Yarışma Projeleri

TBMM Yapı Kompleksi Mimari Proje Yarışması

Tarih: Ekim 2006
2. Mansiyon

Kazananlar: Yavuz Selim Sepin, Asım Yılmaz, Betül Zengin.

Ankara’nın bu önemli merkezinde yer alan yarışma alanı, konumu itibari ile kensel bir bütünün parçasını oluşturmaktadır.Yerleşkenin odak noktasında Ankara’ya açılan Holzmeister’in meclis binası diğer tarafta bu binayı kuzey yönünde kucaklayan Behruz Çinici’nin milletvekilleri çalışma binası ve güney bitişinde de meclis camii ile kentsel anlamda ana kurguyu oluşturmaktadır.Bu doku içerisinde ve etrafınnda yeni bir bina yapmak oldukça sorumluluk isteyen bir durumdur. Tasarımımızla ülkenin egemenlik ve bütünlüğünü simgeleyen Parlemento binası ve milletvekilleri çalışma binası ile yarışmayan, saygılı ,onlarla bir bütünü oluşturan yeşil alanların dengesini bozmayan ,bir kompleks yaratılmaya çalışılmıştır.

TBMM Genelsekreterlik Binası, kütüphane , arşiv ve ziyaretçi binası mevcut doku içerisinde ve yaklasık aynı izlerde kuzey-güney yönünde yerleştirilmiş olup, kuzeyinde düz dikdörtgen formlu kütüphane binasını kucaklayan U şeklinde genel sekreterlik binası olmak üzere iki bloktan oluşmaktadır. Planlamadaki en önemli ilkesel yaklaşım, basit, sade ve okunabilir bir plan kurgusu üzerine yoğunlaşarak, mimaride sadeliğin ve okunabilirliğin yakalanmasıdır. TBMM yerleşke düzenini oluşturmada ise mevcut kentsel doku muhafaza edilerek yeni binaların yarışma arsası ile bütünleşmesi önemli bir etken teşkil etmiştir.

Şartnamede özellikle vurgulanan üç kriter bu yarışmada tasarımın ana ilkelerini oluşturmuştur.

a) Etaplama:
Birinci etaplamada ön görülen Genel Sekreterlik Binası , belirlenen sınırlar içerisinde engelsiz biçimde inşaa edilecek, mevcut personel binası genel sekreterlik binasına taşındıktan sonra ikinci etaptada yine gösterilen sınırlar içerisinde mevcut yeşil dokusu bozulmadan tek bir kitle içerisinde toplanan kütüphane, arşiv, sosyal ve kültürel etkinliklerin bulunduğu birim ve ziyaretçi kabul binası gerçekleştirilecektir. Bu süreç içerisinde, güneyde açılan genel sekreterlik protokol girişi ana giriş olarak kullanılacak, ikinci etab sonunda ana giriş kuzeydeki meydandan oluşturulacaktır.

b) Mevcut yeşil dokunun ve ağaçların korunması:
İnşaat sınırlarının içinde kalan mevcut yeşil dokunun ve ağaçların korunmasının, tasarımın şekillenmesinde çok önemli rolü olmuştur.Tasarlanan binanın eski personel binası sınırları içerisinde oluşturulması ile mevcut doku korunmuş ve korunması gereken ağaçlarda tasarıma entegre edilmiştir.

c) Gabari:
Uyulması gereken gabarinin altında kalınmış ve program verileri yatay bir yerleşim ile çözülmüştür.

Arsadaki topografik yapı, Güney-Doğu /Kuzey-Batı istikametindeki yaklaşık 6-7 metrelik kot farkı, tasarımda kullanılarak binalara iki zeminden girişler sağlanmıştır. Arsanın batısında personel binasının mevcut giriş kotu olan 898 kotu yeni tasarıma uyarlanarak, bu kotta kompleksin yeni nizamiyeden kontrollü girişleri sağlanmıştır. Genellikle dışarıdan gelen ziyaretçi ve konuklara açık olacak bu meydandan kütüphaneye, arşive, ziyaretçi binasına ,sosyal içerikli birimlere ve Genel sekreterlik binası avlusuna çıkan merdivenlerle girişler sağlanmıştır. Diğer taraftan, arsanın batı kısmında da 904 kotundan, daha çok kampüs yaya trafiğine açık girişlerle yaya sirkülasyonu sağlanmıştır.

Arsa üzerinde yapılacak her bağımsız bina çevresinde mesafeler ve gerekli yeşil alanların bırakılması sonucunda, ayrıca her birisi için kontrol ve güvenlik sorunlarının giderilmesi için ayrı ayrı giriş ve çıkışların düşünülmesi ile bu kısıtlı ve karmaşık plan düzenlerinin getirildiği arsada bütün birimleri içinde barındıracak iki bina tasarlanmıştır. Basit, okunabilir ve insanların kolayca yönlenebileceği bu plan kurgusu içinde , estetik ve mimari yaklaşımlarla birlikte , çevreye uyum sağlayan, topografik verilerin en iyi şekilde tasarıma yansıtıldığı, insan ölçeğinde , kent ölçeğinde , konukların, katılımcıların ve çalışanların benimseyeceği sıcak bir ortam oluşması düşüncesi tasarımımızı şekillendirmiştir.

