reklam


Toplantılar

Kaçırmayın  Yeni

"Tarih İçinde Mersin"
22- 24 Eylül 2005, Mersin Üniversitesi, Mersin

Arkaik dönemlerden bu yana yerleşime sahne olmuş Mersin kentinin ve çevresinin bu büyük miras ve kent dokusu, yerli ve yabancı bilim adamları, araştırmacılar için önemli bir kaynak olurken, kentin sahip olduğu bu büyük mirasın her yönüyle aydınlatılması kültürel zenginliğin arttırılması ise kent için ayrı bir önem taşımaktadır. Bu çerçevede Mersin Üniversitesi tarafından 22 - 24 Eylül 2005 tarihleri arasında “Tarih İçinde Mersin” konulu kolokyum ve sergi çalışması düzenlenecektir.

Konuşmacılar, “Tarih İçinde Mersin” konulu kolokyum çalışmasının kapsam ve içeriği doğrultusunda ulusal ve uluslararası yayınlar yapan ve doğrudan Mersin kenti ve bölgesine yönelik çalışmalar yürüten bilim adamları olmaları nedeniyle seçilmiş ve davet edilmişlerdir.

Program:

22 Eylül 2005

09:00 - 10:30
Açılış

Kolokyum Açılış Oturumu
Tüba Başkanı Prof.Dr. Engin Bermek
Mersin Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Uğur Oral
Mersin Üniversitesi Rektör Yrd. Prof.Dr. Tamer Gök
Ankara Üniversitesi Prof.Dr. Özer Ergenç
Başkent Üniversitesi Prof.Dr. Filiz Yenişehirlioğlu

10:45 - 12:30
I. Oturum:
Hırisitiyanlık Öncesi Dönem
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Serra Durugönül

Konuşmacılar:

Prof.Dr. Giovanni Salmieri
Culture and Society in Cilicia From the 9th to the 4th cent. B.c.: a Discussion of Ttwo Recent Volumes.

Dr. Anna Lucia Degata
A Summary of the Evidence For the Prehistoric Period.

Doç.Dr. Aslı Özyar
Tarsus-Gözlükule Enterdisipliner Araştırma Projesi’nin Mersinin Eski Çağ Tarihine Katkıları

Doç.Dr. Günhan Danışman
Enterdisipliner Tarsus- Gözlükule Araştırma Projesi’nin Tarsus Kent Mimarisi ve Doğal Çevresine Katkıları

Yrd.DoçDr. Murat Durukan
Antik Dönemde Mersin Coğrafyasının Jeostratejik ve Politik Önemi

Yrd.Doç.Dr. Ümit Aydınoğlu
Kılıkıa’da Hellenistik Dönemde Kent Kuruluş Yöntemleri, Kentler ve Kurucuları

13:30 - 15:35
II. Oturum: Hıristyanlık Dönemi
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Giovanni Salmieri

Konuşmacılar:

Prof.Dr. Serra Durugönül
Dağlık Kilikia’da (Silifke-Mersin Arası) Hellenistik ve Roma Dönemi Mimarisinin Gelişimi

Dr. Gabriele Mietke
Erken Bizans Döneminde Antik Korykos Kenti

Yrd.Doç Dr. Emel Erten
Kilikia Tarihinde Kadınlar

Yrd.Doç.Dr. Efrumiye Ertekin
Dion Khrysostomos’un Tarsus Nutukları Işığında M.S. I. ve II. Yüzyılda Tarsus’un Sosyal ve Siyasal Yapısı

Okutman Murat Özyıldırım
Erken Hıristiyanlık Dönemi Dinsel Tartışmaları ve Mersin Sınırları İçindeki Piskoposluk Merkezleri

16:00 - 17:30
III. Oturum: Osmanlı Dönemi Mersin
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Evangelia Balta

Konuşmacılar:

Doç.Dr. Şerife Yorulmaz
Mersin ve Tarsus Bölgesinde Maruniler (19. ve 20.Yüzyıllar)

Dr. Elias Kolovas
İçel Provınce Accordıng To The 16th Century Ottoman Accountıng Regıstratıon

