Haberler

Haberler

Toplam 222 haber 12 sayfada yayınlanmıştır.
Bu sayfada 101. haberden 120. habere kadar olanlar gösterilmektedir.
İstanbul’un ‘Eğlence parkı’nı Four Seasons’ın patronu yapacak (4 Kasım 2008)TOKİ’nin Halkalı Ataşehir’deki arazisindeki uluslararası eğlence ve doğa parkı ihalesini İstanbul’daki Four Seasons otellerinin sahibi Mesut Toprak’ın konsorsiyumu kazandı.
Konut piyasası tepetaklak (4 Kasım 2008)Dünyadaki ekonomik krizin Türkiye’de ilk elden yansıdığı sektörlerin başında gayrimenkul sektörü geliyor. Sektörde yaşanan durgunluk ve kriz nedeniyle hem konut fiyatlarında hem de satışlarında düşüş yaşandığı bildirildi.
Belediyeleri kapatma özelleştirmenin devamıdır (4 Kasım 2008)Anayasa Mahkemesi, belediyeler yasayla ilgili davayı cuma günü karara bağladı. Mahkeme, 283 ilk kademe belediyesinin kapatılmasını onaylarken başka bir belediyeyle birleşen 4 belediye ve nüfus tespiti için dava açan 122 belediyeyi bu kararın dışında tuttu.
Tarihin en şık ‘gol’ü atılacak (4 Kasım 2008)İtalyan ve Türk tasarımcılar ‘yeşil saha’ya taştı. ‘İtalyan Tasarımı: Gol Fabrikası’ semineri ve ‘Gol! Çağdaş İtalyan Tasarım Geçidi’ sergisi bugün başlıyor.
Uzunahmet Tabyaları harabe oldu (4 Kasım 2008)Erzurum’da Rusların istilasına karşı 1855 yılında halk ve askerler tarafından gözlem ve savunma amaçlı olarak yaptırılan tarihi ‘Uzunahmet Tabyaları’ bakımsızlıktan harabeye döndü.
Topbaş: Taksim''deki anıt ''işgüzar işi'' (4 Kasım 2008)Taksim''e dikilen 35 metre yüksekliğindeki Türk bayrağı ve üzerindeki "Atatürk büstü" ile "Atatürk''ün Gençliğe Hitabesi" için son kararı Anıtlar Kurulu verecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, kentin değişik yerlerine bayrak direklerinin konulduğunu belirterek Taksim''deki işi yapanı "işgüzar" olarak nitelendirdi. Topbaş, Taksim''deki anıtla ilgili olarak, buraya böyle bir direk dikilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını isteğini belirterek "Bir sponsor, bunu üstlenmiş ve maalesef işgüzar bir zat, olayı üzerinde Atatürk''ün Gençliğe Hitabesi''nin de yazdığı farklı bir boyuta taşımış. Anıtlar Kurulu''na müracaatımızı yapacağız. Eğer Anıtlar Kurulu ''uygun değildir'' derse bunu başka bir yere, örneğin bir üniversitenin bahçesine taşıyabiliriz" dedi. Söz konusu anıtı, Ferit Turan isimli bir kişinin yaptırdığı öğrenildi.
Tarih: 4 Kasım 2008 Kaynak: Sabah
Atatürk Havalimanı''na ek terminal (4 Kasım 2008)Atatürk Havalimanı kargo terminalinde 24 Mayıs 2006 tarihinde çıkan yangının ardından ortaya çıkan boş alana ne yapılacağı konusunda tartışmalar sona erdi. Atatürk Havalimanı Terminal İşletmeci Firması (TAV ) ile Ulaştırma Bakanlığı arasında bir süredir devam eden görüşmelerin sonunda Dış Hatlar Terminal binasının yanan kargo terminali yönüne doğru genişletilmesine karar verildi. Yapılacak genişletme çalışmaları sonunda Dış Hatlar Terminali''nin kapasitesi 17 bin metrekare artırılacak. Bu alana 3 adet yeni yolcu körüğü eklenerek, iç hatlar terminalinin kapasitesi artırılacak. Atatürk Havalimanı VIP salonu da yeni binaya taşınacak.