Sosyal etkinliklerin odak noktasında oluşturulan atrium ve iç bahçe yaz, kış canlılığı sağlayan bir ortam oluşturmaktadır. Bahçe ve su öğesine direkt bağlantısı olan alt zemin katın da bütün aktiviteler oluşturulmuştur. Konser, tiyatro,toplantı salonları, fuaye, sergisalonları ,yemekhane, kafeterya ve seminer salonları bu avlunun etrafında oluşturulmuş olup, tek yönlü merdivenlerle 904 kotundaki meydana ve meclis binalarına açılarak sirkülasyon görselleştirilmiş, özürlülerin her noktaya en kolay biçimde ulaşımını sağlamak için asansörler düzenlenerek yatayda ve düşeyde ulaşım sağlanmıştır.
Kütüphane, arşiv binası ve ziyaretçi kabul binası saydam bir dikdörtgen binada toplanmıştır. Her iki yönden girişi sağlanan binada 904 kotundan itibaren iki kat kütüphane ,3. katında arşiv le ilgili program alanları düzenlenmiştir. Kütüphanenin tasarımında, sanal, digital, elektronik, akıllı ve kendini yenileyebilen bir kütüphanenin çağdaş teknolojik özelliklerine sahip bilgiye hızla ulaşabilen ve bilgiyi aktarabilen elektronik bir iletişim merkezi oluşturması amaçlanmıştır.

Giriş holü ,kütüphane okuma salonları ve gazete dergi okuma salonları, kuzey-güney aksı boyunca 3 kat yükselen bir galeri boşluğunda düzenlenerek ferah , aydınlık bir çalışma , okuma ortamı tasarlanmıştır.Koridorların açıldığı bu galeriler gerekli görüldüğünde camla kapatılarak optik bağlantı sağlanırken ses faktörünün de kontrol altına alınması düşünülmüştür. Binanın 904 kotu altında kalan iki katı ise ,yeni açılacak nizamiyeden girişi sağlanan giriş holü ve buna bağlı sergi salonları ,cafeterya ve sosyal aktivitelerin bulunduğu iç avlu ile ilişkilendirilmiştir.

Binanın kuzeyinde kalan iki kat olarak planlanan bölümde, giriş ve çıkışı birbirinden ayrılmış ziyaretçi kabul binası ve bununla ilgili güvenlik birimlerine ait program verileri yerleştirilmiştir.

1.ve 2. bodrum katlarda kütüphaneye ait kitap depoları, 3. bodrumda ise arşiv bölümüne ait kitap,evrak ve belge depoları planlanmıştır. Bu depolar ait oldukları birimlere asansör ve merdivenlerle direkt bağlanmıştır. Birinci etapta tamamlanacak olan otoparktan her iki bölümünde depolarına güvenlikli bir servis bağlantısı kurulmuştur.

Arsanın güneyinde konumlandırılan Genel Sekreterlik Binası, doğu cephesine 4 kat kot farkından batı cephesine 6 kat yapılarak verilen gabarinin altında kalınmış ve yatayda bir plan düzenine gidilmiştir. Labirent cinsi bir planlamadan kaçınılmıştır. İki adet ve u biçiminde olan büro kitleleri ortada bir galeri ile birleştirilerek içerdeki sirkülasyon alanının iç yaya trafiğine, bir iç avlu ve bir iç bahçe olarak kazandırılmıştır.Böyle bir düzende katlar arasındaki görsel bağlantı kurulmuş ve çalışılan ortamlara her yönden ışık getirilerek doğal aydınlatılması sağlanmıştır. Program verileri istenilen düzlemlerde gerçekleştirilmiştir. Halkla ilişkilerin yoğun olduğu birimler zemin katlarda konumlandırılarak önem sırası ve program verileri doğrultusunda ofis alanları üst katlarda ,servis alanları , teknik ve depolar bodrum katlarda , yemekhane ve sosyal donatı alanarı alt zemin ve ara katta düzenlenmiştir.

Genel Sekreterlik Binası kuzeyindeki meydana konumlandırılan iki katlı toplantı salonu 1.kat düzlemine alınarak zemin katından ana giriş sağlanmıştır.Bu taplantı salonunun da diğer sosyal mekanlar gibi hem bağımsız hem de ana bina ile birlikte kullanılması sonucunda fileksibilitesi artırılmıştır.G.S. Binası’nın güney kısmından binanın orta aks çizgisinde G.S. Protokol girişi planlanmış ve aksı kuzeye bağlayan iz üzerindeki asansör ve merdivenle iç avludan düşeydeki birimlere ulaşılmıştır. Bu girişin, ikinci etapta tamamlanacak olan kütüphane ve arşiv binası inşaatı süresince ana giriş olarak kullanılması düşünülmüştür.Birinci bodrum katında arşiv,depolar ve teknik mekanlar diğer iki bodrum katta da 450 otoluk kapalı oto park düzenlenmiştir.

TBMM Yapı Kompleksi Mimari Proje Yarışması
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
TBMM Yapı Kompleksi Mimari Proje Yarışması
Yarışma Projeleri Arşivi
Dönem içinde yayınlanan projelerin listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz proje başlığını listeden seçiniz.