Yarışmalar

Fuar Alanı Karşılama - Sergi - Sunu Mekanı Ulusal Öğrenci Proje Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 10 Mart 2011
İletişim
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.bursamimar.org.tr


1) YARIŞMANIN AMACI

Türkiye''de de çevre-insan ilişkileri açısından yaşanan gelişmeler, gelişen dinamikler, çevre düşüncesinin daha yaygın bir kitle tarafından benimsendiğini göstermektedir. Sürdürülebilirlik çerçevesinde gelişen kavramlar, gerek bilimsel gerekse toplumsal zeminlerde ağırlığını giderek daha çok hissettirmekte, özellikle kamu kuruluşlarına, meslek örgütlerine, eğitim kurumlarına önemli sorumluluklar yüklemektedir.

Bu bağlamda; Mimarlar Odası Bursa Şubesi de sürdürülebilir çevre oluşum sürecine meslek insanları olarak katkıda bulunulmasını temel hedef olarak görmekte ve geleceğin mimarlarından, 23. sü düzenlenecek olan Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi için "Mimarlar Odası" olarak kendisini tanımlayacak ve sürdürebilirlik çerçevesinde duruşunu anlamlandıracak özgün tasarımlar elde etme amaçlı karşılama ve kayıt kabul standı yarışması düzenlemektedir.

Yarışmanın amacı "Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği" kuralları içinde kültür, sanat, bilim, çevre ve etik değerleri dikkate alarak güzel sanatları teşvik etmektir.

2) YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ
Yarışma, serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yapılacaktır.

3) YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ
Yarışmanın konusu Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi için "KARŞILAMA - SERGİ - SUNU MEKANI tasarımıdır. Söz konusu tasarımın yeri Bursa Tüyap Sergi ve Fuar alanı yapısı içinde olup diğer bilgiler ekte mevcuttur.

4) İHTİYAÇ PROGRAMI
Bursa Tüyap Sergi ve Fuar alanı yapısı giriş holünde;

Karşılama ve kayıt kabul standı toplam...... 24 M2

Mimarlar Odası''nın kurumsal kimliği yanında sürdürülebilirlik temasını da içeren, hızlı ve kolay imal edilebilecek, sökülebilir-takılabilir, gelecek yıllarda da Fuar ve Kongrelerde karşılama amaçlı olarak kullanılabilecek stantta aşağıdaki temel fonksiyonlar bulunmalıdır:

- Karşılama Bankosu. (dört kişilik ).............16 M2
- Mimarlık Vakfı Standı (bir kişilik )................4 M2
- Kongre kitapçığı ve çantaları depo mekanı ...2 M2
- Kitap CD satış alanı .................................2 M2

Kazanan proje 24 Mart 2011 tarihinde başlayacak olan fuar alanında uygulanacağından; tasarımlar kısa sürede imal edilebilecek ve kolaylıkla monte edilecek sistemde ele alınmalıdır.

Sponsor firmalar için mekan kurgusu (giriş holü içinde müellif önerecektir)

Sergi alanı

Yaklaşık 50 adet (A0) paftanın sergilenebileceği (giriş holü içinde müellif önerecektir)

İşlik (25 kişilik)

Devingenliği ile, atelye kullanıcısının tasarımına göre değişime olanak veren mekan kurgusu içermelidir. (giriş holü içinde müellif önerecektir)

Katılımcının öngördüğü senaryo doğrultusunda programla ilgili çeşitli esneklikler kazandırılabilir.

5) YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
-Seçici Kurul üyeleri ve sponsorlar ile birinci derece yakınlıkları olanlar dışında lisans öğrencileri ile sınırlıdır.
-Yarışmaya Türkiye veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti''ndeki Mimarlık Fakültelerinde öğrenim gören lisans öğrencileri bireysel ya da grup olarak katılabilirler.
-Bireysel katılımlarda bizzat katılımcının, grup katılımlarında ekip başının Mimarlık Bölümünden olması zorunludur. Grup katılımlarında kişi sayısı sınırlaması yoktur.
-Katılımcılar; Mimarlar Odası Bursa Şubesi''nden veya www.bursamimar.org internet adresinden ücretsiz şartname alarak yarışma raportörlüğüne kayıt olacaklardır. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir)
-Üniversitelerin 2010 Bahar Yarıyılı Eğitim-Öğretim Dönemi ve sonrasında mezun olan öğrenciler de yarışmaya katılabilirler.
-Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir yarışmada ödül almamış olması şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin, jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir, ödül kazandıysa ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.
-Yarışmaya katılım ücretsizdir.
-Yarışmaya sunulan çalışmaların tüm hakları Mimarlar Odası Bursa Şubesi''ne aittir. Yarışma projeleri iade edilmeyecektir.( Paftalar sergi amaçlı kullanılacaktır.)
-Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

6) YARIŞMA TAKVİMİ
1 Şubat 2011 : Yarışmanın ilanı
15 Şubat 2011 : Soru sorma için son tarih
17 Şubat 2011 : Yanıtların ilanı
10 Mart 2011 : Proje teslimi, saat 19.00
15 Mart 2011 : Jüri değerlendirmesi
16 Mart 2011 : Sonuçların ilanı
24 Mart 2011 : Ödül töreni, sergi ve kolokyum

7) İDARE ve RAPORTÖRLÜK BİLGİLERİ
Adı: Mimarlar Odası Bursa Şubesi
Adresi: Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi
Odunluk Mahallesi Kale Cad. No:8/A-3 Blok Nilüfer/ Bursa
Tel: 0.224.453 56 00
Faks: 0.224.453 56 01
(Faks''ların üzerine Yarışma Raportörlüğü''nün Dikkatine'''' Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi için "KARŞILAMA - SERGİ - SUNU MEKANI TASARIMI" uyarısı yazısı yazılmalıdır.)

e-posta: [email protected]
Web: www.bursamimar.org.tr

8) JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİMLERİ

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ
- Mimar Nizamettin Kaya (Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı)
- Mimar Gökhan Yıldız (Mimarlar Odası Bursa Şubesi Üyesi)
- Mimar Can Şimşek (Mimarlar Odası Bursa Şubesi Üyesi)

ASLİ JURİ ÜYELERİ
-Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk (U.Ü.)
-Prof. Dr. Nur Çağlar (G.Ü.)
-Yrd. Doç.Dr. Murat Uluğ (K.Ü)
-Yrd. Doç.Dr. Nezih Recep Aysel (M.S.G.S.Ü)
-Yrd. Doç.Dr. Özgür Ediz (U.Ü)
-Yrd. Doç.Dr. Timur Kaprol (T.Ü)
-Y. Mimar Ömer Selçuk Baz (U.Ü)

YEDEK JURİ ÜYELERİ
-Y.Mimar Doğan Ümit Yücel (G.Ü)
-Mimar Ayhan Abanozcu (G.Ü)

RAPORTÖRLER
-Y. Mimar Özge Tümer (U.Ü)
-Y.Mimar Ece Şahin (U.Ü)

9) ÖDÜLLER
1. Ödül 3000 TL
2. Ödül 2000 TL
3. Ödül 1000 TL
Mansiyon Bilgisayar (3 adet)

10) YARIŞMACILARA VERİLECEK BELGELER
1. Yarışma Şartnamesi
2. İhtiyaç Programı
3. 1/100 ve Tüyap Sergi ve Fuar Salonu planı, Kesiti, Görünüşleri
4. Yarışma Alanına Ait Fotoğraflar

11) YARIŞMACILARDAN İSTENENLER
Yarışma şartnamesi web sitesinden sağlanabilir.

PROJELERİN ÇİZİM VE SUNUŞ BİÇİMİ
Projelerin çiziminde kullanılacak kağıdın cinsi, çizim tekniği ve renk serbesttir. Projeyi daha iyi anlatabilmek için gerekli görülen görsel dokümanlar perspektif vs. sunulabilir. Sergileme kolaylığı bakımından bir adet A0 boyutunda ve projeler tercihen sert bir malzeme üzerine aplike edilmiş olacaktır.

