Haberler

Haberler

Toplam 203 haber 11 sayfada yayınlanmıştır.
Bu sayfada 141. haberden 160. habere kadar olanlar gösterilmektedir.
Sulukule ilerleme raporunda (10 Kasım 2008)Fatih Belediyesi’nin Kentsel Dönüşüm Projesi ile gündeme gelen Neslişah ve Hatice Sultan mahalleleri (Sulukule), bu kez AB İlerleme Raporu’na girdi.
Sinop Kalesi surlarına ilk harç (10 Kasım 2008)Kültür veTurizm Bakanı Ertuğrul Günay, rarihi Sinop Kalesi''nin surlarında yapılacak restorasyon çalışmalarının başlatılması amacıyla düzenlenen törene katılarak ilk hacı koydu. Günay, turizmde bu yıl 25 milyon rakamını aşacaklarını söyledi.
Karadeniz''i nehirler kirletiyor (10 Kasım 2008)İstanbul''da, 16-22 Mart 2009 tarihleri arasında gerçekleşecek ''''5. Dünya Su Forumu'''' çerçevesinde düzenlenen ''''Karadeniz Bölgesel Su Konferansı'''' bölge ülke temsilcilerinin katılımıyla başladı.
Üçüncü havaalanı Silivri''ye yapılacak (10 Kasım 2008)İstanbul''a yapılacak üçüncü havaalanın nereye yapılacağı tartışmaları sürerken kent için hazırlanan ''Çevre Düzeni Planı''nda Silivri için karar kılındığı öğrenildi.
Karagöl için ''master plan'' (10 Kasım 2008)Artvin''in Borçka ilçesindeki Karagöl''ün kirlenme ve toprakla dolma tehlikesinin ortadan kaldırılması için master plan hazırlandığı bildirildi.
Avrupa''nın en büyük çarşısı ve en yüksek binası (10 Kasım 2008)29 Ekim 2009''a yetiştirilmeye çalışılan Seyrantepe''deki stadyum inşaatı tamamlanınca, stadın Mecidiyeköy''deki bugünkü yerine de Avrupa''nın en yüksek binası yükselecekmiş.
İstanbul''da metro çalışmaları (10 Kasım 2008)İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 2012 yılındaki hedeflerinin, 7 milyon İstanbullunun raylı sistemini kullanmasını sağlamak olduğunu bildirdi.
943 yıl­lık ta­ri­hî köp­rü tu­riz­me ka­zan­dı­rı­la­cak (10 Kasım 2008)Di­yar­ba­kır kent mer­ke­zi­ne yak­la­şık 3 ki­lo­met­re uzak­lık­ta­ki es­ki Sil­van yo­lu üze­rin­de 1065 yı­lın­da Mer­va­ni­ler za­ma­nın­da in­şa edi­len ve 943 yıl sü­re­sin­ce İpek yo­lu üze­rin­den ti­ca­ret ya­pan ker­van­la­rın da ge­çi­şi­ni sağ­la­yan On Göz­lü Köp­rü, res­to­re edil­dik­ten son­ra araç tra­fi­ği­ne ka­pa­tı­la­rak tu­riz­me ka­zan­dı­rı­la­cak. Ula­şım prob­le­mi­ni çö­ze­cek al­ter­na­tif bir köp­rü ya­pı­mı için ça­lış­ma­la­ra baş­la­dık­la­rı­nı ifa­de eden Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Fen İş­le­ri Dai­re Baş­ka­nı Bü­lent Uçan, ye­ni köp­rü­nün, Ba­ğı­var bel­de­si­nin, es­ki Mar­din yo­lu üze­rin­den şe­hir­le olan bağ­lan­tı­sı­nı ye­ni­den sağ­la­ya­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Üze­rin­den ge­çen araç­la­rın ağır­lı­ğı ve oluş­tur­du­ğu tit­re­şim­le­rden zarar gören köp­rü­nün restorasyonu 2009’da tamamlanacak.
