Haberler

Geceye de güneş ışığı

Tarih: 14 Ağustos 2008 Kaynak: Milliyet
Karşıyaka Belediyesi, 6 parkı depolanmış güneş enerjisiyle çalışan lambalarla aydınlatmaya başladı. Başkan Cevat Durak, iki yılda kendini amorti edecek sistemin, afet anında da telefon ve telsiz şarjı için kullanılacağını söyledi

Hedef yaygınlaştırmak

Karşıyaka Belediyesi çevreye saygılı proje gerçekleştirdi. İlk etapta, aralarında Yamanlar’daki Dünya Barış Anıtı da bulunan 6 parkı, güneş enerjisini depolayan panellerinin çalıştırdığı sistemiyle aydınlatmaya başladı. Uygulamanın kısa sürede yaygınlaştırılacağı belirtildi.

30 bin YTL harcandı
Başkan Cevat Durak, “6 yere 30 bin YTL harcadık. Enerji bedavaya geldiği için ödenen para 2 yılda amorti edecek. Ayrıca afet durumunda elektrikler kesilse bile bu parklar, lambalar yanacağı için vatandaşın ilk toplanma yeri olacak. Telsiz, telefon gibi haberleşme cihazlarının şarjı da yapılabilecek” dedi.

10 yıl garantisi var
Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durak, şimdilik altı parka toplam 30 bin YTL harcanarak kurulan güneş enerjisi panellerinin 10 yıl garantili olduğu söyledi.

Kar­şı­ya­ka’da park ay­dınt­lat­ma­la­rın­da gü­neş ener­ji­sin­den ya­rar­la­nı­la­cak
İz­mir’in Kar­şı­ya­ka İlçesi’nde park­lar ar­tık gü­neş ener­ji­si pa­nel­le­riy­le ay­dın­la­tı­la­cak. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ce­vat Du­rakk, sis­te­min iki yıl­da ken­di­ni amor­ti ede­ce­ği­ni söy­le­di. Du­rak, “Park ve Bah­çe­ler Mü­dür­lü­ğü­müz ge­rek­li etüt ça­lış­ma­sı­nı yap­tık­tan son­ra pro­je ha­zır­la­dık ve uy­gu­la­ma­sı­na geç­tik. Ye­ni hiz­me­te aç­tı­ğı­mız Dün­ya Ba­rış Anı­tı çev­re­si, Gür­kan Er­taç Par­kı, Erol Baş Par­kı, 1851/16 So­kak, 6152 So­kak, Gü­müş­pa­la 7014 So­kak par­kları ar­tık güneş enerjisiyle ay­dın­la­tı­lı­yor” dedi.

Sis­te­min en önem­li özel­lik­le­rin­den bi­ri de afet du­ru­mun­da elek­trik ke­sil­di­ğin­de vatandaşların ilk toplanma yeri olan park­lar­da ay­dın­lat­manın sürecek olması. Bu du­rum­lar­da ha­ber­leş­me­nin sağ­lan­ma­sı için tel­siz, te­le­fon gi­bi ci­haz­la­rı­n şar­jı da bu­ra­lar­dan ya­pı­la­bi­le­cek.

Kü­re­sel ısın­ma­ya ön­lem ola­rak ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji­le­rin kul­la­nıl­ma­sı, çev­re­ye za­rar ver­me­me­si, ku­ru­lum son­ra­sı ek ma­li­ye­ti­nin ol­ma­ma­sı, ay­rı­ca İz­mir’de yı­lın 12 ayın­da da gü­ne­şin bu­lun­ma­sı bu tip ay­dın­lat­mayı ca­zip ha­le ge­ti­ri­yor. Ay­dın­lat­ma di­rek­le­ri­nin üze­ri­ne ta­kı­lan ci­haz, gü­neş ener­ji­si­ni de­po­lu­yor. Ha­va ka­rar­dı­ğın­da fo­to­sel sa­ye­sin­de lam­ba­lar oto­ma­tik ola­rak ya­nı­yor.
Takvim
<<Mayıs 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.