Haberler

Tonlarca atık ekonomiye kazandırılıyor

Tarih: 10 Kasım 2008 Kaynak: Türkiye
"Her Atık Çöp De­ğil­dir; Za­man Ta­sar­ruf Za­ma­nı­dır" slo­ga­nıy­la yo­la çı­kan Zey­tin­bur­nu Be­le­di­ye­si, il­çe­de­ki tüm ko­nut ve iş yer­le­rin­de ge­ri dö­nü­şüm ham­le­si baş­lat­tı. Baş­kan Ay­dın, in­san­la­rın kı­sa­ca ‘çöp’ ola­rak ad­lan­dır­dı­ğı ka­tı atık­la­rın dö­nü­şüm ile mil­li eko­no­mi­ye ka­zan­dı­rıl­ma­sı­nın müm­kün ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Ge­ri dö­nü­şü­me şu an­da 5 bin ko­nut, 250 iş ye­ri, 2 otel, okul­lar ile ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı da­hil edil­di. 2009 yı­lın­da ise bu sis­te­me pi­lot böl­ge ola­rak be­lir­le­ye­ce­ği­miz bir ma­hal­le­de­ki tüm ko­nut ve iş yer­le­ri ka­tıl­mış ola­cak” de­di.

İsveç''le iş birliği yapıldı
Dün­ya Çev­re Gü­nü do­la­yı­sıy­la dü­zen­le­nen “Am­ba­laj Atık­la­rı­nın Çev­re­ye Ver­di­ği Za­rar­lar ve Ya­rat­tı­ğı Kir­li­lik” ko­nu­lu çev­re pa­ne­li­ne ka­tıl­mak için İs­tan­bul’da bu­lu­nan Mar­ma­ra ve Bo­ğaz­la­rı Be­le­di­ye­ler Bir­li­ği’ne üye be­le­di­ye­le­rin il­gi­li baş­kan yar­dım­cı­sı ve mü­dür­le­rin­den olu­şan 100 ki­şi­lik bir he­yet Zey­tin­bur­nu Be­le­di­ye­si Am­ba­laj Atı­ğı Top­la­ma Ayır­ma Te­si­si’ni gez­di. Üç dö­nüm­lük bir alan üze­rin­de fa­ali­yet gös­te­ren te­si­si he­yet üye­le­ri­ne do­laş­tı­ran Bir­lik Baş­kan Ve­ki­li ve Zey­tin­bur­nu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­rat Ay­dın, ge­ri dö­nü­şüm ko­nu­sun­da İs­veç’in Stock­holm Be­le­di­ye­si ile iş bir­li­ği yap­tık­la­rı­nı an­lat­tı. Stock­holm’ün ge­ri dö­nü­şüm ko­nu­sun­da dün­ya­nın ön­de ge­len be­le­di­ye­le­rin­den ol­du­ğu­nu ifa­de eden Ay­dın “Biz de on­la­rın bu bi­ri­ki­min­den fay­da­la­na­rak Zey­tin­bur­nu’nda Ge­ri Dö­nü­şüm Te­si­si’ni fa­ali­ye­te ge­çir­dik” de­di.

500 ton çöpten 100 bin YTL
Tam ka­pa­si­te ile fa­ali­yet gös­te­ren te­sis için şu an­da 5 bin ko­nut, 250 iş ye­ri, 35 ka­mu ku­ru­mu ile 40 okul­dan ge­ri dö­nü­şüm mak­sat­lı atık top­lan­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Ay­dın, “Zey­tin­bur­nu’nda gün­lük 15-20, ay­lık ise yak­la­şık 500 ton çöp ile söz­leş­me im­za­la­dı­ğı­mız 130 res­to­ran ve ye­mek üre­tim te­si­sin­den 6 ton atık yağ top­lu­yo­ruz. Top­la­nan atık­lar bu te­sis­ler­de ge­rek­li ay­rı­şı­ma ta­bi tu­tu­la­rak eko­no­mi­ye ka­zan­dı­rı­lı­yor. Uz­man­lar 500 ton­luk çö­pün ge­ri dö­nü­şü­mün­den yak­la­şık 100 bin YTL’nin eko­no­mi­ye ka­zan­dı­rıl­dı­ğı­nı ifa­de edi­yor­lar” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.