Tarih: 4 Kasım 2008 Kaynak: Sabah Yazan: Cevdet Özdemir
Seyitömer höyüğü kazılarla kurtarılıyor (4 Kasım 2008)Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nejat Bilgen, Seyitömer Höyüğü''ndeki kazıların 3''üncü yılındaki 6 aylık çalışmanın sona erdiğini belirterek, "Elde ettiğimiz enönemli bilgi, İç Batı Anadolu''da ilk kez büyük bir kentin oluşmasıdır" dedi.
Ye­rel yö­ne­timler İs­tan­bul’da bu­lu­şu­yor (4 Kasım 2008)Türk Dün­ya­sı Be­le­di­ye­ler Bir­li­ği (TDBB) ve Türk İş­bir­li­ği ve Kal­kın­ma İ­da­re­si Baş­kan­lı­ğı (Tİ­KA) ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “I. Av­ras­ya Ye­rel Yö­ne­tim­ler Kong­re­si” 17 ül­ke­den ye­rel yö­ne­tim tem­sil­ci­le­ri­ni ve a­ka­de­mis­yen­le­ri İs­tan­bul’da bu­luş­tu­ru­yor. 15-17 Ka­sım ta­rih­le­ri a­ra­sın­da Dol­ma­bah­çe Sa­ra­yı’n­da baş­la­ya­cak kong­re­nin a­çı­lış top­lan­tı­sın­da, Dev­let Ba­ka­nı P­rof. Dr. M. Sa­id Ya­zı­cı­oğ­lu, İ­çiş­le­ri Ba­ka­nı P­rof. Dr. Be­şir A­ta­lay, Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Er­tuğ­rul Gü­nay, İs­tan­bul Va­li­si Mu­am­mer Gü­ler, Av­ru­pa Kon­se­yi Ye­rel ve Böl­ge­sel Yö­ne­tim­ler Kong­re­si Baş­ka­nı Ya­vuz Mil­don ve TDBB Baş­ka­nı E­rol Ka­ya bi­rer ko­nuş­ma ya­pa­cak. A­çı­lış top­lan­tı­sı­nın ar­dın­dan De­de­man O­te­li’n­de ger­çek­leş­ti­ri­le­cek o­tu­rum­lar­da “mer­ke­zi yö­ne­tim ve ye­rel yö­ne­tim i­liş­ki­le­ri, ye­ni­den ya­pı­lan­dır­ma ve re­form ha­re­ket­le­ri, u­lus­la­ra­ra­sı ye­rel yö­ne­tim ku­ru­luş­la­rı ve iş bir­li­ği­nin ge­liş­ti­ril­me­sin­de­ki rol­le­ri, ye­rel kal­kın­ma, ka­tı­lım, ye­rel sos­yal po­li­ti­ka­lar, çev­re yö­ne­ti­mi ve kent­sel dö­nü­şüm i­le yö­ne­tim ka­pa­si­te­si­ni güç­len­dir­me” baş­lık­lı ko­nu­lar e­le a­lı­na­cak. Kong­re­de, ay­rı­ca ye­rel yö­ne­tim­ler ko­nu­sun­da or­ta­ya çı­kan ye­ni ge­liş­me­le­ri iz­le­me p­lat­for­mu da o­luş­tu­ru­la­cak.
Tarih: 4 Kasım 2008 Kaynak: Türkiye
In­de­sit’in 3. çey­rek kâ­rı 25.7 mil­yon eu­ro (4 Kasım 2008)In­de­sit Com­pany, üçün­cü çey­rek­te ma­li kri­ze rağ­men 25.7 mil­yon eu­ro kâr el­de et­ti. 2008 yı­lı üçün­cü çey­rek so­nuç­la­rı­nı İtal­ya’da açık­la­yan In­de­sit’in üçün­cü çey­rek sa­tış­la­rı 858.3 mil­yon eu­ro­ya yük­se­lir­ken, sa­bit oran­lar­da EBIT (iş­let­me mar­jı) yüz­de 17.9’lik bir ar­tış­la 74.3 mil­yon eu­ro­ya, sa­tış ora­nı ise yüz­de 8.3’lük bir ra­ka­ma ulaş­tı. Ca­ri oran­lar­da 48.9 mil­yon eu­ro­luk EBIT ra­ka­mı ya­ka­la­nır­ken, sa­tış ora­nı da yüz­de 5.7 ol­du. Gru­bun net kâ­rı 25.7 mil­yon eu­ro, sa­tış ora­nı ise yüz­de 3 ola­rak be­lir­len­di. In­de­sit Com­pany Baş­ka­nı Vit­to­ri­o Mer­lo­ni, tü­ke­ti­ci har­ca­ma­la­rı­na yö­ne­lik kriz de­vam ede­ce­ği için son çey­re­ğin de sek­tör açı­sın­dan zor ge­çe­ce­ği tah­mi­nin­de bu­lun­du.
