Haberler

TMMOB Mimarlar Odası 40. Dönem Çalışma Programını Açıkladı

Tarih: 13 Haziran 2006 Kaynak: Mimarlar Odası Genel Merkezi

Öncelikler ve çalışma alanları, Türkiye mimarlık politikasına doğru, mesleki değişim süreci, mesleki uygulama politikaları ve standartları, mimarlık ve hukuk, uluslararası ilişkiler, basın-yayın-iletişim, mimarlık ve eğitim, mesleki ve örgütsel araştırmalar, mesleki yarışmalar ve ödüller, bilişim çalışmaları, kentsel sorunlar ve politikalar, kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi, örgütsel ilişkiler gibi üst başlıklardan oluşan metnin tamamı aşağıdaki gibidir.

TMMOB Mimarlar Odası 40. Dönem Çalışma Programı (2006-2008)
"TMMOB Mimarlar Odası, 39. Dönemde (2004-2006) üç önemli tarihsel program gerçekleştirdi: UIA 2005 İstanbul 22. Dünya Mimarlık Kongresini, Mimarlar Odası''nın 50. Yılı Programını ve AB-GATS bağlamında uluslararasılaşma sürecimize ilişkin altyapı çalışmalarını (Mimarlık ve Eğitim Kurultayı 3, AB-UIA-ACE Belgeleri, hukuksal düzenlemeler), yani ağır bir gündemi, kuşkusuz eksiklikleri ve eleştirileri de kapsayan bir biçimde, başarıyla tamamladık.

2004 yılında, 50 yılı kapsayan birikimi yeniden düşünmeye, anlamaya, belgelemeye ve tarih yazımı anlamında ilk örneklere ulaşmaya çalıştık. Özetle, 1950''lerin özgün kurucu meslek odası niteliği, 1960''larda toplumcu dinamikle buluşuyor ve 1970''lerde bu durum toplumsallaşıyordu. Bu birikim,1980''lerde yaşanan kesintiye rağmen, kamu ve toplum yararına yapılan kentsel mücadelede önemli bir rol üstlenerek yeniden örgütlenme sürecini başlatabiliyordu. 1990''larda bu sürecin doğal bir sonucu olarak bir meslek kuruluşu olma yönünde önemli atılımlar yapılıyor; 1999-2002 arasında yaşanan fiziki ve ekonomik depremlerin yarattığı olumsuzluklara rağmen 2000''lerin başlarında örgütlenmede yeni bir aşamaya geçebiliyorduk, yani birikim gelenekleşiyordu. 2005 yılında ise 50 yıllık birikim; UIA 2005 İstanbul Dünya Mimarlık Kongresi organizasyonu ile uluslararası boyutlar kazanıyor ve uluslararası anlamda kurumsal yetkinliğimiz kanıtlanıyordu.

Artık önümüzde bu süreci, uluslararası gelişmeler ve ülkemiz ihtiyaçlarına bağlı olarak kalıcı kurumsal düzenlemelere yönlendirmek görevi bulunuyor. Mimarlar Odası''na kimlik kazandıran bütün tarihsel birikimimizin ve deneyimimizin akılcı bir sentezine ulaşmak, örgütsel olarak bütünleşmek ve dayanışmamızı bu hedefe yönelik güçlendirmek zorundayız. 40. Dönem Programı, tüm birim ve şube çalışmalarının bütünselliğini sağlama, bu anlamda örgütsel birikimimizi değerlendirme ve bu hedefe yönelme düşüncesiyle hazırlanmıştır.

Bu olumlu gelişmeler, ülkemizin siyasal istikrarsızlığa yönelebileceğini unutturmamalıdır. Bu dönem yapılacak genel seçimlerin gerginliği, toplumumuzu, kurucu cumhuriyet idealleri ve etnik kimlikler bağlamında yeni çatışma ortamına doğru sürüklemektedir. Uluslararası güçlerin yıllardır enerji havzalarını ve koridorlarını kontrol etmek amacıyla yönlendirdiği politikaların bir sonucu olarak, bölgemizde (Ortadoğu, Kafkasya, Balkanlar) yaşanan gerilimlerin etkilediği bu gelişmeler, yukarıda belirtilen ana hedefimizi gerçekleştirme konusunda güçlükler yaşamamıza neden olabilir. Bu çerçevede aydınlanma düşüncesinin kaynağı olan çağdaşlığı ve demokratlığı birbirinin karşısına koymadan topluma hizmet etme anlayışıyla, bölgesel, ulusal ve mesleki çıkarlarımızı korumayı sürdürmek ve geleceğe yönelmek için gereken özeni göstermemiz gerekmektedir.

Önceliklerimiz ve Çalışma Alanlarımız
Merkez Yönetim Kurulu ilk toplantısının sonunda yaptığı basın açıklamasında "Yeni Dönemde Önceliklerimiz ve Çalışma Alanlarımız" şöyle belirtilmiştir:

"Ülkemiz mimarlığının gündemi; uluslararası güçlerin yönlendirdiği bir değişim ortamına doğru gitmektedir. Bu süreci; ülkemiz mimarlık birikimi, 50 yıllık meslek odası deneyimimiz, UIA 2005 Dünya Mimarlık Kongresi ile kanıtlanan uluslararası yetkinliğimiz ve geliştireceğimiz dayanışma örgüleriyle olumlu bir sürece yönlendirmemiz olanaklıdır.

Nitelikli bir mimarlık ortamını hedefleyen, sağlıklı bir mesleki ve örgütsel yapılanmayı öngören, politika ve stratejileri belirleyerek gündem oluşturmamız kaçınılmazdır. Bu çalışmaların gerekli uzlaşı da sağlanarak yeterli olgunluğa gelmesi temel ve öncelikli hedefimizdir.

Mimarlar Odası, toplum hizmetinde bir meslek örgütü olarak mimarların haklarını korumak ve kollamanın yanı sıra, toplumun sağlıklı bir yaşam çevresine kavuşmasını ilke edinmiştir. 40. Dönem Merkez Yönetim Kurulumuz da aynı anlayış içerisinde çalışmaya devam edecektir.

Barışın; Kültürel Gelişmenin ve Yaşamın Savunulduğu Bir Dünya!
İnsanları, kültürleri ve kentleri yok eden gelişmeler karşısında, barışın, kültürün ve insan yaşamının savunulması yönünde bir dünyanın biçimlenmesi, mimarlık toplumunun temel sorumlulukları arasındadır.

Çağdaş-Bilimsel Planlama ve Yapılaşma Anlayışının Egemen Olduğu Kentler!
Yerleşmelerimizin gelişimi ve mimarlık ürünlerinin oluşumunun çağdaş-bilimsel planlama ve yapılaşma ilkeleriyle bütünleşmesinin gerekli olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda kentsel dönüşüm, kentsel yenileme başlıkları altındaki yatırım kararlarının kamu ve toplum yararına yönlendirilmesi gerekmektedir.

Mimarlık ve Kent Dayanışmasını Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak!
UIA 2005 Kongresi Sonuç Bildirgesi''nde de ifade edildiği gibi mimarlığı ve kenti olumsuz bir şekilde etkileyen bu gelişmeler karşısında, örnek bir dayanışma modeli oluşturan mimar ve kentli dayanışması deneyimleri, daha da geliştirilmek ve yaygınlaştırılmak durumundadır.

