Haberler

An­tik ken­te ocak dar­be­si

Tarih: 12 Mayıs 2008 Kaynak: Milliyet
CHP İz­mir Mil­let­ve­ki­li Ah­met Er­sin, or­ga­nik ta­rı­mın ya­pıl­dı­ğı Öz­de­re Bel­de­si’nde­ki Kla­ros An­tik Ken­ti yakınlarında taş oca­ğı ku­rul­mak is­ten­me­si­ni Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si gün­de­mi­ne ta­şı­dı.

Köy­lü­le­rin ey­le­mi­ne CHP’li Er­sin de des­tek ver­di. İz­mir mer­kez­li bir fir­ma­nın Ah­met­bey­li gi­ri­şin­de­ki 960 dö­nüm­lük ara­zi­de taş oca­ğı kur­mak is­te­me­si tep­ki çek­ti. Fir­ma yet­ki­li­le­ri­nin, gay­ri sıh­hi mü­es­se­se iz­ni al­mak için baş­vur­du­ğu Öz­de­re Be­le­di­ye­si’nin, ta­le­bi olum­suz kar­şı­la­ma­sı üze­ri­ne ko­nu mah­ke­me­ye ta­şın­dı.

Be­le­di­ye, ge­rek­çe­sin­de, taş oca­ğı­nın ku­rul­mak is­ten­di­ği böl­ge­nin, or­ga­nik ta­rı­mın yay­gın olduğu, man­da­li­na ve zey­tin üre­ti­minin yapıldığı, tu­rist­le­rin uğ­rak ye­ri Apol­lon’un Ana­do­lu’da­ki iki önem­li ke­ha­net mer­kez­le­rin­den bi­ri­si olan Kla­ros An­tik Ken­ti’ni ba­rın­dı­ran, ay­rı­ca yak­la­şık iki ki­lo­met­re­lik sa­hil şe­ri­din­de Ba­ra­dan ve May­do­nos koy­la­rı­nı bu­lun­dur­ma­sı­nı ge­rek­çe gös­ter­di. Fir­ma yet­ki­li­le­ri­nin İda­re Mah­ke­me­si’ne aç­tı­ğı da­va sü­rer­ken, Ah­met­bey­li ve Çi­leme de yaşayan vatandaşlar pro­tes­to yü­rü­yü­şü ya­pa­rak taş oca­ğı ku­rul­ma­sı­nı pro­tes­to et­ti.

Köy­lü­le­rin ey­le­mine des­tek ve­ren CHP mil­let­ve­ki­li Ah­met Er­sin, ko­nuy­la il­gi­li Ener­ji ve Ta­bii Kay­nak­lar Ba­ka­nı Hil­mi Gü­ler ile Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Vey­sel Eroğ­lu ta­ra­fın­dan ce­vap­lan­ma­sı­nı is­te­di­ği iki so­ru öner­ge­si­ni Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si’ne sun­du.
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.