Haberler

Gecekondu Tarih Oluyor

Tarih: 25 Haziran 2006 Kaynak: Türkiye
Afet riski taşıyan alanlar ile doğal, tarihi ve kültürel çevre alanlarının tasfiye, yenileme ve iyileştirmeye tabi tutulmasını öngören Dönüşüm Alanları Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu. Tasarıyla şehirlerin daha modern hale getirilmesi, gecekondu bölgelerinde yeni, sağlam yapıların yer aldığı şehirler kurulması planlanıyor. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın hazırladığı tasarıyla imar planı bulunsun veya bulunmasın kentsel ve kırsal alanlarda bilim, teknik, sanat ve sağlık kurallarına uygun olarak afetlere ve kentsel risklere karşı duyarlı yaşantı çevrelerinin oluşturulması, fiziki köhneme, sosyal ve teknik altyapının yetersiz ve niteliksiz alanların iyileştirilmesi amaçlanıyor. Tasarıya göre, dönüşüm alanları, belediye ve mücavir alan sınırları içinde “belediyeler”, dışında “il özel idareleri”, büyük şehirlerde “büyük şehir belediyeleri” veya büyük şehir belediye meclisince yetki verilmesi halinde “ilçe veya ilk kademe belediyeleri” tarafından tespit edilecek.

Nereler dönüşüm alanı?
Dönüşüm alanı belirlenirken esas alınacak kriterler tasarıda şöyle sıralanıyor: “Kırsal ve kentsel alanlarda, kısmen veya tamamen yapılaşmış veya yapılaşmakta olan doğal ve teknolojik afet risklerine veya kentsel tehlike ve risklere maruz yerler, sosyal, ekonomik veya fiziki köhneme alanlar, doğal, tarihi, kültürel çevre ve eko sistemlerin korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi gereken alanlar, sosyal ve teknik altyapının yetersiz ve niteliksiz olduğu yerler.” Tasarıya göre, dönüşüm alanları 5 hektardan küçük olmayacak ve tesbiti sırasında ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşların görüşleri alınacak. İdare meclislerince onaylanan bölgeler, 30 gün süre ile ilan edilecek. Vatandaşlar, bu süre içinde itiraz edebilecek. Dönüşüm alanları kararının kesinleşmesiyle birlikte, bu alanlardaki bütün yapım faaliyetleri durdurulacak. İdare, dönüşüm alanlarının kesinleşmesinden itibaren 3 yıl içinde, dönüşüm amaçlı imar planlarını ve parselasyon planlarını hazırlamak, hazırlatmak, onaylamak ve kesinleştirmekle yükümlü ve sorumlu tutulacak.

Binalar anlaşmayla yıkılacak
Kıyı alanı, orman alanı olması nedeniyle üzerinde yapı yapılması mümkün olmayan alanlarda bulunan yapılar, bu alanlardan tasfiye edilecek; bu yapıların sahipleri, talep etmeleri halinde barınma ve çalışma ihtiyaçlarının karşılanması için gelişim alanı içinde yapılacak düzenlemeden yararlanabilecek. Dönüşüm alanlarında önce mevcut taşınmazların ‘’değeri’’ belirlenecek. Düzenleme sonrasında dağıtım, bu “değer” temel alınarak, eşdeğerlik esasına göre yapılacak. Dönüşüm alanlarında, mevzuata uygun yapıların boşaltılması ve yıkılarak kaldırılmasında, “anlaşma” yolu esas alınacak. Anlaşma kapsamında idare, konut sahiplerine, proje gerçekleştirilinceye kadar geçici konut tahsisi veya kira yardımı yapabilecek. Anlaşma sağlanamadığı takdirde ise kamulaştırma yapılacak. Bu süreçte itiraz, sadece bedele yönelik olabilecek. Dönüşüm alanlarında gayrimenkul mülkiyeti, menkul değere de dönüştürülebilecek.

Gecekondu sahiplerine konut
Gecekondu yaptıranlara yönelik müeyyideler ihtiva eden yeni TCK’nın kabul edildiği 12 Ekim 2004 tarihinden önce dönüşüm alanında inşa edilen gecekonduların sahiplerine, dönüşüm alanında oturanlara veya kiracılara, hak sahipleri için yaptırılacak konutlardan tahsis edilecek. Konutların bedeli, 20 yılı aşmayacak şekilde vadelendirilerek, tahsil edilecek. Dönüşüm alanlarında kalsın veya kalmasın, yapıldığı dönemdeki mevzuata uygun olan, ancak afet karşışında yıkılma tehlikesi bulunan yapıların, tadilat veya güçlendirme ile kurtarılabileceği belgelendirilirse, sahiplerine belirli bir süre tanınacak. Bu süre içinde güçlendirme işlemleri tamamlanmadığı veya yapı yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmadığı takdirde, yapı idarece mühürlenecek. Verilen ek süre içinde de tamamlanmazsa bu işler, yapının durumuna göre idarece derhal yapılacak ve masrafı maliklerinden tahsil edilecek. Tadilat veya güçlendirme ile mevzuata uygun hale getirilemeyeceği karara bağlanan binalar yıkılacak.