Kuralsız Hizmet Dolaşımı Değil, Eşit ve Eş Saygınlıkta Mesleki Etkileşim!
Uluslararası toplum, Dünya Ticaret Örgütü''nün, hizmet ticaretine (GATS) ilişkin olarak dolaşımı serbestleştirirken oluşturduğu eşitsizlik ve kültürel tahribatı açıkça eleştirmektedir. Avrupa Birliği''nde de, ana stratejisini serbest dolaşım önündeki engellerin kaldırılmasına bağlayan ve bunu ilke olarak en az kuralla, yani kuralsızlaştırma ile sağlamayı öneren birlik düşüncesi, yaygın olarak sorgulanmaya başlamıştır. Uluslararası mimarlık meslek kuruluşlarında da yansımasını bulan bu gelişmeler, serbest dolaşımla ilgili olarak, eşitlik ve karşılıklılık ilkesi paralelinde, eş saygınlıkta uluslararası mesleki etkileşim ortamının sağlanmasına yönelik umutlarımızı güçlendirmektedir.

Nasıl Bir Meslek Düzeni İstiyoruz?
Mimarlık ortamındaki tüm kesimlerin işbirliğini temel alarak, mimarlık eğitimi, mimarlık okulları akreditasyonu, mesleki yeterlilikler ve sürekli mesleki gelişim bağlamında yetki ve sorumluluğu açıkça tanımlanmış yeni bir meslek düzeni oluşumunu sağlamak temel hedefimizdir.

İmar, Yapı ve Çevre Hukukunun Geliştirilmesi!
Kentlerimiz ve yapılarımızın sağlıklı gelişimi ve dönüşümü, imar, yapı ve çevre mevzuatının sistemli bir bütünlüğe kavuşturulması ile olanaklıdır. Bu sistem içinde, yönetsel sorumluluklar ve meslekler arası yetki paylaşımı öncelikli sorun alanlarıdır.

Türkiye Mimarlık Politikası''na Doğru!
Nitelikli mimarlık hizmetinin toplumla buluşması için temel mimarlık politikasının oluşması gerekir. Bu amaçla başlatılan çalışmaların, strateji belirleyen belgeler ve etik kurallarla güçlendirilerek kamuoyuna sunulması ve bu süreç sonunda resmi bir politika belgesine kavuşturulması asli hedefimizdir."

Bu bağlamda aşağıdaki konulara özel önem verdiğimizi belirtmek isteriz:

Bölgemiz coğrafyası üzerinde oynanan oyunların yaygınlaşarak ülkemizi de kaos ortamına sürükleyecek gelişmelerin olması kaygı vericidir. Sonuçları itibariyle insan hayatının ve kültürlerinin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalması kaçınılmaz olan bu sürece karşı, mimarlığın birleştirici ve dayanışmacı rolünü daha etkin olarak sürdüreceğiz. Meslek ortamı ve hukukumuz, "Küreselleşme ve Avrupa Birliği" sürecinin etkisi altında dönüşüme zorlanmaktadır. Aynı sorunlarla karşı karşıya olan başta ACE ülkeleri olmak üzere UIA üyesi ülkelerle işbirliği yaparak bu süreci sorgulamayı ve mimari üretim açısından ortak çalışmalar yürütmeyi hedeflemekteyiz.

Mimarlar Odası toplum hizmetinde sloganına en çok ihtiyaç duyacağımız bir döneme başlıyoruz. Odamızın yıllardır karşı olduğu rant politikalarının benzeri görülmemiş derecede artış göstermesi kaygı vericidir. Ülke kaynaklarının doğa, tarih ve kentsel değerleri yok ederek hukuk tanımaz bir şekilde tahrip edilmesi devam etmektedir. Bu eğilime karşı hukuksal mücadele ve mesleğimizi ilgilendiren konulardaki yasa çalışmalarına etkin katılım bu dönemin temel önceliğidir. Giriş ve önceliklerde belirttiğimiz, kalıcı mesleki ve kurumsal düzenlemelere ilişkin temel ve birleştirici hedef, toplumun tüm kesimleriyle buluşma ortamları yaratarak, "Türkiye Mimarlık Politikası"na ulaşmaktır. Bu nedenle 40. Dönem Çalışma Programının omurgasını "Türkiye Mimarlık Politikası''na Doğru Mimarlık ve Kent Buluşmaları" oluşturacaktır.

Bu değerlendirmeler ışığında, Odamızın 40. Dönemi için görevi devralan Merkez Yönetim Kurulu, önümüzdeki 2 yılın ağırlıklı ve öncelikli çalışma akslarını şöyle belirlemektedir:

Türkiye Mimarlık Politikası''na Doğru
39. Dönemde UIA 2005''e yönelik ülke birikiminin oluşmasını amaçlayan Türkiye Kongreleri, amaca uygun bir ortam oluşturarak görevini yerine getirmiştir. Gerek örgütle ve yerel yöneticilerle buluşarak güncel mimarlık gündemini diri tutan, gerekse bilgi birikimi sağlayan bu etkinliklerin sürdürülerek geleneksel hale getirilmesi için; 40. Dönemin temel çalışma alanlarından biri olan "Türkiye Mimarlık Politikası" bağlamında Türkiye Kongreleri benzeri organizasyonları sürdürmek amacındayız. Dönem öncelikleri bütünlüğü içinde bu etkinliklerin başlığı "Türkiye Mimarlık Politikası''na Doğru Mimarlık ve Kent Buluşmaları" olarak belirlenmiştir.

40. Genel Kurul kararları kapsamında; Türkiye Mimarlık Politikası metninin, önce bir çağrı niteliğinde paylaşıma sunularak toplum gündeminde yer almasını sağlamayı ve yapılacak değerlendirmelerle dönem sonunda resmî düzeyde kabul gören politikaları, stratejileri ve etik kuralları içeren bir kılavuz belgeye ulaşmasını hedeflemekteyiz.

Yeni düzenlemede buluşmaların yine bölgesel düşünülmesi ve tematik olması hedeflenmiştir. Bu çerçevede; bölge mimarları, kentli örgütleri, toplum, yerel yönetimler, merkezî yönetim ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla panel, sergi, forum, kültürel diğer etkinlikler olarak düzenlenecektir.

Mesleki Değişim Süreci
Türkiye Mimarlık Politikası oluşturma süreci ile mimarlık mesleğinin uygulamasına ilişkin yasal düzenlemeler birbirine ayrılmaz bir biçimde bağlı çalışmalardır. Mesleki uygulamalara ilişkin yasal düzenleme yetersizliklerine yanıt oluşturacak ve küresel gelişmelere karşı mesleki güvenceyi sağlamak için girişimlerde bulunmayı sürdüreceğiz. Fiziksel çevre üretiminin asli unsuru olan mimarlık mesleğinin uygulama biçimlerinin, günümüz dünyasında çeşitlenerek zenginleştiği ve farklı çalışma alanlarıyla da ilişkilendiği göz önüne alındığında; mesleğin uygulanmasına ilişkin tanımların geliştirilmesi ve hukuki bir çerçeveye dönüştürülmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Bağlantılı olarak inşaat sektörünün rasyonelleşmesi ve verimliliğin artırılması açısından yeni meslek düzenimizin sorgulamasının yapılarak sonuçlara varılması gerekmektedir. Bu anlamda yürütülecek çalışmaların geleceğe ilişkin tartışmalara ışık tutacağını düşünüyoruz.

Mimarlık Hakkında Kanun
Bu bağlamda geçen dönemin önemli çalışmalarından olan Mimarlık Hakkında Kanun, 40. Olağan Genel Kurula sunularak tartışılmış, sunulan metin esas olarak kabul edilmiş ve metin üzerinde bazı değerlendirmeler yapılmıştır. Genel Kurul kararı gereği Merkez Yönetim Kurulu bu değerlendirmeleri de göz önüne alarak bir redaksiyon çalışması yapacak ve oluşturulan sonuç metin ilk Danışma Kurulu''nda değerlendirildikten sonra hukukileşmesi için ilgili yerlere sunulacaktır.

