Yarışma Projeleri

İzmit Sahili Peyzaj ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması

Tarih: Ağustos 2010
Mansiyon Ödülü


Proje Müellifi:

Peyzaj Mim./ Doç. Dr. Hayriye Eşbah TUNÇAY (Ekip başı)-(ÇÜ)

Mimar Esra SERT(YTÜ)

Peyzaj Y. Mimarı Nazife Tuğçe ONUK-(EÜ)

Şehir Plancısı Neşe ÇAKIR-(İTÜ)

Peyzaj Mimarı Oğuz ATEŞ(ZKÜ)

Yardımcılar:
Peyzaj Mimarı Uğur ŞENTÜRK

Peyzaj Mimarı Meliz AKYOL

Mimar Kenan AKİFOĞLU

Proje Açıklama Raporu

Kentsel İlişkiler
İzmit sahili mevcut durumu iti bari ile kent merkezi ile kopuk ve bağlatısız bir ilişki sergilemektedir. Bu durum bağlantıların zayıflıgından ziyaede kentsel aktivitilerin eksikiliğinden kaynaklanmaktadır. Özellikle SEKA Parkın yoğun kullanım oranı bu tip alanlara kent insanın ne kadar ihtiyacı olduğunu kanıtlamaktadır.

Park alanı mevcut doğal ve yapısal özellikleri ile oldukça önemli potansiyallere sahiptir, ilk olarak sulak alanın varlığı sayılabilir. Kent baskısı altında kalmış olsada sulak alanların alan dışındakiler ile birleştirilmesi ve peyzaj onarım teknikleri ile iyileştirilmesi ile ekolojik sürdürülebilirlik ve bağlantı hedeflenmektedir. Belediye ve alışveriş merkezinin varlığı alanın yapısal potansiyelleri olarak ele alındığında sürekli bir yaya sirkülasyonunu ve alan yakın çevresinin yoğun olarak kullandığını göstermektedir. Dolayısı ile bu aktivitelerin kıyı ile buluştuğu noktada kent için önemli bir düğüm noktası oluşturulması projenin asıl amaçlarından birisi olarak ele alınşmıştır.

Tasarım projesi kapsamında alanın kuzey doğusunda kalan bölgenin gelecekte Merkezi, iş alanı olarak öngörülmesi, kongre ve fuar alanı gibi aktivitelerin bu bölgede yoğunlaşması fikrini doğurmuştur. Mevcutta bulunan spor sahası yapısal olarak korunarak çok amaçlı bir atletizm pistine dönüştürülmüştür ve bu bölge kapalı olimpik bir yüzme havuzu binası ile spor aktivitesinin yoğun olduğu bir bölge olarak düşünülmektedir. Alanın Seka park ile olan bağlantısında ise tasarımsal olarak bir takım ilkelerde benzerlikler kurulmaya çalışılmış mevcut kullanımda bulunan; Deniz Altı Müzesi, Yelken Klübü, ve Balıkçı Teknelerinin işlevsel olarak korunması hedeflenmiştir.

