Yarışmalar

Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 13 Eylül 2010
İletişim
Adres: Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
Fevzi Çakmak Cad. No: 38 Bornova/İzmir
Telefon: 0 232 388 78 51
Faks: 0 232 388 78 51
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.bornova.bel.tr
Yarışma SonuçlarıÖdüller

Birinci Ödül

Evren Başbuğ, Y.Mimar (Ekip Temsilcisi)
Umut Başbuğ, Mimar

Danışman
Seden Cinasal Avcı, Mimar
Ramazan Avcı, Mimar
Suzan Bahtiyar, Mimar
Özcan Kaygısız, Mimar
Mahmut Atilla Eser İnş. Y. Müh.

İkinci Ödül
Doğan Zafer Ertürk, Y. Müh. Mimar (Ekip Temsilcisi)
Kadir Uyanık, Y.Mimar
Ali Kemal Terlemez, Mimar
Orkan Zeynel Güzelci, Mimar
Leon Mitrani, Mimar

Yardımcı Ekip
Ömer Durdu, İç Mimarlık Öğrencisi
Sezgin Tufan, İç Mimarlık Öğrencisi

Danışman
Akın Önalp İnş. Y. Müh.

Üçüncü Ödül
Özgür Bingöl, Y. Mimar (Ekip Temsilcisi)
İlke Barka, Y. Mimar
Emre Savga, Mimar
Tuba Bilgiç, Mimar
Berna Göl, Y.Mimar

Yardımcı Ekip
Özgür Özer, İç Mimar

Danışman
A. Günkut Barka, İnşaat Mühendisi

Mansiyonlar
5 adet eşdeğer mansiyona layık projeler aşağıdaki şekilde seçilmiş olup, açılış sıra numarasına göre sıralanmıştır.

Mansiyon
A. Tamer Başbuğ, Mimar (Ekip Temsilcisi)
Hasan Özbay, Y. Mimar
Aslı Özbay, Y.Mimar
C. Baran İdil, Şehir Plancısı / Y.Müh. Mimar

Yardımcı Ekip
Tuba Tuncalı
Deren Uysal (öğrenci)
Elif Suna Akşıray (öğrenci)
Pelin Ayça

Danışman
Ergun Dinçer İnş. Müh.

Mansiyon
Ömer Çapartı, Y.Mimar

Danışman
Gökhan Çetin, İnş. Müh.

Mansiyon
Murat Aksu, Y.Mimar
Umut İyigün, Y.Mimar

Yardımcı Ekip
Aycan İşcan, Mimar
Osman Naskali, Mimar
Yılmaz Kürtüncü, Mimar
Günay Çalışkan, Tekniker
Burak Sülünbaz, İç Mimar
Ezgi Ak, Y. Mimar
Özlem Çatık, Mimar
Sevcan Dönmez, öğrenci

Danışman
Mehmet İyigün, İnş. Müh.

Mansiyon
İbrahim Eyup, Mimar

Yardımcı Ekip
Olcay Ovalı Eyup, Mimar

Danışman
Hakan Çatalkaya, İnş.Müh.

Mansiyon
Gülenay Erdem, Y. Mimar
Fatma Tuğba Okcuoğlu, Mimar

Yardımcı Ekip
Gözde Doğramacılar, Mimar

Danışman
Mehmet Burak Yılmaz, İnş.Müh.
Kemal Karaköse, İnş.Müh.

Yarışma Bilgileri"Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi" mimari projesinin elde edilmesi işi 13/08/2004 tarih ve 25552 sayılı Resmi Gazete''de yayınlanan "Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği" kuralları çerçevesinde İzmir Bornova Belediye Başkanlığı tarafından yarışmaya çıkarılmıştır.

a) YARIŞMANIN AMACI:
"Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi" konulu tasarım gerçekleştirilirken, kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin rekabet yolu ile geliştirilmesine, çok sayıda seçenekten ekonomik, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin seçilmesine, müelliflerinin saptanmasına ve güzel sanatların teşvikine; ayrıca, ilgili mesleklerin gelişmesine, etik değerlerin yerleşmesine, uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortam sağlamaktır.

b)YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ :
Yarışma; serbest, ulusal ve tek kademelidir.

c) YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ :
YARIŞMANIN KONUSU:
Yarışmanın konusu; İzmir''in Bornova İlçesi Karacaoğlan Mahallesi Yeşilova mevkiinde yer alan Yeşilova Höyüğü arkeolojik alanına ait ziyaretçi merkezi projesinin ihtiyaç programına uygun olarak elde edilmesidir. Ziyaretçi merkezi yarışma alanı paftasında işaretli özel proje alanında (A3) inşa edilecektir. Bitişikteki kazı alanı (A1), köprü ve yaklaşım alanında (YA) yine ihtiyaç programı uyarınca yapılacaklar da fikir projesi düzeyinde kalmak koşulu ile yarışmanın konusudur.

