Haberler

K­riz­den ko­nut­la çı­ka­rız

Tarih: 10 Kasım 2008 Kaynak: Türkiye Yazan: Mustafa Sezer
Ur­ban Land Ins­ti­tu­te’nin (U­LI) Baş­ka­nı Ha­luk Sur, gay­ri­men­kul sek­tö­rün­de fi­yat­la­rın dur­gun­luk se­be­biy­le be­lir­li bir o­ran­da ge­ri­le­di­ği­ni, se­çi­ci ol­mak kay­dıy­la i­yi p­ro­je­le­re ya­tı­rım yap­ma­nın tam za­ma­nı ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Ken­di­siy­le bir­lik­te bir­çok sek­tö­rün de can­lan­ma­sı­na sa­bep olan ko­nut sek­tö­rü­nün, eko­no­mik kriz­den çı­kı­şın da anah­ta­rı ol­du­ğu be­lir­til­di. Ur­ban Land Ins­ti­tu­te’nin (ULI) Baş­ka­nı Ha­luk Sur, ko­nut fi­yat­la­rın­da dur­gun­luk se­be­biy­le bir mik­tar ge­ri­le­me ya­şan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Şu an­da yüz­de 20 pe­şin, ka­la­nı fa­iz­le öde­me sis­te­mi bi­raz sı­kın­tı­da. Elin­de pa­ra­sı ola­na ise cid­di fır­sat var” de­di.

Alıcılara avantaj var
Sur, şu an­da­ki dö­ne­min ko­nut için bir fır­sat ola­ca­ğı­nı di­le ge­ti­re­rek “Dün­ya­da 35-40 tril­yon­luk bir hac­me sa­hip olan ko­nut en­düs­tri­si­nin 2-3 tril­yon­luk bir dal­ga­lan­ma­sı eko­no­mi­yi yok et­mez. Pa­ni­ğe ka­pıl­ma­mak la­zım. Şu an ge­li­şen pi­ya­sa­lar dün­ya için çı­kış ka­pı­sı ola­cak” de­di. Sur, fi­yat­la­rın ma­kul du­ru­ma gel­di­ği­ni, tü­ke­ti­ci­nin, ‘fi­yat­lar bi­raz da­ha ge­ri­le­sin, öy­le ala­yım’ di­ye bek­le­me­si­nin yan­lış ola­ca­ğı­nı da söyledi. 

Şirketler taksit yapıyor 
GYO­DER (Gay­rimen­kul Ya­tı­rım Or­tak­lık­la­rı Der­ne­ği) Baş­kan yar­dım­cı­sı Nur­han Azi­zoğ­lu da son 2-3 yıl ön­ce­si­ne gö­re cid­di bir ya­vaş­la­ma ol­du­ğu­nu, an­cak pro­je­le­rin de­vam et­ti­ği­ni ifa­de et­ti. Azi­zoğ­lu, “Mort­ga­ge ya­sa­sı çık­mış­tı ama tam ge­li­ş­me­miş­ti. Fa­iz­ler yük­sek­ti. Şim­di ise alım gü­cü­nün za­yıf­la­ma­sı se­be­biy­le bi­raz dur­gun­luk var. Tür­ki­ye’de, AB’de olmadığı kadar cid­di bir ko­nut ta­le­bi var. Fir­ma­lar, ko­lay fi­nans­man im­kan­la­rı ile dur­gun­lu­ğu aş­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar. Pe­şi­nat­lar kı­sı­lı­yor, va­de­ler uzuyor. Pro­je­le­rin hiç­bi­ri dur­ma­dı” di­ye ko­nuş­tu.

"İyi pazarlık yapmalısınız"
Ur­ban Land Ins­ti­tu­te’nin (ULI) Baş­ka­nı Sur, fiyatların daha da düşmesinin beklenmesi halinde bazı fırsatların kaçabileceğini belirterek, “Konut, ya­tı­rım için mi, ih­ti­yaç için mi alı­nı­yor? Bi­na özel­lik­le­ri­ne ba­kı­lı­yor mu? Ken­di kri­ter­le­ri­ne uy­gun ko­nut alan kâr­lı çı­kar. İyi pa­zar­lık­la çok iyi yer­ler alı­na­bi­lir” de­di.

Ofis­ler dur­ma­dı
Ha­luk Sur, ofis alım­la­rı­nın kri­ze rağ­men 2008’de çok iyi bir yıl ge­çir­di­ği­ni söy­le­di. Ofis sek­tö­rün­de boş­luk ora­nı­nın çok dü­şük ol­du­ğu­na da dik­kat çe­ken Sur, “Ki­ra­lar düş­me­di. Nor­mal ofis­le­rin met­re­ka­re­si 30-40 do­la­ra ki­ra­la­nı­yor. Lo­jis­tik alan için bi­le ki­ra­la­rın met­re­ka­re­si 7-8 do­lar ci­va­rın­da. Tür­ki­ye’de ye­ni­len­me­si ge­rek­li ko­nut mik­ta­rı da 18 mil­yon ci­va­rın­da. Bu çok güç­lü bir pa­zar de­mek” gö­rü­şü­nü di­le ge­tir­di.

Ya­ban­cı­lar ge­li­yor
Sur, kriz or­ta­mı­na rağ­men ya­ban­cı ta­le­bi­nin de­vam et­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Bel­ki ya­tı­rım­cı­nın kim­li­ği de­ğiş­ti. Tür­ki­ye yi­ne ca­zip. İtal­yan-Fran­sız or­tak­lı­ğıy­la ku­ru­lan 18 mil­yar eu­ro­luk ak­tif de­ğe­re sa­hip Be­ni Sta­bi­li, hem ko­nut, hem ti­ca­ri gay­ri­men­kul için, dün­ya­nın en bü­yük ko­nut üre­ti­ci­si Mek­si­ka­lı Ho­mex ko­nut pi­ya­sa­sı için ge­li­yor. Pi­ya­sa­lar bir dü­zel­me son­ra­sı is­tik­rar bu­lur” de­di.
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.