Haberler

Bu gü­zel­likler su­lar al­tın­da ka­la­cak

Tarih: 11 Kasım 2008 Kaynak: Türkiye
Kü­re­sel ısın­ma yü­zün­den de­niz­le­rin yük­sel­me­siy­le bu yüz­yıl için­de yok ol­ma teh­li­ke­siy­le kar­şı kar­şı­ya bu­lu­nan Mal­div­ler hü­kü­me­ti, “yük­sek­çe yer­ler­de­n” top­rak ala­bil­mek için pa­ra bi­rik­ti­ri­yor. Hin­dis­ta­n’­ın gü­ne­yin­de bin­den faz­la mer­can ada­sın­dan olu­şan ve de­niz se­vi­ye­sin­den en yük­sek nok­ta­sı sa­de­ce 2.3 met­re olan Mal­div­le­rin se­çim­le iş­ba­şı­na ge­len Dev­let Baş­ka­nı Mu­ham­med Ani Na­şid, İn­gi­liz Gu­ar­di­an ga­ze­te­si­ne ver­di­ği de­meç­te, su­la­rın yük­se­lip ada­la­rı is­ti­la et­me ih­ti­ma­li­ni göz önü­ne ala­rak, yıl­da 1 mil­yar do­la­rı bu­lan tu­rizm ge­lir­le­ri­nin bir kıs­mı­nı bun­dan böy­le bir ke­na­ra ko­ya­cak­la­rı­nı ve bi­ri­ke­cek pa­ray­la su­la­rın is­ti­la ede­me­ye­ce­ği yer­ler­den top­rak ala­cak­la­rı­nı açık­la­dı. “İk­lim de­ği­şik­li­ği­ni ön­le­ye­me­yiz, ama baş­ka yer­ler­den top­rak sa­tın ala­bi­li­ri­z” di­yen Na­şid, “Mal­div­ler­den ay­rıl­mak is­te­mi­yo­ruz, ama yıl­lar­ca ça­dır­lar­da ya­şa­mak zo­run­da ka­la­cak ik­lim mül­te­ci­le­ri ol­mak da is­te­me­yi­z” de­di. Na­şid, top­rak ko­nu­su­nu ba­zı ül­ke­ler­le gö­rüş­tük­le­ri­ni de be­lir­te­rek, “Hin­dis­tan ve Sri Lan­ka Mal­div­le­re ben­ze­yen ik­lim ve kül­tür­le­riy­le ca­zip ül­ke­ler. Avus­tral­ya da ih­ti­mal­ler­den bi­ri...” di­ye ko­nuş­tu.
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.