Yarışma Projeleri

TBMM Yapı Kompleksi Mimari Proje Yarışması

Tarih: Ekim 2006
2. Ödül

Kazananlar: Rıfat Gökhan Koçyiğit, Bilge Bulut Aksaz, Işıl Gönül Budak.

Projenin tasarımında belirleyici olan yaklaşım, mevcut peyzaj değerlerinin olabildiğince korunması esasına dayanmaktadır. Buna göre mevcut hizmet binasının doğusunda kalan yeşil alan olduğu gibi korunarak yerleşke geneline hizmet eden açık alanlarla desteklenmiştir. Yapılaşma mevcut yeşil ve onunla ilişkili açık alanı saracak biçimde organize edilmiştir. Yaklaşım gereği yapılaşmanın taban alanı mümkün olduğunca azaltılmaya çalışılmış, Genel sekreterlik Binası ile Kütüphane ve Araştırma Merkezi ve Arşiv Binası Yapı kompleksi bir arada çözümlenmiştir. Ziyaretçi Kabul binası ise bu genel yaklaşımı bütünler biçimde açık alanların ve yeşilin mekânlaştırılmasında etkili olmuştur.

Erişim
Taban alanı olabildiğince azaltılmaya çalışılan yapı kompleksinde karşılaşılan başlıca problem zemin katla ilişkili mekânların organizasyonu ile ilgilidir. Kütüphane ve Arşiv Binası ana girişi ile Genel Sekreterlik Binası girişlerinin yanı sıra bunların servis mekânlarının, Tabiplik kesiminin ve Sosyal Tesislerin doğrudan zeminle ilişkilendirilmeleri sağlanmıştır. Zeminle ilişkiyi arttırmak üzere doğal zemin kotları etüt edilerek mevcut Genel sekreterlik binasının oturduğu alanın güney kesimi ile önerilen hizmet binasının batı kesiminde çökertilmiş avlular düzenlenmiştir. Bu yolla iç mekanlara kolay erişimin yanı sıra kompleks genelinde doğal ışık alınan yüzey miktarının arttırılması da sağlanmıştır.

Batı kesiminde yaratılan servis avlusuna erişim hem yeni nizamiye girişinden hem de güney doğu kesimindeki otopark rampasından sağlanmaktadır. Bu yolla servis mekânların yerleşke içiyle olduğu kadar yerleşke dışıyla da ilişkisi sağlanmıştır.

Kampus geneline erişimde önemli bir rol alacağını düşündüğümüz yeni açılan nizamiye girişi ve onun öneri yapı kompleksi ile ilişkisi gerek görsel gerekse de dolaşım açısından güçlendirilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla yeni nizamiye girişi Meclis Binası ile Halkla İlişkiler Binası arasında kalan yola mevcut yol izinden yararlanmak suretiyle peyzaja zarar vermeden bağlanmaya çalışılmıştır.

Etaplama
Öneri yapı kompleksi, şartnamede belirtilen mevcut Genel Sekreterlik Binası’na 2,5m yaklaşım sınırına göre bu binanın batı ve güney sınırına yaklaşık paralel açılacak kazıklı hafriyat sistemi ile etaplamaya gerek duyulmadan tek seferde inşa edilebilme kabiliyetine sahiptir. Jüri görüşü de bu yönde olduğu takdirde, Ana Giriş Köprüsünün kuzey kesiminin bir kısmı ile kompleksi saran ana saçağı gerekli kısımları mevcut binanın yıkımının ardından tamamlanacaktır.

Yapı kompleksinin etaplamaya gerek duyulmaksızın tek seferde inşası ekonomiklik sağlamaktadır. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı kompleksin inşasının etaplanarak zamana yayılmasının gerekli görüldüğü durumda Kütüphane Araştırma Merkezi ve Arşiv Binasının ikinci aşamada yapılmasının dilatasyonla ayrılan yapı sistemi açısından hiçbir sakıncası yoktur.

İklim ve Yönlenme
Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı geçen Ankara iklimi dikkate alındığında kuzey ve doğu yönlerine açılan avlu, yazları özellikle öğle ve sonrası saatlerde yerleşke geneline hizmet eden gölgelikli serin açık mekânlardan oluşmaktadır. Çalışma mekânlarının batı cephesinden doğal ışık alan yüzeyi kışları ısınmada ekonomiklik sağlarken yaz ayları dikkate alındığında cephe de ayarlanabilir bir güneş kontrol sistemi tasarlanmıştır.