YARIŞMANIN YERİ:

Yarışmanın yeri İzmir İli, Bornova İlçesi, Karacaoğlan Mahallesi Yeşilova mevkiinde ve Bornova Belediyesi imar planı sınırları içerisinde yer alan Yeşilova Höyüğü arkeolojik sit alanı''dır.

Yeşilova Höyüğü İzmir''in bilinen en eski yerleşim alanıdır. 2003 yılında keşfedilmeden önce en çok 5 bin yıl eskiye giden geçmişi olduğu düşünülen İzmir, Yeşilova Höyüğü''nde yapılan kazılarda elde edilen bulguların ardından Anadolu''nun en eski yerleşimlerinden biri olma özelliğini kazanmıştır. Kazılara İzmir Arkeoloji Müzesi''yle 2005 yılında başlanmış, 2007 yılında bir yıl ara verildikten sonra 2008 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ege Üniversitesi adına Yrd. Doç. Dr. Zafer Derin başkanlığında kazılara devam edilmiştir.
Yeşilova Höyüğü 400 m. kuzeyindeki Yassıtepe Höyüğü ve İpekli Kuyu Höyükleri ile birlikte İzmir''in Prehistorik Yerleşim Alanı içinde bulunmaktadır.

Yeşilova Höyüğü ile ilgili ayrıntılı tanıtım, yarışma alanı iklim, ulaşım ve jeolojik verileri idari şartname ekinde verilmiştir.

Yarışma alanının alt bölümleri aşağıda tanımlanmıştır.

A3 - Özel Proje Alanı: 3. Derece Arkeolojik Sit alanı olup, Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Koruma Amaçlı İmar Planı plan notlarına tabidir. Şartname ekindeki ihtiyaç programında Ziyaretçi Merkezi, Deneysel Arkeoloji Alanı ve Kazı Evi için belirlenen ihtiyaçların tamamının yarışmacılar tarafından tasarlanacağı alandır.

A1 - Kazı Alanı: 1. Derece Arkeolojik Sit alanı olup, arkeolojik ihtiyaçlar hariç kesin yapılaşma yasağı bulunan alanlar kapsamındadır. Bu alan arkeolojik kazıların sürmekte olduğu alandır. Yarışmacılar bu alanı A3 alanı ile ilişkisi açısından ele alacak, bunun dışında ihtiyaç programında bu alan için öngörülen yapısal öğeleri fikir projesi düzeyinde tasarlayacaklardır. Bu öğeler, kazıların sürmesi ve sonuçlarının henüz kesinleşmemiş olması sebebiyle, ancak alanın bütünselliğinin korunabilmesi için diğer alanlarla birlikte ele alınacaktır. Alanda sürmekte olan arkeolojik kazıların kazı başkanlığınca düşünülen geleceğe ilişkin projeksiyonu idari şartname ekinde verilmiştir.

YA - Köprü ve Yaklaşım Alanı: Yarışma Alanı Paftası''nda işaretli bu alanda proje alanına yaklaşımı belirleyecek çevre düzenlemesi, ihtiyaç programı ve mevcut imar planına uygun olmak şartıyla fikir projesi düzeyinde tasarlanacaktır. Bu alan için tasarlananlar da ilk etapta uygulamaya dönük olmayacaktır.

d) YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI:
Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin, bu maddenin (g) bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;
a - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası mimar kökenli üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak (Yarışmaya ekip halinde katılma durumunda yardımcı elemanların ve danışmanların mimar olma zorunluluğu yoktur.)
b - Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
c - Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
d - Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.
e - Yarışmayı açan idarede, yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
f - Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
g - Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmak (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
h - Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacıların şartname bedeli olan 50 TL''yi idare veznesine yatırmak suretiyle; idarenin Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Fevzi Çakmak Cad. No:38 Bornova/İZMİR adresinden elden satın alabileceği gibi, şartname bedeli olan 50 TL''yi (Elli Türk Lirası) idarenin;

Bornova Belediyesi Vakıfbank Bornova Şubesi
IBAN No:TR750001500158007292293401 nolu hesabına,

"Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması Katılım Bedeli" notuyla yatırmak suretiyle, şartname almaları ad, soyad, T.C. kimlik numarası, adres ve iletişim bilgilerini bırakmaları zorunludur. Şartname ve eklerini yukarıda açıklandığı gibi elden alabilecekleri gibi, banka dekontunu aşağıda belirtilen faksa göndermeleri durumunda, belgenin alınmasını takip eden gün şartname ve ekleri yarışmacının adresine PTT veya kargo ile ödemeli olarak gönderilecektir. Şartname alma için son tarih 08.09.2010, saat 12.00''dır. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir. Yarışma şartname ve eklerine İzmir Bornova Belediyesi, www.bornova.bel.tr web adresinden de ulaşılabilir.

e) YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışmanın ilanı 22 Haziran Salı
Soru sorma süresinin bitimi  05 Temmuz Pazartesi Saat 17.00
Soru-cevap toplantısı için jürinin toplanması  07 Temmuz Çarşamba Saat 9.30''da
Soru-cevap çalışmalarının sonuçlarının yarışmacılara gönderilmesi 14 Temmuz Çarşamba
Projelerin raportörlüğe teslim edilmesi 13 Eylül Pazartesi Saat 17.00''ye kadar
Değerlendirme çalışmaları için jürinin toplanması 17 Eylül Cuma
Sonuç ilanı 27 Eylül Pazartesi
Sergi tarihi 27 Eylül Pazartesi
Kolokyum ve Ödül Töreni tarihi 6 Ekim Çarşamba Saat:10.00

f) DANIŞMAN, ASLİ VE YEDEK JÜRİ ÜYELERİ İLE RAPORTÖRLERİN İSİMLERİ:
A - DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR
Bornova Belediye Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Zafer DERİN
Arkeolog (E.Ü)Yeşilova Höyüğü Kazı Başkanı

Serpil YASA
Arkeolog İzmir 1 nolu K.T.V.K.B.K. Müdürü

Ümit TUNÇAĞ
Başkanlık Kültür ve Sanat Danışmanı

Zerrin GENÇTÜRK
Şehir Plancısı, Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı

B - ASİL JÜRİ ÜYELERİ
Sinan OMACAN
Y.Mimar

Yrd. Doç. Dr. Emel KAYIN
Y.Mimar

Yrd. Doç. Dr. Erdem ERTEN
Y.Mimar

Yrd. Doç. Dr. Zehra ERSOY
Y.Mimar

Sermet PINAR
İnş. Müh. Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı

C - YEDEK JÜRİ ÜYELERİ
Halil İbrahim ALPASLAN
Y.Mimar

Yrd. Doç. Dr. Hümeyra BİROL AKKURT
Y.Mimar

Ali AYKUT
İnş. Müh. Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı

D - RAPORTÖRLER
Şule KÖK
Mimar- Fen İşleri Müdürlüğü

Gonca BİLGİLİ
Y.Mimar- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

E - RAPORTÖR YARDIMCISI
Serdar Halil YILDIZ
(Mot. Teknr.)- Fen İşleri Müdürlüğü

g) VERİLECEK ÖDÜLLERİN SAYISI VE TUTARLARI:
Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödüller net olarak ödenecektir.
1. Ödül Net : 25.000,-TL
2. Ödül Net : 20.000,-TL
3. Ödül Net : 15.000,-TL
5 adet mansiyonun her biri için 7.500,-TL

Yarışmacılara ödenecek ödül, mansiyon bedelleri en geç yarışma sonucunun ilanını izleyen otuz (30) gün içinde, yarışmacılara veya yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu''nun 29. maddesine göre net olarak ödenir.

h) ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE NASIL TEMİN EDİLECEĞİ, SATIN ALMA BEDELİ:
Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacıların şartname bedeli olan 50TL''yi idare veznesine yatırmak suretiyle; idarenin Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Fevzi Çakmak Cad. No:38 Bornova/İZMİR adresinden elden satın alabileceği gibi, şartname bedeli olan 50,-TL''yi (Elli Türk Lirası) idarenin;

Bornova Belediyesi Vakıfbank Bornova Şubesi
IBAN No:TR750001500158007292293401 nolu hesabına,

"Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması Katılım Bedeli" notuyla yatırmak suretiyle, şartname almaları ad, soyad, T.C. kimlik numarası, adres ve iletişim bilgilerini bırakmaları zorunludur. Şartname ve eklerini yukarıda açıklandığı gibi elden alabilecekleri gibi, banka dekontunu aşağıda belirtilen faksa göndermeleri durumunda, belgenin alınmasını takip eden gün şartname ve ekleri yarışmacının adresine PTT veya kargo ile ödemeli olarak gönderilecektir. Şartname alma için son tarih 08/09/2010, saat 12.00''dır. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir. Yarışma şartname ve eklerine İzmir Bornova Belediyesi, www.bornova.bel.tr web adresinden de ulaşılabilir.

i) YER GÖRME ZORUNLULUĞU VARSA ŞARTLARI:

Yer görme zorunlu değildir. Yarışma alanını görmek isteyen yarışmacılar yarışma raportörlüğüne müracaat ederek randevu alabilirler.

j) İDARENİN ADI, ADRESİ, TELEFON VE FAKS NUMARASI:
İdarenin Adı : BORNOVA BELEDİYESİ
Adresi : Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
Fevzi Çakmak Cad. No: 38 Bornova/İZMİR
Telefon : 0 232 3887851
Fax : 0 232 3887851
e-posta:[email protected]
web: www.bornova.bel.tr

YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.