AB-GATS Sürecinde Mimarlık Mesleği
Yukarıdaki açılıma bağlı olarak, "AB Masası" diye adlandırılan, hizmetlerin serbest dolaşımının ülkemizdeki yansımaları bağlamındaki bu alanın, 40. Dönemde bir çalışma komitesine dönüştürülmesi ve komitenin bu alanda iç eğitim, müzakere - görüşmeci niteliğinin olması, gelişmelere karşı hızlı karar üretimine yardımcı olacak ön çalışmalar yapması ve gerektiğinde bilgi ve deneyimine başvuracağı danışmanları belirlemesi düşünülmektedir.

Mesleki Uygulama Politikaları ve Standartları
Mimarlık meslek uygulamalarının dönüşüm sürecine ilişkin altyapı çalışmalarının yoğunlaşacağı bir döneme giriyoruz. 40. Genel Kurul''da yönetmeliğinin hazırlanması görev olarak MYK''na verilen "Mesleğe Kabul Kurulu"nu sağlıklı biçimde oluşturabilmemiz için, çeşitlenen mimarlık hizmet biçimlerini içeren zenginlikte ve üyenin bütününe ulaşan bir üye sicil sistemine ulaşmayı hedefliyoruz.

Mesleki denetim uygulamasının üye referanslarına bağlı olarak geliştirilmesi sürecinde, mimarlık hizmetlerinin kamu yararını ve tüketici haklarını gözeten biçimde yeniden tanımlanması ve bu açılımı geliştirecek değerlendirme ortamlarının oluşturulması gerekmektedir.

Mevcut mesleki denetim uygulamaları kapsamında yürürlüğe giren Serbest Mimarlık Hizmetleri Uygulama ve Mesleki Denetim Yönetmeliği''nin 39. Dönem Olağanüstü Genel Kurul''da kabul edilen içeriğe kavuşması ve örgüt bütününde uygulanmasının sağlanması öncelikli konularımızdır.

Mimarlar Odası bütünselliği içinde, mesleki denetimdeki farklı uygulamaların ortadan kaldırılması için çaba gösterilecektir. Bu kapsamda 39. Dönemde başlatılan mesleki denetim görevlilerinin Oda içi eğitiminin sürdürülmesini, bunun yanı sıra serbest çalışan mimar üyelerimize yönelik sürekli mesleki gelişim programlarının oluşturulmasını planlıyoruz. Ayrıca sürekli değişen yasal düzenlemeleri MDUK çalışmalarımız doğrultusunda izleyerek, bu konulardaki Oda görüşlerini oluşturmayı, gerekli düzenleme önerilerini hazırlamayı hedefliyoruz. MDUK çalışmaları için görüş geliştirmek üzere tüm şube temsilcilerinin ve konuyla ilgili uzmanların katılacağı MDUK Danışma Kurulunu oluşturmayı, bu dönemde yapılacak bir Merkez Danışma Kurulunu, SMM Yönetmeliği uygulama sorunları bağlamında mesleki uygulama politikaları ve meslek standartları gündemli olarak yapmayı planlıyoruz.

Ayrıca, mesleki uygulamaları doğrudan ilgilendiren konularda, MDUK çalışmaları ile bağlantı kurularak ilgili yönetmelik uygulamalarının geliştirilmesini önemsiyoruz. Yangın güvenliği, enerji sakınımı, izolasyon ve özürlüler ile ilgili alanlarda ayrı çalışma gruplarının kurulmasını, bu çalışma gruplarının çalışmalarının değerlendirilerek mimarlık ortamının bu konuda bilgilendirilmesinin sağlanmasını hedefliyoruz.

Mimarlıkta Çevresel Etki Değerlendirme
Mimarlar Odası Mesleki Denetimde ÇED (Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi) Yönetmeliği''nin 5. maddesi uyarınca Oda MD/ÇED Danışma Kurulu''nun doğal üyelerinin oluşturulması ve sürekli görev yapacak temsilcilerin şubelerden istenmesi; Kurul''un, yönetmelik doğrultusunda tüm şubelerde ÇED uygulamasının yaşama geçirilmesi konusunda gereken çalışmaları yapmasını programlıyoruz.

Mimarlık ve Hukuk
Giriş bölümünde de belirtildiği gibi hukuk konuları, Odamızın gündemine daha önceki dönemlerden çok daha ağırlıklı olarak gelmektedir. Bir yandan günümüz ihtiyaçları karşısında yetersiz kalan hukukumuz, diğer yandan uluslararası taahhütler gereği "küreselleşme ve Avrupa Birliği" hukukuna uyum sürecimiz; giderek artan biçimde ülkemiz hukuk alanının yeniden yapılanmasını gerektirmektedir. Bu yeni durum karşısında 39. Dönemde süreci anlamak, izlemek, görüş geliştirmek ve hukuksal düzenlemelerde yer alabilmek için Yasama Süreci İzleme Koordinasyon Kurulu ve Avrupa Birliği Masası gibi örgütlenmeler gerçekleştirilmiştir. Gerek yürütülen bu çalışmalardan çıkan değerlendirmeler ışığında, gerekse 40. Dönem çalışma programında hukuksal alanda öngörülen yoğunluk nedeniyle, bu konuda daha sağlıklı ve verimli çalışmalar yapmak amacıyla yeni bir örgütleme ve çalışma anlayışı ihtiyacı doğmuştur.

Bu bağlamda Oda avukatları ve konuyla ilgili uzman hukukçuların katkısıyla oluşan bir Hukuk Bürosu oluşturulması planlanmıştır. Bu kapsamda;

Merkezi düzeyde ve şubelerimizce yürütülen davalarımızın (kentsel, mesleki, örgütsel…) koordineli bir biçimde izlenmesinin sağlanması, uuslararası hukuki düzenlemelerin gerektirmesinin yanı sıra, ülkemiz gereksinmelerinin çağdaş düzenlemelerle karşılanması için, giderek artan yoğunlukta gündemimize gelen, değiştirilen ve yenilenen mevzuatın, hazırlık aşamasında, yasama sürecinde ve sonrasında, önem derecesi belirlenerek izlenmesi, değerlendirilmesi, gerekiyorsa müdahale edilmesinin sağlanması, mevcut gündemi izlemenin yanı sıra yeni gündemlerin oluşturulması için, gerekli hukuksal düzenleme önerilerinin geliştirilmesi amacıyla, ayrı bir çalışma ortamının oluşturulması hedeflenmektedir.

Diğer disiplinlerden uzmanlarla da desteklenebilecek bu etkinliklerin, mevcut "Belgeler" ve yayınlanması planlanan mimarlıkta hukukla ilgili süreli yayınlarla ilişkisinin kurulması, "Meslekler Hukuku ve Mimarlık" başlığıyla araştırma projeleri ve bilimsel toplantılar yapılması düşünülmektedir.

Mesleki çalışmalarda Sicil Durum Belgesi verilmesi konusunda, gerek merkezi gerek yerel yönetimlerce geliştirilen engelleme girişimlerine ve giderek artan biçimde meslek uygulamalarının Oda denetimi dışına çıkarılması eğilimlere karşı, hukuki statülerimiz idareye hatırlatılacak ve gerekirse dava süreci başlatılacaktır. Yakın zamanda zorunlu olarak uygulanmasına başlanacak olan "Mesleki Sorumluluk Sigortası" ile ilgili hazırlıkların ve yasal değişikliklerin yapılması gündemdedir. Bu alanda meslektaşlarımızın bilgilendirilmesi ve yapılanmayla ilgili hazırlıkların tamamlanması hedeflenmektedir.

