­lik ça­lış­ma son­ra­sı kon­trol al­tı­na alın­dı. Yan­gın­da, kı­zıl­çam ve ka­ra­çam ağaç­la­rı­nın bu­lun­du­ğu yak­la­şık 40 hek­tar­lık or­man alan za­rar gör­dü.

Ön­ce­ki ak­şam sa­at 19.30 sı­ra­la­rın­da Dev­let­han Kö­yü Gök­te­pe Mev­kii’nde 4 fark­lı nok­ta­da or­man yan­gı­nı çık­tı. Yan­gın sön­dür­me ça­lış­ma­la­rı­na İz­mir, Bur­sa, Ba­lı­ke­sir ve De­niz­li’den tak­vi­ye ekip­ler gön­de­ril­di. Ça­lış­ma­la­ra 5 yer eki­bi, 40 ara­zöz, 12 kep­çe, 24 it­fa­iye eki­bi, çev­re­de­ki köy sa­kin­le­ri ve jan­dar­ma ka­tıl­dı.

Ha­va­dan ve ka­ra­dan
So­ma Kay­ma­ka­mı Meh­met Ök­lü’yle İz­mir Or­man Böl­ge Mü­dürü İb­ra­him Çift­çi, olay ye­ri­ne gi­de­rek in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Ök­lü, “4 yer­de baş­la­yan yan­gı­na ön­ce he­li­kop­ter­ler mü­da­ha­le et­ti, ama ha­va­nın ka­rar­ma­sıy­la böl­ge­den ay­rıl­dı. Da­ha son­ra çev­re il ve il­çe­ler­den ge­len ka­ra ekip­le­ri mü­da­ha­le et­ti. Yan­gı­nın baş­la­ma­sı­nın ar­dın­dan rüz­ga­rın çık­ma­sı ne­de­niy­le alevler kı­sa sü­re­de yayıldı. Ça­lış­ma­lar son­ra­sı yan­gın kıs­men kon­trol al­tı­na alın­dı” diye konuştu.

Çift­çi ise va­tan­daş­la­rın da­ha dik­kat­li ol­ma­la­rı­nı di­le ge­ti­re­rek, “Böy­le bir or­ma­nın tek­rar olu­şa­bil­me­si için yıl­lar geç­me­si ge­re­ki­yor. Va­tan­daş­la­rı­mı­z da­ha du­yar­lı ol­malı. Olay­la il­gi­li gü­ven­lik güç­le­ri ça­lış­ma baş­lat­tı. Yan­gın­da ka­ra­çam ve kı­zıl­çam ağaç­la­rı­nın bu­lun­du­ğu 40 hek­tar­lık or­man­lık alan za­rar gör­dü” de­di. Yak­la­şık 11 sa­at­te kon­trol al­tı­na alı­nan yan­gı­n­la il­gi­li ola­rak ço­ban­lık ya­pan bir ba­bayla oğ­lu­nun ya­ka­lan­dı­ğı bil­di­ril­di.
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.