Haberler

Sa­rı­yer’de tra­fik çi­le­si 200 gün son­ra bi­ti­yor

Tarih: 11 Kasım 2008 Kaynak: Türkiye Yazan: Bekir Yeniay
Sarı­yer ile İs­tan­bul’un kent mer­ke­zi ara­sın­da­ki bağ­lan­tı­yı sağ­la­yan ana yol­la­rın özel­lik­le Mas­lak’ta tı­kan­ma­sı se­be­biy­le sa­at­ler sü­ren çi­le­ye dö­nü­şen tra­fik sı­kın­tı­sı­nın çö­züm­len­me­si­ne 6 bu­çuk ay kal­dı. Ya­ni 200 gün son­ra her iki yö­ne se­ya­hat eden in­san­la­rın ‘oh’ di­ye­ce­ği so­na yak­la­şıl­dı. İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş’ın, Sa­rı­yer Be­le­di­ye Baş­ka­nı Yu­suf Tü­lün’ün ıs­ra­rı üze­ri­ne baş­lat­tı­ğı Sa­rı­yer-Ça­yır­ba­şı ka­ra­yo­lu tü­ne­lin­de önem­li bir me­sa­fe ge­çil­di. Tü­nel ve bağ­lan­tı yol­la­rı­nın İs­tan­bul’un fet­hi­nin yıl­dö­nü­mü­ne denk ge­len 29 Ma­yıs 2009’da ta­mam­la­nıp, hiz­me­te gi­re­ce­ği ifa­de edil­di.

Günde 14 metre ilerliyor
Bit­ti­ğin­de 3 bin 870 met­re uzun­lu­ğun­da, 13 met­re ge­niş­li­ğin­de ve 8 met­re yük­sek­li­ğin­de ola­cak olan tü­nel­de ekip­ler, ça­lış­ma­la­rın baş­la­dı­ğı şu­bat ayın­dan bu ya­na top­lam bin 643 met­re­lik me­sa­fe­ye ulaş­tı. Çır­çır ve Ça­yır­ba­şı’nı çift yön gi­diş ve ge­liş ol­mak üze­re bağ­la­yan iki ay­rı tü­nel­den bi­rin­de 767, di­ğe­rin­de ise 876 met­re iler­len­di. Ge­ce-gün­düz ça­lı­şan ekip­ler Çır­çır ve Ça­yır­ba­şı yön­le­rin­den kar­şı­lık­lı ola­rak ka­zı ya­par­ken, hat­tın tam or­ta­sın­dan açı­lan yak­la­şım nok­ta­sın­dan da içe­ri­ye gi­ri­le­rek, ça­lış­ma­lar yo­ğun­laş­tı­rıl­dı. 29 Ma­yıs 2009’da bi­ti­ril­me­si plan­la­nan ve gün­de top­lam 14 met­re iler­le­yen tü­nel, es­ki Te­kel fab­ri­ka­sı­nın bu­lun­du­ğu ala­na in­şa edi­le­cek vi­ya­dük ve kav­şak­lar ile ana yol­la­ra bağ­la­na­cak.
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.