Haberler

Bursa emin ellerde

Tarih: 25 Aralık 2008 Kaynak: Türkiye
Ta­ri­hî do­ku ile sos­yal ha­ya­tın iç içe ya­şan­dı­ğı Bur­sa''da; 6 Os­man­lı Pa­di­şa­hı ve bir­çok Hak dos­tu za­ta ait tür­be, ca­mi, çeş­me, han, ha­mam, med­re­se gi­bi eser­ler dik­ka­ti çe­ki­yor...

Mi­lat­tan ön­ce 4000''ler­den be­ri çe­şit­li yer­le­şim­le­re sah­ne ol­du­ğu söy­le­nen Bur­sa''nın; adı­nı, bu şeh­rin ku­ru­cu­su olan ve M.Ö. 230-182 ara­sın­da Bi­tin­ya Kra­lı olan I. Pru­si­as''tan al­dı­ğı be­lir­ti­li­yor. 1326''da Or­han Bey Bur­sa''yı ala­rak, Os­man­lı­la­rın baş­ken­ti yap­tı. 1365''te Edir­ne''nin baş­kent ya­pıl­ma­sı­na ka­dar bu du­ru­mu­nu ko­ru­yan Bur­sa, İs­tan­bul''un fet­hi­ne ka­dar Os­man­lı­la­rın en önem­li mer­ke­zi ol­ma vas­fı­nı ko­ru­muş... Bur­sa, 14. yüz­yıl­dan iti­ba­ren İran''dan ge­len ipek ve Hin­dis­tan-Cid­de-Ha­lep üze­rin­den ge­len ba­ha­rat sa­ye­sin­de eko­no­mik açı­dan bü­yük bir ge­liş­me gös­ter­miş. Özel­lik­le 16. yüz­yıl­da do­ru­ğa çı­kan ipek ve ba­ha­rat ti­ca­re­ti, Bur­sa''ya bü­yük can­lı­lık ka­zan­dır­mış. Meş­hur İpek, Ko­za, Fi­dan, Emir Han­la­rı bu ti­ca­re­tin kal­bi­nin at­tı­ğı yer­ler­di.

Dördüncü büyük şehrimiz
Bur­sa''da sa­tın alı­nan ipek ve ba­ha­rat, çe­şit­li ül­ke­ler­de pa­za­ra çık­mış. Bu ti­ca­ret Os­man­lı İm­pa­ra­tor­lu­ğu''na ve Bur­sa''ya bü­yük zen­gin­lik ge­tir­miş. Kur­tu­luş sa­va­şı­na ze­min ha­zır­la­yan ve mil­li şu­uru­mu­zun yek­pa­re ol­ma­sı­nı sağ­la­yan Ça­nak­ka­le Sa­va­şı''nda da en faz­la şe­hi­di Bur­sa''nın ver­me­si de ay­rı bir gu­rur kay­na­ğı­dır. Ta­rih­ten al­dı­ğı bu mis­yo­nu gü­nü­müz­de de de­vam et­ti­ren Bur­sa; oto­mo­tiv, teks­til, gı­da ve ma­ki­ne sa­na­yin­de bü­yük iler­le­me­ler kat­et­miş; eko­no­mik ola­rak 4. bü­yük ili­miz ol­muş­tur. Sa­na­yi, ti­ca­ret, ta­rım, tu­rizm gi­bi her alan­da ca­zi­be mer­ke­zi olan ve baş­tan ba­şa ta­rih ko­kan Bur­sa; di­ra­yet­li yö­ne­ti­ci­ler sa­ye­sin­de "Ye­şil Bur­sa" ol­ma vas­fı­nı da bü­yük öl­çü­de ko­ru­yor.

Gelecek için çalışıyoruz
"Bi­ze ait bü­tün gü­zel­lik­le­ri bağ­rın­da sak­la­yan Bur­sa''ya Al­lah bü­tün ni­met­le­ri ver­miş" di­yen Va­li Şe­ha­bet­tin Har­put, bu şe­hir­de gö­rev yap­ma­nın hem şe­ref­li, hem de me­su­li­yet­li ol­du­ğu­nu söy­lü­yor ve ek­li­yor; "6 Os­man­lı Pa­di­şa­hı, bir­çok hak dos­tu za­ta ait tür­be, ca­mi, çeş­me, han, ha­mam, med­re­se gi­bi şan­lı geç­mi­şi­mi­zi ha­tır­la­tan bir­çok eser Bur­sa''da bu­lu­nu­yor. Bur­sa''yı ta­rih, kül­tür ve me­de­ni­yet yön­le­riy­le öne çı­ka­ra­ca­ğız."