ÇİZİMLER:
Genel yerleşim planı 1/200
1/100 karşılama ve kayıt kabul standı yakın çevresi
Planlar, kesitler, görünüşler 1/20
1/5 sistem kesiti
Çeşitli görseller

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU
Mimari açıklama raporu, projenin işlevsel özelliklerini ve mimari yaklaşımlarını ortaya koyan nitelikte olmalı ve önerilen sistemin farklı koşullarda birden çok kez uygulanabilirliğine ve kombinasyonlarına ilişkin açıklamaları içermelidir. Rapor 300 kelimeyi geçmeyecektir ve ayrı olarak verilmeyerek proje ile birlikte pafta düzeni içinde bir bütün olarak ele alınacaktır. Rapor içinde gerekli görülen konsept çizimleri kullanılabilir. Ayrıca, yarışma kitapçığı için 100 kelimeyi geçmeyecek bir özet de istenmektedir.

CD İLE TESLİM
Yarışma paftalarının tamamı (jpeg formatında) ve mimari açıklama raporu niteliğindeki metin (txt ya da doc formatında) iki kopya Cd olarak teslim edilecektir.

12) KİMLİK ZARFI
Yarışmacılar, projenin teslim edileceği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde -el yazısı olmamak koşulu ile- yazılmış Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi için "KARŞILAMA - SERGİ - SUNU MEKANI 2011 Öğrenci Proje Yarışması Kimlik Zarfı" başlığı yazılı bir zarf içine;

- Ad, Soyad
- Okudukları okul, kaçıncı sınıf öğrencisi oldukları (Üniversiteden onaylı öğrenci belgesi)
- Adres, telefon numaraları ve e-posta adreslerini belirttikleri imzalı belgeyi koyarak teslim edeceklerdir.

Yarışmaya katılan tüm projelerin kimlik zarfı açılır, kimlikleri açıklanır ve bu durum yarışma tutanağına geçirilir.

13) RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI
Rumuz beş rakamlı, 1X5 cm. boyutlarında olacak ve her paftanın, zarfın ve ambalajın sağ üst köşesine -el yazısı olmamak koşulu ile- yazılacaktır.
Kargo gönderilerindeki gönderen adresi, raportörler tarafından gizlenecektir.

14) YARIŞMA TAKVİMİ
Proje yarışması ilk ilan tarihi ile başlayıp 11/03/2011 günü saat 19:00 ‘da sona erecektir.

15) PROJELERİN TESLİM GÜNÜ YERİ VE ŞARTLARI
Proje teslim tarihi 10 Mart 2011 Cuma günüdür. Projeler bu tarihte saat 19.00''e kadar elden teslim edilebilir. Projenin kargo ile gönderilmesi durumunda ilan edilen tarih ve saatte kargoya teslim edilmiş olma şartı aranır. (Kargo ile teslimlerde 10 Mart 2011 Cuma saat 19.00 saatine kadar kargo teslim fişi odaya fakslandığı takdirde kabul edilir.) Kargo ya da posta yolu ile teslim edilen projeler 12 Mart saat:19.00 a kadar teslim adresine ulaştırılmış olması gerekir. Bu tarihte teslim adresine ulaşmamış projeler teslim edilmemiş sayılırlar.

Proje gönderi adresi:
Mimarlar Odası Bursa Şubesi
Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi
Odunluk Mahallesi Kale Cad. No:8/A-3 Blok Nilüfer/ Bursa

Tel: 0.224.453 56 00
Fax: 0.224.453 56 01

Bu tarih ve saatten sonra ulaşan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Uyarı: Yarışmayı düzenleyen kurumlar, ilgili kişilere veya makamlara teslim edilmeyen, kargoda kaybolan projelerden sorumlu tutulamazlar.

16) EKLER
Tüyap Fuar Alanı Projesi
Önceki yıllarda karşılama mekanı fotoğrafları

Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.