Haberler

Haberler

Toplam 222 haber 12 sayfada yayınlanmıştır.
Bu sayfada 201. haberden 220. habere kadar olanlar gösterilmektedir.
IMF, TOKİ’ye ödemeleri sordu (31 Ekim 2008)Krizin ABD’de konut sektöründe başladığını bilen IMF heyeti, ilk kez hükümetin konut politikası uygulamasından sorumlu olan TOKİ’de inceleme yaptı.
Korumada öncelikli bölge, artık şantiye (31 Ekim 2008)Yöre halkı ve çevrecilerin itirazlarına rağmen Rize İkizdere Vadisi’ndeki hidroelektrik santralı (HES) inşaatları tam gaz devam ediyor.
Emaar yeni yatırım için fırsat kolluyor (31 Ekim 2008)Emaar Türkiye Genel Müdürü Ozan Balaban, şu anki projeler ile Türkiye''de 2011 yılına kadar 4,5 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını, bir o kadarlık yatırım için de fırsat kolladıklarını söyledi.
Kapatılacak belediyelerin kaderi görüşülüyor (31 Ekim 2008)Anayasa Mahkemesi, nüfusu 2 binin altına düşen 862 belde belediyesi ile 283 ilk kademe belediyesinin tüzel kişiliğinin kaldırılması ve 43 yeni ilçe kurulmasını öngören yasanın iptali için CHP’nin açtığı davayı esastan görüşmeye başladı.
Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı Direktörü Anna Tibaijuka: Dünyanın şehirleşmesi durdurulamaz (31 Ekim 2008)Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı, "Dünya Şehirlerinin Durumu" raporunun 2008-2009 dönemine ilişkin bölümünü yayınladı geçtiğimiz günlerde.
Galataport için formül aranıyor (31 Ekim 2008) Özelliştirme programına ilişkin önümüzdeki iki plan açıklandı. Buna göre, Galataport özelleştirmesi için çalışmalar sürerken, Sümer Holding''e ait inşaatı yarım kalan tesis ile Doğusan Boru Sanayi A.Ş''de, ihale ilanına yılın son çeyreğinde çıkılması bekleniyor. 2009 yılının önemli özelleştirme projelerinden biri olan otoyol ve köprülerin işletme hakkı verilmesi yöntemi ile özelleştirilmesi için, seçilen danışman firma ile alt teknik danışmanların yürütmekte olduğu teknik çalışmalar devam ediyor.
Tarih: 31 Ekim 2008 Kaynak: Yeni Şafak
Ekolojik borcumuz artıyor (31 Ekim 2008)Bir grup çevre örgütü, yeryüzünün ekolojik bir "kredi krizine" doğru ilerlediği uyarısında bulundu.
Küçükçekmece''nin çehresi değişti (31 Ekim 2008)Kü­çük­çek­me­ce Be­le­di­ye­si, Tür­ki­ye’nin en bü­yük ge­ce­kon­du ön­le­me ça­lış­ma­la­rın­dan bi­ri olan ‘Ayaz­ma-Te­pe­üs­tü Kent­sel Dö­nü­şüm Pro­je­si’yle, “16. Ulus­la­ra­ra­sı Bau­con Ya­pex-Ya­pı Mal­ze­me­le­ri, İn­şa­at Tek­no­lo­ji­le­ri ve Ya­pı Ye­ni­le­me Fua­rı”na ka­tı­lı­yor.
Fo­toğ­raf­lar­la “Ah­şap İs­tan­bul” ser­gi­si (31 Ekim 2008)İs­tan­bul Araş­tır­ma Ens­ti­tü­sü ser­gi sa­lo­nu, önem­li bir mi­ma­ri araş­tır­ma ser­gi­si­ne ev sa­hip­li­ği ya­pı­yor. Al­man Ar­ke­olo­ji Ens­ti­tü­sü İs­tan­bul Şu­be­si ile bir­lik­te dü­zen­le­nen ve 31 Ekim 2008-15 Mart 2009 ta­rih­le­ri ara­sın­da üc­ret­siz ola­rak zi­ya­ret edi­le­bi­le­cek “Ah­şap İs­tan­bul; Ko­nut Mi­ma­ri­sin­den Ör­nek­ler” ser­gi­si, İs­tan­bul man­za­ra­sın­da 20. yüz­yıl or­ta­la­rı­na ka­dar son de­re­ce be­lir­gin olan, an­cak dra­ma­tik bir sü­reç için­de yok ol­muş es­ki İs­tan­bul ah­şap ya­pı­la­rı­na ışık tu­tu­yor. 17. yüz­yıl­da in­şa edi­len Am­ca­za­de Ya­lı­sı ile baş­la­yan ve 20. yüz­yı­lın baş­la­rı­na ait Bü­yü­ka­da’da­ki bir ko­nu­ta va­ran za­man di­li­mi­ne iliş­kin ah­şap ya­pı­la­rın ele alın­dı­ğı ser­gi; es­ki Bo­ğa­zi­çi’nin muh­te­şem ya­lı­la­rın­dan Zey­rek’te­ki kü­çük bur­ju­va ko­nut­la­rı­na ka­dar uza­nı­yor.