Uluslararası İlişkiler
Hukuki, kültürel ve mesleki gelişmeler açısından küreselleşme eğiliminin yaygınlaştığı bir uluslararası ortamda UIA-2005 Kongresini İstanbul''da gerçekleştirdik. Teması dahil olmak üzere küreselleşmenin mesleki bağlamda değişik boyutlarıyla değerlendirildiği Kongre''de yaşadığımız deneyim, uluslararası ilişkilerimizi yeni bir aşamaya getirdi. Bu ivmeyi 40. Dönemde sürdürerek ana gündemimiz olan küresel hizmet ticareti bağlamında giderek ortaklık kazanan sorunları, uluslararası mimarlık kuruluşları ile birlikte, inceleme ve değerlendirme mekanizmaları oluşturulması için çaba göstermemiz gerekmektedir. Odamızın üyesi olduğu uluslararası meslek kuruluşlarının çalışmalarında katılımcı ve yönlendirici bir politika izlemesi, meslek alanımıza ilişkin düzenlemelerde etkin rol üstlenmesi, uluslararası çalışmalarımızda esas alınacaktır.

Üyesi olduğumuz Uluslararası Mimarlar Birliği''nin (UIA), özellikle Doğu Avrupa, Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu ülkelerini kapsayan 2. Bölge çalışmalarının ve Sürekli Mesleki Gelişim, Meslek Pratiği, Eğitim başta olmak üzere tüm çalışma gruplarının izlenmesini hedefliyoruz. Gözlemci üyesi bulunduğumuz Avrupa Mimarlar Konseyi''nin (ACE), AB kapsamındaki hukuksal düzenlemelere etkisini, sorgulayıcı mesleki politik açılımlarını, gelecek tartışmalarını hızla değerlendirerek ACE ile etkileşimimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Aynı yaklaşımımız Akdeniz Mimarlar Birliği (UMAR), Karadeniz Bölgesi Mimarlar Forumu (FABSR) için de geçerlidir.

Ayrıca, tarihsel çevrenin korunması ve geliştirilmesi alanında çalışan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS), Bizim Avrupamız (Europa Nostra), Avrupa Tarihi Kentler Birliği vb. hükümet dışı örgütler ve onların ülkemizdeki temsilci kuruluşlarıyla gerekli ilişkiler kurulacak, var olan ilişkilerimiz güçlendirilecektir.

Dış İlişkilerimizde izleyeceğimiz bir diğer aksı, komşu ülkeler ve diğer Balkan ülkelerinin mimarlık örgütleriyle karşılıklı mesleki ve kültürel ilişkilerin kurulması, bilgi değişimi, tanıtım vb. etkinlikleri içeren protokollere dayalı olarak gerçekleştirilmesi oluşturacaktır.

Basın - Yayın - İletişim
Önümüzdeki iki yıl boyunca tanıklık edeceğimiz önemli olayları, gündemi izlemeye, aktarmaya, tartışmaya, yorumlamaya çalışacağımız bir dönemi hep birlikte yaşayacağız. Bu önemli dönemde, aktif ve yaratıcı çalışmalar üretmeyi, kurgulanmış ve sürdürülmekte olan yayın politikasını, yeni önerilerle geliştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye''de mimarların Oda çatısı altında katılımcı ve bütünleşik haberleşme ortamlarıyla gelişen bir çalışma yapmayı tasarlıyoruz.

Üyelerimizin önemli bir bilgi ve iletişim kaynağı olan ve kendi alanında bir klasik haline gelen Mimarlık dergisini geliştirmeyi hedefliyoruz. Oda politikalarını, yasal alandaki gelişmeleri tartıştığımız, meslek ortamındaki haberleri paylaştığımız Mimarlık Haberler bültenimizin bu dönemde de düzenli yayınlanmasına ve etkin dağıtımına devam edeceğiz. Geçtiğimiz dönemde iki ayda bir yayınlanan Belgeler bülteninin bu dönemde de yayınlanmasını planlıyoruz. Bu bültenin giderek tüm meslektaşlarımız ve ilgili diğer kişi ve kuruluşlar için önemli bir başvuru belgesi olmasına çalışılacaktır. Oda''nın gelişen çalışma alanları yeni yayın projelerini gerekli kılmaktadır. Yayın Komitesinin desteğiyle başta hukuk alanında olmak üzere Oda çalışmalarını destekleyen, belgeleyen yayınların yapılması bu dönem içerisinde gündemimizde olacaktır. Bu dönemde periyodik yayın adedi 8''e ulaşacak olan şubelerimiz bu konuda oldukça üretken çalışmalar yapmaktadırlar. Oda yayınları konusunda şubelerimizle ortak toplantılar düzenlenmesi ve bu yolla görüş alışverişinde bulunulmasının yararlı olacağını düşünüyoruz.

Odamız süreli yayınlar dışında kitap ve broşür yayınlarının sürdürülmesini; web sitesinin ve elektronik haberleşme sistemimizin etkinleştirilmesini; kütüphane, arşiv ve dokümantasyon merkezimizin, kurumlaşmamızın gelişmesine paralel olarak güncellenmesini ve sistemleştirilmesini; belgesel film çalışmalarının sürdürülmesini; Oda politikasının üyelerimize ve Türkiye''ye aktarılması konusunda etkin bir çalışma yürütülmesini hedeflemektedir.

Örgün öğretim ortamından başlayarak mimarlık kültürünün toplumda gelişmesi, yaşam çevresinin biçimlenmesi konusunda karar sürecinde etkin olanların ve kentlilerin mimarlıkla ilgili birinci elden bilgilenmeleri için çok yönlü çalışmalar yürütülmesi gerektiği açıktır. Bu kapsamda yürütülecek proje ve araştırmaların yayın yoluyla desteklenmesi gündemimizdeki konular arasındadır.

Oda Tarihi Belgeleme Çalışmaları
Odamız geçtiğimiz dönem kuruluşunun 50. yılını değişik etkinliklerle anmış ve bu etkinlikler yayına da dönüştürülmüştür. Şimdi önümüzdeki görev Oda tarihinin derlenmesi, geçmiş çalışmalarının gelecek kuşaklara uygun şekillerde aktarılması olacaktır. Bu kapsamda yürütülen çalışmaların derlenmesi, şubelerimizde yapılan sözlü tarih çalışmalarının desteklenmesi ve yayın programına alınması gündemimizdedir.

Mimarlık ve Eğitim
Mimarlıkla ilgili yetkilendirmenin değişimi; uluslararası kabullere ve ülkemiz koşullarına uyarlı eğitim ve lisans kullanımına ilişkin düzenlemeleri zorunlu kılmaktadır. Mimarlık eğitiminin süresi, niteliği, eğitim sonrası belgeleme sisteminin kurulmasını içeren bu düzenlemelere ilişkin değerlendirme sürecini hızlandırmaya çalışıyoruz. Küreselleşen mimarlık hizmet pratiğinin gerektirdiği mesleğimiz için gerekli kararları bugüne kadar yapılan 3 Kurultayın çalışmaları sonucu olarak değişik yapılanmalara dönüştürmeye başladık. Resmî yapı, YÖK, üniversiteler ve MOBBİG (Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu) bağlantılı çalışmalarda; UIA ve ACE kapsamında belirlenen süre ve nitelik standartlarına ulaşma çabamızı sürdürmekteyiz.

Mimarlık ve Eğitim Kurultayı - 4
Mimarlık ve eğitim sorunlarını ortak bir platformda tartışmak, üniversitelerle beraber hem mimarlık eğitimini, hem mimarlık meslek pratiğini ve mimarlık meslek pratiğinin eğitimden kaynaklanan sorunlarını irdelemek, Mimarlık ve Eğitim Kurultayları ortamlarında mümkün olabildi. Geçtiğimiz dönem hayata geçirdiğimiz "Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi"nden sonra 40. Genel Kurul''da kabul edilen "Mimarlık Akreditasyon Kurulu Yönetmeliği" bu ortamların ürünüdür. Mimarlık okulları bölüm başkanlarıyla ortak çalışmalarımız önümüzdeki dönemde değişik ortamlarda artarak sürecektir. Mimarlık ve Eğitim Kurultayının dördüncüsünü üniversitelerle birlikte 2007 sonuna doğru Ankara''da gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Meslek unvanlarının verilmesi, "Mesleğe Kabul Kurulu"nun oluşturulması, AB sürecindeki yasa çalışmalarına katkı yapılması, planlama disiplinleriyle farklılaşan eğitim ve meslek ortamı gerginliklerinin giderilmesi bu dönem ele almayı düşündüğümüz temel konulardandır.

Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi
39. Genel Kurul''da kabul edilerek yürürlüğe giren "Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi" (SMGM), kendi yapılanmasını geliştirerek çalışmalarını daha etkin hale getirecektir. Geçtiğimiz dönemde değişik platformlarda yapılan bilgilendirme toplantıları sonucunda Odamızın sürekli mesleki gelişim konusuna oldukça olumlu yaklaştığı ve istekli olduğu görülmüştür. Şubelerin belirledikleri SMGM sorumlularıyla birlikte bu dönem içerisinde etkin ve yaygın bir program yürütmeyi planlıyoruz. Üye sicillerine bu kapsamda alınan eğitimlerin işlenmesine ve eğitim alan meslektaşlarımıza sertifika verilmesine başlanmıştır, bu yöndeki çalışmaların sürdürülmesi hedeflenmektedir. SMGM, genel unvan kullanımına yönelik eğitimlerin eşkredilendirmesini sağlamanın dışında da özel yetki kullanımı gerektiren konularda (Bilirkişilik, Gayrimenkul Değerleme…) sertifika programları da gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Mimarın Farklı Çalışma Alanları
(Bilirkişilik, Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı, …)
Çeşitlenen mimarlık hizmetlerine ilişkin tanımların geliştirilmesi ve bu hizmetlerin yasal bir çerçeveye kavuşması için çabalarımızı sürdürmekteyiz. Belirlenen her yeni alanda standartların oluşturulması ve o alanla ilgili özel hukukun belirlenmesi, düzenlemelerin sağlıklı olarak yapılabilmesi, çalışma ortamının sorunsuz olarak işlemesini getirecektir.

Bu kapsamda geçtiğimiz dönemde başlatılan bilirkişilik, hakemlik, ekspertizlik alanında yapılan çalışmalar, gayrimenkul alanındaki gelişmelere bağlı olarak, bu dönemde komite çalışmaları içinde sürdürülecektir. Emlak piyasasının sermaye piyasasıyla bütünleşmesini amaçlayan "mortgage" sistemine ilişkin yasal düzenlemeler, yetkilendirilmiş değerleme uzmanlığını gündemimize getirmektedir. Değerleme uzmanlığı kapsamında mimarların yetkilendirilme araçlarının üretilmesi için hazırlıklar sürdürülmektedir. Adalet Bakanlığı ile ilişkiye geçilerek bilirkişilik alanındaki verilen eğitimlerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi; SPK ve ilgili üniversiteler ile ilişkiye geçilerek gayrimenkul değerleme uzmanlığı eğitiminin verilmesi; her iki hizmetin Oda tarafından izlenir hale getirilmesi; konuyla ilgili yürürlükteki ve olası yasal düzenlemelere müdahale edilmesi ya da yeni düzenlemeler önerilmesi hedeflenmektedir.

Mesleki ve Örgütsel Araştırmalar
Odamız bir meslek kuruluşunun gerektirdiği araştıran, bilgi toplayan ve topladığı bilgiyi ilgililerin kullanımına sunan niteliğini geliştirmek ve zenginleştirmek durumundadır. Komitelerin, araştırma bilgileri ve sonuçları üzerine, politika önerileri ve uygulama seçenekleri oluşturan ve bunu yetkili organlara sunan birimler olduğu düşünüldüğünde, bilimsel ortamla etkileşime girmenin ve araştırma yapmanın önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca, uluslararası gelişmelerin dayattığı serbest dolaşım (mal-sermaye-hizmet-kişi) bağlamında, mimarlık meslek uygulamalarından sorumlu bir meslek kuruluşu olmamız, kendi kaynaklarımızı bilmemiz ve geleceği görebilmemiz için sistemli bir veri tabanı oluşturmamızı, gerekli araştırma-geliştirme çalışmalarını yapmamızı ve yapılanları desteklememizi zorunlu kılmaktadır.

Bu anlamda Odamızın ihtiyaç duyduğu mesleki ve örgütsel araştırmaların, veri tabanı çalışmalarının yapılabileceği bir komiteyi oluşturmayı planlıyoruz. Mesleki Bilimsel Çalışma Kurullarının niteliksel açıdan geliştirilmesi ve örneklerinin çoğaltılması da bu kapsamda ele alınmakta ve değerlendirilmektedir.

Mesleki Araştırmalar
Böyle bir yaklaşımla oluşturmayı planladığımız çalışmalar iki temel çalışma biçimi içerecektir:

a. Kuramsal / Analitik Çalışmalar: Bu başlık altında yapılacak çalışmaların çok disiplinli olacağı düşünülmekte, temaları ve ölçekleri daha sonra belirlenecek bilimsel toplantılar ve araştırma projeleri ile gerçekleşeceği öngörülmektedir. Bu kapsamda mimarlık mesleği ve yapı sektörünün geleceği, yapı üretim süreçleri, yapılı çevre kültürü, çevre kalitesi, kentsel dönüşüm, gelişim ve yenileme, yapı denetimi, ekoloji vb. ilk akla gelen konulardır.

b. Veri Tabanı Çalışmaları: Bu başlık altında mimarlık meslek uygulamaları ile sektörel verilerin periyodik olarak düzenli raporlamasını hedefleyen bir sistemleştirme sürecini oluşturmak hedeflenmektedir. Araçların ve yöntemin saptanması, örneklerin oluşturulması, düzenli güncelleştirmenin sağlanmasına kadar geniş bir süreci kapsamaktadır. Yıllık Mimarlık Meslek ve Yapı Sektörü Raporları bu çalışmanın temel araçları olarak düşünülmektedir.

Üye ve Örgüt Araştırmaları
Bu kapsamda üye sicillerinin güncelleştirilmesi, mesleğin uygulama çeşitliliğinin saptanması anlamında "mimarlar mesleki profil araştırması" temel bir çalışma olarak gündemimizdedir. Bu nedenle sektörel olarak; serbest çalışanlar, kamuda çalışanlar, ücretliler ve işsizlerin bu bakışla örgütlenme sürecine çekilmesi önem kazanmaktadır. Benzer bir biçimde örgütsel verimliliği artıracak bir çalışma da, birim nitelik ve tanımlarının geliştirilmesi için verilerin oluşturulması ve birim analizlerinin yapılması olacaktır. Ayrıca, çalışma alanlarının AR-GE kapsamında geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi; gerekli koşullar oluştuğunda ayrı alan (komite) çalışmalarına dönüştürülmesi süreci de bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Yapı Malzeme ve Teknolojileri
Mimarlık ile yapı arasındaki tartışılmaz bağ, kaçınılmaz biçimde yapı teknolojileri ve malzeme alanına ilişkin bilgi güncellemesinin düzenli olmasını gerektirmektedir. AB sürecinin ve iç gelişmelerin gerektirdiği yapı malzeme ve teknolojilerine ilişkin değişik ortamlarda yürütülen çalışmalara etkin olarak katılmanın yanı sıra, Odamız bünyesinde de gerekli araştırmaların yapılması öngörülmektedir. Bu konular yeni bir komite kurulmasını gerektirecek önemde görülmüş, başta İstanbul Büyükkent Şubesi Yapı Malzemeleri Komitesi''nin birikimi olmak üzere, örgütümüzün birikimlerinin bu komite çalışmalarına yansıtılması planlanmıştır. Bu çalışmalarının araştırma ve eğitim boyutunun SMGM kapsamında sürdürülmesi düşünülmektedir.

