Haberler

Haberler

Toplam 203 haber 11 sayfada yayınlanmıştır.
Bu sayfada 81. haberden 100. habere kadar olanlar gösterilmektedir.
İzmir'de Hemzemin Geçitler Tarih Oluyor (11 Kasım 2008)İzmir’de kesintisiz ulaşımı engelleyen hemzemin geçitlerden 12 tanesini ortadan kaldıran Büyükşehir Belediyesi, trafiği büyük ölçüde rahatlattı. Şimdi sırada, yapımı süren ve projelendirilen 10 nokta daha var.
Evka 5'e Yonca Kavşak Geliyor (11 Kasım 2008)İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Anadolu Caddesi’nde kesintisiz ulaşım sağlamak için projelendirdiği Evka 5 Yonca Kavşağı’nda bugüne kadar 25 milyon YTL’lik kamulaştırma yapıldı.
Jeotermale Büyükşehir Dopingi (11 Kasım 2008)İzmir’deki jeotermal kapasitesi, Büyükşehir Belediyesi’nin ortak olduğu 2005 yılından bu yana yapılan yeni yatırımlarla yüzde 113 arttı.
Anıtlar Kurulu’na by-pas (10 Kasım 2008)Anıtlar Kurulu’nun Hanlar Bölgesi’nin Kentsel Yenileme Alanı ilan edilmesine olumsuz görüş bildirmesi üzerine Kentsel Yenileme Kurulu kurulması gündeme geldi.
Düzce'ye 10 milyon Euro'luk yatırım (11 Kasım 2008)Almanya'nın taşınabilir yapılar konusunda faaliyet gösteren firmalarından Röder, Düzce'de 10 milyon Euro'luk yatırımla fabrika kurdu. Röder CEO'su Rüdiger Blassius, Türkiye'yi hem ticari hem de üretim üssü olarak gördüklerini ifade etti. Blassius, dünyadaki en büyük Röder tesisini Düzce'de kurduklarını ve buradaki üretimin yaklaşık yüzde 90'ını ihraç edeceklerini söyledi.
Tarih: 11 Kasım 2008 Kaynak: Zaman
Açık hava müzesi: Beyoğlu (11 Kasım 2008)İstanbul’un ilk gece kulüplerinden ‘Serkldoryan’, Mehmet Akif Ersoy’un son nefesini verdiği ‘Mısır apartmanı’ ve Jön Türkler’in buluşma yeri ‘Hacopulo pasajı’ gibi birçok tarihi bina, dikkatli gözler için Beyoğlu’nu bir açık hava müzesine dönüştürüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Bahçelievler’e yapılan dev yatırımlar hizmete girdi (11 Kasım 2008)İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Bahçelievler’e yapılan 154 tesisin açılışını Başbakan Recep Tayip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş yaptı.
Dünyanın sessiz felaketi: Çölleşme (11 Kasım 2008)Dünyada 250 milyon insan çölleşmenin olumsuz sonuçlarından doğrudan etkilenirken, 1 milyardan fazla insan ise çölleşme riski bulunan topraklarda yaşamını sürdürüyor.
Bir ‘arsa sihirbazlığı’ iddiası daha (11 Kasım 2008)CHP’nin iddiasına göre İskenderun Belediyesi, konut alanını bir haftada ticari alana çevirdi. İzin verilen yükseklik de 23.5’ten ‘tahrifat’la 32.4 metreye çıktı.
Kuruyan gölünüz itinayla kurtarılır (11 Kasım 2008)Gölleri bir bir kuruyan Türkiye, bu projeye dikkat! ‘Bafa’ya Su, Ege’ye Hayat’la Menderes Havzası’nda damla sulama yaygınlaştırılacak. Hedef: Yılda on Abant kadar su tasarruf edip Bafa Gölü’nü diriltmek.
Bafa'ya su, Ege'ye bereket gelecek (11 Kasım 2008)Doğal Hayatı Koruma Vakfı ve Coca-Cola Türkiye, suyu hızla azalan ve kirlilik ile mücadele eden Bafa Gölü'nün korunmasına yönelik işbirliği anlaşması imzaladı. "Bafa'ya Su Ege'ye Bereket" adlı proje kapsamında Bafa Gölü çevresindeki 360 bin dekarlık tarım alanında damla sulama yönteminin yaygınlaştırılması ve yüzde 70'e varan su tasarrufu yapılması hedefleniyor. Bafa Gölü için envanter çalışması başlattıklarını belirten Muğla Valisi Ahmet Altıparmak, gölün kurtarılması için üç ilin aynı anda tedbir alacağını söyledi. Vali Altıparmak, "Bu gölü ne kirletiyor, nasıl kirletiyor? Bugüne kadar Bafa Gölü'nü kirleten sebepler tam olarak ortaya koyulmamış. Kirliliğin derecesi ne? Bunla ilgili bir çalışma yok. Biz öncelikle bunları belirliyoruz" dedi.