Tarih: 31 Ekim 2008 Kaynak: Türkiye Yazan: Taner Alp
Üçyol-Üçkuyular hattı sözde bugün bitecekti (31 Ekim 2008)Metro şantiyelerinin önündeki tabelalarda işin teslim tarihi 31 Ekim 2008 olarak yazarken en iyimser bir tahminle ancak 2009 Mayıs''ında tamamlanacak.
“Geç­miş­ten Gü­nü­mü­ze ­Bo­ğa­zi­çi” ki­ta­bı ta­nı­tıl­dı (31 Ekim 2008)Tür­ki­ye A­nıt Çev­re Tu­rizm De­ğer­le­ri­ni Ko­ru­ma Vak­fı (TAÇ) ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ve İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Da­i­re Baş­kan­lı­ğın­ca bas­kı­sı ya­pı­lan 2 cilt­lik “Geç­miş­ten Gü­nü­mü­ze Bo­ğa­zi­çi” ad­lı ki­tap ta­nı­tıl­dı. Mal­ta Köş­kü’n­de dü­zen­le­nen ta­nı­tım top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­li­si 1. Baş­kan Ve­ki­li Ah­met Se­la­met, İs­tan­bul’un en gü­zel ye­ri­nin Bo­ğa­zi­çi ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ki­tap­ta, İs­tan­bul Bo­ğa­zı’nın ta­rih­ten bu­gü­ne ka­dar ge­len en gü­zel ya­pı­la­rın­dan Dol­ma­bah­çe, Çı­ra­ğan ve Bey­ler­be­yi sa­ray­la­rı, Ih­la­mur ve Kü­çük­su ka­sır­la­rı i­le ta­ri­hi ya­lı­lar da fo­toğ­raf ve mi­ma­ri ö­zel­lik­le­riy­le ge­niş yer a­lı­yor.
Tarih: 31 Ekim 2008 Kaynak: Türkiye
Teleferiği Uludağ''daki otellere ulaştıracak projeye meclis onayı (31 Ekim 2008)Büyükşehir Belediyesi Meclisi''nin ekim ayı olağanüstü toplantısında oylamaya sunulan Bursa-Uludağ Yeni Teleferik Projesi''nin plan değişikliği ile ilgili raporu oyçokluğuyla kabul edildi.
Metanın atmosferdeki miktarı artıyor (31 Ekim 2008)Güçlü bir sera gazı olan metanın atmosferdeki miktarının geçen yıl büyük bir hızla arttığı belirlendi. Bilim adamları, küresel ısınmaya yol açan bu gazdaki çarpıcı artışın nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı.
Enerji tasarrufu için binalara ısı yalıtımı şartı geliyor (31 Ekim 2008)Enerjideki üretim maliyetinin yüksek oluşu ve tüketimin hızla artması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı''nı harekete geçirdi.
Tarihi bir handa kalmak ister misiniz? (31 Ekim 2008)Yolu Kastamonu’ya düşenler artık tarihi bir handa konaklayabiliyor. Kurşunlu Han modern ve konforlu bir otele dönüştürüldü. Şehrin tarihi dokusuna uygun bir şekilde canlandırıldı.
Tarihî köprü 30 yıl aradan sonra trafiğe açıldı (31 Ekim 2008)Atatürk''ün direktifleriyle 1936 yılında yaptırılan tarihi Üç Gözlü Köprü, 30 yıl aradan sonra yeniden araç trafiğine açıldı.
Müteahhitler teminat arayışında (31 Ekim 2008)İşçisi, mühendisi ve girişimcisiyle dışa açılıp büyük projelere imza atan ilk sektör, inşaat sektörü.
Kurulun faturası 2.5 milyar dolar (31 Ekim 2008)Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Turizm Yatırımlar ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun normalde ayda iki toplantı yaparak turizmin önünü açan imar değişiklikleri ile ilgili karar aldığı ifade edilirken, son 6 aydır toplantı yapılmaması ise hayretle karşılanıyor.
Gayrimenkul Zirvesi’nde 200 proje görücüye çıkacak (31 Ekim 2008)Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’nin (GYODER) 2000 yılından beri düzenlediği Gayrimenkul Zirvesi bu yıl, dünyaca ünlü fuarcılık şirketi Reed Exhibitions ile birleşerek, uluslararası bir fuarı da organizasyona katıyor.
Faturalar sayesinde binalara 1.5 milyar dolarlık manto giydiriliyor (31 Ekim 2008)Doğalgaz ve elektriğe yapılan zamlarla birlikte enerji maliyetlerinin artması, binalarda yalıtımı sağlamak için mantolama sisteminin yaygınlaşmasına yol açıyor.
Toplam 222 haber 12 sayfada yayınlanmıştır.
Bu sayfada 201. haberden 220. habere kadar olanlar gösterilmektedir.
Takvim
<<Haziran 2008>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.