Mesleki Yarışmalar ve Ödüller
Mimarlar Odası kendi bilgisi ve eşgüdümünde düzenlenecek yarışmalarda jürilerin belirlenmesi ve ilgili kurumlara yarışmayla ilgili hazırlık işlemlerinde yardımcı olunmasıyla ilgili görevi Yarışmalar Komitesi aracılığıyla sürdürmektedir. Özellikle geçtiğimiz dönemde açılan yarışmaların niteliği, jüri değerlendirme ve ödüllendirme mantığı açısından yapılan tartışmalar 40. Dönemde Mimarlar Odası''nın yarışmalarla ilgili politikasının netleştirilmesini ve yenilenmesini zorunlu kılmaktadır. Yarışma jüri üyeleri belirlenme kriterlerinin geliştirilerek Oda görüşünün oluşturulması, kamu ve özel sektör için üretilecek projelerin yarışma ile elde edilmesi konusunda çalışma yapılması, yarışmalarda uygulama kararı alınan projelerin uygulanmasının sağlanması, yarışmaların ulusal düzeyde ve bölgesel ölçeklerde desteklenmesi ve yaygınlaşması için görüş ve öneriler üretilmesi başlıca konulardır. Ayrıca, yarışmaların mimarlık gündemi ve öncelikleri arasında yer alması için özendirici çalışmalar yapılması düşünülmektedir. Örgütsel, akademik alandan ve yarışma katılımcısı olan mimarlardan oluşacak Danışma Kurulu modeli bu çalışmalar kapsamında da hayata geçirilecektir.

Ulusal Mimarlık Ödülleri
Türkiye Mimarlık ortamının en önemli buluşma noktasını oluşturan Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri her geçen dönem niteliksel ve niceliksel olarak daha da gelişerek sürdürülmektedir. Ödüllendirmede mimarın kamusal toplumsal sorumluluğunun yeterince dikkate alınmaması, zaman zaman Oda içi tartışmalara neden olmaktadır. Bu gelişmelere paralel olarak bu dönem Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Yönetmeliği yeniden düzenlenerek gelecek Genel Kurula sunulacaktır.

Mimar Kemalettin Anma Programı
Ulusal Mimarlık Ödülleri Kapsamında bu sene ilk defa oluşturulan bir anma programı gündemimizde. Mimar Kemalettin jürinin bu seneki seçimi oldu. Bu kapsamda yapılacak çalışmaların bundan sonraki dönemlere de örnek olacak şekilde kurgulanması ve işlenmesi gerekiyor. Konunun uzmanlarının katılımıyla oluşturulacak bir komisyonun sergi, kitap, kongre, film gibi kalıcı öneriler geliştirmesi, bu dönem boyunca Mimar Kemalettin''in değişik etkinliklerle anılmasını programlaması hedeflenmektedir. Şubelerimizin kendi olanaklarıyla öneri geliştirmeleri, binalarına plaket asılması, yapılarının gösterildiği rehber kitapların basılması anma programını zenginleştirecektir.

Bilişim Çalışmaları
Son iki dönemdir sürdürülen e-oda projesinin altyapısı hemen hemen tamamlanmış olup bu dönemde ağırlıklı gündem Oda bütününe yaygınlaştırılmasıdır. Bu kapsamda Oda web sayfasının günlük güncellenme çalışmalarının mimarlık ortamının haber ağı olacak şekilde geliştirilmesi; şubelere web hizmeti verilmesine devam edilmesi; üyelerimize sunulan ücretsiz mail adres hizmetinin yaygınlaştırılması; doku üye programının tüm şubelerde ve kurulum yapılan temsilciliklerde sicil sistemi içeren versiyonu ile birlikte tam kullanımının sağlanması ve merkezi güncelleme sisteminin düzenli olarak sürdürülmesi; e-bülten çalışmalarına teknik desteğin verilmesi; dijital arşiv dokümantasyon merkezinin kurulması, üyelerimizin mesleki referans kayıtlarının sayısal ortamda tutulması ve kalıcı mesleki sicil veri tabanına sahip olunması için yazılımı yapılan programın devreye girmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda kullanıma açılması hedeflenmektedir.

E-oda projesi dışında, şubelerde uygulamaya sokulan bilgisayar kurslarının SMGM kapsamında değerlendirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması; hızla gelişen teknolojinin, mimarların kullanımı açısından değerlendirmelerinin yapılması, mimarlık kültürüne yansımalarının ele alınması, bu konuda geliştirilmesi gereken diğer konulardır. Ayrıca, araştırma ağırlıklı çalışmaların altyapısını oluşturan bilişim çalışmalarının, mimarlık ve bilişim konusuna ilişkin araştırmalara yönelmesi de hedeflenmektedir.

Kentsel Sorunlar ve Politikalar
Mimarlık hizmetlerinin temel sunum alanı kentlerimizdir. Bu düşünceden hareketle kentlerimizin sorunlarını topluma karşı kamusal sorumluluklarımız çerçevesinde değerlendirmek temel görevimizdir. Bugünlerde "kentsel dönüşüm" adı altında özellikle başta büyük kentlerimizde olmak üzere tüm yurtta uluslararası yatırımcı kuruluşların yönlendirmesinde arazi geliştirme kararları alınması yaygınlaşmaktadır. TOKİ, Özelleştirme İdaresi vb. kuruluşlarının planlama yetkisiyle donatılmasıyla, işlevsizleştirilen kamu arazilerinde (limanlar, garlar, fabrikalar…) veya ranta endeksli mülkleştirilen arazilerde, bazen yerel yönetimlerce, bazen merkezî yönetimlerce uygulamaya konulan bu kararların, kentsel yaşamı doğrudan etkileyeceği bir döneme giriyoruz. Plansızlığı plan adı altında, imar planı tadilatlarıyla, plan üzerinde lejand ve yoğunluk kararı değiştirmeyle meşrulaştırmaya çalışan bu anlayışın, giderek yapısal bir durum oluşturduğunu görüyoruz. Kent içi ulaşım, geçitler, köprüler, tüneller ve sık sık değiştirilen meydan düzenleriyle bir kaosa doğru sürüklenmektedir.

Böyle bir açılımla hukuksal açıdan geçerliliği tartışılır birçok yasal düzenlemeyle karşılaştığımız bugünlerde, mimarlık ve kentsel sorumluluklar arasındaki ilişkinin geniş kesimlerce ağırlıklı olarak tartışılmaya başlandığını görüyoruz. Bu ilişkinin sağlıklı olarak gelişmesi ve sürdürülmesi için geçmişte olduğu gibi bugün de bilimsel veriler ışığında katkı koymamız gerekmektedir. Bu alanda MYK ve Oda birimleri olarak kente, planlamaya ve kent kültürüne dair görüş ve politika üretilmesi, ÇED Danışma Kurulu çalışmalarıyla sorunların altının çizilmesi ve tüm süreçlere kamu yararı doğrultusunda müdahale edilmesi kararlılığındayız. Ulusal ve yerel ölçekte kentlerimiz üzerinde oynanan, bilimsel niteliği tartışmalı yağmaya dayalı planlama ve yaklaşımlar karşısında sürece hukuksal ve toplumsal yaptırımlarla müdahil olmak, bu kapsamda mesleki ve bilimsel etkinlikler düzenlemek hedeflerimiz arasındadır. Bu çalışmada kentli kuruluşlar, meslek odaları ve duyarlı kimliklerle birlikte dayanışmayı temel alıyoruz. Bu kapsamda "Türkiye Mimarlık Politikası''na Doğru Mimarlık ve Kent Buluşmaları" sürecinde gerçekleştirilecek bazı etkinliklerin, toplum yararına çözümler üretilebilmesi için önemli araçlar olacağını düşünüyoruz.

