Yarışma Projeleri

TBMM Yapı Kompleksi Mimari Proje Yarışması

Tarih: Ekim 2006
5. Mansiyon

Kazananlar: Ali Akarsu, Korhan Torcu, Murat Yüksel, Erhan Vural, Elif Aksayan, Rüstem Çakmak, Güven Çimenoğlu.

Projenin tasarım sürecinde, ana kriterler çevre etkileri ve yarışma şartnamesinde belirtilen hususlar çerçevesinde ele alınmış ve proje tasarımında ana çizgileri oluşturmuştur.

Genel planlamadaki kriterleri şu şekilde özetleyebiliriz.

Bina mevcut meclis binası yerleşkesiyle bir bütün olarak ele alınmıştır. Mevcut Genel Sekreterlik Binası’nın aşamalı olarak yıkılacak oluşundan dolayı etaplı planlama senaryosu oluşturulmuş ve tasarım bu yönde şekillendirilmiştir. Etaplı planlamada arazinin orta boşluğunu 2.aşamada korumak yolunda tavır alınmış ve bu boşluk geçirgen dış kabukla sarılmıştır. Etaplı inşaat aşamalarının tasarıma yanısıması şu şekilde olmuştur. Genel sekreterlik binası arazinin güney ucunda mevcut sekreterlik binasını sarmaktadır. İkinci aşamada yıkılacak sekreterlik binasının yerini alacak alanda ise kütüphane ve arşiv merkezine ilişkin birimlerin tasarlanması öngörülmektedir. Genel sekreterlik binasının yapılacağı ilk aşamada mevcut Genel sekreterlik binasına en yakın yerde 2.5 metre yaklaşım öngörülmektedir. Yeni Genel Sekreterlik Binasına ait A1,A2 ve A3 blok inşaat yapımı sonunda hali hazırda çalışmakta olan binaya taşınılacak ve mevcut bina yıkılarak 2. etaba geçilecektir. 2. etap senaryosunda ise öncelikle kütüphane arşiv bina bloğu ardından Ziyaretçi Kabul ve Koruma müdürlüğüne ait C bloğun yapımı önerilmektedir.

Bina bütünü içinde bakıldığında girişler şu şekilde sıralanabilir.

Birinci giriş noktası Ziyaretçi Kabul Salonuna Dikmen Nizamiyesinden olan giriştir. Bu girişten yerleşkeye geçişler yapılmakta ve bu nokta da TBMM Binasına , Halkla ilişkiler binasına ya da projede önerilen alt meydan kotuna ulaşılmaktadır.

İkinci giriş noktası Genel Sekreterlik Birimlerine olan giriştir. Bu giriş aynı zamanda binanın doğu cephesinden TBMM ve Halkla ilişkiler Binasına olan bir yönelimdir.

Servis girişleri binanın batı cephesinde planlanmıştır. Bunların ilki yemekhane avlusuna diğeri ise arşiv kütüphane depolarının servislerine hizmet vermektedir .Bu girişler servis avluları ve düşey sirkülasyon elemanlarıyla desteklenmektedir.

Kütüphane ve Arşiv binasına ait servis avlusu 896 kotunda depolarla aynı kotta planlanmıştır. Avluda yer alan servis asansörleri 892(-8.00)ve 888(-12.00) kotunda yer alan kütüphane birimlerine servis vermektedir.

Mutfak servis inişi de aynı cephede planlanmıştır. 896 kotunda yer alan mutfak servis avlusu batık avlu olarak planlanmış böylece görsel gürültü kesilmiştir. Mutfaktan bir üst kotta yer alan yemekhaneye monşarjlar vasıtasıyla servis yapılmaktadır.
Otopark girişleri iki ayrı bölgede planlanmıştır. Bunlardan ilki Yeni Nizamiye Binası’nı olduğu yerdedir ve 900 den 896 kotuna inmektedir. Nizamiyeden giriş yapacak araçlar batı cephesinde yer alan rampaları kullanarak otopark katına inmektedir.

Bir diğer otopark girişi ise güney cephesinde planlanmıştır. Mevcut yer altı otoparkına paralel giden bir rampa aracılığıyla 896 kotuna inmektedir. Bu otopark meclis içinden gelecek araçların (örneğin milletvekili araçlarını) otoparka indirmektir. Böylece Meclis yerleşkesi içerisindeki servis ringi yeni planlanacak otopark girişiyle Genel Sekreterlik Binasına bağlanmaktadır.