Kül­tür Tu­rizm Hiz­met Bir­li­ği ku­rul­muş. Be­le­di­ye, İl Özel İda­re­si ve di­ğer ku­rum­lar el bir­li­ğiy­le Bur­sa''yı kal­kın­dır­ma­ya, ta­ri­hî eser­le­ri­ni gün yü­zü­ne çı­kar­ma­ya so­yun­muş. Şeh­ri, dün­ya­nın en önem­li ter­mal mer­ke­zi yap­mak için Ter­mal Şir­ke­ti ku­rul­muş, son­daj ça­lış­ma­la­rı ya­pı­lı­yor. Dağ tu­riz­mi­nin yı­lın 12 ayın­da can­lı tu­tul­ma­sı için ça­lı­şı­lı­yor. Bur­sa için ya­pı­lan­la­rı an­la­tır­ken göz­le­ri par­la­yan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hik­met Şa­hin; uzun yıl­lar sü­rün­ce­me­de bı­ra­kı­lan pro­je­le­ri tek tek bi­tir­miş, ya­rı­nın Bur­sa''sı için kol­la­rı sı­va­mış. Kent mey­da­nı ve çar­şı ya­pıl­mış, Bur­sa''ya ya­kı­şır mo­dern hal bi­ti­ril­miş. 300 dö­nüm­lük Me­ri­nos ala­nı şeh­re ka­zan­dı­rıl­mış, mo­dern park ve kül­tür mer­ke­zi ger­çek­leş­ti­ril­miş, Bur­sa da­ha da ye­şil­len­di­ril­miş.

Hedefler şimdiden belli
Ka­yak, de­niz, kap­lı­ca, ve ye­şi­li ile ta­nı­nan Bur­sa''ya kon­gre şeh­ri vas­fı­nı da ka­zan­dır­mak için ha­ri­ka bir kon­gre mer­ke­zi ya­pı­lı­yor. 11 kav­şak pro­je­si bi­ti­ril­miş, met­ro-ha­fif­ray ya­pıl­mış, de­niz­yo­lu ile Bur­sa-İs­tan­bul se­ya­ha­ti 75 da­ki­ka­ya in­di­ril­miş. Ni­lü­fer De­re­si çev­re­si ca­zi­be mer­ke­zi ha­li­ne ge­ti­ril­miş, Bur­sa''yı mo­dern dün­ya şeh­ri yap­mak için ge­ce gün­düz ça­lı­şıl­mış. Baş­kan ge­le­cek dö­nem için he­def­le­ri­ni şim­di­den çiz­miş: Ta­ri­hî Bur­sa''yı bu­gü­ne ta­şı­mak. 2. dö­nem­de han­lar ve kent­sel dö­nü­şüm pro­je­le­ri­ne ağır­lık ve­ri­le­cek. Ka­pa­lı Çar­şı ve di­ğer han­la­rı çev­re­le­yen ya­pı­lar kal­dı­rı­la­cak, bu ta­ri­hî ya­pı­la­rın ih­ti­şa­mı göz­ler önü­ne se­ri­le­cek. TO­Kİ ile iş bir­li­ği­ne gi­di­le­rek, kent­sel dö­nü­şüm ta­mam­la­na­cak, da­ha ya­şa­nı­lır, hu­zur­lu bir Bur­sa he­de­fi­ne va­rı­la­cak. Bur­sas­por unu­tul­mu­yor. Bur­sa''nın ta­nı­tı­mı ve spo­run ge­liş­me­si için bu spor ku­lü­bü ha­k et­ti­ği ye­re ge­ti­ri­le­cek...

Alışveriş merkezi hanlar
Bur­sa; oto­mo­tiv, teks­til, gı­da ve ma­ki­ne sa­na­yin­de bü­yük iler­le­me­ler katet­miş, eko­no­mik ola­rak 4. bü­yük ili­miz ol­muş­tur. Be­le­di­ye, İl Özel İda­re­si ve di­ğer ku­rum­lar el bir­li­ğiy­le Bur­sa''yı kal­kın­dır­mak ve ta­ri­hî eser­le­ri­ni gün yü­zü­ne çı­kar­mak için bü­yük ça­ba sar­fe­di­yor. Bu­gün ipek­ten ba­ha­rat­la­ra ka­dar şeh­re has bir­çok ürü­nün, iş ye­ri ha­li­ne ge­ti­ril­miş ta­ri­hî han­lar­da sa­tıl­ma­sı, bu ça­ba­nın en önem­li gös­ter­ge­si ola­rak dik­ka­ti çe­ki­yor...