Belediyelere geniş yetki
Tasarıya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait harekat, eğitim ve savunma amaçlı kullanılan alanlar kapsam dışında kalmak üzere, dönüşüm alanı olarak belirlenen alanlardaki arsa, arazi ve bunların üzerindeki bütün yapılar, imar planına uygun olarak düzenlenecek. Tasarıyla, kentsel dönüşüm uygulamalarıyla ilgili idareye geniş yetkiler tanınıyor. Buna göre; idareler imar planı kararlarına uygun olarak mevcut yapıların ve çevrelerinin koruma, kullanma, güçlendirme, ıslah, geliştirme, yenileme ve tasfiyesine yönelik kararlar alma, yaptırımlar getirme ve getirmeyenler hakkında İmar Kanunu’nun ilgili maddelerini uygulama, verilen süre içinde yapılmayanları kendisi yapma, yaptırma ve masraflarını yüzde 20 fazlasıyla yapmayan maliklerden tahsil etme gibi yetkilere sahip olacak.

Vergi gelirinden pay
Kanun kapsamında yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, Kamu İhale Kanunu’nun ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri dışındaki diğer hükümlerinden muaf tutulacak kentsel dönüşüm projeleri için kaynak, projeler için oluşturulan bütçelerden karşılanacak. Dönüşüm alanı kararını kesinleştiren idareye, 500 hektardan az olmamak ve 5 yılı geçmemek kaydıyla, sorumluluk alanlarındaki vergi gelirlerinden pay aktarılacak. Buna göre, 1 ve 2. derece deprem bölgelerinde tahsilatın yüzde 10’u, diğer deprem bölgelerinde yüzde 5’i aşmamak üzere Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek oran doğrultusunda Maliye Bakanlığı’nca hesaplanacak tutar, idarenin hesabına yatırılacak. Plan ve proje uygulamaları ile inşaatlar, dönüşüm amaçlı imar planlarının onay tarihinden itibaren 5 yılı aşmamak üzere, her türlü vergi, resim, harç ve bedellerden muaf olacak.

Küçükçekmece bir yılda değişti
Kentsel Dönüşüm için pilot bölge seçilen Küçükçekmece ilçesinin çehresi bir yıl içinde değişmeye başladı. Belediye Başkanı Aziz Yeniay, ilçedeki değişiklikleri gazetecilere yerinde gösterdi.

Önce yeni su kanalları yapmakla dönüşümü başlattıklarını anlatan Yeniay, “İlçemizde 1 yıl içinde 30 kilometre uzunluğunda 30 kilometre yağmur suyu kanalı inşa ettik. Bunu yıl sonuna kadar 70 kilometreye tamamlayacağız. Halkalı Gümrüğü’nü direkt TEM Otoyolu’na bağlayarak, yıllardır kangren halini alan trafiği yüzde 30 oranında rahatlatacağız. Gümrükten çıkan bir TIR ilçe trafiğine girmeden 4 dakikada TEM Otoyolu’na çıkacak. Bununla birlikte ilçe sınırları içinde yeni yerleşim alanlarını merkezle bağlayan 40 kilometrelik bir yol çalışması yapıyoruz” diye konuştu.

750 milyon YTL’lik dev yatırım
Kentsel Dönüşüm ve Deprem Etüdü çalışmalarında son noktaya geldiklerini belirten Belediye Başkanı Aziz Yeniay, göreve geldikleri günden bu yana yaklaşık 250 milyon YTL’lik yatırım yaptıklarını söyledi. Yatırımların Küçükçekmece’nin her köşesini yaşanabilir hale getirene kadar süreceğini belirten Yeniay, 2007 yılında daha çok çevre ve aydınlatma ve cadde tasarımlarına ağırlık vereceklerini vurguladı. Hükümet ve Büyükşehir Belediyesi ile güçbirliği yaparak önemli bir aşama kaydettiklerine dikkat çeken Yeniay, şöyle dedi: “Bir yıl sonra gelenler ilçemizi artık tanıyamıyor. Çünkü parkları, çevre düzenlemeleri, yeni yapılan yolları ve kavşaklarıyla artık Küçükçekmece’nin çehresi değişiyor. Bu değişimin ilk adımı olarak bundan 15 ay önce yıktığımız gecekonduların yerine 2 bin 600 kişilik modern konutlar inşa ettik. 2 ay sonra aileleri buraya taşıyacağız. Bütün bu çalışmalar için 750 milyon YTL’lik bir kaynak kullanılacak.”

Küçükçekmece Belediyesi altyapı ve konut çalışmalarının yanı sıra sosyal dönüşüm projelerine de ağırlık veriyor. Bu çerçevede ilçede tam donanımlı 3 adet Devlet Hastanesi, 2 olimpik yüzme havuzu, 50 çocuk parkı, Engelliler Rehabilitasyon Merkezi, golf ve atlı spor sahaları, yürüyüş parkurları, kapalı spor salonları ve aletli jimlastik parkları inşa ediliyor. Yeniay, 30 milyon YTL’ye kurulacak olan Engelliler Rahabilitasyon Merkezi’nde 500 çocuğun hür türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri birimler kuracaklarını söyledi.
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.