Tarih: 4 Kasım 2008 Kaynak: Türkiye
Çölleşmeyle mücadele (4 Kasım 2008)Birleşmiş Milletler (BM) Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) Genel Sekreteri Luc Gnacadja, BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 7. Gözden Geçirme (CRIC 7) ve Bilim Teknoloji Komiteleri''nin toplantıları kapsamında düzenlenen basın toplantısında, bugün başlayan toplantıda, üye ülkelerin geçen yıl Madrid''de üzerinde anlaşmaya varılmış stratejiyi nasıl uygulayacaklarını tartışacaklarını belirtti.
Efes Yamaç Evler’de restorasyon sürüyor (4 Kasım 2008)Efes Antik Kenti’nin en önemli bölümü olarak kabul edilen, teraslar üzerine inşa edilmiş, kentin zenginlerinin oturduğu, tabanlarında mozaikler, duvarlarında mermer kaplama ve fresklerin bulunduğu Yamaç Evler’de restorasyon çalışmalarına devam ediliyor.
Hava kirliliğine 3 milyon kurban (4 Kasım 2008)TBMM Çevre Komisyonu Başkanvekili ve AKP Hatay Milletvekili Mustafa Öztürk, zaman zaman Ankara’nın da ciddi sorunlarının başında gelen hava kirliliğinin dünyada yılda 3 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu belirtti.
İstanbul için yeni yönetim modeli (4 Kasım 2008)CHP, İstanbul başta olmak üzere Büyükşehirlerin yönetimlerine ilişkin “yönetimde etkinlik” ilkeleri çerçevesinde yeniden yapılandırılma önerdi.
Kadın dostu kent önerisi (4 Kasım 2008)TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Dedegil, şehirlerin dizayn edilirken kadınların hayatını kolaylaştırmayı değil zorlaştırmayı amaç edindiğini belirtti: "Parklarda saatlerce çocuklarını bekleyen kadınlar için ergonomik koltuk konsun."
Emaar''ın projesi ''Dubai Mall'' yarın açılıyor (3 Kasım 2008)Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Emaar''ın geliştirdiği alışveriş merkezi projesi "Dubai Mall", yarın Dubai''de açılacak.
Tuna Ofis Orgatec Fuarı’ndaydı (3 Kasım 2008)Türkiye’de ofis mobilyasının önde gelen isimlerinden birisi olan Tuna Ofis, 21 - 25 Ekim tarihleri arasında Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenen Orgatec Fuarı’na katıldı.
Dorma Uluslararası Yapı 2008 İzmir Fuarı’ndaydı (3 Kasım 2008)Alman Dorma firması, İzmir bayisi “Saydam Kapı” ile birlikte katıldığı Uluslararası Yapı 2008 İzmir Fuarı’nda da müşterilerinin karşısındaydı.
Termikel Solo ve Ankastre Ürünlerini Dünyaya Sunmaya Devam Ediyor (3 Kasım 2008)Almanya’da 20 yıldır devam eden, en yeni mobilya ve mutfak cihazlarının tanıtıldığı, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören ve 7 farklı merkezde toplam 320.000 m2 alanda gerçekleştirilen MOW 2008 Fuarı’nda, beyaz eşya sektörünün önde gelen markaları yerlerini aldı.
Candy Group Fırın Üssü Olarak Türkiye’yi Seçti (3 Kasım 2008)İtalya’daki fırın fabrikasını kapatarak Türkiye’ye taşıyan Candy Group, 2007 yılında satın aldığı Doruk Ev Gereçleri tesislerini Avrupa’daki yeni fırın ve ocak grubu üretim üssü haline dönüştürdü.
Toplam 222 haber 12 sayfada yayınlanmıştır.
Bu sayfada 101. haberden 120. habere kadar olanlar gösterilmektedir.
Takvim
<<Haziran 2008>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.