Haberler

Mer­mer­ci­nin st­ra­te­ji­si

Tarih: 23 Ekim 2008 Kaynak: Türkiye Yazan: Metiner Sezer
Türk fi­nans sek­tö­rü 2001’de­ki fi­nans sek­tö­rü de­ğil. Ban­ka­lar da öy­le. Kriz dal­ga­sı­nı gö­ğüs­le­ye­cek bir ya­pı­la­rı var ar­tık. Ya re­el sek­tör? On­la­rın işi zor; ço­ğu dö­kü­lü­yor! İş­let­me fi­nans­man­la­rı ye­ter­li de­ğil.

Mer­mer sek­tö­rü me­se­la. Glo­bal kriz ilk on­la­rı vur­du. 600 mil­yon do­lar­lık ABD pa­za­rı da­ral­dı, hem ne da­ral­ma? Yüz­de 60! Ama on­lar yıl­ma­dı... Çin, Hin­dis­tan, Or­ta Do­ğu pa­zar­la­rı­na yö­nel­di­ler ve te­la­fi et­ti­ler bu kay­bı. Ar­dın­dan ye­ni bir stra­te­ji ge­liş­ti­rip Av­ru­pa­‘da­ki mer­mer atöl­ye­le­ri­ni zi­ya­ret et­ti­ler bir bir. Ay­rı­ca, on­lar yük­sek fi­yat­la sa­tın alı­yor­lar mer­me­ri. Bir taş­la iki kuş ya­ni.

Mer­mer­ci­le­rin bü­yük bir pro­je­si da­ha var: Mer­mer Bor­sa­sı. Geb­ze­‘de in­şa edi­li­yor bu bor­sa. Türk mer­me­ri­nin tüm çe­şit­le­ri bu­ra­da ser­gi­len­di­ği gi­bi her 15 gün­de bir dü­zen­le­nen me­zat sa­ye­sin­de yer­li ve ya­ban­cı mü­te­ah­hit­ler ih­ti­yaç­la­rı olan mer­me­ri bu­ra­dan te­min ede­bil­me im­kâ­nı­na ka­vu­şa­cak­lar. Mer­mer sek­tö­rü emek yo­ğun bir sek­tör, do­la­yı­sıy­la eği­tim önem­li. Geb­ze Bor­sa­sı­‘n­da bir de sa­nat oku­lu ola­cak ki, eği­tim­li mer­mer us­ta­sı ye­tiş­sin.

Eh, bu­ra­ya ka­dar iyi de... Mer­mer sek­tö­rü­nün o gün­le­ri gör­me­ye öm­rü ye­te­cek mi? Se­zon bit­ti. Ko­şuş­tur­mak­tan yor­gun düş­tü­ler. Kar, kış.... Ya­za ka­dar ocak­lar ka­pa­lı.

İs­tan­bul Ma­den İh­ra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği (İMİB) üye­le­ri An­tal­ya­‘da top­la­nıp be­yin fır­tı­na­sı es­tir­di. Ar­tı ve ek­si­le­ri­ni ma­sa­ya ya­tı­rıp yol ha­ri­ta­sı­nı çiz­di 100 ka­dar fir­ma sa­hi­bi. Sek­tö­rün per­for­man­sı­nın hiç de fe­na ol­ma­dı­ğı gö­rül­dü. Fa­kat, ön­le­rin­de iki han­di­kap var. Bi­ri­si, se­zon. İkin­ci­si, bor­sa. Se­zo­nun açıl­ma­sı için al­tı ay, Mer­mer Bor­sa­sı için ise bir se­ne bek­le­mek la­zım. Mer­mer­ci­yi bu iki eşi­ğe iki şey ulaş­tı­rır. Bi­rin­ci­si, Exim­bank kre­di öde­me­le­ri­nin er­te­len­me­si. Di­ğe­ri ise TÜ­Sİ­AD‘­ın gün­de­me ge­tir­di­ği “SSK borç er­te­le­me­” sü­re­si. “6 ay ye­te­r” di­yor mer­mer­ci­ler.

İMİB Baş­ka­nı Ali Kah­ya­oğ­lu, ba­si­ret­li bir yö­ne­ti­ci. Ma­li­yet­le­ri aşa­ğı çe­kip kâ­rı art­tır­mak için her bir ted­bi­ri alı­yor. An­cak, bu ted­bir­le­rin mey­ve ver­me­si için za­ma­na ih­ti­yaç var. “Bi­z” de­di Kah­ya­oğ­lu. “Teş­vik ve­ya hi­be is­te­mi­yo­ruz. Biz sa­de­ce ya­şa­ma­mı­zı sağ­la­ya­cak er­te­le­me is­ti­yo­ruz. Ak­si tak­dir­de sek­tör ya­rı ya­rı­ya iş­çi çı­kar­mak mec­bu­ri­ye­tin­de ka­lır. Ki, bu da 150 bin iş­çi de­mek­tir. Kim is­ter?”

Mer­mer sek­tö­rü en­te­re­san bir sek­tör. Yüz­de yüz yer­li bir ke­re. Dö­vi­ze ge­rek yok. Ak­si­ne, ka­zan­dı­rı­yor. Ta­lep de var. Ge­ri­ye sa­de­ce sek­tö­rün şu kri­tik dö­nem­de ayak­ta kal­ma­sı ka­lı­yor. Ka­rar An­ka­ra­‘nın!..
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.