Doğal Afetler ve Mimarlık
Yine başta depremler olmak üzere sellerden heyelanlara kadar tüm doğal afetlerin yarattığı sorunlar ve bu sorunların çözümü için geliştirilecek modeller, 40. Dönem Mimarlar Odası''nın ilgi ve eylem alanı içerisinde olmayı sürdürecektir. Doğal afetlerin büyük tahribata ve insan kayıplarına yol açmasının temelindeki mimarlık ve şehircilik ilkelerine aykırı gerçekleştirilen planlama ve yapılaşma gerçeği karşısında Odamız geçmişten gelen mücadele çizgisini koruyarak yapacağı eylemler ile çalışmalarını kamuoyuna aktaracaktır. Bu konudaki deneyimimizi, yapısal nedenlerle doğal afetlerin yıkıcı etkisini yaşayacak kentlerimiz için daha operasyonel bir bakışla, "kentsel sağlıklaştırma" politikası ve planlamasına yönlendirmek istiyoruz. TMMOB ile ilişkilerde disiplinlerarası ilişkilerin önemini vurgulayarak ortak etkinlikler (Kentsel Sağlıklaştırma, Deprem Sempozyumu vb…) düzenlemeyi önereceğiz. Doğal afetlerle karşı karşıya olan kentlerimizin temsilcilerinden oluşacak bir komiteyle bu düşüncelerimizi geliştirmeyi düşünüyoruz.

Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesi
Ülkemiz birçok uygarlığın ürünlerini verdiği bir coğrafyadadır. Bugün "kültürel miras" olarak nitelendirdiğimiz bu ürünlerin korunması, geliştirilmesi ve toplum yararına kullanılması ana hedefimizdir. Korumanın, toplumun kalkınması ve gelişmesinin karşısında olmadığı, aksine kalkınmanın yadsınamaz bir girdisi olduğunu benimsiyoruz. Uygulama politikaları tartışmalı olmakla birlikte özellikle son yıllardaki yasal düzenlemeler, koruma alanında yeni örgütlenme modelleri getirmekte ve yeni kaynaklar sağlamaktadır. Bu gelişmeler göz önüne alınarak, kültür mirasımıza ilişkin politikalarımızı şu temel ilkeler yönlendirecektir:

Koruma kültürü geliştirilmeli, bu alandaki bilinçlenme çalışmaları desteklenmelidir,
Korumanın fiziksel boyutunun yanı sıra, kültür varlıklarının sahip ve kullanıcılarının odağında yer aldığı sosyal ve ekonomik boyutlar da ele alınmalıdır, Koruma ve geliştirme konularında, başta meslektaşlarımız olmak üzere, yerel yöneticiler, sivil toplum örgütleri ve giderek tüm topluma yönelik bilgilendirme ve mevcut bilgileri güncelleştirmeyi amaçlayan bilimsel ve mesleki toplantılar ile yayınların çoğalması sağlanacaktır. Kültürel mirasın korunması konusunda hizmet veren uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlarla kurulan ilişkiler geliştirilecek, gerektiğinde Odamız öncülüğünde bir koruma platformu oluşturulmasına yönelik girişimlerde bulunulacaktır.

Bu süreçte, kültürel mirasımızın korunması ve geliştirilmesinden sorumlu kamu kurumlarının proje ve uygulama etkinliklerinin izlenmesi ve gerekli katkının sağlanması da hedeflerimiz arasındadır. Koruma Kurulu toplantılarına Oda temsilcilerinin katılımına ilişkin uygulama farklılıkları değerlendirilerek, düzenli ve sürekli bir katılım sağlanması için çalışmalar yapılacaktır. Şubelerimizin etkinlikleri içersinde yer alan arkeolojik ve kültürel değerlerin tanıtılması, değerlendirilmesi ve tahribatının önlenmesi yönündeki çalışmalar; merkezi bir koordinasyona kavuşturularak belgeleme, envanter, araştırma, hukuksal veya değişik toplumsal yaptırım uygulamalarıyla "koruma-yaşatma modelleri" oluşturulmaya çalışılacaktır. Birimlerimizin zengin birikimlerini bir araya getirerek "Kültürel Mirasın Korunmasında Mimarlar Odası" temalı bir dizi etkinlik ve yayın yapmayı planlıyoruz.

Koruma Projeleri ve Etkinlikler
Bu temel uğraşıların yanı sıra, proje bazında ele alınması, izlenmesi ve değerlendirilmesi gereken konular da bulunmaktadır. Önceki dönemlerde geliştirilen "Kayaköy Dünya Barış ve Dostluk Köyü Projesi"nin yanı sıra, çalışmaları başlayan ancak sürekliliği sağlanamayan "Barajlar ve Uygarlıklar" çalışması ile "Anadolu Uygarlıklarından Üçüncü Bin yıla Mesajlar" başlığıyla 2002''de yapılan Yuvarlak Masa Toplantısı geliştirilerek yenilenecektir. "20. Yüzyıl Mimarlığının Belgelenmesi ve Korunması", "Endüstri Mirasımız" geliştirilmesi gereken diğer konularımızdandır. Kent ve kasabalarımızdaki mimari mirasın belgelenmesini amaçlayan ve şubelerimiz tarafından başlatılan "Mimarlık Rehberi" çalışmalarını ve "Bina Kimlikleri" projesini, diğer birimlerimiz tarafından da sahiplenilmesi gereken etkinlikler olarak görüyor, bu konulardaki teknik ve bilimsel altyapının geliştirilmesi çabalarına gereken katkıyı yapmayı planlıyoruz. Bu kapsamda "Türkiye Mimarlık Politikası''na Doğru Mimarlık ve Kent Buluşmaları" sürecinde bazı etkinliklerin yapılması düşünülmektedir.

Örgütsel İlişkiler
40. Dönem Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu olarak örgütlülüğümüzün temel eylem alanının şube ve birimlerimiz olduğuna inanmaktayız. Mimarlar Odası''nın birimlerinin, yurt sathındaki tüm eylem ve çalışmalarının mesleğimizin birer kazanımı olduğu kabulünden hareketle; merkezî koordinasyon sağlanarak bu çalışmalara yeterli destek ve katkı verilmesi için gerekli koşullar oluşturulacaktır. Tek üyeden TMMOB''ye kadar tüm süreçlerde birlikte üretme ve paylaşma ilkesiyle hareket edilmesi anlayışının hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Örgütsel ilişkiler çerçevesinde örgütümüzün karşılaştığı tüm sorunlara yardımcı olabilmek, çözümleri paylaşarak üretmek ve yeterli katkıyı koyabilmek temel politikalarımız arasında olacaktır.

Mimarlar Odası''nın şube ve birim çalışmalarının merkezî koordinasyonunu sağlamak için örgütsel iletişimin güçlenmesini ve şube, birim temelinde uzmanlaşmış eylemlerin iş bölümüne dönüşmesini önemsiyoruz. Şube ve temsilciliklerimiz kapsamında yürütülen özgün programları merkezî programın bir parçası olarak kabul ediyor; bu konularda iletişim ve koordinasyon bağlarını oluşturmayı hedefliyoruz.

Denetleme Kurulumuzun etkin kılınabilmesi ve bağımsız çalışabilmesinin koşulları sağlanacaktır. Denetleme Kurulu üyelerimiz ile birim saymanlarımızın birbirlerini daha iyi anlayabilecekleri toplantı ortamları düzenleyerek mali konularda daha iyiye ulaşabilmenin şartları oluşturulacaktır. Diğer seçilmiş organımız olan Onur Kurulumuzun verimliliğinin ve çalışma hızının artırılması için ihtiyaç duydukları destek ve olanaklar kendilerine sunulacaktır. Genel Kurul kararı doğrultusunda kesinleşmiş Onur Kurulu kararlarının kamuoyuna sunulması için gerekli hukuki incelemeler yapılacaktır.

