Yarışmalar

1999 Depremlerinin 10. Yılında Ulusal Öğrenci Afiş Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 22 Ekim 2009
İletişim
Adres: Konur Sokak 4/2 06650 Kızılay-Ankara
Telefon: 0312 417 37 27
Faks: 0312 418 03 61
Web Sitesi: www.mimarlarodasi.org.t...
1. Amaç:
Ülkemiz tarihinin en yıkıcı depremlerinden olan 1999 depremlerinin, belleklerden giderek uzaklaşmaya başladığı görülüyor. Her yıl 17 Ağustoslar, 12 Kasımların acıları üzerinden tekrarlana tekrarlana anlamını yitiren söylemlerle, yalnızca bir anma programına dönüşen toplantılarla geleceğe yönelik bir umut oluşturmak olanaklı değil...

TMMOB Mimarlar Odası, işte bu nedenle anma programları yerine, 1999 depremleri sonrası giderek sönükleşen ilginin yeniden oluşması için toplumsal belleği harekete geçirmeyi amaçlayan etkinliklerin programlanmasını önemsemektedir. Bu nedenle 17 Ağustos- 12 Kasım tarihleri arasında kamuoyuna görsel mesajlar iletmeye yönelik sanatsal eylemliliklere ağırlık vermekte, özellikle genç sanatçıların bu sürece katkısını sağlamayı hedeflemekte ve bu kapsamda öğrencilere yönelik ulusal afiş yarışması düzenlemektedir.

2. Konu:
Yarışmanın konusu "+10 / SÖZÜN TÜKENDİĞİ YER" olarak belirlenmiştir. Geçen on yılın, "Deprem, Mimarlık ve Yapılaşma" ilişkisi bağlamında bu sürede yapılanlar ve yapıl(a)mayanlarıyla geleceğe bıraktığı izin sorgulanması hedeflenmekte; genç belleklerin afiş tasarımı yoluyla topluma ve kamu yönetimine yönelik beklentilerini ortaya koyması ve iletecekleri görsel mesajın toplumsal duyarlılığı harekete geçirecek nitelikte olması beklenmektedir.

3. Yarışma Takvimi:
Yarışma Duyurusu: 8 Eylül 2009, Salı

Teslim Tarihi: 22 Ekim 2009, Perşembe (17: 00)

Seçici Kurul Değerlendirmesi: 24 Ekim 2009 Cumartesi

Sonuçların Açıklanması- Ödül Töreni: 2 Kasım 2009 Pazartesi

Yarışma Sergi: 2 Kasım - 5 Kasım 2009, İstanbul
                     6 Kasım - 10 Kasım 2009, Kocaeli
                     11 Kasım - 15 Kasım 2009, Düzce

4. Yarışma Koşulları:
1. Yarışma, üniversitelerin mimarlık, tasarım ve güzel sanatlar fakülte ve/veya bölümlerinde lisans eğitimi alan tüm öğrencilere açıktır.

