reklam

13 Haziran 2002 Perşembe
Ana Sayfa
>
Haberler

Mobil Santraller için Danıştay'dan ilk iptal 

Ülkemizin enerji sektöründe uzun yıllardır yaşanan plansızlık ve yanlış politika tercihlerinin son halkası olarak gündeme gelen ve "mobil sanral" adı altında çevre ve sağlık mevzuatlarını atlatarak işletilemek istenen termik satraller ülkemiz için hem enerji sektörü hem de çevre ve halk sağlığı için yeni birer tehdit olarak ortaya çıkmışlardır. Yaygınlıkları, kapasiteleri ve kurulma amaçaları gözden geçirildiğinde hiç de iddia edildiği gibi konjontürel enerji darboğazlarına yerel çözümler getirmek olmadığı görülen söz konusu "mobil" termik santaller sadece son çıkarılan Elektrik Piyasası yasası ile kaldırılmış olan kamu denetimi ve planlama anlayışının yokluğunda sektörün nasıl kâr hırsına teslim edildiğinin örneği olmuştur.

Bu doğrultuda, 29 Eylül 2000 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 adet yeni yönetmelik ile, Çevre ve Sağlık bakanlıkları yönetmeliklerine ilaveler ve değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler ile mobil santrallerin 31 Aralık 2002 tarihine kadar tesislerine başlanması ve elektrik üretilmesi amaçlanarak, bu santrallerin enterkonnekte şebekeye bağlantısını sağlayacak enerji iletim hatları, santrallarda kullanılacak petrol, petrokimyasal ya da kimyasal ürün depoları ile limanlar, iskeleler ve rıhtımlara ilişkin faaliyetlerde ÇED raporu alınması koşulu 31 Aralık 2002 tarihine kadar kaldırılmıştır.

Gayri Sıhhi Müesseseler (GSM) Yönetmeliği, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne geçici maddeler eklenmesi, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği'nde yer alan bu değişiklikler ile yıllardır süre gelen plansız, bilimsellikten uzak ve güncel politikalar ile birlikte yaşanan enerji krizine yönelik yapılan çalışmalara yeni bir halka daha eklenmiştir. Bu düzenlemeler Türkiye'de yeni çevre ve halk sağlığı sorunlarının yaşanmasına neden olacaktır.

GSM Yönetmeliğine yapılan geçici madde ilavesinde ".kurulacak yerin mevzuat açısından uygun olması, tesisten kaynaklanabilecek kişi, toplum ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek tüm etkenlerin ilgili mevzuatlar dahilinde bertaraf edilmiş olması ." şartıyla bu santrallerin kurulabileceği belirtilmektedir. Bu hususu diğer yönetmeliklerin bertarafi olarak anlayan bürokratlar, ilgili yönetmeliklerde insan ve çevre sağlığı için konulmuş olan maddeleri geçici olarak iptal etmişlerdir.

Bu kontröllerin sağlanmasındaki en etkili mekanizma ÇED Yönetmeliği'dir. ÇED mantığı, bugünkü uygulaması içerisinde - eksiklikleri olmasına rağmen - temelde bu tanımlar üzerinde oturmaktadır. Yani Çevresel Etki Değerlendirmesi ile; planlanan herhangi bir faaliyetin olumlu/olumsuz tüm çevre etkileri değerlendirilerek, olası olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi sağlanmaktadır.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 28.11.2000 tarihinde, hiçbir tarafın görüşü alınmadan ve bilimsel bir temele dayanmayan yönetmelik değişikliklerinin iptaline yönelik Danıştay Başkanlığı nezdinde girişimde bulunmuştur.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başvurusunu değerlendiren Danıştay Onuncu Dairesi, GSM Yönetmeliğine yapılan ilaveyi 27.02.2002 tarih ve 2002/505 nolu kararıyla İPTAL etmiştir. İptal kararında "...Bu itibarla, dava konusu yönetmelik hükmünün atıfta bulunduğu kişi, toplum ve çevre sağlığı yönünden ilgili mevzuatı olan Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğinin mobil ve yüzer elektrik santralleri için belli bir sure uygulanmaması (askıya alınması) uyuşmazlık konusu yönetmelik hükmünü bu şekliyle ve içerik itibariyle etkisiz ve uygulanamaz hale getirmektedir. Bu durum ise Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğinin insan ve çevre sağlığını koruma amacıyla bağdaşmamakta ve bu şekilde yürürlüğe konulan dava konusu Yönetmelik hükmünde kamu yararına ve hukuka uyarlık bulunmamaktadır." ifadesi yer almaktadır.

Danıştay kararından da anlaşılacağı üzere, ÇED ve diğer yönetmeliklerde yapılan değişikliklerin de İPTAL edileceği beklenmektedir. Danıştay Kararının tam metni http://www.cmo.org.tr/anasayfa-tr.html adresinde bulunmaktadır.
Arkitera

 

Haziran 2002 Arşivi

pt sl çr pr cm ct pz
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
diğer aylar için tıklayın

Copyright © 2000-2002 Arkitera Bilgi Hizmetleri [email protected]

Reklam vermek için - Danışmanlarımız - Editörlerimiz