Örgütümüzle geniş katılımlı buluşmaları sağlamak üzere 40. Dönemde 3 adet Danışma Kurulu yapmayı hedeflemekteyiz. Danışma Kurulu toplantılarının verimliliğini artırma amacıyla gündemle ilgili çalışma sonuçlarının toplantı öncesinde kurul üyelerine iletilmesine ve kurul çalışmalarının daha aktif hale getirilmesine çalışılacaktır. İlk Danışma Kurulu toplantısının gündemi Genel Kurul''da görüşülen ve üzerinde Danışma Kurulu''nda görüşülmesi karar altına alınan "Mimarlık Hakkında Kanun" ile "Türkiye Mimarlık Politikası" olarak belirlenmiştir.

Oda Yönetmeliğinde tanımlanan örgütsel çalışma araçları ve birimlerinin, değişen koşullar da göz önüne alınarak yenilenmeleri gerekmektedir. Bu nedenle tüm birimlerimizin ortaklığını sağlayacak ve birim oluşumlarını niteliksel ve niceliksel açıdan net verilere dayandıracak çalışmaların yapılması gündemimizdedir. Örgütsel coğrafyanın netleştirilmesi, şubeler arası ortak çalışmaların desteklenmesi, özendirilmesi, bilgi ve deneyimlerinin paylaşılması ve örgütün tüm birimlerinin eşdeğer kılınması bu gündemin içinde değerlendirilecektir.

Örgütlenme Araçlarının Geliştirilmesi
Serbest çalışanların örgütlenmede etkin rol almaları için yeni araçların üretilmesi, kurumsal bağlarının güçlendirilmesi için, üye referans sisteminin özel bir öneminin olduğunu düşünüyoruz. Sağlıklı bir iş düzeni için gerekli olan üye referans sisteminin oluşturulması bağlamında bir örgütlenme çalışması yapılması gerekmektedir.

Gerek özel kesimde gerekse kamuda ücretli çalışan üyelerimiz Oda üye dağılımında önemli bir yer tutmaktadır. 12 Eylül hukukunun zedelediği, Oda''nın kamu çalışanları ile olan güçlü bağının yeniden oluşturulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Ücretli çalışan üyelerimizin mesleki kimlik ve aidiyet, özlük hakları, çalışma koşulları vb. sorunlarının giderilmesi, Oda çalışmalarına katılımları ve katkıları sağlanmaya çalışılacaktır. İşsizliğin bu kesimlerle doğrudan ilişkisi nedeniyle, bu kapsamdaki çalışmaları, İTEK aracılığıyla, ancak, işyeri kavramının dışına çıkan esnek bir örgütleme ile yapmayı, İTEK çalışmalarının bu yolla canlandırılmasını hedeflemekteyiz. Yerel yönetimlerde mimar istihdamı sağlanması, çeşitlenen mimarlık hizmetlerinin, yetkiye dayalı ve eşit biçimde kullanılabilirliğinin sağlanması bu çalışmanın gündemindedir.

Mimarlık Öğrencileriyle İlişkiler
Mimarlık öğrencileri ile Oda ilişkisinin öğrencilik dönemlerinde başlaması ve Mimarlar Odası örgütlülüğünün güçlenmesi için 40. Genel Kurul''da kabul edilen "Öğrenci Üyelik Yönetmeliği"nin hayata geçirilmesi ve ilk sonuçlarının alınması da hedefimizdir. Mesleki yetkilendirme sistemi değişikliğinden en çok etkilenen kesim olarak, öğrencilerin kazanılmış haklarının savunulması ve geleceğin yapılanmasında rol alacak bir örgütlenmeye kavuşması için gerekli girişimlerde bulunulacaktır. Ayrıca, staj düzeni ve yerlerinin belirlenmesine ilişkin organizasyonel ve yasal girişimleri başlatmayı; bu kapsamda Galata Grubu çalışma örneği göz önüne alınarak tespit, rölöve vb. çalışmaların yapılacağı yaz okullarını yeniden gündeme getirmeyi öngörüyor ve öngörümüzü öğrencilerle paylaşarak hayata geçirmeyi düşünüyoruz.

TMMOB ve Planlama - Tasarım - Yapı Odalarıyla İlişkiler
39. Dönemde TMMOB Yönetim Kurulu''nun SMM Yönetmeliğinin hizmet tanımlarını eksik olarak onaylayan kararının yarattığı olumsuz sürecin aşılarak, üyelerimizin beklentisine uygun bir çözüme kavuşturulması için birlikte çalışabilmenin koşulları aranacaktır. Aramızdaki görüş ayrılıklarına neden olan konularda, ilgili tasarım - planlama ve yapı odaları ile doğrudan ilişkiye geçilerek sorunlarımızın karşılıklı görüşmelerle çözümlenmesi için gerekli ortamlar oluşturulacaktır. Temelde eğitim sistemindeki yanlış uygulamalardan ve okullaşma pratiğimizden kaynaklanan, ancak ortamda farklı değerlendirmelere ve çoğunlukla da yanlış anlamalara neden olan uzmanlık, disiplin, meslek tanımlarını bilimsel nesnel temelde değerlendirmek ve yanlış anlamaları gidermek hedeflenecektir. Asıl olanın tüketici hakları ve kamu yararı temelinde insan yaşamı olduğu, üretilen hizmetin niteliğinin bu bağlamda anlamlı olduğunu unutmadan yetki paylaşımını esas almanın önemli olduğunu vurgulayarak, gelecekteki ortak üretim koşullarının oluşturulmasının daha da önemli olduğunu düşünüyoruz.

Diğer Kuruluşlarla İlişkiler
Mimarlık alanının yeniden yapılanması sürecinde oluşmuş ya da oluşacak ulusal ve uluslararası birimlerin içinde yer almayı ve çalışmalarına etkin olarak katılmayı planlıyoruz. Mimarlık Vakfı, Tarihî Kentler Birliği, Özerk Sanat Konseyi, Türkiye Beton Birliği ve şubelerimizin içinde aktif olarak yer aldıkları, Ankaram, Haydarpaşa ve Nükleer Karşıtı Platform gibi kent / çevre / meslek odaklı platformlar, örgütsel yapılar, içinde yer aldığımız veya ilişkide olduğumuz kuruluşlarla, programlarımız kapsamında işbirliği ve ortaklıklar oluşturmayı hedefliyoruz. Söz konusu inisiyatif ve kuruluşların güçlenmesi; Odamızın yapılı çevre kültürü oluşumuna yönelik çabalarının paylaşılmasını ve nitelikli hale gelmesini sağlayacaktır. Bu çabaların bir meslek kuruluşu olma niteliğimizi daha da güçlendireceğini düşünüyoruz.

Sonsöz
Mimarlar Odası 40. Dönem Merkez Yönetim Kurulu olarak;

Ülkemiz mimarlığının ve onun örgütü olan Mimarlar Odası''nın, toplum nezdinde kanıtlanmış saygınlığı, tüm yönetsel ve ticari baskılara rağmen temel dayanağımız ve çıkış noktamızdır. Geleceğin insan odaklı sağlıklı yerleşmelerinin mimarları olma hedefinden asla vazgeçmeyecek, mesleğimizin varlık nedenini zayıflatma gayretlerine karşı kamu ve toplum yararına mücadelemizi sürdüreceğiz.

Dönem çalışmalarının başarıya ulaşmasının ön koşulunun, başta Oda örgütünde görev alan meslektaşlarımız olmak üzere tüm üyelerimizin bu çalışma programı içinde yer alan etkinliklere içtenlikle katılmaları ve kendilerinden beklenen katkıyı koymaları olduğuna inanıyoruz. Onlara bugünden teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla,

TMMOB Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu "

Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.