Haberler

Balıkesir merkezinin görüntüsü değişecek

Tarih: 26 Mayıs 2008 Kaynak: Milliyet Yazan: Coşkun Yaman
Belediyeyle TCDD protokol imzaladı. Restore edilen, eski güzelliğine tekrar kavuşan tarihi garın çevresine el atıldı. Çirkin görüntü sergileyen binalara balyoz vuruldu.

Fran­sız­lar ta­ra­fın­dan 1912 yı­lın­da yap­tı­rı­lan Ba­lı­ke­sir Ga­rı, res­to­re et­ti­ril­di. Dört yıl sü­ren ça­lış­may­la ta­ri­hi bi­na es­ki gü­zel­li­ği­ne tek­rar ka­vuş­tu­rul­du. Şim­di sı­ra çev­re­sin­de­ki çir­kin­lik­le­re gel­di. Bu amaç­la “Tren Ga­rı Kent­sel Dö­nü­şü­mü ve TCDD Gök­köy Lo­jis­tik Kö­yü Pro­je­si” ha­zır­lan­dı. Be­le­di­yey­le TCDD, ha­ya­ta ge­çir­mek için pro­to­kol im­za­la­yıp düğ­me­ye bas­tı. TCDD, ken­ti iki­ye bö­len gar­da­ki ala­nın bü­yük bö­lü­mü­nü ye­şil­len­di­ril­me­si ve ti­ca­ret mer­ke­zi­ne dö­nüş­tü­rül­me­si ko­şu­luy­la be­le­di­ye­ye dev­ret­ti. Be­le­di­ye de Ba­lı­ke­sir mer­ke­zi­ne 8 ki­lo­met­re uzak­lık­ta­ki Gök­köy’de 165 bin met­re­ka­re­lik ala­nı ka­mu­laş­tı­rıp ‘Lo­jis­tik Köy’ ku­rul­ma­sı için TCDD’ye ver­di.

Ara­lık­sız ça­lı­şı­lı­yor
Gar böl­ge­sin­de­ki çay bah­çe­si, loj­man ve de­po­la­rın yı­kı­mı­na baş­lan­dı. Fen İş­le­ri Mü­dü­rü Na­zım Er­ge­len, bi­na­lar bo­şal­tıl­dık­ça ça­lış­ma­la­rın sü­re­ce­ği­ni söy­le­di. Er­ge­len, “Haf­ta so­nu ve­ya ta­til ol­ma­sı­na ba­kıl­mak­sı­zın fır­sat bul­duk­ça yı­kım­la­ra de­vam ede­ce­ğiz” diye konuştu.

TCDD Gar Mü­dü­rü Nev­zat Ayaz, “Biz de ta­ri­hi bi­na­la­rı res­to­re et­ti­re­ce­ğiz. Böy­le­ce Ba­lı­ke­sir Ga­rı’nı çev­re­siy­le de çağ­daş bir ye­re dö­nü­şe­cek” di­ye ko­nuş­tu.
Takvim
<<Haziran 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.