Yarışma Projeleri

Ramses Meydanı Uluslararası Düzenleme ve Kentsel Tasarım Yarışması

Tarih: Ocak 2010
Üçüncülük Ödülü (Nimet Aydın ve Ekibi)


Proje Ekibi:
Nimet Aydın (Ekip başı, Y. Mimar)
Seda Aydın Büyükköken (Mimar)
Mürvet Şahin (Mimar)
Ali Düzdağ (Mimar)
Tuğrul Büyükköken (Mimar)
Ebru Öztürk (Mimar)
Esra Güven (Mimar)Tasarıma İlişkin KavramlarMeydan:
Halkın toplanabildiği, çoğu binalarla çevrili, açık ve geniş yer, alan olmaktan çok o bölgenin kalbi, sosyal bir node ve kentin belleğidir.

Hyper-textual:
Meydan için simgesel kentsel işlev ve üst okumalar taşiyan kentliyi Ramses Meydanı taşıyacak geçirgen bir filtredir.

Kentsel Atrium: "Kentsel Atrium", mimari bir tanım olan, "atrium" sözcüğünün, kentsel bir mekani tanımlamak üzere kullanılmasıyla ortaya çıkmıştır. Mimari olarak, merkezi bir iç mekanı ifade eden bu sözcük, tasarım için de, aynı merkezilikte bir kentsel mekanı bildirmektedir. Tıpkı, mimari kullanımına uygun olarak; bütüncül kentsel mekanın çekirdeğini, özünü, diğer mekanları da besleyen ana mekanı kentsel atrium oluşturur. Ayrıca; mimari bir terimin, kentsel bir mekanı tanımlamakta kullanılmış olmasının diğer bir açılımı; tüm tasarımın bir bütünlük içerisinde, tek bir organizmayı ya da bir mimari ürünü ortaya çıkarır gibi ele alınmış olmasıdır.

İç içe geçmişlik:
Çoklu ilişkilerin bir puzzle''ın parçaları gibi birbirini beslemesi, birbirinin içine girmesi, birine diğerinden geçilmesi sonucunda bir bütün oluşturmalarını tanımlar. Kısa süreli dönüşümlere potansiyeldir.

Kamusal kullanımlar: Tasarımda "kamusal kullanımlar" terimi, ekonomik hiçbir faydanın güdülmediği, kentliye ait bütün sivil davranışların idari bir özgeden çok, toplumsal bir bilinçle bir araya geldiği, zaman zaman ise devlete ait idari fonksiyonların yer aldığı mekanları karşılamak için kullanılmıştır. 

Kamusal kullanımların tasarımdaki açılımını kavramak için anahtar kelime "kar amacı gütmeyen"dir. Bu yüzden; kütüphane, teknoloji müzesi, gençlik kültür merkezi gibi kültürel donatılar da postane, yerel yönetim hizmet alanları, adliye gibi idari donatılar da aynı terimle ifade edilmiştir.

Arayüz:
Özel kullanımlara (konut-ofis) ait sosyalleşme alanını tarifler. Merkezin, özel kullanımların sosyalleşme biçimiyle nitelik değiştirmesini, kamusallığını yitirmesini ve özel olanının dominasyonuna girmesini engellemek için oluşturulmuş mekansal bir fonksiyonlar süzgecidir. Aynı zamanda; özel kullanımlara gereken mahremiyetin ve güvenliğin sağlanması için oluşturulmuş bir mekandır. Arayüz sayesinde, özel kullanımlara ait servis, ulaşım ve sığınak gibi temel ihtiyaçlar, merkezin geneline yük olmadan çözülmüştür. Aynı zamanda özel kullanımların ulaşım, servis ve otopark ihtiyacı kamusal kullanımların daha yoğun olmasi beklenen kanallarından, ayrılmış biçimde çözümlenebilmiştir. Konut ve merkezin geri kalanının yaşama senaryolarının birbirinden yalıtıldığı bir düzlemdir.

Tasarım kentin kalbinde, kentle entegre olacak bir kent merkezini özgün bir yaklaşımla meydana dönüştürmeyi hedeflemektedir. Bu yeni kent merkezi yenilenme ve kentlinin doğal ve kültürel mekan ihtiyacına cevap verecek alt tanımlamalara olanak sağlamaktadır. Alanın tümü bir pramidal oluşum anlayışıyla tasarlanmıştır. Bu pramidin zirvesini simgesel olarak ana Ramses Meydanı oluşturmaktadir. Meydan tüm alan ilişkilerinin odağında, ama bu ilişkileri kendi üzerinden geçiren bir "aktif çekim alanı" konumundadır.

Şematik pramidal Plan (Aşama Aşama Ramses Meydanı Oluşumu)

Ana Ramses MeydanıMerkezin genelinde esas olan mimari arayış, merkezin bütüncül bir mekan olarak kabul edilip seçilen asal geometrik argümanların, birçok kereler tasarımın farklı katmanlarında, farklı boyut ve kullanımların tekrarıyla bir dil oluşturulmuştur.