2. Her yarışmacı en çok 3 afişle yarışmaya katılabilir, ancak aynı kişi birden fazla ödül alamaz.

3. Seçici Kurul üyeleri ve yakınları yarışmaya katılamazlar.

4. Yarışmaya katılanlar;

1. TMMOB Mimarlar Odası''na vermekle yükümlü oldukları imzalı katılım formunda; afişlerinin özgün ve kendilerine ait olduğunu, bu çalışmalarla daha önce hiçbir yarışmaya katılmadığını, bunların hiçbir yerde sergilenmediğini, bu şartname hükümlerini kabul ettiklerini belirteceklerdir.
2. Üniversitelerin mimarlık, tasarım ve güzel sanatlar fakülte ve bölümlerinde öğrenci olduklarına dair, okullarından aldıkları öğrenci belgesini ileteceklerdir.
3. Katılım formu bulunmayan ve öğrenci belgesi iletilmeyen afişler değerlendirmeye alınmayacak ve yarışma dışı bırakılacaktır.
4. Bu çerçevede yarışma sonuçlandıktan sonra üçüncü şahıslar tarafından iddia edilecek her türlü telif hakkı taleplerinden jüri sorumlu değildir, doğacak yasal sorumlulukların tümü katılımcıya ait olacaktır.
5. Yarışmacılar, yarışmaya katılmakla yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.
6. Yarışmada ödül alan afişler ek bir bedel ödenmeksizin yarışmayı düzenleyen kurum olarak Mimarlar Odasına ait olacaktır ve iade edilmeyecektir.
7. Seçici Kurul tarafından ödül almaya hak kazanan ve sergilenmeye değer bulunan afişler, açılacak olan bir sergiyle tanıtılacak ve Mimarlar Odası tarafından düzenlenecek etkinliklerde kullanılacaktır.
8. TMMOB Mimarlar Odası yarışma yolu ile elde ettiği afişleri; televizyon, internet ve diğer her türlü ortamda yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme hakkına sahip olacaktır.
9. Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak basım gerekeceğinden, dört renkli baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına çıkılmamalıdır.
10. Afişler, baskı hazırlığı da düşünülerek PC ortamında CMYK renk modunda, 300 dpi çözünürlükte ve TIFF formatında CD''de teslim edilecektir. Yarışmaya katılacak çalışmalar; 50 x 70 cm boyutunda, dikey olarak tasarlanmalıdır. Hazırlanacak dokümanlar herhangi bir sıkıştırma yapılmadan teslim edilmelidir.
11. Seçici Kurul değerlendirilmesinde kullanılmak üzere, dijital ortamda yapılacak teslimin yanısıra, bir adet renkli A3 boyutunda çıkış teslim edilmelidir. Çıkışlar, fotoblok ve benzeri sert bir yüzeye yapıştırılarak afişin ezilmesi, zarar görmesi engellenerek gönderilmelidir.
12. Seçici Kurul, tasarımcıya afiş üzerinde değişiklik yapmasını önerebilir. Bunun için ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.
13. Afişlerde "+10 / SÖZÜN TÜKENDİĞİ YER" ve/veya görsel tasarımı destekleyen herhangi bir toplumsal mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılabilir. Bu nedenle TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi tarafından açılan "Slogan Yarışması"nda ödül kazanan ve son elemeye kalan sloganları ekte sunuyoruz. Sloganların tasarım ile birlikte kullanımı zorunlu değildir, ancak görsel tasarıma sözle bütünlük kazandırılabilmek amacıyla uygun bulunan bir slogan kullanılabilir.
14. Afişler ve başvuru formu, elden, posta veya kargo yoluyla en son 22 Ekim 2009, Perşembe günü saat 17.00''e kadar; TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yıldız Dış Karakol Binası Barbaros Bulvarı 34349 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL adresine teslim edilmiş veya ulaştırılmış olacaktır. Belirlenen tarih ve saatten sonra getirilen/gelen afişler yarışmaya dahil edilmeyecektir. Postadaki gecikmeler göz önünde bulundurulmayacaktır.
15. Afiş üzerinde, yarışmacının uygun gördüğü bir yerde "TMMOB Mimarlar Odası" yazısı ve Mimarlar Odası logosu yer alması zorunludur. Logolar, "www.mo.org.tr" adresinden (tiff, eps, ai formatında) alınacaktır.
16. Yarışmaya gönderilen afişler üzerinde yarışmacının kimliğini belirten ad, imza vb işaretler bulunamaz.
17. Her afişe yarışmacı tarafından altı rakamdan oluşan bir rumuz verilecektir. Rumuz; paket üzerine ve afişin arkasına yazılacaktır.
18. Yarışmacı her afiş için ayrı ve kapalı bir kimlik zarfı düzenleyecektir. Kapalı kimlik zarfının üzerinde, katılımcının afişi için kullandığı "RUMUZ" ile "Mimarlar Odası Afiş Yarışması" deyimi bulunacaktır. Bu zarf üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir işaret ve yazı bulunmayacaktır. Kimlik zarfının içinde afişin rumuzu, katılımcının adı, soyadı, doğum yeri ve yılı, kısa özgeçmişi, öğrencisi olduğu okul, adres, telefon, mobil telefon varsa faks ve e-posta adresini içeren katılımcı formu ve okullarından aldıkları öğrenci belgesi konulacaktır.
19. Seçici Kurul, gerek gördüğü takdirde sekiz adet başarı ödülünün dışında da ödül ya da belge verebilir.
20. Ödüle layık çalışma bulunup bulunmaması, Seçici Kurul''un takdirindedir. Ödül tutarları, yarışmacılara 26 Ekim 2009 Pazartesi günü takdim edilecektir.
21. Ödül alan eserler dışında, katılımcılar, istedikleri takdirde yarışmaya gönderdikleri afişlerini geri alabilirler. TMMOB Mimarlar Odası, sonuçların ilanından itibaren bir ay içinde geri alınmayan eserlerden sorumlu değildir.

5. Ödüller:
Birincilik ödülü: 3.000.-TL

İkincilik ödülü: 2.000.-TL

Üçüncülük ödülü: 1.000.-TL

5 Adet Mansiyon: 500.-TL

6. Yarışmanın Seçici Kurulu:
Atilla Ergüder Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Cengiz Bektaş TMMOB Mimarlar Odası MYK Üyesi

Murat Uluğ Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mücella Yapıcı TMMOB Mimarlar Odası Afet Komitesi Üyesi

Savaş Çekiç Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Turgut Erentürk GMK Başkan Yardımcısı

Ulaş Eryavuz Grafik Tasarımcı

Raportör:
Gül Yücel (Mimar)

7. Diğer Koşullar:
Açılan yarışma; "GMK Grafik Yarışmaları Yönetmeliği"ne uygundur.

Şartnamenin ana ilke ve esasları paralelinde, ortaya çıkabilecek aksaklıklar ve tereddütlere yönelik tedbirler almaya ve bunun için gerektiğinde internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla değişiklik yapmaya, özel ve ek şartnameler hazırlamaya TMMOB Mimarlar Odası yetkilidir.

Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.