Haberler

Gaz fab­ri­ka­sı kül­tür ko­ka­cak

Tarih: 11 Kasım 2008 Kaynak: Türkiye
İz­mir’de 1862 yı­lın­da in­şa edi­len ve uzun yıl­lar ha­va ga­zı fab­ri­ka­sı ola­rak kul­la­nı­lan te­sis, kül­tür sa­nat mer­ke­zi­ne dö­nüş­tü­rül­dü. 1994 yı­lın­da iş­le­vi­ni kay­bet­ti­ği için ka­pa­tı­lan ve da­ha son­ra ES­HOT oto­büs ga­ra­jı ve araç de­po­la­ma ala­nı ola­rak kul­la­nı­lan ta­ri­hi fab­ri­ka, 2006 yı­lın­da kül­tür sa­nat mer­ke­zi ola­rak pro­je­len­dir­di. Kül­tür ve Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Ku­ru­lu’ndan pro­je için onay alın­dık­tan son­ra 2007 yı­lı ma­yıs ayın­da res­to­ras­yon ça­lış­ma­sı baş­la­tıl­dı. Ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da fab­ri­ka­da­ki 14 bi­na­dan tes­cil­li olan 8’i res­to­re edil­di. Ye­ni­den aya­ğa kal­dı­rı­lan bi­na­lar ka­fe­ter­ya, atöl­ye­ler, oku­ma sa­lo­nu, he­di­ye­lik eş­ya sa­tış bi­ri­mi, ye­mek­ha­ne, ser­gi sa­lo­nu ve ida­ri bi­na ola­rak hiz­met ve­re­cek. Ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da el­den ge­çi­ri­len 5 met­re ça­pın­da, 46 met­re yük­sek­li­ğin­de­ki ba­ca da, “Eğ­len­ce Zo­nu” ola­rak çe­şit­li sa­nat gös­te­ri­le­ri­ne ev­sa­hip­li­ği ya­pa­cak. Fab­ri­ka ala­nın­da sa­nat atöl­ye­le­ri ve oku­ma sa­lon­la­rı­nın ya­nı sı­ra bir de açık ha­va si­ne­ma­sı ya­pı­la­cak. Si­ne­may­la va­tan­daş­lar çim­le­re otu­ra­rak film sey­ret­me­nin key­fi­ni ya­şa­ya­cak. 29 Ka­sım­da hiz­me­te gir­me­si plan­la­nan, 23 bin 250 met­re­ka­re­lik kül­tür mer­ke­zi 5 mil­yon YTL’ye mal ol­du.
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.