Peyzaj
Yaygın park sistemlerine sahip kentler yaşam kalitesinin en yüksek olduğu alanlardır. Bu noktadan hareketle İzmit kenti için oldukça büyük bir kentsel yeşil alan potansiyeli olan yarışma alanının tematik, ekolojik ve sosyo-kültürel işlevler açısından farklı özelliklerdeki park birimleri ile dengeli ve herkes tarafından erişilebilir bir bütünlükte düzenlenmesi hedeflenmiştir. Alanın ekolojik özelliklerinin onarımı ile alanda mevcut çevre sorunlarının etkileri kontrol altına alınırken, kent ekolojisine katkı ve hızlı kentleşme sonucu giderek artan kaliteli rekreasyonel açık ve yeşil alan ihtiyacının karşılanması gözetilmiştir. Alanın organizasyonunda ekolojik park olarak isimlendirilen alan nehir ve deniz kıyısı sulak alan habitatları olarak planlanmış ve sisteme bir yapılandırılmış sulak alan ve tampon bölgenin eklenmesi ile sistemin sürdürülebilirliği desteklenmiştir. Tematik parklarda duyu, anı ve mevsim temalarına yer verilirken, alanın doğusunda yer alan rekreasyon alanı içerisinde spor tesisleri, çocuk oyun alanı ve piknik alanı yer almıştır. Bitki koleksiyon parkında çok yıllıklar, endemik ve tehlike altındaki türler, soğanlı bitkiler, otsu bitkiler, su ve sulak alan bitkileri, ibreliler, bambular, açelyalar, herdemyeşiller gibi bölümler yer almıştır. Koleksiyon bahçesinin içerisinde ayrıca bir bilgi parkı yer almaktadır. Burada sulak alanlar ile ilgili doğa eğitimi alanları, ziyaretçi merkezi ve sosyal birimlere yer verilmiştir. Alanın kuzey doğusunda yer alan yapay göl yüzey olarak küçültülmüş ve alana giren ana akslardan biri gölü kat edecek şekilde tasarlanmıştır. Alanın Seka parkla komşuluk eden tarafında balıkçı barınakları, yelken kulübü ve su sporları birimlerinin yer aldığı kıyı parkı organizasyonunda bir düzenleme yapılmıştır. Bu park doğusunda kent meydanıyla komşuluk etmektedir.

Park alanının içinde kurgulanan yapıların; işlevleriyle uyumlu olarak gruplar halinde bulunmaları gözetilmiştir.Kongre ve kültür merkezi,fuar alanıyla ortak bir meydanı paylaşmakta ve fuar alanının geniş kamusal saçağı alanın içinde dolaşan tren hattının uğradığı bir durak haline gelmektedir.Söz konusu saçak kentliyi yol cephesinden meydana ve oradan sulak alana davet etmektedir.

Kongre ve kültür merkezinin tasarımında; kentsel kıyının sürekliliğini sağlamak amacıyla yapının toprakla bağlantısını kuran bir rampa yapıyı çevreleyip yayayı sulak alana ve meydana doğru uzanan bir seyir platformuna taşımaktadır.Yol cephesinden ise kentlinin imgeleminde yer edecek cam cepheye asma bir örüntü doku önerilmiştir.

Mimari
Vapur iskelesi tasarımında;
İskeleye hizmet eden idari birimin,çeşitli etkinliklere cevap verebilecek açık hava gösteri mekanına dönüşen bir kıyı ilişkisiyle,aynı zamanda da vapurla seyahat edecek yolcuların ve meydandaki ziyaretçi potansiyelinin yeme-içme,bilgilenme vb. ihtiyaçlarına karşılık verecek birimlerle bir bütün olarak vurgulanması amaçlanmıştır.

Kamusal olan kıyı bandı;
İhtiyaca,etkinliğin türüne göre kontrollü bir geçişe imkan verecek şekilde kurgulanmıştır.Yaratılan yarı geçirgen geçiş bölümüyle,hem keyifli bir mekan deneyimi olanağı sağlanmış, hem de iskeleye hizmet eden idari birimin giriş-çıkışları ana yolcu girişinden ayrılmıştır.

Alanda tasarlanan yapıların; önemli ekolojik bir girdi olan sulak alan yakınlarında olması ve kıyı boyunca bu koridorun birbirine bağlanmasına engel teşkil etmeyecek şekilde kurgulanması hedeflenmekle birlikte yerel malzeme kullanımı,güneş enerjisinden max. faydalanma, yeşil çatı kullanımı, yağmur suyu ve gri suyun geri dönüşümü sistemlerinin kullanılması temel hedeftir.

İzmit Sahili Peyzaj ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
İzmit Sahili Peyzaj ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması
Yarışma Projeleri Arşivi
Dönem içinde yayınlanan projelerin listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz proje başlığını listeden seçiniz.