Genel Sekreterlik Binası’nın dolaşım sistemi, Avlu kesimine yönlenen iç boşlukla ilişki çözümlenmiş asansör, merdiven ve koridor sisteminden oluşmaktadır. Genel kullanıma hizmet eden aydınlık ve ferah dolaşım alanları Avlu, yerleşke ve Ankara manzarasından tüm kullanıcıların yararlanmasına olanak sağlamaktadır.

Kütüphane Araştırma Merkezi ve Arşiv Binası’nda ise Okuma Salonu Ana Giriş Köprüsü üzerinden yerleşke ve Avlu ile ilişki kurmaktadır.

Sosyal Mekanlar ise geniş sergi salonu, giriş ve fuaye aracılığı ile avluya direkt açılmakta, bu avlu toplantı etkinliklerinin gerçekleşmesinde iç fuayeye alternatif bir dış fuaye imkanı sunmaktadır.

Planlama
İhtiyaç programında verilen tüm mekânlar eksiksiz yeterli alan içerisinde ve mekanik, elektrik, elektronik donanımlarının gerekleri doğrultusunda uygun alanlar bırakarak çözümlenmiştir.

Yapı kompleksi kat yükseklikleri 3,8m olan toplam 11 kattan oluşmaktadır.

Bunlar plankote’de verilen +904 = +- 0.00 kabulüne göre:

1 teras kat : + 14.00
3 normal kat : 3.kat + 10.02
2. kat + 06.40
1. kat + 02.60
4 zemin kat : Ana Giriş Katı - 01.20
Nizamiye Girişi Katı - 05.00
İç Avlu Giriş Katı - 08.80
Servis Avlusu Giriş Katı - 12.60
3 bodrum kat: 1. Bodrum Kat - 16.40
2. Bodrum Kat - 20.20
3. Bodrum Kat - 24.00

şeklinde konumlanmışlardır.

Kütüphane Araştırma Merkezi ve Arşiv Binası
Bu kesim, proje alanı içersinde yerleşkeye en hâkim ve en sakin bölge olarak gördüğümüz güney doğu bölgesinde konumlandırılmıştır.

Okuma salonu, homojen doğal ışık, Avlu, Yerleşke ve Ankara Manzarası gibi gereklerden dolayı kuzeye yönlendirilmiştir. Bina genelinden ışıklı iç boşluklar ve kat seviyesi farkı ile koparılmasıyla iç mekânda görsel derinlik sağlanmasının yanı sıra sessiz bir okuma imkânı da elde edilmiştir. Gerekli görüldüğü takdirde iç mekândan camlı bir sistem ile bölünmeye elverişli basit ve net bir plan şemasına sahiptir.

Diğer çalışma alanlarının tümü okuma salonunu saran bir iç boşluk etrafında konumlanarak dolaşım sistemi görsel bütünlük ile desteklenmeye çalışılmıştır.

Ana giriş ve servis girişi -1.20 kotundan sağlanmaktadır. Bina genelinde dolaşım sistemi okuyucu ve araştırmacılar ile arşiv ve kitap için olmak üzere iki ayrı sistem halinde ele alınmıştır. Galeri boşluğundan çıkan merdiven ile ona dik konumlanmış dört adet asansör kullanıcılara hizmet ederken, iç kesimde yer alan yük ve kitap için olmak üzere iki adet asansör ve çekirdeğin içinde yer alan merdiven ile güneydoğuda yer alan merdiven servis amaçlı düzenlenmiştir. Kütüphane ve Arşiv bölümlerinin servis sistemleri kullanım kolaylığı ve ekonomiklik açısından tek bir sistem içerisinde ele alınmıştır.

Genel Sekreterlik Binası
Bu kesimde planlama yemekhane, çalışma katları, tabiplik, atölye ve servis birimleri ve yeraltı otoparkı olmak üzere 5 ayrı sistem halinde ele alınmış dolaşımlarının birbirine karışmaması sağlanmıştır.