Yrd.Doç.Dr. Şenay Özdemir
Osmanlı Döneminde İçel’in Deniz Olanakları

Eirini Reineri
Industrial Growht in the Sancak of Adana (19. Century) The Business Activities of the Local Orthodoks Community

Arş.Gör. Özlem Karsandık
Mersin’de Ermeni Örgütlerinin Faaliyetleri

17:35 Kapanış

23 Eylül 2005

9:00 - 10:25
IV. Oturum:Yakın Dönem ve Cumhuriyet Dönemi Mersin
Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Özer Ergenç

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Evangelia Balta
The Greeks Goes To Greece Wıth The Agreement of Exchange

Yrd.Doç.Dr. Nuri Adıyeke
Mersin Tarihi Yazımında Bir Kaynak Olarak Tarsus Şeriye Sicilleri

Okutman Şekip Alpsoy
Varlık Vergisi’nin Mersin’e Etkileri

Okutman Melike Kara
Cumhuriyet Döneminde Mersin Limanı’nın Gelişimi

Arş.Gör. Fahriye Emgili
30 Ocak Türk Yunan Nüfus Mübadelesinin Mersin’in Sosyo-Ekonomik Yapısına Etkileri

10:45- 12:15
V. Oturum: Mekansal Perspektif
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Tamer Gök

Konuşmacılar:

Prof.Dr. Sevgi Aktüre
Kent Tarihi Çalışma Alanının Temel Nitelikleri ve Mersin’in Tarihinin Yazımına İlişkin Bazı Gözlemler

Prof.Dr. Numan Tuna
Mersin Bölgesi’nde Arkeolojik Kültür Varlıkları için Mekansal Perspektifler

Doç.Dr. Emre Madran, Öğr.Gör. Nimet Özgönül, Yük.Mimar Saadet Sayın
Tarsus Kültürel Miras Koruma / Onarım Eylemleri

Öğr.Gör. Nimet Özgönül, Arş.Gör. Nida Naycı
Eski Ziraat Bankası Binası Koruma - Onarım Projesi

Yük.Mimar Kemal Nalbant
Mersin Gülnar Oteli Restorasyonu

Yük.MimarYavuz Özkaya
Bir Koruma Projesi Süreci “Alacami Örneği”

Uzman Tülin S. Ünlü, Okutman Mehtap Ergenoğlu, Arş.Gör. Meltem Uçar, Arş.Gör. Nida Naycı
Mersin İl Kültür Envanteri Projesi Pilot Çalışması Yöntem Analizi

Arş.Gör. Tolga Levent, Arş.Gör. Tolga Ünlü
Mersin’de Kentsel Mekanın Biçimlenmesinde Jansen Planın Etkileri

Arş.Gör. Ulaş Alagöz, Arş.Gör. Elif Koparel
Comparison of Present and Ancient Land-Use Patterns at The Coastal Zone Between Kızkalesi And Limonlu

Öğleden Sonra

Panaller: Tarihin Tanıkları "Yerel Şahsiyetler"

13:00-14:30 I. Panel
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Tamer Gök

Konuşmacılar

Vitali Strumza
Mustafa Arabağa
Viktor Venüs

14:45-16:00 II. Panel

Konuşmacılar

Vahap Kokulu
Vahan Karaca
Lina Nasif

16:00 - 16:15 Ara
16:15 - 17:30 Kapanış

Kolokyum Kapanış Oturumu

Değerlendirme

Konuşmacılar:
Prof.Dr. Tamer Gök Mersin Üniversitesi
Prof.Dr. Özer Ergenç Ankara Üniversitesi
Prof.Dr. Filiz Yenişehirlioğlu Başkent Üniversitesi
Prof.Dr. Serra Durugönül Mersin Üniversitesi
Doç.Dr. A.Nükhet Adıyeke Mersin Üniversitesi

17:30 Kapanış

Kentin fiziksel çevresi, sorunları ve kentli olmak üzerine görüşlerinizi Kent başlığı  altında tartışıyoruz.

Arkitera.com/forum

Copyright © 2000-2002 Arkitera Bilgi Hizmetleri [email protected]

Reklam vermek için - Danışmanlarımız - Editörlerimiz