Yarışmalar

Kent Düşleri Proje Fikir Yarışması - 5: EGO Hangarları ve Alanı

Son Başvuru Tarihi: 23 Eylül 2011
İletişim
Web Sitesi: ego.mimarlarodasiankara...
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara kentinde işlevsel ve ekonomik değeri olan, kent merkezi içerisinde kalmış özellikli mekânların/ yapıların kamusal işlevlerle yeniden kente kazandırılması amacıyla "Kent Düşleri" adı altında mimari fikir yarışmaları düzenlemektedir. Bugüne kadar Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü, Zonguldak Kömür Yıkama Tesisleri, Kızılay Meydanı ve Çevresi''ne yönelik fikir projesi yarışmaları açılmış, kentsel ölçekte gündem oluşturularak, bu yapıların bir bölümünün kamusal kullanımlarla yeniden işlevlendirilmesine olanak sağlanmıştır.

Geleceğin mimarlık kültürünün yaratıcısı olan mimarlık lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Kent Düşleri ProjeFikir yarışmalarından beşincisinin teması, Ankara kent merkezine yakın konumda bulunan, bugün EGO Otobüs İşletmesi, Satın Alma Dairesi Başkanlığı, AYKOME Müdürlüğü gibi tesislerin yer aldığı, kent tarihinde ve yaşamında önemli bir kamusal hizmet alanı olarak işlev gören ve ekonomik ömrünü henüz tamamlamamış durumdaki "EGO HANGARLARI ALANI" olarak bilinen alanın yeniden işlevlendirilmesi olarak belirlenmiştir.

EGO Hangarları, Ankara''nın başkent olmasıyla hız kazanan kentleşme çalışmaları ve buna bağlı olarak öncelik verilen kent içi donatıları ve ulaşım ağlarının sağlanması amacıyla 1928 yılında Ankara Belediyesi''ne bağlı olarak kurulan Elektrik-Gaz-Otobüs (EGO) için yaptırılmıştır1. Alanda bulunan tesisler mimari özellikler açısından benzerlik taşımakta, alan bu yanı ile tasarlanmış bir bütün olma özelliği göstermektedir. Alanın bir bütün olarak ele alınmış olması, alanda yer alan tesislerin insan ölçeğinde olması, tesislerin referans elemanlardan oluşması ve alanın dengeli bir kapalı - açık mekân oranına sahip olması kent için önemli ve olumlu potansiyeller olarak değerlendirilmektedir.

Diğer yandan alanın Atatürk Kültür Merkezi, Hipodrom alanı, TCDD Lojmanları ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası''na yakın olması, Gençlik Parkı''ndan başlayan bir yeşil alan kuşağının parçası olma özelliği taşıması gibi nitelikler, alanın yeniden işlevlendirilmesine ilişkin ipuçları vermekte ve kent için taşıdığı potansiyeli pekiştirmektedir.

Kent Düşleri Projefikir Yarışmaları''nın beşincisi olan "EGO Hangarları ve Alanı Değerlendirme Fikir Projesi" Yarışması, mimarlık öğrencilerinin, yaşadıkları kentte bulunan nitelikli ve işlevsel alanları kentlilerin gündelik hayatlarının özgürleştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkı sağlayacak biçimde kamusal kullanım ile yeniden değerlendirmesini, ideallerinin ve hayallerinin paylaşılmasını ve fikirlerinin uygulanabileceği ortamların yaratılmasını hedeflemektedir. Öte yandan, yaratılacak düşünce zenginliğinden yola çıkarak kamuoyu oluşturmak ve sosyal mimarlık tartışmalarına katkı sağlamak, kent içindeki tarihsel mekânların işlevlerinin tartışılmasını ve yeniden kullanma duyarlılığının teşvik edilmesini desteklemek, kamu alanlarının gelişimi için sürdürülebilir tasarım ve yapı tekniklerinin kullanılmasına öncü öneriler geliştirmek de yarışmanın başlıca amaçları arasındadır.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi kentlerimizin plansız önermeler sonucu yaşamakta olduğu kimliksizlik, bellek yoksunluğu ve kültürel yoksullaşma karşısında, sorunlara başka bir bakış açısıyla yaklaşmayı ve çözümlerini kentin aktörleri ile birlikte bulmayı önemsemektedir.

Bu nedenle; bu yarışma aynı zamanda kent yaşamına ve geleceğine dair oldukça sınırlı olan düşüncelerin çoğalmasını ve yaygınlaşmasını sağlayacak, kentlilerin, uzmanların, yerel yöneticilerin, kamu idarecilerinin, demokratik kitle örgütlerinin ve sivil inisiyatiflerin bir araya gelerek çözüm önerilerini kolektif bir süreç içerisinde tartışacağı, yaşadığımız kentsel hayatın ve mekânlarının sorgulanacağı bir platform olmayı da hedeflemektedir.

22 Nisan 2011 tarihinde ilan edilen yarışma için son kayıt ve teslim tarihi 23 EYLÜL 2011 olarak belirlenmiştir. Yarışma, lisans ve yüksek lisans öğrencileri olmak üzere iki kategoride ulusal ve tek aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Yarışma, ekip içinde mimarlık öğrencisi bulunması koşulu ile tüm öğrencilerin katılımına açıktır. Yarışmaya katılan her fikir projesi kent açısından önemlidir; bu nedenle bu yarışma sürecinde her önermenin tartışılabilir ve paylaşılabilir kılınmasını sağlayacak tartışma ortamları düzenlenecektir. Yarışma katılımcılarının, önerdikleri projelerin düşünsel altyapılarını ortamla paylaşmaları ve projelerin sunulup tartışılacağı platformlara katılması beklenmektedir.

Yarışma takvimi şu şekildedir:

Yarışmanın ilanı 22 Nisan 2011
Yer görme gezisi son kayıt tarihi 20 Mayıs 2011
Yer görme gezisi 21 Mayıs 2011
Yarışmaya ilişkin soruların sorulması (en son tarih) 27 Mayıs 2011
Sorulan soruların tümünün cevaplarının ilanı 03 Haziran 2011
Projelerin Mimarlar Odası Ankara Şubesi''ne ulaşması/ teslimi için son tarih 23 Eylül 2011
Değerlendirme konferansı 30 Eylül 2011
Sonuçların açıklanması 03 Ekim 2011
Kolokyum, ödül töreni, sergi 13 Ekim 2011

Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.