Tarih: 11 Kasım 2008 Kaynak: Sabah Yazan: Osman Akça Yazan: Recai Kömür
Maldivler ‘yüksek yerlerden’ toprak alacak (11 Kasım 2008)Her yıl turistlerin yaklaşık 1 milyon dolar bırarak gittiği Maldivler, şimdilerde bu gelirle yaşanılabilecek yeni yerler satın alma telaşında. Ülkenin demokratik yollarla başa gelen ilk devlet başkanı Muhammed Ani Naşid 300 bin adalının küresel ısınmanın yarattığı iklim değişikliği yüzünden mülteci olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. 1200 ada ve Hindistan kıyılarınca yayılan mercan adalarından oluşan ada zincirinin, deniz seviyesi bu şekilde yükselmeye devam ederse, sular altında kalmasından korkuluyor. Tahminler küresel ısınma sebebiyle 2010’da deniz seviyesinin 59 cm. yükseleceği yönünde. Naşid, küçücük bir yükselmenin bile denizden en yüksek noktası 2.4 m. olan takımadaları sulara gömebileceğini hatırlatarak “Bu, en kötü senaryo için hazırlanmış bir güvence politikası” diyor. Geçen yıl oyları silip süpüren ve aynı zamanda bir insan hakları aktivisti olan Naşid, ilk hedeflerinin Sri Lanka ve Hindistan olduğunu, yerleşim yerlerinin boşluğu nedeniyle de Avustralya’yı düşündüklerini söylüyor. Uzmanlar Maldivler’in küresel ısınma kurbanı olacağını belirtirken bunun aynı zamanda bir ‘uyandırma çağrısı’ olduğunu vurguluyorlar.
Tarih: 11 Kasım 2008 Kaynak: Radikal
Tünel, felaket testini geçerse bu yıl sonu hizmete girecek (11 Kasım 2008)İstanbul trafiğini rahatlatmak amacıyla yapımına başlanan ilk tünel olan Kağıthane-Piyalepaşa-Dolmabahçe hattında kazı çalışmaları bitti.
Gaz fab­ri­ka­sı kül­tür ko­ka­cak (11 Kasım 2008)İz­mir’de 1862 yı­lın­da in­şa edi­len ve uzun yıl­lar ha­va ga­zı fab­ri­ka­sı ola­rak kul­la­nı­lan te­sis, kül­tür sa­nat mer­ke­zi­ne dö­nüş­tü­rül­dü.
Sa­rı­yer’de tra­fik çi­le­si 200 gün son­ra bi­ti­yor (11 Kasım 2008)Sarı­yer ile İs­tan­bul’un kent mer­ke­zi ara­sın­da­ki bağ­lan­tı­yı sağ­la­yan ana yol­la­rın özel­lik­le Mas­lak’ta tı­kan­ma­sı se­be­biy­le sa­at­ler sü­ren çi­le­ye dö­nü­şen tra­fik sı­kın­tı­sı­nın çö­züm­len­me­si­ne 6 bu­çuk ay kal­dı.
K­ri­zi baş­la­tan Fan­ni­e ken­di der­di­ne düş­tü (11 Kasım 2008)ABD’de kri­zin baş­la­ma­sı­nın sim­ge­si ha­li­ne ge­len dev mort­ga­ge (tut­sat) ku­ru­lu­şu Fan­ni­e Ma­e, 3. çey­rek­te 29 mil­yar do­lar za­rar et­ti. Şir­ke­tin his­se ba­şı­na za­ra­rı 13 do­lar ol­du. Bir ön­ce­ki yıl ay­nı dö­nem­de his­se ba­şı­na 1.56 do­lar za­rar et­miş­ti. ABD Ha­zi­ne Ba­ka­nı Henry Pa­ul­son’un, “Oka­dar bü­yük ve fi­nans sis­te­mi­miz­le o ka­dar iç içe ki bun­lar­dan bi­ri­nin çö­kü­şü bi­le bü­tün dün­ya fi­nans sis­te­mi­ni ka­rış­tı­rır” de­di­ği şir­ket­ler­den bi­ri olan Fan­ni da­ha son­ra­ki ay­lar­da hü­kü­me­tin ta­ah­hü­dü olan 100 mil­yar do­la­rı kul­la­na­bi­le­ce­ği­ni de açık­la­dı.
Tarih: 11 Kasım 2008 Kaynak: Türkiye
Bu gü­zel­likler su­lar al­tın­da ka­la­cak (11 Kasım 2008)Kü­re­sel ısın­ma yü­zün­den de­niz­le­rin yük­sel­me­siy­le bu yüz­yıl için­de yok ol­ma teh­li­ke­siy­le kar­şı kar­şı­ya bu­lu­nan Mal­div­ler hü­kü­me­ti, “yük­sek­çe yer­ler­de­n” top­rak ala­bil­mek için pa­ra bi­rik­ti­ri­yor.
Yıldırım: Mar­ma­ray’da ­ge­cik­me­ye i­zin ver­me­yiz (11 Kasım 2008)RO­TEM’in 585 mil­yon 38 bin eu­ro tek­lif­le ka­zan­dı­ğı iha­le kap­sa­mın­da 22 met­relik 30 ta­ne 10’lu di­zi, 10 ta­ne 5’li di­zi ola­cak top­lam 440 araç dö­nem­ler ha­lin­de tes­lim edi­le­cek.
Çanakkale'de yeni rüzgar santralleri (11 Kasım 2008)Demirer Holding tarafından Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kurulacak olan "Çamseki Rüzgar Enerji Santrali"nin kuleleri ve jeneratörlerinin montajına başlandı.
Çevre problemi fakirliği artırır! (11 Kasım 2008)AB’nin ve bir­çok kal­kın­mış ül­ke­nin gö­zar­dı et­me­me­si ge­re­ken bir baş­ka çok önem­li çev­re prob­le­mi var ki, he­pi­mi­zin yü­re­ği­ni sız­lat­mak­ta­dır. Bu da, yok­sul­luk­tur şüp­he­siz.
Toplam 203 haber 11 sayfada yayınlanmıştır.
Bu sayfada 81. haberden 100. habere kadar olanlar gösterilmektedir.
Takvim
<<Haziran 2008>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.