Büyük bir ulaşım sistemi olan metro ve tren istasyonlarının ilişkisiyle alan için yaya üretimi sağlanmaktadır. Anlam olarak merkeze yerleştirilen ana Ramses Meydanı yeni kimliği ve profili ile kent için yaratılan yeni yaya dolaşım senaryosu içerisinde toplayıcı ve dağıtıcı özelliğe kavuşmuştur.

Ana Ramses Meydanı kentin belleğinden izler taşıyan binaların fonunda kentsel bir boşluk ve bu boşluğu sınırlayan hyper-textual bir yüzeyle tasarlanmıştır. Kentsel boşluk alt donanımıyla aşama aşama meydanlaşmaktadır. Meydanı besleyen birinci çekirdek içinde barındırdığı çoğulcu işlevlerle pramidin zirvesidir.

Yeni meydanla yeni trafik düzeni oluşturulmuştur. Alanın içinden geçen 6 Ekim Üst geçiti kuzeye deplase edilmiştir. Bu deplasman alanın görsel kirliliğini optimum bir düzeye indirmiştir. Yeni konumuyla üst yolun alt yollarla bağlantılari yeniden tasarlanmıştır.


Şema: 6 Ekim Yolu''nun Alanın Kuzeybatısına Deplasmanı 

Yeni önerilen sinyalize kavşak meydandaki yaya ilişkilerini güçlendirmek içindir. Kentin kuzey doğusundan gelen ana arterin ana Ramses Meydanı''nın oto kirliliğini artırmaması için batıya alternatif bir yola bağlanmıştır.Alanın yavaşlaştırılmış ve minimize edilmiş oto trafiği yayadan yana bir tercih olarak tasarlanmıştır. 


Şema: Trafik Ulaşılabilirliği

Meydan için oto yaklaşımları acil oto girişleri ve terminal binasının oto yaklaşımı irdelenmiştir.Ana Ramses Meydanı iner ve outer bölümleriyle bütündür. Inner meydan hyper-textual gate arkasında daha tanımlıdır. Outer space ise kente olan açılımların ana dağılma noktasıdır.Ana Ramses Meydanı''nda hyper-textual kentsel bir sınırlayıcı elemanın arkasında tematik alanlar tasarlanmıştır. Bu alanlar "bütünlük içerisindeki teklik" prensibini taşır. Kendi içinde farklılaşan birimlerle günün her saatinde yaşayan bir kent merkezi tasarlanmıştır. Metro bağlantısı, korunan binaların girişleri, çökük meydan, yükseltilmiş platformlar, hemzemin alanlar, memorial vs. gibi farklı yaşlara hitap eden tanımlı alanlar, kentsel donatılar geçici strüktürlerle zamanla örüntülenebilecek mekanlar meydanın yeni karakterleridir. Güçlü bir peyzaj tanımıyla dönüşebilir ve sürdürülebilir bir meydan oluşturulmuştur. Meydanın kuzeydoğu aksi kente açılırken yeni bir işlev ve estetik deneyimlenmiştir.

Kentsel atrium, proje alanının tümü boyunca süreklidir ve aynı karakterdedir. Bir yüzü, kamusal kullanımlara, diğer yüzü özel kullanımlara yaslanır. Meydanlar mekansal hiyerarşisini, çeşitli fonksiyonların beslediği atriumdan alır.

Ana Ramses Meydanı''nı besleyen bir alt meydan olarak tasarlanmıştır. Bu bölgede istasyona ait altyapı birimleri şemadaki sarı bölgeye deplase edilmiştir. Bu bölgede kesintisiz bir yaya rutu oluşturulmuştur. Alan anında dönüşümlere potansiyel iç içe geçmiş ilişkileri besleyen işlevlerle tasarlanmıştır. Bu bölgede iç içe geçmiş bir örüntü ve onlara fiziksel mekanlar sağlayacak bir tektonik önerilmiştir. Tasarım değişebilir mekanlar ve işlevler üzerine bir araştırmadır. Hem meydan, hem de kentin tüm katmanları için bir yapısal alt meydandır.


Şema: Tanımlanmış Yaya Aksındaki Süreklilik

Bu bölge hem rekreatif, hem iş, hem de kültürel işlevlere dönüşebilir bir yapılaşmayla ana Ramses Meydanı''na arka fon oluşturulmuştur.Bu bölgede geçici strüktürlerle mimarlık önerilmiştir.önerilen her işlev için sade geometrinin farklılaşip bir bütün oluşturacak şekilde bir araya gelmesiyle ritimsel bir tasarım oluşturulmuştur. Büyüyebilen tamamen değişebilen bir dil geliştirilmiştir. Çökertilmiş avlularla daha büyük mekanlara ulaşım sağlanmıştır. Önerilen bu yapısal meydan Ramses Meydanı''nı besleyecek ve Ramses Meydanı''nın güncel kalabilmesini sağlayacaktır. Alanın korunan binalarina yakin bölümde tasarlanan kalici kültürel core opera ve büyük tiyatro aktiviteleri ve workshoplar içindir. Bu bölgede kültürel ve işlevsel pluralizm ve yaratıcı eylemler için mekanlar stoklanmıştır. Özel kullanımlara ait servis, ulaşım gibi temel ihtiyaçlar yaya ulaşımından soyutlanarak çözülmüştür.