Bina merkezinde oluşturulan avlu meclis yerleşkesine ve yeşile açılan bir koridordur. Yerleşke çevresinde yeşil doku mümkün mertebe korunarak, binaların orta avluyla geçirgen bir bağ kurması sağlanmış bu bağlamda üst ve alt kotlar kompleks içinde meydanlara dönüşmüştür. Sert peyzaj elemanları ile düzenlenen yaya yolları bu dokunun içine entegre edilmiştir.

TBMM binasına açılan koridorlar iç mekanda avlulara dönüşerek galeri boşluklarıyla binanın içine nüfuz etmektedir. Böylece iç ve dış mekan arası iç boşluklarla ışık geçirgenliği ve iç mekan dış mekan görsel ilişkisi sağlanmaktadır.
Arazide kuzey ve güney ucundaki 6 metrelik kot farkı üst ve alt kotlar arasında ara geçişlere imkan vermektedir. Bu geçişler alt ve üst meydanlara dönüşerek Dikmen caddesini ve TBMM Binasını birbirine bağlaayan sahanlık görevi görmektedir. Kademelenme sayesinde 900 kotu ziyaretçi kabul ve kütüphane arşiv binası girişlerinin yapıldığı alt meydan kotu olarak belirlenmiş bir üstte zemin kat olarak kabul edilen 904 kotu ise üst meydan olarak tasarlanmıştır. Bu iki meydanın ara kesitinde ise konferans salonu kafeterya ve sergi salonları planlanmıştır.

Kütüphane ve Arşiv Binası girişleri alt meydan kotu ile ilişkilendirilmiştir. Ziyaretçi kabul salonu ve kütüphane arasında bulunan koridor meclis bölgesinden gelen ziyaretçileri alt meydana bağlamaktadır. Buraya açılan kafeterya alt meydanın kullanımını destekleyici niteliktedir. Kütüphane giriş holü konferans salonu fuayesi, kafeterya, sergi salonları, hediyelik eşya okuyucu hizmetleri ve okuma salonlarıyla ilişkilidir. Giriş holünde yer alan galeri boşluğu galeri içinde yüzen merdiven ve asansörlerle farklı kotlar arasında yaya dolaşımını kuvvetlendirmektedir. İç mekanda açılan yırtıklar ise okuma salonları arasında görsel sürekliliği sağlamaktadır. Okuma salonlarının galerilerle bağlanan iç kurgusunda yönetim birimleri de okuma salonlarını üzerinde yer almaktadır.

Arşiv Binasına ilişkin birimler alt meydan kotunun altında servis avlusuyla doğrudan ilişkili depo ve araştırma birimlerine yakın olarak düşünülmüştür. Bu birimler bahçe kotuna açılmakta ve buradan ışık almaktadır.

Genel Sekreter’lik Binası aşamalı planlamanın ilk safhasını oluşturan bina ana girişi meclis binalarının olduğu yönden 904(0.00) kotundandır. Bu kottan üst meydana ve genel sekreterlik binasına ulaşılmaktadır. Zemin katta yer alan sirkülasyon elemanları yaya dolaşımını destekler niteliktedir.Sekreterlik binası 3 ayrı bloktan oluşmaktadır.Bu bloklar birbirlerine köprülerle bağlanmakta böylece yaya akışı kesilmemektedir.

Ziyaretçiler Dikmen Nizamiyesi’nden tarihi duvara paralel olarak planlanan yürüme yolu ve ön giriş avlusuyla ziyaretçi holüne ulaşmaktadır.Bu binanın tasarımında amaç bol ışık alarak mevcut yeşil dokuyla bütünleşen mekanlar elde edinmek istenmiştir. Kabul holüne gelen ziyaretçiler kart alarak çıkış holünden TBMM Binasına yada alt meydana bağlı koridorla kütüphane binasına ulaşabilmektedirler.

TBMM Yapı Kompleksi Mimari Proje Yarışması
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
TBMM Yapı Kompleksi Mimari Proje Yarışması
Yarışma Projeleri Arşivi
Dönem içinde yayınlanan projelerin listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz proje başlığını listeden seçiniz.