Ferit Sünneli: Oto­mo­tiv­de ge­rek­li ted­bir­ler alın­ma­lı
Glo­bal kri­zin Av­ru­pa''da yol aç­tı­ğı da­ral­ma, üre­ti­mi­nin yüz­de 80''ini ih­raç eden ve ih­ra­ca­tı­nın yüz­de 90''ını bu ül­ke­le­re ya­pan oto­mo­tiv sek­tö­rü­nü zor du­rum­da bı­rak­tı. Sek­tö­rün, öde­me­ler den­ge­mi­ze 3.5 mil­yar do­lar kat­kı yap­tı­ğı­nı söy­le­yen Ulu­dağ İh­ra­cat­çı Bir­lik­le­ri Baş­kan­lar Ku­ru­lu Baş­ka­nı Fe­rit Sün­ne­li, alı­na­cak ba­zı ted­bir­ler­le sek­tö­rün sı­kın­tı­ya kar­şı di­re­ne­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti. Ana sa­na­yi­de 50 bin, yan sa­na­yi­de de 250 bin ki­şi­lik is­tih­dam sağ­lan­dı­ğı­nı, do­lay­lı ola­rak 2-2.5 mil­yon ki­şi­nin oto­mo­tiv sek­tö­rün­den ek­mek ye­di­ği­ni açık­la­yan Sün­ne­li; sos­yal bir sı­kın­tı­ya yol açıl­ma­ma­sı için ted­bir alın­ma­sı­nı is­te­di. Fe­rit Sün­ne­li, sek­tö­rün bi­raz ra­hat­la­ma­sı için alın­ma­sı­nı is­te­dik­le­ri ted­bir­le­ri de şöy­le sı­ra­la­dı: "Hur­da in­di­ri­mi ya­pı­lır­sa pi­ya­sa can­la­nır. Li­ki­di­te sı­kın­tı­sı da gi­de­ril­me­li, ban­ka­lar tü­ke­ti­ci ve ta­şıt kre­di­le­ri­ni es­ki­si gi­bi ko­lay­laş­tır­ma­lı. Borç­lan­ma ma­li­yet­le­ri azal­tıl­ma­lı. Ver­gi ko­lay­lık­lar sağ­lan­ma­lı. En­düs­tri­mi­zin ge­li­şim he­def­le­ri des­tek­len­me­li, ye­ni ya­tı­rım teş­vik­le­ri şef­faf ol­ma­lı, ha­zır­lık­lar bi­zim­le de pay­la­şıl­ma­lı. Şir­ket ver­gi ve di­ğer borç­la­rı bel­li bir sü­re er­te­len­me­li. Uzak pa­zar­la­ra mal sa­tan sa­na­yi­ci teş­vik edil­me­li."

TİM Başkan Vekili Burkay: İh­ra­cat­çı­lar ro­ta­sı­nı Uzak Do­ğu''ya çe­vir­di
Bur­sa''da­ki üre­ti­ci­ler, ye­ni pa­zar­lar, ye­ni müş­te­ri­ler bul­mak için se­fer­ber ol­muş. Da­ra­lan Av­ru­pa pa­zar­la­rı­nın boş­lu­ğu­nu ka­pat­mak için Or­ta As­ya ve Uzak Do­ğu''ya yö­ne­li­yor­lar. Tür­ki­ye İh­ra­cat­çı­lar Mec­li­si (TİM) Baş­kan Ve­ki­li ve Bur­kay Grup yet­ki­li­si İb­ra­him Bur­kay, son za­man­lar­da Av­ru­pa pa­zar­la­rın­da sa­tış­la­rı­nın düş­tü­ğü­nü, ama Çin pa­zar­la­rın­da bü­yük ar­tış­lar ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni be­lir­ti­yor ve ih­ra­cat­çı­mı­zı bu pa­zar­la­ra ça­ğı­rı­yor. Ya­tı­rım ham­le­si­ne gi­riş­miş bir­çok ya­tı­rım­cı­nın kri­ze borç­la ya­ka­lan­dı­ğı için sı­kın­tı ya­şa­dı­ğı­nı ifa­de eden Bur­kay, "Ge­cik­me­den alı­na­cak ba­zı ted­bir­ler­le sı­kın­tı aza­la­bi­lir, çün­kü üre­ti­ci­le­ri­mi­zin ço­ğu di­na­mik bir ya­pı­ya sa­hip. Dün­ya­nın her ta­ra­fın­da müş­te­ri arı­yor, tı­ka­nan pa­zar­la­ra al­ter­na­tif pa­zar­lar bu­la­bi­li­yor­lar. Bu da ayak­ta kal­ma­la­rı­nı sağ­lı­yor ve çok ya­kın za­man­da bü­yük atı­lım­lar ger­çek­leş­ti­re­bi­lir­ler" di­yor.