Yemekhane katı saçak kotunun üzerinde geri çekilerek çekme çatı katı şeklinde çözümlenmiş, bina genelini örten teras çatı bu işlevi destekler şekilde ele alınmıştır. Mutfak, servis avlusundan giriş alarak kısmi bir yük asansörü ile -16.40 kotunda çözümlenmiş yemekhane ile arasında özel yemek asansörü ve çöp taşıma sistemi vasıtasıyla bağlantı kurulmuştur.

Çalışma katları tüm katları birbirine bağlayan bir iç mekânla görsel olarak ilişkilendirilmeye çalışılmış ve ikinci bir ışık yüzeyi oluşturulmuştur. Genel dolaşım sisteminde,iİki adet çekirdeğin yanı sıra iç boşluktan çıkan iki adet merdiven ve bunları düşeyde diyagonal kesen bir kaskatlı merdiven sistemi ile birbirine bağlanmıştır. Düşey dolaşım Otoparktan yemekhaneye kadar tüm sistemi birbirine bağlayan 8 adet asansör ile güçlendirilmiş, çalışma birimlerini ve koridorları rahatsız etmeyen yeterli büyüklükte aydınlık bekleme alanları ile desteklenmiştir.

Çalışma alanları, mümkün olduğunca açık mekân anlayışının gerekleri çerçevesinde çözümlenmeye çalışılmıştır. Buna göre, temsil görevi üslenen makam odaları ve toplantı salonları duvarlı, şefler dolap veya camlı bölme ile ayrılmış, diğer alanların tamamı ise dolaplı- panolu sistemlerle bölümlenmiş bir mekân kurgusu içinde düzenlenmiştir. Bu durum çözümlemelerde esneklik sağlarken, binaya zaman boyutu içerisinde değişebilirlik kabiliyeti kazandırmaktadır. Yatay dolaşımda ulaşılabilirlik değerini arttırmakta ve programda verilen dolaşım alanından ciddi miktarda tasarruf sağlamaktadır. Buna ek olarak duvarsız sistemde sağlanan şeffaflık ve mekânsal derinlik ile iç mekânlara görsel zenginlik kazandırılmaya çalışılmıştır. Tüm bu çözümlemeler bina genelinde gerek ilk maliyet gerekse de işletme maliyeti açısından ekonomiklik sağlamaktadır.

Baştabiplik, -8.80 kotunda Avludan direkt giriş almakla birlikte diğer girişlere de güçlü bir düşey dolaşımla bağlanmaktadır. Bununla birlikte çalışma alanlarının altında yer alması sebebiyle çalışma katlarının dolaşımına karışmamaktadır. Doktor odalarının tamamı doğal ışıktan yararlanmaktadır.

Atölye ve Servis birimleri -12.60 kotunda açılan servis avlusu ile direkt ilişkidir. Bu birimler binanın genel dolaşım sistemine karışmadan yerleşke ile ilişki kurabilirken asansör ve çekirdeklerdeki merdivenler aracılığı ile de binanın geneli ile ilişki içindedir.

Mimari Dil
TBMM yerleşkesi, inşasından günümüze çeşitli değişiklik ve ek binalarla gelmiştir. Mevcut peyzaj ise gün geçtikçe gelişerek yalnız yerleşke için değil aynı zamanda Ankara için korunması gerekli bir değer haline gelmiştir. Holtzmeister’in tasarımında kalıcılık, cumhuriyetin yüceltilmesi, yalınlık, ağırlık, temsil kabiliyeti gibi kavramlara vurgu yapıldığını görüyoruz. Halkla ilişkiler Binasında da gerek formu ve dili gerekse de çevreyle ilişkisi bakımından bir süreklilik görüyoruz. Öneri projede bu sürekliliğin mevcut açık alanların korunması ve değerlendirilmesine yönelik bir mekânsal kurgu ve simgeselliğe yönelmeyen açık, basit ve rasyonel bir dille devam ettirilmesi hedeflendi.TBMM Yapı Kompleksi Mimari Proje Yarışması
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
TBMM Yapı Kompleksi Mimari Proje Yarışması
Yarışma Projeleri Arşivi
Dönem içinde yayınlanan projelerin listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz proje başlığını listeden seçiniz.