Ana Ramses Meydanı''nın kuzeyindeki bölge - merkezi iş alanı olarak yorumlanmıştır. Özel imajlarla ve yeni bir atriumla tanımlanan yaya rutu bu bölge için de belirleyici olmuştur. Bu bölge konut ve iş alanı olarak tasarlanmıştır. Mixed-use kullanımıyla içinde 24 saat yaşanılan bir bölge karakterindedir. Yaya rutunun kente bakan cephesinde kullanılan sade geometriler alanın sosyal donatılarını barındırmaktadır.

Alanlar yakın çevresinden yayayı atriuma alarak meydana ulaştırmaktadır. Yaya rutu tren yolunu alttan geçerek geçici strüktürler oluşturan bölgeye ulaştırmaktadır. Ramses Meydanı 3 daha çok bir arayüz konumundadır. Arayüz sayesinde özel kullanımlara ait servis, ulaşım gibi temel ihtiyaçlar yaya ulaşımından soyutlanarak çözülmüştür.Bu bölgede:

- Kentsel atrium
- Merkezi yönetim hizmet alani 
- Kamusal kullanımlar
- Teknoloji enstitüsü
- İş merkezi
- Konaklama 
- Medya merkezi
- Konut
- City museum


Şema: Kentin Meydanla Buluşması 

Ataba Meydanı, Tahrir Meydanı ve Ramses Meydanı üçgeninde güçlü bir yaya aksı yaratılmıştır.

Bu arka fonlar üzerine kurulan Ramses Meydanı iki önemli açılım barındırır.

Alanın yavaşlaştırılmış ve minimize edilmiş oto trafiği yayadan yana bir tercih olarak tasarlanmıştır.

Meydan için oto yaklaşımlari acil oto girişleri ve terminal binasinin oto yaklaşımi irdelenmiştir.

Bu aks Nil''den gelen ekolojik kentsel koridora dönüşen ve bazı binaların kaldırılmasıyla oluşan alt meydandaki simgesel formların bir bütün oluşturmasıyla, içinde yeme-içme, günü birlik ticaret ve yaratıcı birimlerle güçlü bir aks oluşturmuştur.


Şema: Kaldırılan Yapılar 

Bu da bu alanın dönüşümü için başlangıçtır. Yaya aksı kentin güneyine ve doğusundaki güçlü yeşillere açılım sağlamaktadır. Yaya aksı Ramses Meydanı''ndan çıktıktan sonra Tahrir Meydanı''nın yanından Nil''i geçerek makro yeşil barındıran ekolojik bölgeye bağlanmaktadır.


Şema: Ekolojik Aks 

İkinci çıkış lineer alanın Ramses Meydanı''nı kentin kuzeyine bağlamak için kullanılmasıdır. Ramses Meydanı artık kentin değerlerini koruyarak dönüşümü başlatabilecektir. Kentin aşama aşama meydanla buluşması ve meydanın yaya ilişkilerini düzenleyici bir tavırla yeni yaya dolaşım senaryosunu oluşturarak Ramses Meydanı''nın bir bütün olarak kent harmonisine katılımı sağlanmıştır.

Sonuç olarak kent meydanı aşağıdaki etkilerle sürdürülebilir dönüşümlere açık bir kentsel meydan oluşturmaktadır.

Sosyal etkiler: Alan tüm kentli için hiçbir sosyal eşik yaratmadan kentli için formal ve nonformal eğitsel bir boşluğa dönüşür.

Kültürel etkiler: Yaşam kalitesini arttıran barış kültürünü destekleyen, kültürel çeşitliliğe saygı gösteren, kültürler arası diyaloğu besleyen bir kentsel boşluğa dönüşür.

Ekonomik etkiler:
Meydan gerek alt meydanların gerek kentsel boşluklu ana meydanın yeni işlevlerle kentli için iş imkanları yaratacaktı.

Çevresel etkiler: Nil nehrine açılan kültürel ve çevresel yaya aksıyla alan ve yakın çevresi ekolojik bir açılım elde eder.

Ramses Meydanı Uluslararası Düzenleme ve Kentsel Tasarım Yarışması
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Ramses Meydanı Uluslararası Düzenleme ve Kentsel Tasarım Yarışması
Yarışma Projeleri Arşivi
Dönem içinde yayınlanan projelerin listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz proje başlığını listeden seçiniz.