Üçge Firması Başkanı Aras: İş­siz­li­ği ön­le­mek için ça­ba gös­te­ril­me­li
Bur­sa Ova­sı''nın bü­yük bir kıs­mı fab­ri­ka­lar­la do­na­tıl­mış. Ge­ce gün­düz mal üre­tip dün­ya­nın her ta­ra­fı­na sa­tı­yor, in­san­la­rı­mı­za iş, aş, zen­gin­lik sağ­lı­yor. Bun­lar­dan bir ta­ne­si, Raf sek­tö­rün­de Tür­ki­ye''nin li­de­ri (top­lam raf üre­ti­mi­mi­zin yüz­de 50''si bu fir­ma­ya ait), Av­ru­pa''da da ilk 5 ara­sın­da bu­lu­nan ÜÇ­GE fir­ma­sı... ÜÇ­GE''nin açı­lı­mı­nın, Gü­ven-Gör­kem-Güç oldu­ğu­nu ifa­de eden Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Gök­çin Aras; 550 ki­şi­yi ça­lış­tır­dık­la­rı­nı ve 67 ül­ke­ye mal ver­dik­le­ri­ni be­lir­ti­yor. Kriz­le­re kar­şı ha­zır­lık­lı ol­duk­la­rı­nı an­la­tan Gök­çin Aras şun­la­rı söy­le­di: "Hiç­bir fir­ma zor du­rum­da ol­du­ğu­nu açık­la­maz. Bu­nu yap­tı­ğı an, ban­ka­lar ve di­ğer ala­cak­lı­lar ka­pı­sı­na yı­ğı­lır. Bu se­bep­le muh­ta­sar­lar bir se­ne er­te­len­sin, kar­şı­lı­ğın­da ele­man çı­kar­ma­ma ga­ran­ti­si is­ten­sin. Zor du­rum­da­ki fir­ma­la­ra bu şe­kil­de ne­fes al­dı­rıl­sın. En kö­tü­sü, in­san­la­rı­mı­zı iş­ten çı­kar­mak ve ver­gi ve­re­me­ye­cek du­ru­ma düş­mek. Bu­na ma­hal ve­ril­me­me­li."

BTSO Meclis Başkanı Parseker: Kriz­den son­ra­ki hız­lı tü­ke­ti­me ha­zır ola­lım
İh­ra­cat­ta Tür­ki­ye ikin­ci­si, eko­no­mik bü­yük­lük ola­rak Tür­ki­ye dör­dün­cü­sü olan Bur­sa''nın kriz­den çok et­ki­len­di­ği­ni söy­le­yen Bur­sa Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Mec­lis Baş­ka­nı İl­han Par­se­ker, ken­di öz kay­nak­la­rın­dan 50 mil­yon YTL''yi zor du­rum­da­ki üye­le­ri­ne dü­şük fa­iz­li kre­di ola­rak kul­lan­dır­ma­ya baş­la­dık­la­rı­nı ifa­de et­ti. Üre­ti­ci­nin bu zor gün­ler­de mut­la­ka des­tek­len­me­si, ayak­ta kal­ma­la­rı­nın sağ­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten Par­se­ker, kriz­den son­ra­ki hız­lı tü­ke­tim için üre­ti­ci­mi­zin ha­zır tu­tul­ma­sı­nı is­te­di. Hü­kü­me­tin gös­te­re­ce­ği per­for­man­sa bağ­lı ola­rak, kri­zi te­tik­le­yen psi­ko­lo­ji­nin yön bu­la­ca­ğı­nı açık­la­yan Par­se­ker, üre­ti­min ak­sa­ma­sı­nın, te­la­fi­si im­kan­sız za­rar­la­ra se­bep ola­bi­le­ce­ği­ni an­lat­tı.

YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.