Tarih: 10 Kasım 2008 Kaynak: Türkiye
Tonlarca atık ekonomiye kazandırılıyor (10 Kasım 2008)"Her Atık Çöp De­ğil­dir; Za­man Ta­sar­ruf Za­ma­nı­dır" slo­ga­nıy­la yo­la çı­kan Zey­tin­bur­nu Be­le­di­ye­si, il­çe­de­ki tüm ko­nut ve iş yer­le­rin­de ge­ri dö­nü­şüm ham­le­si baş­lat­tı.
Du­yu­ru­su ya­pıl­ma­dan 40 ki­şi al­dı (10 Kasım 2008)Suu­di Ara­bis­tan’ın kut­sal şeh­ri Mek­ke’de Ka­be’nin he­men ya­nı ba­şın­da in­şa edil­mek­te olan Zem­zem To­wer’ın kom­şu­su El ma­kam To­wer’da­ki dev­re­mülk­le­rin Tür­ki­ye’de sa­tı­şı­na baş­lan­dı. Tür­ki­ye’de da­ha he­nüz res­mi du­yu­ru­su ya­pıl­ma­dan 40’ın üze­rin­de ön ka­yıt top­la­yan El ma­kam To­wer’ın, Zem­zem’den da­ha gör­kem­li ve da­ha lüks ola­ca­ğı be­lir­ti­li­yor. Pro­je ilk de­fa İs­tan­bul Fu­ar Mer­ke­zi’nde 27-30 Ka­sım 2008 ta­rih­le­rin­de ger­çek­leş­ti­ri­le­cek olan Em­lak Gay­ri­men­kul ve Ya­tı­rım Da­nış­man­lı­ğı Fua­rı Rea­list Ex­po’da ser­gi­le­ne­cek. El ma­kam To­wer’da­ki 5 ki­şi­lik dev­re­mülk­ler için is­te­nen mik­tar ise 25 yıl­lı­ğı­na or­ta­la­ma 10 bin do­lar.
Tarih: 10 Kasım 2008 Kaynak: Türkiye
Gay­ri­men­kul en i­yi ya­tı­rım (10 Kasım 2008)Ko­ray İn­şa­at AŞ Ge­nel Mü­dü­rü Şa­mil Ça­par, gay­ri­men­kul ya­tı­rım­la­rı­nın kriz dö­nem­le­rin­de ar­tış gös­ter­di­ği­ni söy­le­di. Ça­par en gü­ven­li ya­tı­rı­mın gay­rimen­kul ol­du­ğu­nu ak­ta­ra­rak “Gay­ri­men­kul ya­tı­rım­la­rı kriz dö­nem­le­rin­de ar­tış gös­te­ri­yor. Bu da in­san­la­rın ya­tı­rım yap­ma iç­gü­dü­sün­den kay­nak­la­nı­yor. Gay­ri­men­kul al­mak, için­de bu­lun­du­ğu­muz bu eko­no­mik be­lir­siz­lik or­ta­mın­da en gü­ven­li ya­tı­rım” de­di.
Tarih: 10 Kasım 2008 Kaynak: Türkiye
K­riz­den ko­nut­la çı­ka­rız (10 Kasım 2008)Ur­ban Land Ins­ti­tu­te’nin (U­LI) Baş­ka­nı Ha­luk Sur, gay­ri­men­kul sek­tö­rün­de fi­yat­la­rın dur­gun­luk se­be­biy­le be­lir­li bir o­ran­da ge­ri­le­di­ği­ni, se­çi­ci ol­mak kay­dıy­la i­yi p­ro­je­le­re ya­tı­rım yap­ma­nın tam za­ma­nı ol­du­ğu­nu söy­le­di.
''Uzun vadede İstanbul avantajlı'' (10 Kasım 2008)PriceWaterHouseCoopers (PWC) Avrupa, Ortadoğu ve Afrika''dan Sorumlu Gayrimenkul Sektörü Lideri John Forbes, Türkiye''nin Rusya gibi diğer gelişen ülkelere göre krizden kısa dönemde etkileneceğini uzun dönemde ise çok iyi fırsatlar yakalayacağını söyledi.
