Haberler

Yıldırım: Mar­ma­ray’da ­ge­cik­me­ye i­zin ver­me­yiz

Tarih: 11 Kasım 2008 Kaynak: Türkiye
RO­TEM’in 585 mil­yon 38 bin eu­ro tek­lif­le ka­zan­dı­ğı iha­le kap­sa­mın­da 22 met­relik 30 ta­ne 10’lu di­zi, 10 ta­ne 5’li di­zi ola­cak top­lam 440 araç dö­nem­ler ha­lin­de tes­lim edi­le­cek.

Asya ile Av­ru­pa’yı de­ni­zin al­tın­dan bir­leş­ti­re­cek Mar­ma­ray Pro­je­si’nde kul­la­nı­la­cak de­mir­yo­lu araç­la­rı­nın te­mi­ni iha­le­sin­de im­za­lar atıl­dı. Söz ko­nu­su 440 ara­cın 2012-2014 yıl­la­rın­da tes­li­mi­ni de içe­ren an­laş­ma­nın im­za tö­re­nin­de ko­nu­şan Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rım, Mar­ma­ray’ın sa­de­ce İs­tan­bul’un ula­şım prob­le­mi­ne çö­züm üret­mek­le kal­ma­yıp Do­ğu ile Ba­tı­yı, Ba­tı ile Uzak Do­ğu’yu bir­leş­ti­re­cek bir pro­je ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ba­kan Yıl­dı­rım, 3 kı­sım­dan olu­şan Mar­ma­ray’da ilk 2 kıs­mın iha­le­si­nin da­ha ön­ce ger­çek­leş­ti­ri­ldi­ği­ni, pro­je­nin son kıs­mı­nın CR2 söz­leş­me­siy­le ta­mam­la­na­ca­ğı­nı, CR2 iha­le­si­ni ka­za­nan Hyun­dai RO­TEM’in, iha­le­de­ki 4 tek­lif ara­sın­da en iyi tek­li­fi ver­di­ği­ni kay­det­ti. Hyun­da­i’nin Türk or­tak­la­rı ile kur­du­ğu EU­RO­TEM’in, Mar­ma­ray’da kul­la­nı­la­cak araç­la­rın üretiminde Tür­ki­ye’de­ki yan sa­na­yi, iş gü­cü­nü kul­la­na­ca­ğı­nı da dü­şün­dü­ğü­nü söy­le­yen Ba­kan Yıl­dı­rım, söz­leş­me­nin ye­dek par­ça ve 5 yıl bo­yun­ca iş­let­me­nin ba­kı­mı­nı da kap­sa­dı­ğı­nı di­le ge­tir­di.

Bakan Yıldırım, "erken teslim" istedi
Mar­ma­ray’da kul­la­nı­la­cak de­mir­yo­lu araç­la­rının tes­lim tö­re­nin­de ko­nu­şan Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rım’a, iha­le­yi ka­za­nan Hyun­da­i RO­TEM’in üst yö­ne­ti­ci­si Le­e ta­ra­fın­dan Gü­ney Ko­re’ye öz­gü bir he­di­ye de su­nul­du. Ba­kan Yıl­dı­rım, Le­e’den araç­la­rın tes­lim ta­ri­hi­nin öne çe­kil­me­si­ni is­te­di. Ye­o-Sung Le­e’nin onay ver­me­si üze­ri­ne de Ba­kan Yıl­dı­rım, “me­saj alın­mış­tır” de­di.

Pro­je­nin er­ken bit­me­si için ça­lı­şı­yo­ruz
Ba­kan Yıl­dı­rım, tö­re­nin ar­dın­dan, so­ru­la­rı ce­vap­lan­dı­rır­ken bir ga­ze­te­ci­nin “Mar­ma­ray’ın ya­pıl­dı­ğı alan­da in­san­lı­ğa ait ba­zı ilk ka­lın­tı­lar bu­lun­du. Bu ne­den­le Mar­ma­ray’ın as­kı­ya alın­ma­sı söz ko­nu­su mu?” so­ru­su üze­ri­ne, şun­la­rı söy­le­di: “Mar­ma­ray Pro­je­si’ni bu ve­ya baş­ka bir ne­den­le as­kı­ya al­ma­yı dü­şün­me­yi akıl­dan bi­le ge­çir­mek bu ül­ke­ye, İs­tan­bul­lu­ya ya­pı­la­bi­le­cek en bü­yük kö­tü­lük. Böy­le bir şey söz ko­nu­su de­ğil” de­di. Bu se­bep­le pro­je­nin 3.5 yıl ge­cik­me­si­ni bi­le gö­ze al­dık­la­rı­nı di­le ge­ti­ren Yıl­dı­rım, ka­lın­tı­la­rı ku­ru­la­cak bir mü­ze­de ser­gi­le­me­nin ge­le­cek ku­şak­lar için ya­pı­la­cak en önem­li hiz­met ola­ca­ğı­nı da di­le ge­tir­di. Yıl­dı­rım, pro­je­nin 2012’de ta­mam­lan­ma­sı­nın ön­gö­rül­dü­ğü­nü, öne çe­kil­me­si için de ça­lış­ma­la­rın sür­dü­ğü­nü söy­le­di.
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.