Haberler

Didy­ma An­tik Ken­ti’nde ka­zı ça­lış­ma­la­rı baş­la­dı

Tarih: 15 Ağustos 2008 Kaynak: Milliyet
Ay­dın’ın Di­dim İl­çe­si’nde bu­lu­nan Didy­ma An­tik Ken­ti’nde­ki ka­zı ça­lış­ma­la­rı­nın bu yıl Mi­let’le Di­dim ara­sın­da­ki “Kut­sal Yol” üze­rin­de yo­ğun­la­şa­ca­ğı bil­di­ril­di. An­tik kent­te 2003’ten bu ya­na gö­rev ya­pan Ka­zı Baş­ka­nı Al­man An­re­as Fur­tu­öng­ler, Didy­ma An­tik Ken­ti’nde­ki ka­zı­la­rın ve Apol­lon Ta­pı­na­ğı’nda­ki res­to­ras­yon ça­lış­ma­la­rı­nın 4 Ağus­tos iti­ba­riy­le baş­la­dı­ğı­nı söy­le­di.

Ta­pı­nak­ta­ki ça­lış­ma­la­rı­nın 24 ki­şi­lik ekip­le yak­la­şık 2.5 ay sü­re­ce­ği­ni be­lir­ten Fur­tu­öng­ler, ge­çen yıl Tav­şan Ada­sı ve Or­man Kam­pı böl­ge­sin­de yü­rü­tü­len ka­zı­la­rın bu se­ne “Kut­sal Yol” ola­rak bi­li­nen Apol­lan Ta­pı­na­ğı’na uza­nan Didim-Milet ara­sın­da­ki böl­ge­de yo­ğun­la­şa­ca­ğı­nı kay­det­ti.

Ka­zı­lar­da “Kut­sal Yol”la il­gi­li iz­le­rin ta­kip edil­di­ği­ni be­lir­ten An­re­as Fur­tu­öng­ler, ça­lış­ma­lar­da şim­di­lik önem­li bir bu­lun­tu­nun ol­ma­dı­ğı­nı, sa­de­ce se­ra­mik par­ça­la­rı­na rast­la­dık­la­rı­nı ifa­de et­ti. Kut­sal Yol’un üze­rin­den ge­çen ka­ra­yo­lu­nun ve in­şa edi­len ev­le­rin ça­lış­ma­la­rı olum­suz et­ki­le­di­ği­ni an­la­tan Fur­tu­öng­ler, Apol­lon Ta­pı­na­ğı’nın çev­re­sin­den ge­çen yol­da­ki tra­fik akı­şı­nın ta­pı­na­ğa za­rar ver­di­ği­ni öne sür­dü.

Do­ğa ve in­san tah­ri­ba­tı
Ta­pı­na­ğın za­man için­de dep­rem­le do­ğa­nın, yağ­ma­cı­lar ve di­sip­lin­siz tu­rist­ler ne­de­niy­le de in­san­la­rın tah­ri­ba­tı­na ma­ruz kal­dı­ğı­na dik­kat çe­ken An­re­as Fur­tu­öng­ler, ta­pı­na­ğın gi­ri­şin­de­ki gi­şe­de 2 gö­rev­li­nin bu­lun­du­ğu­nu ama ta­pı­nak içinde bir bek­çi­nin bi­le ol­ma­dı­ğı­nı, kon­trol­le­rin ye­ter­siz­li­ği­nin eser­le­rin ko­run­ma­sın­da bü­yük bir ek­sik­lik ol­du­ğu­nu söy­le­di. Res­to­ras­yon ça­lış­ma­la­rı­nı yü­rü­ten ar­ke­olog Chris­toph Kro­ne­wirth da di­sip­lin­siz tu­rist­le­rin kon­trol edil­me­si, ta­pı­na­ğın ya­nın­dan ge­çen yo­lun da tra­fi­ğe ka­pa­tıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti.
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.