Denizli''ye 200 milyon dolarlık Pera yapıyor KKTC''ye 70 milyon dolara otel düşünüyor (10 Kasım 2008)Enerji ve altyapı hizmetlerinde faaliyet gösteren Global Yatırım Holding''in iştiraki Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), 200 milyon dolar yatırımla Denizli''de Sümerpark konut projesini hayata geçiriyor.
Türk tasarımcılara Monaco''da ödül (10 Kasım 2008)Ambalaj dizaynı alanında dünya çapındaki ilk ve tek yarışma olan Pentawards ödülleri Monaco''da düzenlenen törenle sahiplerini bulurken, 39 ülkeden 700 tasarımın yarıştığı Pentawards''ta bronz ödül Paristanbul Packaging&Brand Design''ın oldu. Chewy sakızları için yapılan tasarımla bu ödülü kazanan ekibinin Müşteri İlişkileri Direktörü Barış Güner, Pertawards''ın mevcut dizayn yarışmaları arasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Türkiye''deki ilk ve tek üyesi olduğumuz Avrupa Marka Dizaynı Birliği PDA aracılığıyla, yaptığımız çalışmaları uluslararası platformda değerlendirme fırsatı buluyorduk. Fakat Pentawards''ın farklı bir yeri var" diye konuştu.
Tarih: 10 Kasım 2008 Kaynak: Hürriyet
Harran Ovası''nın tuzluluk haritası çıkarılıyor (10 Kasım 2008)Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden GAP kapsamında sulamaya açılan ilk ova olma özelliği taşıyan Harran Ovası''nda aşırı sulama nedeniyle ortaya çıkan tuzluluğun miktarı ve neden olduğu verim kaybının tahmininin yanı sıra çoraklaşan tarımsal arazilerin haritasının belirlenmesi amacıyla uydu destekli bir proje başlatıldı.
Hedefimiz İzmir''i dünya kenti yapmak (10 Kasım 2008)Hafta başında Cumhurbaşkanı Gül''ün de katılımıyla İzmir Kalkınma Ajansı Arama Konferansı Bilgilendirme toplantısı yapıldı. EXPO süreci ve İzmir''in gelişmesi için Ajansın yaptığı çalışmalar ve değerlendirmeler masaya yatırıldı.
Urfa Valisi: Baraj gölü kirlenmedi (10 Kasım 2008)Botaş yetkilileri, Kerkük- Ceyhan boru hattında meydana gelen patlama sonrasında çevreye yayılan ve Atatürk Baraj Gölü havzasına sızan petrolü toplayarak Ceyhan''a naklederken, sızan ham petrolü kontrollü olarak yakma çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan ise, "İki kilometrekarelik bir alanda kirlenme var. Baraj gölünde kirlenme yok. Göle bağlı kolda kirlenme var. Göle karışmaması için gerekli tedbirler alındı" dedi.
Tarih: 10 Kasım 2008 Kaynak: Sabah
Lüks otele yargı şoku (10 Kasım 2008)Danıştay, Sheraton Otel''e ait The Mall adlı alışveriş merkezinin inşaat ruhsatını ve yapı işletme izin belgelerini iptal etti. Mimarlar Odası''nın hukuk mücadelesi sonucu yapı kaçak duruma düştü.
Rize''nin tarihi konakları turizme kazandırılacak (10 Kasım 2008)Rize''de il merkezi ve ilçelerinde bulunan 150''ye yakın tarihi taş ve ahşap konağın turizme kazandırılması için çalışma yapılıyor.
Toplam 203 haber 11 sayfada yayınlanmıştır.
Bu sayfada 141. haberden 160. habere kadar olanlar gösterilmektedir.
Takvim
<<Nisan 2008>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.